Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
W czasach szerokiej konkurencji wiele firm spostrzega, że sam - nawet rewelacyjny - produkt nie jest wystarczającym czynnikiem sukcesu. Przy podobnej dostępności do informacji, wiedzy i rynku inne czynniki zaczynają odgrywać rolę. Analizując przypadki sukcesów i porażek warto przyjrzeć się procesom, które często odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu klienta. Działania takie podjęliśmy w Phoenix Contact.
EN
The application field of clean production in different phases of product life-cycle is presented. Advantages of such production are discussed. The operations needed during product life-cycle which assure protection of the human body and its environment are presented.
PL
Zarządzanie logistyczne strumieniami finansowymi pozwala sterować i kontrolować przekształcenie zasobów pieniężnych w produkt. Najważniejszym problemem w zarządzaniu finansami jest kierowanie rozwojem jednostki, drogą realizowania inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Skuteczne zarządzanie logistyczne to umiejętność kalkulowania kosztów logistycznych. Przeprowadzenie kalkulacji do poszczególnych obszarów działalności pozwala przewidzieć efekt zaangażowanych strumieni finansowych.
EN
The logistic management of financial streams allows one to control the transformation of pecuniary resources into a product. The most important issue in the management of finances is to control the development of a unit by the execution of real and capital investments. An effective logistic management means an ability to calculate logistic costs. Calculations conducted for the individual areas of the business allow one to foresee the effect of the financial streams engaged.
PL
Autor dzieli się olbrzymim doświadczeniem zdobytym na rynku światowym w dziedzinie zarządzania rozwojem produktu. Definiuje główne zasady i dyskutuje sukcesy oraz „błędy" uniwersalnych produktów, a także wpływ aktualnych tendencji na lokalne zachowania - kulturę konsumentów.
EN
The author draws upon his vast experience in managing food product development for the international market to share lessons learned and identify key principles. Successes and failures of „universal" products are discussed, and current trends in influencing local cultures are pointed out.
PL
Jakość ergonomiczna, sposoby określania, mierniki. Poziomy jakości ergonomicznej i koszt ich uzyskania. Prace zaplecza rozwojowego w sferze: badań i rozwoju, projektowania i diagnostyki, zapewniające uzyskanie wysokiej jakości ergonomicznej wyrobu. Projektowanie ergonomiczne - przedmiot i procedura. Innowacyjna rola zastosowań ergonomii. Studium przypadku: klucz hydrauliczny do prac podwodnych.
EN
Ergonomic quality, definition, measures. Ergonomic product quality - levels and costs. Ergonomics in the product development - research, diagnostics, design. Ergonomic design - object and procedure. Ergonomics and innovations. Cas study: hydraulic underwater ratchet wrench.
PL
Jest to podstawowe kryterium decydujące o efektach stosowania opakowań, a także o wielkości szkód towarowych w transporcie i o bezpieczeństwie przewozów. Omawiana funkcja obejmuje: ochronę zapakowanego produktu, ochronę środowiska przed szkodliwym działaniem produktu i ochronę użytkownika produktu.
EN
The protective function is the decisive criterion for the effective application of a package but also for damage to goods in transport and for the safety of carriage of goods. This function includes protection of a packaged product, protection of environment against the harmful action of a product and protection of product consumer or user.
PL
Autor omawia dwie dyrektywy Unii Europejskiej: 1. Dyrektywę Rady 92/59/EEC z dnia 22 czerwca 1992 r. dotyczącą bezpieczeństwa wszystkich wyrobów przemysłowych i żywnościowych, wprowadzanych do obrotu, 2. Dyrektywę Rady 85/374/EEC z dnia 25 lipca 1985 r. normującą problematykę odpowiedzialności za wyrób.
EN
Choice of a specific product is one of the most important decision-making stages. The criteria for selection are determined by various factors, inter alia, the features (attributes) of products preferred by consumers. While buying particular products, consumers most often apply different criteria. In the article, the author discusses the importance of individual factors (products' features) taken into account by young families keeping their household when buying foods, cleaning and personal hygiene means, cosmetics, clothes and household appliances and radio and television sets. In every case, the most important appeared to be products' price and quality, sand the least important social considerations.
RU
Выбор конкретного продукта один из важнейших зтапов принятия решений о покупке. Критерии выбора определяются различными факторами, в частности, свойствами (атрибутами) товаров, которым отдают предпочтение покупатели. При покупке отдельных товаров потребители чаще всего используют различные критерии. В етатье обсуждено значение отдельных факторов (свойств товаров), принимаемых во внимание молодыми семьями, ведущими домашнєє хозяйство, при покупке продуктов питання, средств чистоты и личной гигиены, косметики, одежды, а также предметов бытовой техники и радио-телевизионной аппаратуры. В каждом случае самыми важньши оказались цена и качество товаров, а наименее важными социальные аспекти.
Opakowanie
|
2005
|
tom 50
|
nr 08-II
10-11
PL
Podstawowym zadaniem opakowania jest zabezpieczenie zawartości przez cały okres jego użytkowania, tj. od momentu zapakowania w nie produktu aż do jego wypakowania lub zużycia przez odbiorcę finalnego. Podstawowym kryterium decydującym o efektach stosowania opakowań, a także o wielkości szkód towarowych w transporcie i o bezpieczeństwie przewozów są wymagania związane z funkcją ochronną opakowań.
EN
A fundamental task of packaging consists in the protection of its contents during the whole period of use, i.e., from the moment of packing the product into it to the unpacking or use by the final consumer. The basic criteria decisive for the effects of package use and also for the size of transport damage and safety of transport are the requirements connected with the protective function of packaging.
PL
Wpisując w wyszukiwarki internetowe hasło „eksport produktów spożywczych” już na pierwszej stronie wyników pojawiają się hasła „kolejny rekordowy rok” i tym podobne. Możemy o tym przeczytać tak na portalach branżowych, jak i biznesowych.
15
Content available remote Utrata statusu odpadu
80%
PL
Kwestia utraty statusu odpadu ma niezwykle doniosłe znaczenie w kontekście ponownego wykorzystania określonych grup odpadów. Pomimo stosunkowo obszernego materiału normatywnego regulującego tę kwestię pojawiają się jednak pewne wątpliwości interpretacyjne niepozwalające jednoznacznie stwierdzić, w jakich sytuacjach i w drodze jakiej procedury należy stwierdzić, że określony odpad utracił status odpadu i może być wykorzystywany jako „produkt”.
EN
The issue of end-of-waste criteria is extremely significant in the context of the re-use of certain waste groups. Despite a relatively significant volume of legislature regulating this issue, some doubts of interpretation arise not allowing to state explicitly in what circumstances and by way of what procedure it should be noted that certain waste according the end-of-waste criteria can be used as a “product”.
17
Content available remote Metoda AHP jako sposób pozycjonowania produktów
80%
PL
Artykuł zawiera dokładny opis metody AHP, w ramach którego omówiono jej zastosowanie, główne założenia oraz sposób postępowania. W dalszej cześci pracy przedstawiono wyniki zastosowania tej metody do ustalenia pozycji czterech produktów, przy uwzględnieniu ośmiu kryteriów oceny pochodzących z trzech różnych grup.
EN
This article contains particular description of AHP method. The description concludes possible applications, the main assumptions and the way of solving problems in mentioned method. Then the results of using this method to compare four products, complying eight criterions from different three groups are presented.
18
Content available remote Strategia produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego
80%
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczących strategii produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego.
EN
In this article was presented a result of research on product strategy in meat industry enterprises.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.