Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buildings sea and port
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Poszerzenie wejścia wewnętrznego w Porcie Gdynia między Ostrogami Pilotową a Oksywską o 10,0 m. Przebudowa głowicy Ostrogi Pilotowej. Przedstawienie zakresu prac modernizacji konstrukcji oraz zastosowanych elementów wyposażenia budowli.
EN
10 m widening of the internal entrance to Gdynia Port between Pilot and Oksywie groins. Reconstruction of Pilot Groin head. Description of the range of modernization works and equipment elements applied of the construction.
PL
Zintegrowany rozwoj terenów nadmorskich. Zintegrowana polityka terenów nadmorskich. Budowanie wspólnie z naturą: stosowane materiały i siły wzajemnego oddziaływania, biogeomorfologia.
EN
Integrated development of coastal areas. Integrated policy for coastal areas. Environmental friendly construction, materials applied and construction-environment interaction, biogeomorphology.
3
Content available remote Głębokowodny terminal kontenerowy w Gdańsku. Część I
100%
PL
Charakterystyka Morskiego Terminalu Kontenerowego w Porcie Północnym w Gdańsku z oceną funkcjonowania różnych obiektów. Warunki wykonywania budowy terminalu utrudniały znacznie realizację robót. W tym kontekscie --ocena wysiłku intelektualnego projektantów oraz wkład pracy i sprawności organizacyjnej wykonawców robót głównie hydrotechnicznych.
EN
Description of Maritime Container Terminal in Gdańsk North Port with the evaluation of the operation of its various units. Conditions of the construction of the terminal made the execution of works very difficult. High standard and efforts taken by the designers together with efficient organization of the contractors of works contributed to solve the encountered technical problems.
4
100%
PL
Przebudowa stanowiska promowego dla nowych promów klasy STAR. Nowa konstrukcja rampy, fundamenty konstrukcji stalowej z rampą uchylną, przyczółek i ściany oporowe drogi technologicznej. Elementy nowego wyposażenia nabrzeży.
EN
Reconstruction of the ferry position for the new STAR class ferries. The new construction of the ramp, foundations of the steel structure with the hinged ramp, abutment and retaining walls of the technological road. The new elements of equipment of the quays.
5
Content available remote Morskie urządzenia odbojowe. Część I. Kilka uwag o projektowaniu
80%
PL
Urządzenia odbojowe stosowane w budownictwie morskim. Wyszczególnienie aspektów projektowych i krótki przegląd nowych generacji statków (kontenerowców, wycieczkowców i szybkich promów o kadłubie katamarana). Zwrócenie uwagi na ich cechy, jak: kształt, wielkość (masa, bezwładność) oraz napęd (manewrowność), istotne z punktu widzenia projektowania i wyboru odpowiednich urządzeń odbojowych.
EN
Fender devices applied in marine engineering. List of design problems and brief review of new generation vessels (container ships, ocean liners, and fast catamaran ferries). Attention focused on the main features of the modern vessels such as shape, quantity (mass, inertia) as well and drive (maneuvering), essential from the design view point and the selection of respective fender devices.
6
80%
PL
Zastosowanie w konstrukcjach hydrotechnicznych elementów z tworzywa sztucznego. Ich wykorzystanie w postaci wbudowanych elementów konstrukcyjnych jako alternatywnej możliwości w stosunku do podobnych z materiałów stosowanych tradycyjnie.
EN
Application of plastic elements in civil engineering constructions. The use of plastic as construction elements as an alternative to traditional materials.
7
Content available remote Rozbudowa obiektów infrastruktury portowej w Porcie Gdynia w latach 2005-2009
80%
PL
Modernizacje konstrukcji hydrotechnicznych wykonane w ostatnich latach w Porcie Gdynia.
EN
Modernizations of port constructions in last years in Gdynia Port.
8
Content available remote Ocena oddziaływania ostróg na polskim brzegu
80%
PL
Ocena skuteczności ochrony brzegu morskiego poprzez budowę ostróg brzegowych działających samodzielnie bądź współpracujących z opaskami brzegowymi i/lub sztucznym zasilaniem. Analiza dotyczy brzegu polskiego, na którym zdecydowanie dominują ostrogi palisadowe. Korzystne i niekorzystne przykłady oddziaływania ostróg na brzeg morski.
EN
Assessment of the effectiveness of shore protection in terms of shore groins working alone or together with seawalls and/or beach nourishment. Analysis made for Polish coast where palisade groins dominate. Positive and negative impact of groins on the coast.
PL
Schematyzacja warunków występowania wód podziemnych. Model przepływu wód. Wyniki obliczeń modelowych. Analiza układu ciśnień i warunków przepływu w sąsiedztwie tunelu. Sprawdzenie wpływu zmiany poziomu zwierciadła wody w Martwej Wiśle na warunki przepływu wód podziemnych.
EN
Schematization of groundwater conditions. Groundwater flow model. The results of calculations. The analysis of piezometric heads and flow conditions near the tunnel. The impact of water level in Martwa Wisła river on groundwater flow.
10
Content available remote Problemy mechanicznej sufozji w budownictwie wodnym, przemysłowym i miejskim
80%
PL
Zarys problemów mechanicznej sufozji gruntów. Charakterystyka odkształceń gruntów piaszczystych z uwzględnieniem sufozji. Wpływ składu granulometrycznego oraz wynikającej z tego struktury gruntu na sufozję. Wpływ sił filtracyjnych na stan naprężenia i odkształcenia masywów gruntowych z filtracją oraz na grunty sufozyjnie niestabilne.
EN
Mechanical suffusion of soils – general overview. Suffusion induced soil deformations. Influence of soil gradation and soil fabric on suffusion process. Influence of seepage forces on strain and stress state of soil mass, suffusion unstable soils.
11
Content available remote Dwukierunkowe przepływy wody i tworzenie się cofek w ujściach rzek do morza
80%
PL
Informacja ogólna o przebiegu zjawiska oraz charakter i zakres prowadzonych badań. Charakterystyka polskich rzek wpływających do Morza Bałtyckiego. Mechanizm zapiaszczania ujść rzecznych w wyniku dwukierunkowych przepływów wody między morzem i przybrzeżnym jeziorem. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe przed morskimi spiętrzeniami sztormowymi terenów nizinno-depresyjnych Dolnego Miasta Gdańska i Żuław Gdańskich. Statystyczna analiza badanych zjawisk oraz omówienie zastosowanych modeli prognostycznych. Zastosowanie teoretycznego rozkładu asymetrycznego do wyrównywania rozkładów empirycznych dwukierunkowych przepływów wody na ujściowych odcinkach polskich rzek wpływających do Morza Bałtyckiego. Charakterystyczne przepływy wody w delcie Wisły i delcie Odry. Podsumowanie.
EN
General information of the phenomenon and the type and range of the investigations made. Characteristics of Polish rivers fiowing into the Baltic Sea. Sedimentation mechanism of the river mouths due to 2D water flow between the sea and the coastal lake. Flood protections against storm accumulations on the lowland in Lower City of Gdańsk and Żuławy. Statistical analysis of the phenomena investigated and the description of the prognostic models applied. Application of the a-symmetrical distribution for compensation of empirical distributions for 2D water flows in the outlet sectors of Polish rivers flowing into the Baltic Sea. Characteristic water flows in Vistula and Odra deltas. Summary.
12
Content available remote Zapas głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej
80%
PL
Dyskusyjność określania zapasu głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki plywającej. Nowa propozycja określania poszczególnych rezerw głębokości - Zalecenie Z31 (2006 r.).
EN
Inconsistences in current definition of underkeel clearance for watercraft hull. New proposal for particular clearances.
PL
Żuławy – obszar zagrożony powodziami. Formy ochrony przyrody na terenie objętym Programem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cele opracowania Programu. Harmonogram i źródła finansowania Programu. Struktura instytucjonalna wdrażania Programu.. I etap realizacji Programu do roku 2015 i Beneficjenci. Kolejne etapy realizacji Programu. Korzyści z wdrożenia Programu.
EN
Żuławy – the region threatened by floods. Forms of environmental protection in the region considered and its direct neighborhood. Goals of the Program. Schedule and financial sources. Administrative structure for the implementation of the Program. Stage I of the Program till 2015 and its beneficial users. Next stages of the Program. Benefits from the implementation of the Program.
PL
Rodzaje betonowych elementów umocnienia. Dobór elementów umocnienia. Projektowanie warstw umocnienia, Umocnienia przy warstwie podwójnej. Umocnienia za pomocą warstwy pojedynczej. Bloki umocnienia głowicy. Podparcie bloków przy stopie skarpy falochronu. Uwagi krytyczne.
EN
Types of concrete elements of the reinforcement. Selection of the reinforcement elements. Design of the reinforcement layers. Protection by double or single layer. Blocks of the reinforcement of breakwater head. Supporting of the blocks at the toe of breakwater slope. Critical notes.
16
Content available remote Współczesne doświadczenia i trendy w stosowaniu ostróg jako budowli brzegowych
80%
PL
Przegląd literatury światowej na temat skuteczności oddziaływania budowli ochronnych rodzaju ostróg na brzeg morski. Analiza parametrów i związków: wpływ morfologii dna na działanie ostróg, współoddziaływanie systemu brzeg – ostroga w obecności sztucznego zasilania, przepuszczalności ostróg oraz wpływ przestrzennej geometrii ostróg i wysokości lub zanurzenie pali tworzących ostrogi na efektywność budowli.
EN
Review of the literature regarding the efficiency of the impact of protection constructions such as groins on the sea coast. Analysis of parameters and relations: impact of seabed morphology on groins efficiency, coast-groins interaction together with artificial shore nourishment, permeability of groins and influence of its spatial geometry and the height and embedding of the piles supporting groins on the efficiency of the constructions.
17
Content available remote Ochrona brzegu morskiego – rekonstrukcja plaży w rejonie Ustronia Morskiego
80%
PL
Wyniki praktycznego podejścia do konieczności zapewnienia stabilności i istnienia plaży w Ustroniu Morskim. Potrzeba zapewnienia lokalnej społeczności warunków istnienia kąpieliska w okresie letnim, przy niedużych możliwościach nakładów finansowych.
EN
Results of practical approach to the stability and existence of beach near Ustronie Morskie. A necessity for local community to assure the conditions for access to the sea during summertime at small financing possibilities.
PL
Opis konstrukcji komory hermetycznej PR-130. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
EN
Description of PR-130 hermetic chamber. Anti-corrosive protection of steel constructions.
19
80%
PL
Budowa unikalnego w skali kraju i Europy głębokowodnego kolektora, w powiązaniu z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, przyczyni się do przyspieszenia procesu przywracania czystości wód Bałtyku oraz rozwoju gospodarczego i turystyki w rejonie nadmorskim.
EN
Construction of unique in Poland and Europe deepwater collector will be carried out paralIel to the development and modernization of Dębogórze waste-water treatment plant. lt is believed that it will accelerate the cleaning process in Baltic Sea what should have an impact to economical and tourist developrnent of the region.
20
Content available remote Zabezpieczenie klifu i ruin kościoła w Trzęsaczu
80%
PL
Ustabilizowanie i zabezpieczenie skarpy klifu z prezentacją technologii robót. W kontekście robót związanych ze stabilizacją istniejącego brzegu przedstawiono także prace związane z zabezpieczeniem ruin kościoła w Trzęsaczu, pozostałych w wyniku wieloletniej abrazji brzegu jako efekt niszczącego oddziaływania morza.
EN
Description of stabilisation and protection process of cliff slope together with technology of works. Parallel to stabilisation works on cliff the protection works of church ruins in Trzęsacz have been also carried out and described in the paper.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.