Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mathematical modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
W pracy przedstawiono problem wykorzystania narzędzi symulacyjnych do przedstawienia zagadnień związanych z drganiami układów mechanicznych. W prezentowanym rozważaniu pokazano rozwiązania analityczne modeli układów o jednym i dwóch stopniach swobody. Następnie, w oparciu o modele matematyczne zostały zbudowane modele symulacyjne. Skupiono się na wykorzystaniu możliwości programu symulacyjnego Vensim, w analizie wpływu wartości parametrów modelu na wyniki symulacji. Pokazano wpływ wysokości współczynnika tłumienia lepkiego przenoszącego się na pracę układów w zakresie nadkrytycznym, krytycznym i podkrytycznym. Rozważane zagadnienie przedstawiają możliwości wynikające z zastosowania narzędzia symulacyjnego, jakim jest program Vensim w procesie dydaktycznym obejmującym zagadnienia z dziedziny projektowania i eksploatacji maszyn.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the problem of using simulation tools to present issues related to the vibration of the mechanical systems with many degrees of freedom. It presents the analytical solutions of systems with one and two degrees of freedom. The simulation models were built based on the mathematical models. The focus was given on the use of the capabilities of Vensim in the analysis of the impact of different parameters on simulation results. The work demonstrates the effect of value of viscous damping coefficient, which is transferred to the operation of the system in the supercritical, critical and subcritical range of work. The issue that is being considered represents opportunities derived from the use of simulation tools, as for instance the Vensim software, in the teaching process, which is covering issues of machines design and operation. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono problemy związane z modelowaniem przepływu ładunków zanieczyszczeń w sieci kanalizacyjnej. Przedstawiono zarówno problemy związane z gwałtownym spływem ścieków bytowo - gospodarczych bądź przemysłowych w kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, jak i spływy zanieczyszczeń w ściekach deszczowych. Na jakość ścieków deszczowych odprowadzanych systemem kanalizacji z danej zlewni, wpływają czynniki charakteryzujące zlewnię, parametry sieci kanalizacyjnej, natężenia deszczu, jego częstotliwość oraz czas jego trwania. W kanalizacji istotny jest proces samooczyszczania się kanałów. Z dostępnych prac wynika, że wpływ na ten proces ma średnia prędkość przepływu. W oparciu o metodę naprężeń stycznych podano zależności na prędkości, które mogą przeciwdziałać opadaniu zawiesin i tworzeniu się osadów na dnie kanału oraz powodować usunięcie osadów z dna kanału. Obliczono wartości tych prędkości dla różnych wartości średnic kanału oraz spadków dna kanału. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems connected with a pollutants loads flow in a sewage system are considered. The matter of the rapid run-off of the household wastewaters and the matter of the industry one in the sanitation canalization are discussed as well as a problem of a rain wastewaters pollutants flow. The quality of rain wastewaters from particular basin depends on the wastewater net parameters, on the rainfall intensity and on its frequency and duration. The process of self-purification is very relevant in this realm. This process is dependent on the average flow velocity. The relations describing velocities which counteract the sedimentation process are based on the tangent strain method. The similar ones make the sludge from the canal bottom is removed. These velocities are calculated for various values of canal diameters and for various canal slopes. (original abstract)
EN
Environmental models are mathematical expressions that describe systems by capturing relationships between systems variables. Information from models is viewed as simplified concepts of environmental issues, thereby making for easy understanding by policy makers; this way decisions on environmental issues are quickly arrived at. This review discusses the types and development of mathematical models and provided examples of some models useful in environmental analysis.
XX
W artykule zaprezentowano metodę samo-uczenia mini-modeli (metodę MM) opartą na hiperbryłach w przestrzeni wielowymiarowej. Jest to metoda nowa i rozwojowa, będąca w trakcie intensywnych badań. Bazuje ona na próbkach pobieranych jedynie z lokalnego otoczenia punktu zapytania, a nie z obszarów odległych od tego punktu. Grupa punktów, używana w procesie uczenia mini-modelu jest ograniczona obszarem hiperbryły. na tak zdefiniowanym lokalnym otoczeniu punktu zapytania metoda MM w procesie uczenia oraz obliczania odpowiedzi można użyć dowolnej metody aproksymacji. W artykule przedstawiono algorytm uczenia i działania metody w przestrzeni wielowymiarowej bazujący na hipersferycznym układzie współrzędnych. Metodę przebadano na zbiorach danych wielowymiarowych, a wyniki porównano z innymi metodami bazującymi na próbkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents self-learning method of mini-models (MM-method) based on polytopes in multidimensional space. The method is new and is an object of intensive research. MM method is the instance based learning method and uses data samples only from the local neighborhood of the query point. Group of points which are used in the model-learning process is constrained by a polytope area. The MM-method can on a defined local area use any approximation algorithm to compute mini-model answer for the query point. The article describes a learning technique based on hyper-spherical coordinate system. The method was used in the modeling task with multidimensional datasets. The results of numerical experiments were compared with other instance based methods. (original abstract)
XX
W zagadnieniach praktycznych wybór właściwej metody tworzenia oceny grupowej jest sprawą bardzo istotną. Wiadomo, że dla tego samego zestawu ocen ekspertów ocena grupowa otrzymana przy użyciu różnych metod może być różna. Właściwości poszczególnych metod przejawiające się między innymi w postaci paradoksów decydują o możliwościach ich stosowania. Ostatnio pojawiło się wiele publikacji poświęconych metodzie Dodgsona, która pozwala wyznaczyć ocenę grupową w sytuacji, gdy nie istnieje zwycięzca w sensie Condorceta. Ocenę grupową wyznacza się określając minimalną - w sensie przyjętej odległości - zmianę uporządkowań podanych przez ekspertów. W pracy przedstawiono tę metodę oraz podano przykłady jej zastosowania. (fragment tekstu)
XX
Praca jest z dziedziny metody reprezentacyjnej i dotyczy planu losowania próby zaproponowanego przez Sinhgha i Srivastave. Wynika z niego, że prawdopodobieństwo wylosowania bezzwrotnego próby o ustalonej liczebności jest proporcjonalne do wariancji wartości zmiennej pomocniczej obserwowanych właśnie w tej próbie. Przy takim planie losowania próby zwykły estymator regresyjny to nieobciążony estymator wartości średniej w populacji. W pracy wykazuje się również, że jeśli liczebności populacji i próby losowanej za pomocą planu losowania Singha i Srivastavy są dostatecznie duże, to rozkład prawdopodobieństwa estymatora regresyjnego można aproksymować rozkładem normalnym. (streszcz. oryg.)
EN
The Singh and Srivastava's design is proportional to the sample variance of an auxiliary variable. A bound of the difference between this sampling design and the design of the simple random sample drawn without replacement is derived. This let prove that the both sampling designs are equivalent as the sample size and the population size increase infinitely. (MP)
8
80%
XX
W pracy przeanalizowano zagadnienie wyznaczenia oceny grupowej w sytuacji, gdy oceny podane przez ekspertów mają charakter porządków częściowych oraz gdy dopuszcza się możliwość występowania obiektów równoważnych zarówno w ocenach ekspertów, jak i w ocenie grupowej. Przyjęto, że zostanie zastosowana metoda mediany Kemeny'ego polegająca na minimalizacji odległości szukanego uporządkowania od zbioru uporządkowań podanych przez ekspertów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is concerned with determining group judgement for the case when experts ' opinions are given in the form of partial orders and tied alternatives can occur in experts' opinions as well as in group judgement. The Kemeny median method is applied to solve the problem of minimization of the distance between preference orders.(original abstract)
XX
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe (nie tylko ekonomiczne i finansowe) z wykorzystaniem procesów stochastycznych nastąpił w XX wieku. Między innymi modelowano dane na płaszczyźnie za pomocą wykładnika Hursta i funkcji Holdera. Z tego zakresu na uwagę zasługują między innymi prace [Ayache, Lévy-Véhel, 1999; Daoudi, Lévy-Véhel, Meyer, 1998; Mandelbrot, Van Ness, 1968; Mastalerz-Kodzis, 2003; Peltier, Lévy-Véhel, 1995; Perfect, Tarquis, 2009], W początkach XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój statystyki i ekonometrii przestrzennej [zob. Kopczewska, 2007; Suchecki, 2010], Za pomocą różnych metod modeluje się dane o charakterze ekonomicznym i nie tylko. (fragment tekstu)
XX
Poniższa praca przedstawia możliwości zastosowania czynnej detekcji laserowej do mierzenia geometrycznych parametrów artykułów spożywczych. Przeanalizowano modele laserowego określania kolistego kształtu obiektu z zastosowaniem kolistego elementu oświetlającego. Omówiono zagadnienie modelowania matematycznego sygnałów lokalizacji. Wyprowadzono zależności oraz zbudowano model ma-tematyczny przedstawiający odbity strumień światła, jako funkcję prędkości przedmiotu, częstotliwości skanowania, promienia strefy skanowania i promienia elementu oświetlającego. Z wykorzystaniem metod numerycznych przeanalizowano zależności pomiędzy strumieni odbitego światła a czasem przy różnych prędkościach mierzonego kolistego przedmiotu, różnych promieniach elementu oświetlającego oraz różnych częstotliwościach skanowania. Ustalono, że dokładność pomiarów parametrów geometrycznych przedmiotu zależy od parametrów lokalizacji, tj. stosunek prędkości ruchu przedmiotu, wielkości elementu oświetlającego i częstotliwości skanowania. Zaleca się by zwiększać częstość skanowania a zmniejszać wielkość elementu oświetlającego, pozwala to na zrekompensowanie strat i zniekształceń sygnału wynikających z ruchu obiektu w obszarze skanowania. Przyjmuje się także, że jaskrawość elementu oświetlającego jest zgodna z rozkładem normalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Показана актуальность применения активной лазерной локации для измерения геометрических параметров пищевых продуктов. Рассмотрены режимы лазерной локации продукта круглой формы при круговом сканировании подсвечивающего элемента. Поставлена задача математического моделирования локационных сигналов. Выведены основные соотношения и получена математическая модель, описывающая отраженный световой поток в функции скорости движения объекта, частоты сканирования, радиуса зоны сканирования и радиуса подсвечивающего элемента. Численным методом исследованы зависимости отраженного светового потока от времени при различных скоростях движения измеряемого объекта круглой формы, различных радиусах подсвечивающего элемента и различных частотах кругового сканирования. Установлено, что точность измерения геометрических параметров продукта находится в прямой зависимости от режимных параметров локации и определяется соотношениями скорости движения объекта, размера подсвечивающего элемента и частоты кругового сканирования. Рекомендовано увеличивать частоту кругового сканирования и уменьшать размер подсвечивающего элемента для повышения точности измерений, что позволяет компенсировать потери и искажения сигнала, связанные с перемещением объекта в зоне сканирования. В дальнейших исследованиях предполагается учесть, что светимость в пределах подсвечивающего элемента распределена по нормальному закону. (original abstract)
XX
Obserwując dynamiczny wzrost ruchu lotniczego istotnym staje się zagadnienie ciągłej kontroli i monitorowania poszczególnych faz przelotu. Jedną z rozpatrywanych faz w tym procesie jest lądowanie samolotu. Na lotniskach komunikacyjnych operacje te odbywają się z częstotliwością od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Poprawność wykonywania tych złożonych procedur w czasie tej operacji ma istotny wpływ na przepustowość drogi startowej, liczbę operacji wykonywanych w rejonie lotniska a przede wszystkim na bezpieczeństwo pasażerów. Badanie i analiza tych procesów z przyczyn oczywistych nie mogą być wykonywane na obiektach rzeczywistych. W związku z tym dąży się do wykorzystania w analizie operacji zachodzących w rejonie lotniska narzędzi i metod komputerowych. Aby wykorzystać możliwości symulacji komputerowej konieczna jest znajomość modeli matematycznych tych operacji. Celem artykułu jest przedstawienie metody oraz wyznaczonego modelu z wykorzystaniem wyników z pokładowego rejestratora parametrów lotu samolotu. Tak opracowany model charakteryzuje się dużą dokładnością odwzorowania rzeczywistości. Zbudowane modele odwzorowujące rzeczywiste operacje samolotu w rejonie lotniska, będą mógłby być wykorzystane w praktyce lotniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
While observing the dynamic increase in the intensity of the air traffic, the issue of constant controlling and monitoring every individual operation carried out during the flight process becomes a vital matter. One of the most significant operations in this process is the aircraft's take off and landing procedure. On the airports such procedures are observed quite frequently, with a rate of several dozen seconds up to few minutes. The correctness of carrying out the mentioned guidelines has a crucial impact on the traffic capacity of the runway, number of operations completed within the area of the airport and, above all, safety of the passengers. The research and analysis of these processes cannot, for obvious reasons, be done on objects in real conditions. Therefore, there is a tendency to use IT tools and methods for the purpose of the analysis of the operations which occur in the area of the airport. In order to make use of the computer simulation it is essential to have mathematical models of these operations. The purpose of this article is to create models for particular stages of the landing operation and to identify elementary models of these stages basing on parameters recorded by the board flight recorder. The created mathematical and computer models (for simulation research), reproducing the aircraft's real operations in the area of the airport, shall be used for automatization of the operations conducted in the airport's area. (original abstract)
EN
Fundamental questions connected with the modelling of communal sewage networks have been considered and formulas used to model the functioning of the basic network have been analyzed. The problem described concerns gravitational sewage networks divided by nodes into branches and sectors. Simulation of the steady state functioning of sewage networks is commonly carried out on the basis of nomograms in the form of charts, in which the relations between network parameters like channel diameters, flow rates, hydraulic slopes and flow velocities are described. In traditional design, the values of such parameters are simply read from such nomogram chart tables. Another way of simulating the functioning of a network is the use of professional software, like SWMM, that models sewage flows along the channels by means of differential equations de-scribing the movement of fluids. In both approaches, the user is a mechanical operator of a "black box" procedure. In this paper, another way of simulating the functioning of sewage net-works has been presented. Numerical solutions of nonlinear equations describing the physical phenomena of sewage flows are applied and explained. The presented algorithms were developed to model the steady state of a sewage network enabling a quick analysis of the network parameters and the possibility of fast, simple and comprehensible network modeling and design. (original abstract)
XX
W artykule poruszono wybrane problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych. Omówiono kryteria optymalizacji dla modeli wykorzystujących metodę programowania matematycznego dla warunków rynków regulowanych i konkurencji doskonałej. Jako przykłady funkcji celu tych modeli analizowano minimalizację kosztów dostaw energii i maksymalizację sumy nadwyżki producentów i konsumentów. Poruszono problemy modelowania dla warunków rynków oligopolistycznych i podano rozwiązania dla warunków duopolu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subjects of the paper are selected economic problems of fuel and energy systems modelling. Objective functions of the mathematical programming models for the regulated as well as perfect competition structures were discussed. These are minimization of energy supplies costs and maximization of net social surplus, i.e. sum of surpluses of producers and consumers. Problems of modelling oligopolistic structures were described and solution for duopoly demonstrated. (original abstract)
EN
The objective of feature modeling is to foster software reuse by enabling to explicitly and abstractly express commonality and variability in the domain. Feature modeling alone is not sufficient to express all the aspects of the software being developed. Other models and, eventually, code is necessary. These software assets are being configured by the feature model based on the selection of variable features. However, selecting a feature is far from a naive component based approach where feature inclusion would simply mean including the corresponding component. More often than not, feature inclusion affects several places in models or code to be configured requiring their nontrivial adaptation. Feature inclusion recalls transformation and this is at heart of the approach to feature model driven generation of software artifacts proposed in this paper. Features are viewed as solution space transformations that may be executed during the generative process conducted by the feature model configuration.(original abstract)
EN
A combined ultrasound (US)/H2O2 process was used to oxidize arsenite to arsenate, yielding a synergistic effect value of 1.26. This showed that the combined process could be an effective method of oxidizing arsenite, instead of using either ultrasonic or H2O2 oxidation processes. This combined process was successfully modeled and optimized using a Box-Behnken design with response surface methodology (RSM). The effects of the US power density, the initial concentration of arsenite, and the H2O2 concentration on the sonochemical oxidation efficiency of arsenite were investigated. Analysis of variance indicated that the proposed quadratic model successfully interpreted the experimental data with coefficients of determination of R 2 = 0.95 and adjusted R 2 = 0.91. Through this model, we can predict and control the oxidation efficiency under different conditions. Furthermore, the optimal conditions for the oxidation of arsenite were found to be a US power density of 233.26 W L−1, an initial arsenite concentration of 0.5 mg L−1, and an H2O2 concentration of 74.29 mg L−1. The predicted oxidation efficiency obtained from the RSM under the optimal conditions was 88.95%. A confirmation test of the optimal conditions verified the validity of the model, yielding an oxidation efficiency of 90.1%.
16
Content available remote Badania statystyczne : ujęcie modelowe
80%
XX
Doświadczenia zarówno z obszaru zadań badawczo-rozwojowych, jak i z przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych dotyczących wsparcia informatycznego produkcji statystycznej wskazują na zbyt małe, w stosunku do potencjalnych możliwości, wykorzystanie rozwiniętych metod modelowania matematycznego. Celem opracowania jest wykazanie, że efekty modelowania matematycznego w dziedzinie badań statystycznych mogą nie tylko przyczynić się do podniesienia efektywności przetwarzania danych w statystyce publicznej, lecz także wpływać na jakość wymagań funkcjonalnych odnośnie do wsparcia informatycznego badań statystycznych. Cel ten zrealizowano poprzez omówienie ogólnego modelu matematycznego badania statystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych faz produkcji statystycznej (zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych), a także poprzez wskazanie zadań optymalizacyjnych i korzyści z nich wynikających w przypadku problemów, które mogą występować w procesie projektowania wsparcia informatycznego. Dla potwierdzenia użyteczności przedstawionego podejścia zaprezentowano - w postaci diagramu UML - koncepcję integracji efektów modelowania matematycznego i tradycyjnego projektowania wsparcia informatycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Experiences, both in the area of research and development tasks, as well as those from the project-implementation undertakings concerning IT support of statistical production, indicate that the use of developed mathematical modelling methods is too small in relation to potential possibilities. The aim of the research is to demonstrate that the effects of mathematical modelling in the field of statistical research not only can contribute to the improvement of data processing efficiency in official statistics, but also affect the quality of functional requirements for IT support for statistical surveys. This objective was achieved by discussing the general mathematical model of statistical research, with particular emphasis on the basic phases of statistical production (collection, processing, analysis and dissemination of statistical data), as well as by indicating optimization tasks and benefits resulting from problems that may occur in the process of IT support design. In order to confirm the usefulness of the presented approach, the concept of integration of the effects of mathematical modelling and the traditional design of IT support was presented in the form of a UML diagram. (original abstract)
EN
Dichlorvos is the main poison in sniper pesticide which has produced negative effects especially among youths in recent times. The poisonous effects of dichlorvos on humans require urgent studies to combat the damaging impacts among humans. However, the limitations of carrying out experiments on human test subjects request the quest for alternative approach. Such approach can be made through modeling the transport of dichlorvos in the human body and the resulting negative effect. Therefore, this work presents mathematical modeling for the diffusion of dichlorvos through the human stomach lining. The model is set up to determine the amount of dichlorvos that leaves the stomach through diffusion alone and the health effects various concentration of the poison has on humans. Two cases are studied in order to captivate the effects of dichlorvos poisoning for two different scenarios. The initial condition is set to 0.05L and different driving forces is used to model the scenarios in spherical coordinates. The governing equation is derived from Fick’s first law and is solved analytically, a numerical solution is obtained using MATLAB’s pdepe solver and graphs are plotted for the two cases. From the results it is observed that about 14.4% of dichlorvos is diffused through the stomach lining in about 60hours for the first case while for the second case, the periodic intake of water along with dichlorvos gradually reduces the dichlorvos concentration in the stomach. These results show consistency with some experimental results from literature. Therefore, the model can be used in addition to the modes of treatment obtained from literature to predict the concentration of dichlorvos in a person and also proffer a life-saving treatment.
18
Content available remote Inflacja w aspekcie długookresowego modelowania strukturalnego
60%
XX
W artykule został przedstawiony model autoregresji wektorowej, który zastosowano do modelowania jednego z narzędzi polityki pieniężnej, jakim jest inflacja. Zostały omówione problemy identyfikacji parametrów długookresowych. Celem pracy jest zaprezentowanie dwóch procedur wyznaczania estymatorów największej wiarygodności: empirycznego schematu identyfikacji Johansena oraz procedury identyfikacji philipsa, jak również zastosowanie w przykładzie empirycznym estymatorów największej wiarygodności, otrzymanych za pomocą empirycznego schematu identyfikacji Johansena do wyznaczenia prognoz wskaźnika inflacji. (fragment tekstu)
EN
In this paper the VAR model has been presented. It is applied for the modeling of inflation and monetary policy in aspect of a long-run run structural modeling. In the article two procedures of estimation of QMLE estimators have been discussed: Johansen's empirical identification scheme and Phillips identification procedure.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej funkcjonowania optymalizacyjnego modelu całkowitoliczbowego, którego celem jest przydział narzędzi, który zapewni minimalizację liczbę przezbrojeń narzędziowych [Song, 1995, s. 166]. Uwzględniono ograniczenia dotyczące pojemności magazynów narzędziowych, dostępności narzędzi i ich duplikatów oraz możliwości zastosowania alternatywnych narzędzi w obróbce. W celu oceny modelu i możliwości zastosowania metodyki do rozwiązywania problemów przydziału narzędzi do obrabiarek w zautomatyzowanych systemach wytwarzania, przeprowadzono analizę obliczeniową z wykorzystaniem przykładowych danych z przemysłu maszynowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents numerical analysis results of the integer linear programming model optimization. The object is tool allocation, that assure the minimization of tool set-ups. Limitations of tool magazine capacity, tool availability and duplicates and tool alternatives for machining were taken into account. In order to evaluate the model and the possibility of application the methodology for solving tool allocation problem in automated manufacturing system numerical analysis was carried out. It utilizes exemplary data from industrial practice. (original abstract)
XX
Transport pneumatyczny materiałów rozdrobnionych występuje w wielu dziedzinach przemysłu. W wielu przypadkach wymagany jest pomiar strumienia masy mieszaniny gaz-cząstki stałe lub koncentracji cząstek. Spośród stosowanych metod na uwagę zasługują zwężki pomiarowe. W pracy dokonano przeglądu i analizy stosowanych metod pomiarowych opartych na zastosowaniu zwężek Venturiego. Sformułowano model matematyczny przepływu gaz-cząstki stałe przez zwężkę Venturiego. Przeprowadzono serię obliczeń numerycznych. Obliczenia wykazały, że strumień masy mierzony przez zwężkę zależy od koncentracji wydajnościowej cząstek oraz wartości liczby Stokesa, zależnej od ich średnicy i warunków przepływu. Zaproponowano funkcję korekcyjną uwzględniającą wpływ składu frakcyjnego cząstek oraz warunków pomiaru na ciśnienie różnicowe mierzone na zwężce. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie przy projektowaniu układów do pomiaru strumienia mieszanin gaz-cząstki stałe. (abstrakt oryginalny)
EN
Pneumatic conveying of pulverized materials present in many industries. In many cases it is required to measure the gas-solid particle mixture mass flow or particle concentration. Among the methods used for measuring venturi meters deserves attention. This paper presents an overview and analysis of the measurement methods based on the use venturi meters. A mathematical model of the gas-solid particles mixture flow through a venturi meter. Numerical calculations were carried. Calculations have shown that the mass flow measured by the venturi meter depends on the concentration of particles and Stokes number, depending on their diameter and flow conditions. It has been proposed correction function taking into account the impact of fractional particle distribution and measurement conditions for differential pressure measured at the venturi meter. The investigation results can be used in the design od systems for measuring gas-particle mixture flow.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.