Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
|
2012
|
tom R. 44, nr 11
47-51
EN
In this publication the author discusses the results of surveys on commonness appearance of the negative influence of new or significantly improved services, processes or organizational methods, introduced since January 2008 in the public administration organisations functioning in the Member States of the European Union. The statistic-comparative analysis of these results indicates, that introduced innovations mostly are accompanied by negative effects in form: 1) creating additional administrative costs, 2) creating user resistance or dissatisfaction, 3) reducing the types or flexibility of services. Elimination these phenomenons requires the change of managers'mentality and common applying innovation and by innovation management.
XX
Nowadays in Poland many enterprises use instruments of marketing. A part of larger, but especially the smallest enterprises include such operations as promotion for general strategy or advertising. Unfortunately, it does not ensure the achievement of constant, solid competition superiority on the market. From the point of view of marketing as well as industrial marketing, innovation is an implementation of new ideas, a new kind of market policy, new manners of distribution and promotion, entrance on new markets, release of a new product, or conscious, significant change of elements of marketing in the enterprise. Innovations play an important role in creation of the company image on the market. The scale of innovation is strictly related to the level of industrial investment and the economic growth rate. In the case when national economy is characterized by a small degree of industrial investment and low economic growth, considerable development of innovation is not possible.
PL
Innowacyjność stanowi jeden z najważniejszych atrybutów gospodarczych portów morskich. Dodatkowo oddziałuje na inne atrybuty, np. Konkurencyjność. Celem artykułu jest przedstawienie zarówno dotychczasowego dorobku teoretycznego z zakresu innowacji, ich roli w funkcjonowaniu współczesnych portów morskich, jak i doświadczeń największych polskich portów morskich w zakresie stosowania rozwiązań innowacyjnych.
EN
Innovation is one of the most important features of the economic activities of modern sea ports. This concept has great influence on other facets of economic activity, for example competitiveness. The purpose of this article is to present what has been achieved up to now in the theoretical study of innovation, describe its role in the activity of modern sea ports, and show the experience of the largest Polish sea ports in the use of innovative solutions.
PL
W globalizacji przedsiębiorstw powstaje pytanie na ile innowacje produktowe są inspiratorem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo w swoim rozwoju jest inspirowane przez nowe produkty, względnie ich modernizację, która dzięki sieci powiązań Internetowych może dotrzeć do najmniejszych przedsiębiorstw.
EN
In the globalization of firms comes into being the question on how much product inno-1 vations are an inspirer of the strategy of the business management. The firm in its ownj development is inspired by new products, relatively their modernization which thanks o the network of internet-connections can run in to least firms.
9
Content available W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości
80%
PL
Zagadnienia omówione w artykule koncentrują się wokół zmian zachodzących na rynku nieruchomości, których założeniem jest uzyskanie nowej jakości produktu bądź usługi. Proces ten dotyczy także ulepszeń istniejących rozwiązań w odniesieniu do produktu, usługi, organizacji czy marketingu obecnych na tym rynku. Celem artykułu jest przegląd rozwiązań innowacyjnych stosowanych na rynku nieruchomości i ich analiza. W opracowaniu przybliżono podstawowe pojęcia z zakresu innowacji dotyczących rynku nieruchomości. Ze względu na różne obszary działalności podejmowanych na tym rynku wyróżniono innowacje techniczne i technologiczne, organizacyjne i procesowe, marketingowe oraz finansowe. W dalszej części podano uwarunkowania innowacji na rynku nieruchomości i przeanalizowano najistotniejsze typy innowacji na przykładach. W szczególności zwrócono uwagę na: nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budownictwie, zmiany w ustawodawstwie w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać współczesne obiekty budowlane, oraz dofinansowań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji energooszczędnych, instrumenty finansowe umożliwiające inwestowanie (derywaty, listy zastawne, odwrócona hipoteka, zielona hipoteka, bancassurance, nowe produkty ubezpieczeniowe dedykowane określonym podmiotom rynku nieruchomości), aplikacje mobilne do prezentacji ofert i realizacji transakcji na tym rynku oraz nowatorskie inwestycje nieruchomościowe. Wskazano też najnowsze trendy na rynku nieruchomości oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższej przyszłości.
EN
The theme of this article focuses on the changes at the real estate market whose main purpose is to obtain the new quality of a product/service and the improvement of the existing solutions regarding the product, the service, the organisation or the marketing present at this market. The aim of the article is to examine the real estate market concentrating on innovative solutions and to present their descriptions and analyses. In the introduction the main terms of innovations, regarding the real estate market, are presented. Taking into consideration different fields of market activities, specified technical and technological innovations were described as well as organisational and procedural also marketing and financial ones. In the next part of the paper some determinants of innovations and types of innovations have been analysed on examples, projects of National Fund for Environmental Protection and Water Management, financial instruments enabling investment (derivatives, reverse mortgage, green mortgage, bancassurance, new insurance products), mobile applications for presenting offers and making transactions at this market and innovative real estate investments. In the conclusion there have been mentioned the latest trends at the real estate market and its development prospects for the near future.
|
2015
|
tom nr 2
1140--1145, CD2
PL
Artykuł dotyczy problematyki innowacji w zakresie sprzedaży sklepowej. Innowacje te polegają na wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży realizowanej w lokalach sklepowych, na przykład na wprowadzaniu nowych rodzajów sklepów. Nowe rozwiązania dotyczą też na przykład: asortymentu, sposobów dokonywania płatności, komunikacji marketingowej wewnątrz sklepów. Nowoczesne technologie są podstawą wielu z tych innowacji. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy rodzajów innowacji w zakresie sprzedaży sklepowej. Druga część dotyczy podstawowych czynników sprzyjających wprowadzaniu innowacji w zakresie sprzedaży sklepowej.
EN
The article presents the innovations in the shops. These innovations consist in introducing new solutions in the shops, for example an introduction of new formats of shops. The innovative solutions concern also for example: the assortment, the ways of payment, the marketing communications inside the shops. The modern technologies form the basis of a lot of these innovations. Article consists of two parts. First part concerns the kinds of innovations in the shops. Second part concerns the basic factors favourable for the introducing the innovations in the shops.
EN
In modern world the ability to innovate in terms of acquiring and utilizing new knowledge constitutes a fundamental factor for creating progress and economic development. Globalization and dynamic socio-economic changes as well as economic development based on knowledge lead to changes within both general education and higher education towards new forms of cooperation between science and economy. Openness to business ventures as well as building up abilities to release entrepreneurial potential among research workers, students and candidates for doctor’s degree, constitute an attractive way for growth of higher education institutions in many regions and countries. Scientists establishing new companies based on their inventions is a norm in the Western European countries. Thanks to so called spin off companies the profits coming out of inventions are shared between inventors and the university. Enterprises also get engaged in such studies. Knowledge transfer in the European dimension is currently one of the solutions creating economy based on knowledge. It also constitutes an integration pillar and effective way of internationalisation of scientific research. Therefore a cooperation of academic institutions and enterprises is one of the fundamental conditions for civilization advancement of Poland (its lack or inadequate usage will mean wasting a part of economic potential of the country). In this paper the author presents issues concerning cooperation between scientific research centres and enterprises, especially in the Kujawsko-Pomorski region, additionally seeking to answer a question why this cooperation is still insufficient?
12
Content available Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce
80%
PL
W gospodarce komunalnej podobnie jak w innych sektorach gospodarczych mamy do czynienia z działaniami innowacyjnymi między innymi na poziomie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Liderami w tym zakresie w Europie są przede wszystkim kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria. Innowacje produktowe znane od dłuższego czasu i procesowe dotyczą między innymi: pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z paneli słonecznych i spalania odpadów komunalnych, wykorzystywania odpadów stałych i płynnych (ścieków) do produkcji energii dokonywane w tzw. kogeneracji branżach: odpadowej, cieplnej i wytwarzania energii elektrycznej. Innowacją organizacyjną w gospodarce komunalnej jest tworzenie komunalnych grup kapitałowych, dzięki którym można przez efekt skali obniżać koszty świadczenia usług komunalnych oraz gromadzić środki na badania i wdrożenia innowacyjne. Najbardziej zaawansowane w tym zakresie są również kraje zachodnie: Niemcy, Francja, kraje skandynawskie. Polska pomimo wielu inicjatyw proinnowacyjnych, w tym wykorzystania środków pomocowych z UE, aktywności ośrodków akademickich czy inicjatyw samorządów terytorialnych, między innymi Stalowej Woli, jest postrzegana jako kraj poza głównym nurtem innowacyjności. Średnio na milion mieszkańców notuje się 20 patentów rocznie wobec prawie 1500 w tzw. Wielkiej Szwajcarii. Propagacja wszystkich pozytywnych inicjatyw w zakresie innowacyjności przy wsparciu jeszcze niesprzedanych przedsiębiorstw branż komunalnych jest jedną z możliwości poprawy poziomu innowacyjności w Polsce. Dodatkowym rozwiązaniem byłoby tworzenie spółek europejskich łączących kapitał polski i zagraniczny, ale na tych samych zasadach dla obu typów kapitału.
|
2009
|
tom R. 41, nr 5
43-46
EN
In this publication the author discusses the selected questions of innovation activity, with particular accent on demand side of the innovations depended - among other things - on citizens' inclination to purchasing innovative products or services. As show results of the surveyes which arę presented in this publication and which were carried out among citizens of the European Union, their inclination to purchasing innovations compared to their friends and family is not high. Only 28% respondents said that they were morę inclinated to purchase innovative products or services compared to these in their immediate circle. 40% investigated declared the opposite opinion. That attitudes of the citizens indirectly lead to formation of innovation gap.
|
2012
|
tom R. 44, nr 5
37-42
EN
In this publication the author discusses the results of questionnaire surveys on importance of managers' ideas in the public administration organizations functioning in the Member States of the European Union for the development of innovations in these organizations. The results of these studies indicate on: 1) high, but diversed in regard to commonness of indicating, usefulness of these ideas, 2) relatively low position of the public administration organizations functioning in Poland.
15
Content available remote Proces innowacyjny jako wyraz efektywnego zarządzania innowacją
80%
|
2007
|
tom z. 42
135-144
PL
Kreowanie procesu innowacyjnego wymaga skupienia uwagi na rozwoju trzech głównych elementów: innowacji, procesu i zarządzania. Przedsiębiorstwa potrafią napędzać wewnątrz organizacji rozwój i innowacje poprzez rozwój sieci współpracy. Zrozumienie struktury procesu w obszarze iimowacji jest głównym elementem skutecznego zarządzania. W artykule autor przedstawia, jak kształtować proces innowacyjny, przyjazny dla organizacji, oraz jak wspierać jego rozwój.
EN
Creating an innovative process requires focused attention on the development of three main elements: innovation, process and management. Enteprises can drive irmovation and growth by development of network more effectively inside organization. Understanding of process' structure in innovation area is the main element of successful management. In tłie article author shows how to shape the innovative process, friendly for organization, and how to support there development.
|
2012
|
tom z. 60
281-292
PL
W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji jako nowego paradygmatu w zarządzaniu innowacjami. Scharakteryzowano dwa kluczowe procesy tworzenia wartości ekonomicznej w koncepcji otwartych innowacji, tj. zewnętrzne zbywanie (eksplorację) wiedzy technicznej oraz zewnętrzne jej wykorzystywanie (eksploarację wiedzy technicznej). Zaprezentowano również strukturę koncepcyjną otwartych innowacji przy założeniu, że oba procesy mogą być organizowane wewnętrznie i zewnętrznie, tzn. w granicach organizacyjnych danej firmy lub we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Przedstawiona struktura koncepcyjna umożliwiła analizę otwartych innowacji z perspektywy poziomu organizacji, poziomu pojedynczych projektów innowacyjnych oraz poziomu indywidualnego (postawy członków organizacji), co ma istotne przełożenie na efektywne zarządzanie tego rodzaju działalnością innowacyjną.
EN
The paper presents a concept of Open Innovation as a new paradigm of innovation management. After providing a description of two key processes of creating economic value in the concept of Open Innovation e,g. external knowledge acquisition (also termed external technology exploration) and external knowledge (technology) exploitation, paper presents a conceptual framework for Open Innovation with the assumption that both processes can be organized internally or externally - that is, within a firm's organizational boundaries or together with external partners. Presented conceptual framework for Open Innovation provides the foundation for discussing critical Open Innovation processes at the organizational, single innovation projects and individual ievel that seems to be important research issues for management practice.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w koncepcjach i narzędziach marketingu, a także w obszarze innowacji, które wiążą się z przechodzeniem od innowacji podażowych do innowacji popytowych oraz z przypisywaniem coraz większego znaczenia do innowacji społecznych. Przedstawienie roli marketingu w procesie kreowania innowacji wymagało ukazania związków występujących między cechami innowatora a wyróżnikami koncepcji marketingu. Zwrócono również uwagę na kategorię wirtualizacji życia społecznego oraz rozwój mediów cyfrowych, które poszerzają możliwości zastosowania marketingu w procesach kreowania innowacji.
EN
The article presents the changes in the concepts and tools of marketing, as well as in the area of innovation, which are associated with the transition from supply innovation to demand innovation and assigning increasing importance to social innovation. Presenting the role of marketing in the process of creating innovation required displaying the connections found between the characteristics of the innovator and the distinguishing features of the concept of marketing. Particular attention has been devoted to the virtualization of social life and the development of digital media, which broaden the applicability of marketing in the process of creating innovation.
PL
Opracowanie porusza zagadnienia innowacji w ujęciu kapitału intelektualnego. Na podstawie badań własnych, odnoszących się do przedsiębiorstw słowackich, autorka analizuje poszczególne bariery rozwoju działalności innowacyjnej. W dalszej części artykułu na podstawie dokonanej analizy dokonuje aplikacji diagramu Ishikawy na przyczyny nierealizowania innowacji przez pryzmat poszczególnych elementów kapitału intelektualnego.
EN
Article contains main place of innovation in human capital. On the basis of own research which were conducted in Slovakia, author is analyzing individual barriers of innovation activity. After analyze author applicants Ishikava chart on reasons no realizing of innovations in contexts of individual elements of intellectual capital.
|
2004
|
tom Nr 42
181-195
EN
The analysis of processes of diffusion is very complicated and multidirectional task which is based on examination the facts, discovery of regularities and conclusions for theory and practice. In this article the main methods used to examine above mentioned process has been presented. The variety of aims of the examinations in this field obliged to use qualitative and quantitative methods as well.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.