Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mulcz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
100%
EN
Soil mulching is very important practice in field production. Different mulching materials can be use for different agricultural and horticultural species in different climatic environments. The main role of organic mulches is to protect the soil surface from the influence on unfavorable factors and to improve the growing conditions for the crop plants. Mulching reduces unproductive evaporation from the soil surface. Organic mulch also reduces soil wind and water erosion by protection the soil surface and reduces nutrient loss by runoff and leaching. Mulches conserve soil moisture, help maintain stable soil temperature, increase soil porosity and suppress weed growth. The main advantages of organic mulches are organic matter and nutrient supply not only for plants but also for soil organism. Mulch improves physical, chemical and biological properties of soil and ultimately enhances the growth and yield of crops. The purpose of this review is to comparative analysis of the scientific research on the benefits and drawbacks of mulches used in vegetable cultivation.
PL
Mulczowanie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie polowej. Różne materiały mulczuj ące mogą być użyte dla różnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych w różnych warunkach klimatycznych. Głównym zadaniem ściółek organicznych jest ochrona powierzchni gleby przed wpływem niekorzystnych czynników oraz poprawa warunków wzrostu roślin uprawnych. Mulczowanie zmniejsza bezproduktywne parowanie z powierzchni gleby. Mulcz organiczny zmniejsza także erozję wodną i wietrzną gleby poprzez ochronę jej powierzchni oraz straty składników pokarmowych na skutek wypłukiwania. ściółki zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają utrzymać stałą temperaturę gleby, zwiększają jej porowatość i ograniczaj ą wzrost chwastów. Główną zaletą ściółek organicznych jest dostarczanie materii organicznej i składników odżywczych nie tylko roślinom, ale także organizmom glebowym. Mulcz poprzez poprawę biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości gleby przyspiesza wzrost roślin oraz zwiększa plon. Celem pracy jest analiza porównawcza badań naukowych na temat korzyści i wad ściółek organicznych stosowanych w uprawie warzyw.
EN
The research was conducted to study the performance of cucumber under protected conditions with different plastic mulches. This experiment was conducted in a split plot design, having irrigation levels as main plot and mulches as subplots. The study revealed that mulching helped to maintain the soil moisture higher than bare soil and black mulch showed higher soil temperature and soil moisture (23.3%) under 100% irrigation. Plant height and yield was also influenced by mulching. Plant height and yield decreased in relation to reduction of the irrigation level. The highest water use efficiency (WUE) was found under 50% irrigation and black mulch plot (32 kg·m-3). In conclusion, black mulch with 100% irrigation performed well among the treatments because of higher moisture and favourable soil temperature. In consideration of WUE, black mulch with 50% irrigation performed well.
PL
Badanie zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia wydajności uprawy ogórka w warunkach chronionych różnego rodzaju włókniną ogrodniczą. To doświadczenie zostało przeprowadzone w układzie “split plot”, gdzie poziomy nawodnienia stanowiły “main plot” a włókniny “subplots”. Badanie wykazało, że użycie włókniny pomogło zachować wilgotność gleby wyższą niż w przypadku samej gleby a zastosowanie czarnej włókniny wykazało wyższą temperaturę i wilgotność gleby (23,3%) przy 100% nawadnianiu. Mulczowanie za pomocą włókniny wpłynęło także na wysokość i plon rośliny. Wysokość i plon rośliny uległy zmniejszeniu wraz ze zmniejszeniem poziomu nawodnienia. Najwyższa efektywność zużycia wody (WUE) wystąpiła w przypadku 50% nawadniania i użycia czarnej włókniny (32 kg·m-3). Podsumowując, czarna włóknina przy 100 % nawadnianiu radziła sobie dobrze w odniesieniu do czynności z powodu wyższej wilgotności i dogodnej temperatury gleby. Biorąc pod uwagę efektywność zużycia wody, czarna włóknina przy 50% nawodnienia radziła sobie dobrze.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1997-2000 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Brodach należącym do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Czynnikiem badawczym był zróżnicowany system uprawy gleby i stosowania herbicydów na stan i stopień zachwaszczenia kukurydzy. Mulcz żyta ozimego oraz desykacja herbicydem Roundup 360 SL w okresie dwóch tygodni przed siewem kukurydzy ograniczały masę chwastów występujących na jednostce powierzchni w porównaniu z masą chwastów występujących na obiektach uprawianych w sposób tradycyjny i uproszczony. Zastosowanie dodatkowej ochrony chemicznej w postaci opryskiwania po wschodach kukurydzy herbicydem Titus 25 WG na obiektach z mulczem żyta ozimego obniżyło istotnie masę chwastów występujących na jednostce powierzchni i oddziaływało na zwiększenie plonu kukurydzy. Na obiektach z uprawą tradycyjną i uproszczoną obserwowano niższą skuteczność zastosowanych herbicydów, co uwidoczniło się w latach o mniejszej ilości opadów. Dominującymi gatunkami w zbiorowisku były Echinochloa criisgalli i Chenopodium album. Tego ostatniego gatunku nie stwierdzono na obiektach z uprawą kukurydzy w plonie wtórym po zbiorze żyta ozimego i wykonaniu siewu bezpośredniego w ściernisko.
EN
Field experiments were conducted in the years 1997-2000 at the Brody Experimental Station of the Agriculture University of Poznań. The objective of this research was to determine the influence of tillage systems and herbicide applications on weeds control in maize. Mulch of winter rye as well as the application of Roundup 360 SL two weeks before maize planting reduced the fresh weight of weeds as compared to conventional and reduced tillage. The additional postemergence used of Titus 25 WG herbicide on the plots with rye mulch reduced weight of weeds and significantly influenced the maize yield. Herbicides were less effective when conventional or reduced tillage was done and more rainfall occurred. The tillage system influenced the species composition and fresh weight of weeds. The dominant weeds species were Echinochloa crus-galli and Chenopodium album. This last species was not observed the treatment where maize was planted in direct sowing as a secondary crop after harvest of winter rye.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2000-2002 w Stacji Doświadczalnej Brody należącej do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Czynnikami badawczymi były cztery systemy uprawy roli (tradycyjny, orka wiosenna, uproszczony przy użyciu kultywatora ścierniskowego, siew bezpośredni) i cztery rodzaje roślin mulczujących (dwa międzyplony ścierniskowe: gorczyca biała i mieszanka owsa z grochem, słoma pszenicy ozimej i obiekt kontrolny bez mulczu - ściernisko). W doświadczeniu oznaczono liczbę i biomasę chwastów oraz skład gatunkowy na powierzchni 1 m². Niezależnie od rośliny mulczującej ogólna liczba chwastów zwiększała się z 40 szt.·m⁻² w siewie bezpośrednim do 399 szt.·m⁻² w uprawie tradycyjnej. Międzyplony ścierniskowe i słoma we wszystkich systemach uprawy roli istotnie obniżały ogólną liczbę chwastów w porównaniu do obiektu bez rośliny mulczującej. Czynniki badawcze w mniejszym stopniu oddziaływały na biomasę chwastów aniżeli na liczbę chwastów. Dominującymi gatunkami chwastów we wszystkich kombinacjach badawczych były Viola arvensis, Capsella bursa-pastoris, Polygonum spp. i Chenopodium album. W uprawie tradycyjnej odnotowano wzrost udziału Viola arvensis i Chenopodium album w porównaniu do siewu bezpośredniego. W systemie siewu bezpośredniego nastąpił wzrost liczby chwastów takich jak Taraxacum officinale, Plantago major, Cirsium arvense, Poa annua, Apera spica-venti i Agropyron repens. Międzyplony ścierniskowe oraz mulcz słomy zmniejszały ogólną liczbę chwastów, poprzez ograniczenie występowania przede wszystkim Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum i Brassica napus.
EN
Field studies were conducted in the years 2000-2002 at Research Station Brody of the Agricultural University of Poznań. Treatments included four tillage systems (conventional tillage, spring mouldboard ploughing, reduced tillage with shallow stubble cultivator, no-tillage) with four mulching practices (two cover crops: Sinapis alba and Avena sativa-Pisum sativum mixture, winter wheat straw mulch, and no mulch). Weed species density and aboveground fresh weight were determined in 1 m² areas of each plot. Total weed density increased from 40 plants·m⁻² in no-tillage to 399 plants·m⁻² for the conventional tillage over mulch. Cover crops and straw mulch in four tillage systems significantly decreased total weed populations as compared to with the treatment without mulch. The treatments had lower effects on weed biomass than on weed density. The dominant weed species in all treatments were Viola arvensis, Capsella bursa-pastoris, Polygonum spp. and Chenopodium album. Viola arvensis and Chenopodium album density increased in conventional tillage as compared to no-tillage system. Species that increased in density in no-tillage system were Taraxacum officinale, Plantago major, Cirsium arvense, Poa annua, Apera spica-venti and Agropyron repens. Weed density reduction by cover crops and straw mulch in this study was primarily due to the reductions in Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum i Brassica napus.
17
63%
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny energetycznej technologii produkcji buraka cukrowego sianego w mulcz. Badania przeprowadzono, w latach 2001–2003, w gospodarstwie województwa zachodniopomorskiego na glebach IIIa, IIIb i IVa klasy bonitacyjnej. Zbierano tylko korzenie buraka cukrowego, a liście były rozdrabniane i rozrzucane podczas zbioru. Zakres badań obejmował określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę wykorzystania maszyn i narzędzi, obliczenie efektywności skumulowanej poniesionej na produkcję, energochłonności odzyskanej w postaci wyprodukowanych korzeni buraka, obliczenie nakładów energii oraz efektywności energetycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze energochłonności skumulowanej najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce. We wszystkich badanych technologiach uzyskano wysoką efektywność energetyczną i wahała się ona od 3,40 w roku 2001 do 3,63 w roku 2003.
EN
The study was aimed at carrying out energetic evaluation of the production technology of mulch-sown sugar beet. The study was carried out between 2001–2003 in Zachodniopomorskie region farm, having the IIIa, IIIb and IVa bonitation class soil. Only the roots of sugar beets were harvested, and the leaves were disintegrated and spread while harvesting. The scope of study included determining the type and number of operations performed, analysis of machine and tool usage, calculation of cumulated production efficiency, recuperated energy in a form of beet roots produced, calculation of energy consumption and energetic efficiency. According to the study carried out, the materials represented the greatest value in the cumulated energy consumption structure. In all technologies assessed, high energetic efficiency was achieved, varying from 3.40 in 2001 to 3.63 in 2003.
EN
The aim of researches was to determine the influence of undersown crops plowed down in the autumn and left till spring in the form of mulch on mineral nitrogen content in the soil profile determined in autumn and in spring in conventional and organic farming systems. The field experiments were conducted at the Zawady Experimental Farm owned by the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The following treatments were examined: factor 1 – Undersown crop: control object (no undersown crop cultivation), an undersown crop – biomass ploughed down in autumn (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass), an undersown crop with its biomass used as a spring-incorporated mulch (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass). factor 2 – farming system: conventional and organic. Ammonium and nitrate nitrogen contents were determined in two soil layers (0–30 and 31–60 cm) twice, ie in autumn and spring. The results showed that the highest soil concentrations of ammonium and nitrate ions were determined on control object, and in spring following white melilot incorporation. The autumn and spring-determined soil contents of mineral nitrogen were significantly higher in the conventional in comparison with organic farming system. Mulching of the soil surface with undersown crops significantly reduced the mineral nitrogen content in soil in spring compared with the autumn-incorporated undersown crops.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną w konwencjonalnym i ekologicznym systemie produkcji. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. Wsiewka międzyplonowa: obiekt kontrolny (bez uprawy wsiewki międzyplonowej), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsieka międzyplonowa - biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: konwencjonalny, ekologiczny. Zawartość jonów amonowych i azotanowych oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jesienią najwyższą zawartość mineralnych form azotu odnotowano na obiekcie kontrolnym, a wiosną po przyoraniu nostrzyku białego. W konwencjonalnym systemie produkcji zawartość azotu mineralnego oznaczonego w glebie zarówno jesienią, jak i wiosną była istotnie wyższa niż w ekologicznym systemie produkcji. Wsiewki międzyplonowe pozostawione do wiosny w formie mulczu spowodowały zmniejszenie zawartości azotu mineralnego w glebie wiosną w porównaniu do wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.