Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 688

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Import
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
1
Content available remote Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z Chin
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w handlu zagranicznym Polski oraz analiza polskiej wymiany towarowej z Chinami - krajem, który w 2010 roku stał się drugą po USA gospodarką świata. Szczególną uwagę zwrócono na poziom penetracji polskiego rynku przez produkty przywożone z Chin, mierzony wskaźnikiem penetracji importowej.(fragment tekstu)
EN
The paper aims to discuss the changes in Poland's foreign trade with China between 1995 and 2008. It also attempts to analyze the level of import penetration rate of the Polish market by Chinese goods. The data quoted in the paper indicate that China became our significant supplier of the commodities. Share of this country in Polish imports increased from 1,6% to 8%. Characteristic phenomenon is the small growth of share of China in our exports. It was formed at the level of 0,2-0,7%. Generally, about 4% Poland's total demand for the industrial products in 2008 was supplied with commodities imported from China. The most important goods imported from this country are: optical and electrical equipment, textiles and textile products, leather and leather products, toys, literary articles. Also the import penetration rate is the highest for these groups of products (leather, leather products - 25,4%, optical and electrical equipment - 22%, textile products - 18,5%).(original abstract)
XX
Biznes koński stanowi istotną część gospodarki wielu krajów, zarówno jako element systemu wewnętrznego, jak i pozycji międzynarodowej. Na przestrzeni wieków zmieniał się profil potrzeb związanych z użytkowaniem koni, który wpływał na działalność hodowców i podmiotów z nimi powiązanych. Miało to i ma nadal znaczący wpływ na międzynarodowy handel tymi zwierzętami. Z uwagi na to, że na wielkość obrotów handlowych wpływają, poza preferowaną przez nabywców formą użytkowania koni, także chów i hodowla, celem artykułu jest przedstawienie wielkości pogłowia koni oraz ich eksportu i importu, z uwzględnieniem zmian otoczenia technicznego i gospodarczego. Artykuł powstał na podstawie analizy dostępnej literatury, a analiza obrotów międzynarodowych została przeprowadzona na podstawie danych z lat 1961-2011, pochodzących z zasobów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).(abstrakt oryginalny)
EN
For many countries, the horse industry is an important part of the economy, both as a component of the internal and international position. Over the centuries, changed the profile of the needs related to the use of horses, which affect the activities of farmers and entities associated with them. This was and it is still, a significant impact on international trade in these animals. Taking into consideration, the volume of business affected, except for the preferred form for use by the purchasers of horses, also including aquaculture, the aim of this article is to present the size of their stocks of horses and exports and imports, taking into account changes in economic and technical environment. The article was based on analysis of the available literature, and analysis in international trade was based on data from the years 1961-2011, from the resources of the Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).(original abstract)
EN
After the presentation of concentration measurement methodology, results of empirical research of imports and exports commodity concentration were given. Using Hirschman-Michaely's formula, exports and imports commodity concentration coefficients for 50 countries were calculated, covering 4/5 of the world trade. By regression analysis the relationship between exports commodity concentration, as dependent variable, unddevelopment level (measured by the GNP per capita value) and country size (measured by number of inhabitants), as independent variables, was established. Results show that the higher commodity concentration, the smaller and less developed is the country. About 40% of exports commodity concentration coefficient variation may be explained by development level and 16% by country size. (original abstract)
EN
Objective: This study estimates the determinants of import demand in Tanzania using time-series data for the period from 1985 to 2015.Research Design & Methods: The study applied the ARDL approach on Tanzania's time-series data to examine the key drivers of import demand. The study used both aggregate import demand model (i.e., Model 1) and disaggregated import demand models, i.e., Model 2 (for consumer goods), Model 3 (for intermediate goods) and Model 4 (for capital goods) to examine this linkage.Findings: The study found that in Model 1, aggregate imports in Tanzania are positively influenced by investment and exports, and negatively determined by trade policy. In Model 2, it was found that imports for consumer goods are positively influenced by consumer spending and foreign reserves, but negatively influenced by trade policy. In Model 3, imports for intermediate goods were found to be positively influenced by exports in the long run. Finally, in Model 4, the study found imports for capital goods to be positively influenced by exports (in the short- and long-run), but negatively influenced by investment (in the short-run).Implications & Recommendations: The study recommends that policymakers in Tanzania should strengthen their macroeconomic policies to ensure that their imports are not consumption-based and have an enhancing effect on the country's economic activities.Contribution & Value Added: The study contributes to the empirical body of knowledge by incorporating various components of disaggregated import demand. This is an aspect that is scant in the existing literature as most previous studies only focused on aggregate import demand. (original abstract)
XX
Jedną z cech charakterystycznych współczesnych stosunków ekonomicznych między wysoko rozwiniętymi gospodarkami kapitalistycznymi jest wzrost znaczenia wzajemnej wymiany towarowej. Poziom, struktura towarowa i geograficzna oraz dynamika handlu zagranicznego zależą od różnych czynników, które można podzielić na dwie grupy: grupę wyników strukturalnych i grupę czynników instytucjonalnych. Czynniki należące do 'pierwszej grupy są związane ze strukturą danej gospodarki kapitalistycznej (którą można określić jako całokształt więzi łączących poszczególne podmioty gospodarcze), natomiast. czynniki należące do drugiej grupy - z mechanizmem funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to examine, by means of statistic methods, the influence of short- and medium-term changes of the economic activity in some EEC-countries on the dynamics of global and bilateral imports from other EEC-countries. In terms of synchronized phases of economic cycles, global and bilateral imports depend on the level of economic activity. The strongest dependency between dynamics of import and economic situation in the importer's country is observed in models with explanatory variables lagged by 0 to 3 months. Imports depend relatively less on the economic activity of exporters and of commercial competitors. (original abstract)
XX
Przedstawiono ważniejsze grupy towarowe (artykuły rolno-spożywcze, wyroby chemiczne, wyroby tekstylne i odzieżowe, wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby hutnicze i metale nieżelazne) importowane z Polski do USA.
XX
Artykuł analizuje problem bezcłowego importu aut osobowych. O dodatkowe, uzupełniające pozwolenia na import od 15 października starają się wszyscy importerzy.
EN
Rising consumption of energy is an integral part of economic growth - the larger share of industrial activity and services in the GDP the larger the demand for energy. Southeast Asia, and especially Singapore, has been at the forefront of economic growth for decades. Coupled with geological make-up of the region of unevenly spread energy resources countries are forced to satisfy their needs with imports. Most important is import of crude oil. Persian Gulf countries forming the Gulf Cooperating Council are the main partners supplying crude to Association of South East Asian Nations. Singapore as the only country in ASEAN without any natural resources is currently dependent on imports of energy resources from the Persian Gulf countries.
9
Content available remote Import gazu z USA do Polski - przesłanki i perspektywy współpracy
100%
XX
Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia, mającego poważny wpływ na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, a co za tym idzie - także na jej bezpieczeństwo gazowe. W artykule przedstawiono rozwój sektora gazowego w USA, znaczenie importu amerykańskiego surowca do Europy, a także rolę dywersyfikacji w kształtowaniu bezpieczeństwa gazowego Polski. Zdaniem autora surowiec importowany z USA pozwoli zmniejszyć zależność Polski od dostaw z obszaru Federacji Rosyjskiej. Chociaż ilości importowanego z Ameryki gazu nie są duże, to wraz z innymi alternatywnymi kierunkami dostaw pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo gazowe Polski. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu gazoportu LNG w Świnoujściu. Na uwagę zasługuje podpisanie pięcioletniego kontraktu na dostawy gazu z USA, będącego ważnym krokiem na drodze do powstania w Polsce hubu gazowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with an important and current issue, which has a serious impact on diversification of natural gas supplies to Poland and, consequently, on its gas security. The author discusses the development of the gas sector in the USA, the importance of American gas imports to Europe, as well as the impact of diversification on gas security in Poland. According to the author, natural gas imports from the USA will reduce Poland's dependence on supplies from the Russian Federation. The quantities of gas imported from America are not large, but along with other alternative supply routes they will help to increase Poland's gas security. The LNG terminal in Świnoujście enables gas imports from the USA to Poland. A five-year contract for gas supplies from the USA to Poland is an important step towards the creation of a gas hub in Poland. (original abstract)
XX
BusinessWeek stworzył listę 50 największych polskich importerów. Lista ta została stworzona na podstawie dokumentów SAD z informacji uzyskanych z Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego.
11
100%
XX
Znaczenie importu surowców energetycznych dla ASEAN-u i Singapuru jest podstawowe. Warunkuje on rozwój przemysłu, a w konsekwencji gospodarki. Badając przepływy handlowe Azji Południowo-Wschodniej dochodzimy do wniosku, że jej potrzeby energetyczne są zaspokajane na dwa sposoby. Pierwszy charakteryzuje się względnie krótkim, tanim i prostym logistycznie oraz politycznie łańcuchem dostaw. Drugi, przeciwnie, jest długi, droższy i skomplikowany. W pierwszym przypadku lotne i stałe surowce energetyczne są wydobywane i przetwarzane w dużych ilościach w samym ASEAN-ie. Dzięki handlowi wewnątrzregionalnemu surowce są dostarczane do wszystkich członków Stowarzyszenia w takich ilościach, jakie są adekwatne do zapewnienia ich bezpieczeństwa energetycznego. Handel jest krótkodystansowy z natury geograficznej obszaru. Jest względnie tani, gdyż jest to przede wszystkim transport gazu rurociągami. Ponadto odbywa się w oparciu o wieloletnią współpracę handlową oraz ścisłe porozumienia polityczne, jakie łączą członków ASEAN-u (m.in. Plan of Action for Energy Cooperation dotyczący polityki energetycznej w regionie lub Coordinated Emergency Response Measures, dotyczący dzielenia się zapasami ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych). Sytuacja Singapuru jest najbardziej niekorzystna ze wszystkich krajów ASEAN-u. Elementy strategiczne dla jego bezpieczeństwa, czyli surowce energetyczne, są zlokalizowane wyłącznie poza jego granicami. Kraj sprowadza całość potrzebnego gazu naturalnego z Malezji i Indonezji oraz praktycznie całość potrzebnej ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Pomimo że dostawy gazu są prostsze od dostaw ropy nie oznacza to, że są pozbawione ryzyka. Singapur doświadcza czasami przerw w dopływie gazu, co powoduje problemy z generowaniem energii elektrycznej. Z tego powodu oraz dla zwiększenia dostaw gazu w celu zaspokojenia potrzeb rozwijającej się gospodarki (w tym handlu międzynarodowego) Singapur zbudował i w maju 2013 r. oddał do użytku gazoport LNG w celu sprowadzania gazu ziemnego z krajów innych niż dotychczas. W przypadku ropy brakuje możliwości znacznego ograniczenia importu tego surowca z krajów GCC. W zamian Singapur stara się zwiększyć bezpieczeństwo dostaw poprzez zacieśnianie stosunków gospodarczych z Zatoką Perską. Służy temu podpisana w 2008 r. umowa o wolnym handlu GCC - Singapore Free Trade Agreement. Podsumowując można mówić o uzależnieniu Singapuru od importu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej, ponieważ w średnim okresie nie ma możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw. W długim okresie problem ten może być rozwiązany w Singapurze oraz pozostałym obszarze Azji Południowo-Wschodniej poprzez dywersyfikację dostaw lub rozwinięcie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia jądrowa czy energia ze źródeł odnawialnych.(fragment tekstu)
EN
Rising consumption of energy is an integral part of economic growth - the larger share of industrial activity and services in the GDP the larger the demand for energy. Southeast Asia, and especially Singapore, has been at the forefront of economic growth for decades. Coupled with geological make-up of the region of unevenly spread energy resources countries are forced to satisfy their needs with imports. Most important is import of crude oil. Persian Gulf countries forming the Gulf Cooperating Council are the main partners supplying crude to Association of South East Asian Nations. Singapore as the only country in ASEAN without any natural resources is currently dependent on imports of energy resources from the Persian Gulf countries. (original abstract)
XX
Przedstawiono przegląd węgierskich regulacji sterowania importem dla potencjalnych polskich eksporterów zainteresowanych współpracą z partnerami węgierskimi.
XX
Ceny używanych maszyn rolniczych w Niemczech zależą nie tylko od ich wieku, ale także przebiegu (ilości wykonanej pracy) i mocy silnika. W przypadku ciągników ceny za 1 kW mocy wahały się od 600 do 100 euro dla ciągników w wieku 30 lat i więcej. W przypadku kombajnów zbożowych ceny te wynosiły od 900 do 100 euro za 1 kW. (abstrakt oryginalny)
EN
Prices of used farm machinery in Germany depends on age, annual work and engine power. In саse of tractors price per 1 kilowatt varied from 600 to 100 euro for tractors older than 30 years. Combine harvesters prices were from 900 to 100 euro per 1 kW. (original abstract)
XX
Rosnąca otwartość i międzynarodowe powiązania polskiej gospodarki pociągają za sobą konieczność odpowiednich dostosowań do warunków współczesnej konkurencji. Celem opracowania jest ocena znaczenia handlu zagranicznego dla gospodarki oraz samego charakteru międzynarodowej współpracy handlowej Polski.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is evaluation of the foreign trade role in the economy and characteristics of the Polish international trade cooperation. There are taken into consideration some indicators of the foreign trade influence on an economic growth and Poland's foreign trade geographical structure with its determinants. The analysis indicates limitations of structure by products using to evaluate international trade gains and competitiveness in the contemporary economic conditions. Based on the Polish traded goods distribution directions there was international production networks specified and evaluated which are posing basis for trade cooperation. The main conclusion is generally good mark of Poland's foreign trade.(original abstract)
15
Content available remote Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych
75%
XX
W pracy badano zmiany w imporcie i eksporcie kwiatów ciętych ogółem oraz poszczególnych gatunków oznaczonych kodami CN w długim okresie (lata 1996-2011) oraz w dwóch podokresach (przed akcesją i po akcesji Polski do UE). Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz kierunki importu i eksportu. Z badań wynika, że handel zagraniczny kwiatami ciętymi charakteryzowało pogłębianie ujemnego salda obrotów, pomimo spowolnienia wzrostu importu przy zwiększeniu dynamiki wzrostu eksportu po 2004 roku. W badanym okresie podstawą importu były róże przeznaczone na rynek wewnętrzny i chryzantemy, podlegające w znacznej części reeksportowi. Wartość ich eksportu wzrastała, malała zaś ilość eksportowanych róż. Akcesja Polski do UE nie miała istotnego wpływu na import i eksport kwiatów ciętych, choć w przypadku eksportu spowodowała urealnienie gromadzonych danych. (abstrakt oryginalny)
EN
The long term changes in foreign trade in cut flowers as a whole group and in each species falling within CN codes over the years 1996-2012 have been done, as well as over two short periods of 1996-2004 and 2004-2012. The direction and dynamics of changes, the structure of assortment, trade balance and the import and export directions have been analyzed. The research shows that cut flower foreign trade is characterized by increasingly negative trade balance, despite the slowdown in import growth alongside increasing export growth after 2004. The basis imports are roses intended for home market and chrysanthemums, which are subject to a large part of the re-exporting. Their export value increases, however the number of exported roses decreases. Polish accession to the UE had no significant effect on imports and exports of cut flowers, although in the case of export resulted in getting the right data collected. (original abstract)
16
Content available remote Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE
75%
XX
Ze względu na niedostatek białka paszowego z produkcji krajowej, państwa UE są znaczącymi importerami nasion i śrut z roślin strączkowych, w tym przede wszystkim soi i śruty sojowej. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w produkcji i handlu soją w wybranych krajach UE w latach 2000-2017. W badaniach wykorzystano dane wtórne pochodzące z zasobów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Omówiono zmiany w wolumenie produkcji soi w krajach jej największych producentów w UE, wartość i wolumen obrotów handlowych soją w państwach największych eksporterów i importerów, ich udziały w handlu oraz wyniki bilansu handlowego. Wolumen produkcji soi w krajach UE zwiększał się wolniej niż zapotrzebowanie na wysokobiałkowe surowce paszowe, powodując wzrost wartości przywozu soi i stawiając państwa UE w roli importerów netto tego surowca. Inaczej niż w Polsce, zwiększenie wartości przywozu nie wynikało jednak ze wzrostu jego wolumenu. Największymi importerami soi w UE były Holandia, Hiszpania i Niemcy. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the deficit in feed protein from domestic production, EU countries are significant importers of legume crops and meals, including soybean and soybean meal. The aim of the paper is to present changes in soybean production and trade in selected EU countries in 2000-2017. Secondary data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) database were used in the research. The following issues were discussed: the changes in the volume of soybean production in the countries of its largest producers in the EU, the value and quantity of trade flows in the countries of the largest exporters and importers, their share in trade and trade balance. The volume of soybean production in the EU countries has increased more slowly than the demand for high-protein fodder raw materials, resulting in an increase in the value of soybean imports and making EU countries net importers of this raw material. Unlike in Poland, the increase in the value of imports was not due to an increase in its volume. The Netherlands, Spain and Germany were the largest soybean importers in the EU. (original abstract)
XX
W latach 2000-2010 głównymi odbiorcami polskiego węgla energetycznego były takie europejskie państwa, jak: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Dania. W sumie do tych pięciu państw skierowano od 37 (w 2000 r.) do 77% (w 2010 r.) eksportu węgla energetycznego ogółem. W związku z tym, że eksportowane są głównie sortymenty miałowe (ok. 90%), w artykule podjęto próbę omówienia eksportu węgla pod k?tem przyszłości energetyki węglowej w każdym z tych państw. Kluczowym odbiorcą węgla energetycznego są Niemcy, z udziałem w eksporcie węgla energetycznego kształtującym się na poziomie 37-54% (lata 2000-2010). Niemcy, jako jedyne z analizowanych państw, prowadzą inwestycje w nowe moce wytwórcze. W sumie budowanych jest osiem nowych elektrowni opartych na węglu kamiennym (o łącznej mocy wynoszącej 8,7 GW). Według aktualnych planów rządowych, Niemcy w 2018 r. zakończa własną produkcję węgla kamiennego, tym samym staną się uzależnieni wyłącznie od surowca importowanego. W świetle zobowiązań redukcji emisji CO2 analizowane państwa zmieniły swoją politykę energetyczną, zwracając produkcję energii zwłaszcza w kierunku energetyki odnawialnej. Na uwagę zasługuje Dania; w roku 2000 a? 36% importu węgla energetycznego stanowiły dostawy z Polski. Obecnie, według założeń polityki energetycznej, w roku 2050 kraj ten chce osiągnąć produkcj? energii elektrycznej w 100% opartą na energetyce odnawialnej. Wśród analizowanych państw Dania jest również krajem, który w porównaniu skrajnych lat: 2000 i 2010 zanotować największy spadek importu węgla z Polski (zmniejszenie o 1,9 mln ton tj. o 87%). Z punktu widzenia dróg eksportu węgla kamiennego, w analizowanych latach, realizowany jest on z Polski ze zmiennym udziałem zarówno drogi morskiej, jak i lądowej. W przypadku transportu morskiego, eksport prowadzony jest przez cztery porty: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście. Najistotniejszym z nich jest port w Gdańsku, przez który realizowane jest 31-49% eksportu węgla. Dodatkowo w porcie tym powstaje nowy terminal, w obrębie którego przeładunki węgla mają się odbywać zarówno w relacji eksportowej jak i importowej. W wyniku analizy średnich ważonych cen eksportowanego węgla z Polski do wybranego odbiorcy w latach 2000-2010 stwierdzono, że zmiany tych cen wykazują podobną dynamikę, jak zmiana ceny indeksu CIF ARA.(abstrakt oryginalny)
EN
In the period from 2000-2010, the main recipients of Polish steam coal included the following European countries: Germany, Czech Republic, France, Great Britain, and Denmark. Overall, these five countries received from 37% (in 2000) up to 77% (in 2010) of total coal exports. Because steam coal fines make up around 90% of exported coal, this paper attempts to characterize the importance of coal exports for the future of the coal power industry in each of the aforementioned countries. The main recipient of steam coal is Germany, with its share in total coal exports at a level of 37%-54% (2000-2010). Germany is making strategic investments aimed at increasing production capacity, the only country among those analyzed to do so. Overall, eight new, coal-based power plants are being built (with a total capacity of 8.7 GW). According to current government plans, Germany will end coal mining by 2018, thus becoming dependent solely on imported raw materials. In light of commitments to reduce CO2 emissions, the analyzed countries have refocused their energy policies on renewable energy development. It is worth mentioning that in 2000 Denmark imported up to 36% of its steam coal from Poland. According to Denmark's current energy policy, by 2050 its electricity production would be entirely based on renewable energy. Among the analyzed countries, Denmark is also a country with - compared to the extreme years 2000 and 2010 - the largest decrease in imports of Polish coal (a decrease of 1.9 million tonnes, i.e. about -87%). Taking into account hard coal export routes over the selected time frame, a combination of land and sea routes - with variable shares - have been employed in the export of Polish coal. In the case of maritime transport, coal is exported from four ports: Gdansk, Gdynia, Szczecin, and Świnoujscie. The most important of these is the port of Gdansk, carrying out 31-49% of total coal exports. In addition, a new terminal for both export and import operations is being built in the port of Gdansk. The analysis of weighted average export prices of coal from Poland to the selected recipients between 2000 and 2010 has shown that changes in these prices show similar price behaviour to the CIF ARA price.(original abstract)
EN
It is a common knowledge that the eastern enlargement of the European Union (EU) was an extremely important undertaking for both the New Member States (EU-10) and the "old Union" countries (EU-15). One of the most important effects was significant acceleration of the devel-opment of mutual trade links, including changes in their commodity structure. In the study presented in this article, we attempted to verify the hypothesis whether, as a consequence of the eastern enlargement, the EU-10 and EU-15 markets were increasingly treated by the exporters and importers from Poland as a single market. In analyzing changes in the similarity of import and export structures, we calculated "Euclidean distance" (in 2004-2017), the measure based on absolute differences of individual structure indices. We compared the results for Poland with the other New Member States operating on the single European market. We found that for more than a dozen years Polish exporters and importers have contributed to the increasing similarity of the structures of their respective countries' trade and the EU patterns mostly shaped by the EU-15. The results reflect the ongoing unification of the foreign trade system and its arrangement toward the recognition of both areas as a single market.(original abstract)
XX
W latach 1996-2004 import dzieł sztuki w krajach Unii Europejskiej był równy 2-4,9 mld USD, a eksport wynosił 3,2-6,5 mld USD. Najwyższe wartości importu dzieł sztuki odnotowano w Wielkiej Brytanii, przy czym warto podkreślić dużą różnicę między wartością importu ielkiej Brytanii a wartościami importu innych krajów Unii Europejskiej. Kolejne miejsca zajmują Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia i Belgia. Najwyższe wartości eksportu dzieł sztuki w analizowanym okresie odnotowano również w Wielkiej Brytanii. Kolejne miejsca zajmują Francja i Niemcy. W odniesieniu do eksportu również istnieje znaczna różnica między wartością eksportu z trzech wymienionych krajów a eksportem z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Najwyższy eksport i import dzieł sztuki charakteryzuje kraje, w których koncentruje się handel dziełami sztuki, tzn. Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. W artykule zwrócono uwagę na wysoki poziom wartości eksportu i importu dzieł sztuki w Szwajcarii (państwo nienależące do UE).
EN
In the article, there are presented the results of dynamic analysis of exports and imports of works of art in 15 countries of the European Union in 1996-2004. The analysis is based on the OECD data according to the foreign trade nomenclature, HS 1996. The author presented the changes in value of exports and imports of works of art in the ti-me-and-spatial scheme. Moreover, in her article, the author discusses the share of the EU Member States in international exchange of works of art. A particular attention is paid to the relations of exports to imports of these goods both in individual UE Member States and in the European Union as a whole. Based on them, there are separated countries, for which value of exports of works of art was higher than that of imports thereof, and the countries where excess of imports over exports existed.
XX
Przedstawiono stan importu i eksportu Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zaprezentowano listę produktów objętych SSG (dodatkowa opłata celna) przed akcesją Polski do UE.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.