Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The subject matter of the article concerns the standardisation of the legal concepts of “Domicile” and of “Residence” in the Resolution (72) 1 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 18 January 1972. The first part of the article presents the nature and the content of the resolution and its annex containing “rules” concerning both concepts. The resolution is not a legally binding instrument and its goal is to influence interpretation of the key legal concepts of “domicile” and of “residence”. The resolution has indented to provide for a unification of these concepts. The next part of the article includes remarks regarding the impact of the resolution on the national legislators and doctrine. The emphasis is put on the role of the concept of “domicile” and “residence” as connecting factors in private international law. The effect of the resolution is discussed in the light of the tendencies of the time, especially standpoint of the Hague Conference on private international law on the use the concept of domicile and the meaning of the term habitual residence.
2
Content available remote Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu
100%
EN
The study summarizes the results of the previous research of a residential court that was created by the Dowager Queens Barbora Celská and Johana of Rožmitál at the Castle in the Dowry Town of Mělník. It describes the clerical and representative components of a residential courtyard headed by a court marshal and a court hofmister, reveals and compares the activity of the Mělník‘s office of both dowager queens and shows the court as an administrative center. The main difficulty for the court was the lack of financial resources, which was easier for Dowager Queen Johana to cope, despite her much greater political engagement.
Umění (Art)
|
2019
|
tom 67
|
nr 5
417-439
EN
This article will, on the basis of previously unpublished drawings, follow the efforts of the architect Pietro Nobile (1776–1854) to implement Neoclassical plans for the Königswart chateau and show the connection of the Königswart projects with earlier designs for the Rhineland residence Johannisberg. For the first time in the history of writing about this Neoclassical building, attention is drawn to a previously unknown experiment with cast-iron and zinc architectural elements used in the building of the Königswart residence. The theoretical starting point is Nobile’s idea of ‘great architecture’ (1820), which he formulated in connection with a design, today unknown, for a Triumphal Arch for Prague. But, until now the question of the principals used by Nobile when designing and teaching his pupils at the Vienna Academy of Fine Arts remained unanswered. Fortunately, however, an exemplar of bound prints entitled Systematische Studien über das Schöne und Charakteristische in der Civil- Architektur (ca. 1837), dedicated by Nobile to his patron Prince Metternich, has been discovered in the collections of the state chateau in Königswart. The album contains only illustrations, but unlike similar collections of Nobile’s prints in Italy and Switzerland, it is divided into seven chapters bearing titles written by the architect himself. The author of the article attempts to explain the meaning of Nobile’s textbook using another manuscript, which was published a year earlier as reflections on the concept of beauty in the publication Reminiscenza di una rapida corsa a Baina, comitato di Gran, in Ungheria nel Mese di giugno del anno MDCCCXXXVI. In this brochure Nobile expounds the aesthetic principles of the Italian theoretician Francesco Milizia (1725–1798). Milizia’s doctrine accepted the dichotomy that architecture was both an art and science, a concept that strongly influenced Nobile. All the facts argued in the article prove that around 1830 Neoclassical architecture gained strong new impulses, which made it possible to work with the classical theory of the Five Orders as a tool of technological innovations.
CS
Článek sleduje na základě dosud nepublikovaných kreseb úsilí architekta Pietra Nobileho (1776–1854) o prosazení neoklasicistních plánů zámku Kynžvartu a ukazuje spojení mezi kynžvartskými projekty a dřívějšími návrhy pro porýnskou rezidenci Johannisberg knížete Klementa W. L. Metternich-Winneburga (1773–1859). Poprvé v historii psaní o neoklasicismu v Čechách upozorňuje článek na neznámý experiment s litinovými a zinkovými architektonickými prvky použitými při stavbě kynžvartské rezidence. Teoretické východisko Nobileho práce představuje idea „velké architektury“ (1820), kterou formuloval v souvislosti s dnes neznámým návrhem pro triumfální oblouk v Praze. Dosud však zůstávala nezodpovězena otázka, podle jakých zásad Nobile tvořil a učil své žáky na vídeňské Akademii výtvarných umění. Naštěstí se podařilo ve sbírkách státního zámku Kynžvart nalézt exemplář svázaných tisků nazvaný Systematische Studien über das Schöne und Charakteristische in der Civil-Architektur (asi 1837), který Nobile věnoval svému ochránci knížeti Metternichovi. Album obsahuje pouze ilustrace, ale na rozdíl od podobných konvolutů Nobileho tisků v Itálii a ve Švýcarsku, jsou rozdělené do sedmi kapitol, jejichž nadpisy formuloval sám Nobile. Autorka interpretuje Nobileho učebnici s využitím jeho textu, o rok dříve publikovaného jako Reminiscenza di una rapida corsa a Baina comitato di Gran in Ungheria nel Mese di giugno del anno MDCCCXXXVI. V něm Nobile rozvíjel estetické principy italského teoretika Francesca Milizii (1725–1798). Miliziova doktrína přijala dichotomii architektury jako uměleckého i vědeckého díla, což silně Nobileho ovlivnilo. Všechna tato fakta zhodnocená v článku dokazují, že kolem roku 1830 získala neoklasicistní architektura nový silný impuls, který umožnil pracovat s klasickou teorií pěti sloupových řádů jako s nástrojem technologických inovací.
4
Content available remote Dvůr krále Jiřího ve světle současného poznání
88%
EN
The Court of King George in Light of the Current Knowledge: The paper recapitulates the state of the treatment of the sovereign court of George of Poděbrady, briefly reminds the reader which sources are available and in the end discusses the individual themes associated with the court: the prosopography of the courtiers, chancellery, celebrations and patronage. It states mainly the little treatment of the personnel composition of the court society.
EN
The article concerns former residences in Poland and their contemporary use as museums. The authors present the history of Polish residences, the development of museums in castles, palaces and manor houses, their spatial distribution and the relations between the type of building and that of the museum collection.
6
Content available remote The baroque connection within city and garden – selected Warsaw examples
75%
EN
In the 17th century links between residence, garden and landscape were essential. Landscape quality was a key criterion for the choice of location for a palace and garden. The ideal location for Warsaw and its suburbs in this regard was the Warsaw Escarpment. The 18th century residence was inscribed in the landscape of Warsaw differently – it was coupled to interconnected systems reaching beyond the limits of palace gardens, embracing also the urban and suburban built up areas.
PL
W XVII w. sprzężenie rezydencji, ogrodu oraz krajobrazu było niezwykle istotne. O wyborze miejsca pod pałac i ogród decydowały między innymi walory krajobrazowe. W warunkach Warszawy i jej przedmieść idealną pod tym względem lokalizację stanowiła Skarpa Warszawska. Inaczej była w krajobraz Warszawy wpisywana XVIII-wieczna rezydencja – w oparciu o systemy układów sprzężonych, wychodzące poza granice pałacowych ogrodów, obejmujące również tereny zabudowy miejskiej i podmiejskiej.
EN
The article concerns former residences in Poland and their contemporary use as museums. The authors present the history of Polish residences, the development of museums in castles, palaces and manor houses, their spatial distribution and the relations between the type of building and that of the museum collection.
EN
The study deals with the representation of Prague’s New Town in the Late Middle Ages. The intellectuals connected with the municipal office derived the identity of the town from the person of its founder – Emperor Charles IV. The town scribes and preachers called Prague’s New Town the “residential town of Emperor Charles”. The study’s author progressively handles several questions. He first deals with the term stolice (stool – residential town) and its use in medieval Czech. In the second part of the study, examples are mentioned of the relations between the royal residence and the town. The third part of the study deals with the royal representation in the urban milieu and the political communication of Prague’s New Town, which had to defend its economic, legal and power independence from Prague’s Old Town.
EN
The paper presents the results of a study on Biała Podlaska county residents' perceived sense of safety in their place of residence. The survey, carried out in 2008, covered 1097 respondents, both men and women, residents of rural and urban areas in Biała Podlaska county. The results of the survey suggest that the majority of dwellers of Biała Podlaska county feel safe in their place of residence.
12
Content available remote W poszukiwaniu miejskości - przestrzeń przyjazna
75%
PL
Nieustanny proces transformacji miast stwarza szansę na poprawę jakości miejskiego środowiska życia. Rewitalizacja zdegradowanych terenów w Wiedniu, dawnych zakładów przemysłowych Kabelwerk oraz przeciętych przez arterię szybkiego ruchu obszarów w rejonie dzisiejszego zespołu Monte Laa, stały się okazją do stworzenia nowych zespołów urbanistycznych o dominującej funkcji mieszkaniowej. Oferują one swoim mieszkańcom przyjazną przestrzeń publiczną o atrakcyjnym programie i uformowaniu, miejskim charakterze, uwolnioną od uciążliwości komunikacji kołowej.
EN
The continuous process of transforming cities gives a chance for improving the quality of an urban living environment. The revitalization of some degraded grounds in Vienna - the former industrial plant Kabelwerk and areas in the vicinity of today's Monte Laa complex, cut across by a fast traffic artery - became an occasion to create new urban complexes with a dominating residential function. Their residents received a friendly public space with an attractive programme and formation, urban character, free from the nuisances of vehicular transport.
13
Content available remote Park w Nałęczowie - uzdrowisko czy kolonia kulturalna?
75%
PL
Nałęczów, pierwotnie siedziba Małachowskich herbu Nałęcz, jako miejscowość uzdrowiskowa zaistniał na początku XIX wieku. Początkowo krąg kuracjuszy ograniczał się do przyjaciół ówczesnych właścicieli, jednakże dokonana przez profesora Celińskiego analiza tamtejszych wód rozsławiła to miejsce i przyczyniła się do szybkiego rozwoju kurortu. Przypuszcza się, że w tym okresie skrystalizowała się krajobrazowa kompozycja parku. W 1878 roku spółka lekarzy odkupiła od dawnych właścicieli park wraz z zabudowaniami. Przeprowadzili oni gruntowną przebudowę istniejących już budynków, park został przekomponowany, pojawiła się także nowa architektura. Od 1880 roku aż do wybuchu I wojny światowej Nałęczów przeżywał swój złoty okres. W tym czasie uzdrowisko odwiedzali wybitni literaci i artyści, dzięki czemu zyskało sobie ono miano "kolonii literackiej". Po odzyskaniu niepodległości Nałęczów kontynuował działalność leczniczą jako uzdrowisko prywatne. Współcześnie życie Nałęczowa skupia się wokół parku zdrojowego, który stanowi centrum wydarzeń kulturalnych oraz miejsce wypoczynku.
EN
Nałęczów - originally the seat and residence of Małachowski family became known as the health resort at the beginning of the XIX th. century. At the first, the circle of patients was limited to the friends of the estate owners. Soon, the analysis of local waters done by professor Celiński, made the place famous and helped to develop the spa itself. It is believed that in the first part of XIX th ceutury a landscape composition of the park was crystallized. In 1878 the company of doctors bought the park with surroundings from the yet owners. The company conducted the complete reconstruction of existing alredy buildings. The park was recomposed as well, also appeared the elements of park architecture. From 1880 until the I World War Nałęczów lived in his "golden age". In this period the spa was often visited by outstanding writers and artist. After regaining the independence of Poland, Nałęczów used to continue the previous activity as the private spa. Nowadays the life of the town is concentrated around the park, which is the centre of cultural events and place of holiday destination.
EN
From the times of Vladislaus II Jagiello (1456–1516) the residence in Prague Castle had two parts. After a costly refurbishment, the Old Royal Palace was adapted as the King’s seat and a new palace was built for the Queen by the White Tower on the west side of Prague Castle. Later it became the residence of Queen Anne Jagiello (1503–1547), wife of Ferdinand I, and after her death, in 1547, it became the residence of the second-born, Bohemian Governor Archduke Ferdinand II. Although not much has survived after numerous reconstructions, one can get a rough idea of its extent and furnishings on the basis of several fragments, written sources and iconography.
EN
The article distinguishes the main historical stages of the Ukrainian diplomacy development and conducts the analysis of diplomatic legations architecture in Ukraine starting from the Cossacks era and up till present days.
XX
Kaplice pałacowe, występujące dawniej w większości rezydencji europejskich, pozostają wciąż zagadnieniem na ogół mało znanym i rzadko stanowią temat odrębnej analizy naukowej. W odniesieniu do polskiej sztuki nowożytnej badanie owych specyficznych przestrzeni, stojących na styku sacrum i profanum, jest szczególnie utrudnione z uwagi na niewielką ilość materiału zabytkowego, jaki dotrwał do naszych czasów. Jak pisał Mariusz Karpowicz, nie posiadamy dziś ani jednej w pełni zachowanej XVIII-wiecznej rezydencji. Brak wiedzy o tym ważnym elemencie programu nowożytnego pałacu, jakim była kaplica, musi być uzupełniany w inny sposób. Jedną z metod badawczych, pozwalających na naświetlenie zjawiska kaplic pałacowych, jest analiza stanowiska Kościoła katolickiego, na ogół niechętnego funkcjonowaniu i tworzeniu zamkniętych miejsc kultu w świeckich rezydencjach. W artykule przedstawiono zarówno recepcję ustaleń Tridentinuum w kwestii prywatnych kaplic, jak i ograniczenia tej kwestii, nakładane z inicjatywy polskich hierarchów kościelnych.
PL
A Forgotten Town, the Village and Manor Zwanowo. Contribution to the Studies into Late Mediaeval and Modern Settlement Complex in Niedźwiedziny (Hamlet Dzwonowo), Administrative District Wągrowiec, Great Poland. The article presents a preliminary interpretation of vegetation dissimilarities recognized due to the analysis of an orthophotomap published on the Internet site www.geoportal.gov.pl. The dissimilarities in question, visible in the grounds of the village of Niedźwiedziny (hamlet Dzwonowo), administrative district Wągrowiec, Great Poland (Wielkopolska), have been construed as the remains of a unique mediaeval settlement complex: oval-shaped village, chartered town and a mediaeval (?) and modern manor. During visits to the abovementioned sites, the area of the old churchyard cemetery was traced. On the basis of the written sources, it has been established that Dzwonowo was the main centre of the joint properties owned by Dobrogost – Poznań voivode, and subsequently his descendants.
PL
Praca prezentuje obraz parku dworskiego położonego we wsi Udórz, w województwie małopolskim. Przedstawione są dzieje parku na tle historii okolicy, jak też niekorzystne przemiany jakie w nim nastąpiły po drugiej wojnie światowej. Przedstawiona koncepcja rewaloryzacji, wraz z przeprowadzoną analizą drzewostanu, posłużyć może jako rodzaj wytycznych projektowych dla przyszłych działań, na rzecz ratowania udorskiego zabytku sztuki ogrodowej.
EN
The work presents the view on a manor park In the village of Udorz In the małopolski voivodeship. In includes the history of park and its surrounding, as well as the unfarouvable changes that occurred in the time of World War II. The work also proposes the concept of restoration and it also includes the current analysis of the stand. It could be used as guidelines for the future activities regarding the rescue of the Udorz’s monument of the garden art.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.