Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gospodarka wodno-ściekowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Planowane inwestycje związane z modernizacją sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacyjnej muszą zostać poprzedzone analizą obecnego i docelowego bilansu wodnego. Analiza taka określi, czy istnieje konieczność budowy nowych ujęć wodnych, oraz wskaże - w razie potrzeb - konkretne lokalizacje. Ważnym elementem tego opracowania będzie uwzględnienie występowania niedoboru wody podczas długotrwałych okresów suszy. Rozważyć należy również możliwość powiązania sieci rozprowadzających wodę zarówno dla ludności, jak i dla zakładów produkcyjnych w celu wzajemnego zasilania w okresach niedoborów. (fragment tekstu)
EN
Kłobuck is situated in the Northern part of the Silesian province, on Cracow-Wieluń Upland, in the valley of Biała Oksza river (the tributary of Liswarta). Kłobuck lies 90 km away from Katowice, the capital of province, and 18 km away from Częstochowa.Commune Kłobuck possesses well developed water-pipe network. The sewage system exists in the region of the Kłobuck city, which is operated by the mechanically - biological treatment plant along with the dewatering of the sludge station, built in 1997.The aim of the article is to present the problems connected with water economics and water sewage disposal in Kłobuck commune. (original abstract)
EN
Silesia is a region where many environmental problems are focused. In this context, it is important to keeping the water management and sewage disposal systems based on the principles of sustainable development. This approach guarantees a creation of social, environment and economy friendly systems. The main purpose of this article is to identify the features of sustainable water management and sewage disposal systems and fundamental problems and activities of the Silesian region in this regard.
3
100%
XX
Woda od zawsze była podstawą egzystencji człowieka. Jednak postępujący rozwój cywilizacyjny, a zwłaszcza związany z nim rozwój przemysłu i towarzysząca temu duża koncentracja ludności powodują degradację zasobów wód, zwłaszcza powierzchniowych. Problemy te są szczególnie widoczne na terenie województwa śląskiego, charakteryzującego się wysokim zurbanizowaniem i uprzemysłowieniem. Dlatego też ważnym zadaniem, z punktu widzenia wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, jest prowadzenie racjonalnego gospodarowania wodami oraz stworzenie stabilnych systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości, które są przyjazne dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Głównym celem artykułu jest identyfikacja cech zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej oraz podstawowych problemów i działań regionu śląskiego w tym zakresie. (fragment tekstu)
EN
Silesia is a region where many environmental problems are focused. In this context, it is important to keeping the water management and sewage disposal systems based on the principles of sustainable development. This approach guarantees a creation of social, environment and economy friendly systems. The main purpose of this article is to identify the features of sustainable water management and sewage disposal systems and fundamental problems and activities of the Silesian region in this regard. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono problemy związane z modelowaniem przepływu ładunków zanieczyszczeń w sieci kanalizacyjnej. Przedstawiono zarówno problemy związane z gwałtownym spływem ścieków bytowo - gospodarczych bądź przemysłowych w kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, jak i spływy zanieczyszczeń w ściekach deszczowych. Na jakość ścieków deszczowych odprowadzanych systemem kanalizacji z danej zlewni, wpływają czynniki charakteryzujące zlewnię, parametry sieci kanalizacyjnej, natężenia deszczu, jego częstotliwość oraz czas jego trwania. W kanalizacji istotny jest proces samooczyszczania się kanałów. Z dostępnych prac wynika, że wpływ na ten proces ma średnia prędkość przepływu. W oparciu o metodę naprężeń stycznych podano zależności na prędkości, które mogą przeciwdziałać opadaniu zawiesin i tworzeniu się osadów na dnie kanału oraz powodować usunięcie osadów z dna kanału. Obliczono wartości tych prędkości dla różnych wartości średnic kanału oraz spadków dna kanału. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems connected with a pollutants loads flow in a sewage system are considered. The matter of the rapid run-off of the household wastewaters and the matter of the industry one in the sanitation canalization are discussed as well as a problem of a rain wastewaters pollutants flow. The quality of rain wastewaters from particular basin depends on the wastewater net parameters, on the rainfall intensity and on its frequency and duration. The process of self-purification is very relevant in this realm. This process is dependent on the average flow velocity. The relations describing velocities which counteract the sedimentation process are based on the tangent strain method. The similar ones make the sludge from the canal bottom is removed. These velocities are calculated for various values of canal diameters and for various canal slopes. (original abstract)
XX
Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać interesy wszystkich sektorów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano wybrane międzynarodowe uwarunkowania formalnoprawne wpływające na Polską gospodarkę wodno-ściekową. Szczególną uwagę poświęcono nadrzędnym strategiom i konwencjom międzynarodowym oraz regulacjom Unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej - dyrektywie wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (abstrakt autora)
EN
Appropriate usage of water resources should take into consideration interests of all economy, social and environmental sectors in line with sustainable development principle. In article was described selected international legal and formal conditions having influence on Polish water and waste water economy. Special attention was paid to supervisory strategies and international conventions but also European Community water regulations (Water Directive 2000/60/WE and Waste Water Treatment Directive 91/271/ EWG). (author's abstract)
XX
Mimo pewnych zalet widocznych głównie w zastosowaniach lądowych należy unikać stosowania gabionów w regulacji cieków, gdyż stanowią tam one zagrożenie dla procesów korytotwórczych oraz dla bytowania flory i fauny.(abstrakt oryginalny)
EN
Despite of some advantages of gabions mainly in land applications, the use of gabions should be avoided in river regulation, because the gabions determine the threat there for channel processes and are dangerous for plant and animal life.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką ściekową w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach 2007-2010. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje zmiany kondycji finansowej tych jednostek determinowane przez systemy gospodarki ściekowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issues of wastewater management systems in the voivodal local government health care departments in the Lubuskie Voivodship, 2007-2010. Based on the conducted research, 65% of the public health care units subordinate to the Marshal's Office of the Lubuskie Voivodship show changes in the financial condition of these units which are determined by the wastewater management systems. (original abstract)
8
Content available remote Skanalizowanie gmin i aglomeracji: metoda bazy budynkowej a szacunki
80%
XX
Opracowano wskaźnik ludności korzystającej z kanalizacji oraz skanalizowania gmin i aglomeracji ściekowych. W artykule zweryfikowano hipotezę, że oszacowane przez GUS wskaźniki skanalizowania są zawyżone, a zatem więcej aglomeracji, niż na ogół się zakłada, nie spełnia wymogów dyrektywy ściekowej. Według metody bazy budynkowej, RLM korzystających z kanalizacji wyższą niż 90% odnotowano jedynie w co dziewiątej aglomeracji, a w ponad jednej czwartej nie przekraczała ona wartości 30%. Relatywnie niskie skanalizowanie aglomeracji wiąże się z dążeniem do objęcia ich granicami jak największej liczby mieszkańców, a więc z niewłaściwą delimitacją aglomeracji. Rekomenduje się zatem wprowadzenie obowiązku określania granic aglomeracji w technologii GIS oraz wykorzystanie bazy budynkowej i bilansów ludności jako źródeł danych o liczbie mieszkań wyposażonych w kanalizację i ludności je zamieszkującej.(abstrakt oryginalny)
EN
The population that uses sewers and the sewer systems rate of municipalities and agglomerations have been developed. The hypothesis has been verified that the sewer systems indicators, calculated for agglomerations by the Central Statistical Office, are generally overestimated and therefore more agglomerations, than are generally assumed, do not meet the requirements of the waste directive. According to the Base Building Method, RLM using sewers higher than 90% were reported only in every ninth agglomeration, and in more than one quarter it did not exceed 30%. The relatively low sewer system rate of agglomerations is connected with the desire to cover as much of the population as possible, thus with an inadequate delimitation of the agglomeration. It is therefore recommended that the boundaries of agglomerations should be defined in GIS and the Base of Buildings and the population balances should be used as the sources of data on the number of dwellings equipped with sewerage and the population living there.(original abstract)
XX
Praca zawiera charakterystykę i porównanie różnych sieci kanalizacyjnych. Opracowanie przedstawia wady i zalety sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, nadciśnieniowej i podciśnieniowej. W referacie wskazano także zespół czynników, jakie decydują o wyborze właściwego w danych warunkach typu kanalizacji. Podsumowanie artykułu w formie tabeli zawiera skoncentrowane informacje na temat pozytywnych i negatywnych cech omówionych sieci kanalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The work includes the characterization and comparison of different sewage systems. The paper presents the pros and cons of gravity sewerage network, hypertensive sewage network and vacuum sewerage network. The paper also identified a combination of factors that determine the choice of the correct type of the sewage system. Article Summary in the form of a table contains concentrated information on the positive and negative features in different sewage systems. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono algorytmy lokalizacji awarii sieci wodociągowej przy użyciu sieci neuronowych. Algorytmy te mają być częścią systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową. Obecne wykorzystanie systemów monitorowania nie odpowiada ich możliwościom. Współcześnie systemy monitoringu służą jako autonomiczne programy do zbierania informacji o przepływach i ciśnieniach wody w pompowniach źródłowych, hydroforniach strefowych i końcówkach sieci wodociągowej, dając ogólną wiedzę o stanie jej pracy, gdy jednocześnie mogą i powinny być wykorzystane jako elementy systemów zarządzania siecią, w tym w szczególności w zakresie wykrywania i lokalizacji wycieków wody. Modele lokalizacji awarii sieci są tworzone przy wykorzystaniu stosunkowo prostych sieci neuronowych typu MLP, RBF, Kohonena oraz hybrydowych sieci neuronowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The failures location algorithms for water-supply network by use the neural networks were presented in the article. The algorithms have to be the part of monitoring and management system of water-supply network. The present utilization of the monitoring systems does not answer their possibilities. At present the monitoring systems provide as autonomic programs to gathering the information about flows and pressures of water in source pumping stations, the zone of hydrophore stations and the pipes of water-supply network, giving general knowledge about state of her work, when simultaneously they can and should be used as elements of systems of network management, in this particularly in the range of detection and location of water leakages. The models of network failure location are created relatively by use simple neural networks in the form of MLP, RBF, Kohonen networks and hybrid neural networks. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnej. Modelowanie sieci kanalizacyjnej jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania miejskim przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym. Prace są prowadzone na etapie algorytmów, które będą podstawą do implementacji całości oprogramowania. Przedstawiono metodę modelowania zarówno odcinków sieci jak i całej sieci. Zadaniem algorytmu jest (dla zadanej sieci oraz ustalonych natężeń dopływów ścieków): określenie wysokości napełnień ściekami i ustalenie prędkości przepływu. Wyprowadzono równania opisujące napełnienie kanału, promienie hydrauliczne oraz zmiany prędkości przepływów. Zakłada się, że znane są prognozowane wartości ścieków. Rozpatrywane metody obliczeń hydraulicznych dotyczą sytuacji sieci sanitarnej lub ogólnospławnej, rozgałęzionej, podzielonej węzłami na segmenty. Węzłami są punkty, w których następuje: połączenie kilku segmentów lub gałęzi sieci, zmiana parametrów sieci lub dopływ ścieków do sieci (studzienka, wpusty deszczowe, studzienka połączeniowa). Przyjęto, że segmenty charakteryzują się stałymi parametrami hydraulicznymi takimi jak: kształt, wymiar kanału, spadek dna oraz szorstkość. Dopływ ścieków odbywa się punktowo w węzłach sieci. Ze względu na przyjęte założenia wszystkie zależności dotyczą stanu ustalonego. (abstrakt oryginalny)
EN
The first problem concerns calculation of sewerage net divided for segments. The considered algorithm for hydraulic calculations concerns the housekeeping or combined sewage net, branched, divided on segments by nodes. The nodes are the points in which few segments or branches are connected or the change of parameters or sewage inflow occurs (a sink basin, rain inlets, a connecting basin). In connecting nodes the flow balance equations are and the condition of levels consistence are satisfied. It is assumed that the segments parameters such as the shape, the canal dimension, the bottom slope or roughness are constant. The sewage inlet takes place in net nodes. Because of these assuming all the relations concerns the steady state. The mathematical formulae describing the filling height and hydraulic radius as a functions of rate of inflow into the canal are done. These values are used in the algorithm for the calculation of wastewater network. Second problem concerns situation, when for existing sewerage net one is added new segments. In this case the predicted values of inflows are known and one must calculated the canal dimensions and the canal slopes. (original abstract)
EN
In this paper we have presented the modern process of wastewater treatment based on Toruń case study. The subsequent stages of mentioned process have been described putting attention to their specification in the considered city. We have pointed out the significant role of reverse and eco-logistics. Also the modernization of wastewater discharge and their further treatment systems has been mentioned. The role of logistics has been stressed out as a vital tool in ensuring an adequate and effective realization of processes aiming at assuring adequate water quality.(original abstract)
XX
W referacie omówiono obowiązujące przepisy Prawa wodnego dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi, jak również na wykonanie urządzeń wodnych, do których zaliczane są m.in. wyloty z kanalizacji. Wskazano elementy, jakie winien posiadać operat wodnoprawny. Omówiono szczegółowe warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, które wynikają z przepisów wykonawczych. Referat zawiera również charakterystykę jakościową ścieków opadowych, wybrane zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na podstawie doświadczeń Urzędu Miasta Krakowa oraz przykład obliczenia ilości i zanieczyszczenia ścieków opadowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The obligatory regulations of the Water Low concerning the permission for the water supply and sewage effluent disposal consent on draining off into the surface water and to the ground rain and snowmelt water directed to the sewage system, as well as the construction of water installation like sewer outfall have been discussed in the paper. The paper includes detailed conditions that have to be fulfilled while entering the sewages to the surface water or to the ground which are resulted from the law regulation. The paper also includes the quality characteristic of rain wastewaters, selected issues connected with the procedure of giving the permission for the water supply and sewage effluent disposal consent on the base of Municipality of Krakow experience and an example of calculation of the amount and the pollution of the rain wastewaters.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który w wielu gminach niczego nowego nie reguluje i pełni charakter jedynie fasadowy. Orzecznictwo kwestionuje niemal wszystkie uregulowania w sposób niekonsekwentny, z ogromną ilością różnic w poszczególnych województwach, w związku z czym wyłania się z niego obraz chaosu poglądów wojewodów i wojewódzkich sądów administracyjnych. Tymczasem chodzi zaś o zbudowanie regulaminu, w którym znajdzie się wiele merytorycznych treści i wyeksponowanie argumentu, że regulamin powinien mieć inny kształt, niż to wynika z piętnastoletniej praktyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article applies to the regulations on the supply of water and the discharge of sewage, which, in many municipalities, does not regulate anything new and is purely of a facade nature. Case law inconsistently contests almost all regulations, with a huge number of differences in individual voivodships and therefore a picture of chaos of views of the voivods and voivodship administrative courts emerges from it. Meanwhile, the point is to build a set of regulations, which will have a lot of substantive content, as well as to emphasize the argument that the rules should be of a different shape than arises from the fifteen years of experience. (original abstract)
EN
The objective of the study has been to evaluate the current state of household wastewater and sewage discharge facilities available in rural areas, with special attention paid to domestic wastewater treatment plants. Considerable differences have been determined in the access to water and sewage management infrastructure in individual provinces in total and within rural areas. In the countryside, especially where houses are scattered, domestic wastewater treatment plants seem to be a good solution. By being a form of lasting investment, they can generate ecological and economic benefi ts over a longer period of time. The analyses showed a constant growth in the number of domestic wastewater treatment facilities, coinciding with a decrease in the number of septic tanks. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono konfrontacje założeń i oczekiwań związanych z realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie z rzeczywistymi warunkami na jakie napotkano na etapie wykonawczym. Zaprezentowano konkretne przykłady występujących problemów, wynikających głównie ze strony innych interesariuszy, którzy nie zawsze byli zainteresowani skuteczną realizacją projektu, próbując przy okazji realizować własne, często nie do końca zgodne z założeniami projektu cele. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the confrontation of assumptions and expectations related to the implementation of the project of communal sewage wastewater arrangement to actual conditions encountered at the execution stage. Concrete examples of common problems, arising mainly from other stakeholders who were not always interested in the effective implementation of the project, trying the occasion to pursue their own, often not fully aligned with the project goals has been given. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozwój systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich w Polsce. Poddano analizie zmiany kilku wskaźników charakteryzujących postęp w budowie systemów. Zakresem badań objęto wskaźniki dotyczące liczby mieszkańców korzystających z systemów, przyrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, liczbę podłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, średnią objętość wody pobranej z jednego przyłącza wodociągowego i objętość ścieków przypadających na jedno podłączenie kanalizacyjne, objętość zużywanej wody w przeliczeniu na mieszkańca. Materiał źródłowy stanowiły dane zawarte w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i wyniki badań innych autorów. Mimo znacznego przyspieszenia w ostatnich latach w rozwoju systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, nadal występują znaczne opóźnienia w ich budowie, a szczególnie infrastruktury kanalizacyjnej. Wypełnienie przez Polskę postanowień w zakresie odpowiedniego ich poziomu rozwoju na terenach wiejskich stanowi poważny problem. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of water supply and sewage systems in rural areas in Poland is presented. Several factors characterizing progress in their construction are analyzed. The scope of analysis covers such factors as the percentage of population using the systems, increase in the length of the water supply and sewage networks, the number of connections to the systems, mean values of water consumption and sewage production for the water supply and sewage system connections, respectively, and the per capita water consumption. The source material is the data published by the Central Statistical Office and results of studies by other authors. Although the development of water supply and sewage systems has accelerated recently, delays in construction continue to be observed, especially in the case of sewage disposal and treatment infrastructure. Compliance by Poland with the decisions regarding its appropriate development in rural areas is a serious problem. (original abstract)
18
Content available remote Innowacyjne metody przetwarzania ścieków przemysłu rolno-spożywczego
60%
XX
Artykuł przedstawia kompleksową charakterystykę ścieków, uwzględniającą zarówno ich klasyfikację jak również opis sposobów określania ładunku zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków przemysłu rolno-spożywczego. Zaproponowano także metody oczyszczania ścieków z tego przemysłu w odniesieniu do głównych wad i zalet różnych technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a comprehensive characterization of wastewater types, taking into account both their classification as well as ways of determining the pollutant load, with particular emphasis on waste water in agri-food industry. Methods for treatment of wastewater from the industry in relation to the main advantages and disadvantages of different technologies are described. (original abstract)
19
Content available remote Etyczne dylematy gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
60%
XX
W gospodarce wodno-ściekowej funkcjonują różne przesłanki decyzyjne: potrzeba taniego dostarczania wody mieszkańcom i odbioru ich ścieków a zarazem konieczność realizacji bardzo kosztownych inwestycji wodnych, o długim okresie zwrotu. Konsument pragnie płacić za wodę jak najmniej. Dostawca wody - operator sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy oczyszczalni ścieków realizuje cel gospodarczy, dążąc do zysku. Gmina - właściciel sieci wodociągowej i kanalizacji ponosi niezbędne wydatki na inwestycje, modernizacje i remonty. Administracja państwowa koordynuje kompleksowo gospodarkę, wprowadzając prawo wodne i prawo ochrony środowiska. Tak więc gospodarka wodno-ściekowa jest zarazem przedsięwzięciem gospodarczym, jak i społecznym. Decydenci winni kierować się rachunkiem ekonomicznym a jednocześnie mieć na uwadze szczególną społeczną misję, wykraczającą poza obszar i poza czas wyłącznie działalności gospodarczej. I tu pojawiają się dylematy etyczne. Warto rozważyć, jak owe gospodarcze dylematy etyczne są rozstrzygane. (fragment tekstu)
EN
The long-term management of water supply, as well as that of other natural resources should be rational (economical and intentional). One ought to give priority to common interest, which proves impossible without its thorough understanding and, what follows, ought to be prepared to intentional self limitation. If one were to renounce reasonable limitations, next generations would face painful sacrifices and expensive investment. It's therefore vital that the society is ecologically educated and comprehends common interest in the way that goes beyond the region or state boundaries as it results in making peaceful ethical and financial management of water supply and sewage disposal systems. (original abstract)
20
Content available remote Lwów and Łódź Comparison of History and Environmental Conditions
60%
XX
Publikacja zawiera porównanie uwarunkowań historycznych oraz środowiskowych dwóch dużych aglomeracji miejskich - Lwowa i Łodzi - położonych niekorzystnie, w sensie geograficznym, na działach głównych dużych rzek: Wisły i Dniestru (Lwów) oraz Wisły i Odry (Łódź). Stwarza to określone problemy środowiskowe, głównie w związku z trudnościami w zaopatrzeniu tych aglomeracji w wodę pitną i przemysłową. W przypadku Łodzi pogorszenie warunków środowiskowych nastąpiło dodatkowo na skutek nadmiernego rozwoju przemysłu w XIX i XX w., co m.in. potwierdzają wielospektralne obrazy satelitarne.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper contains a comparison of historical and environmental conditions of two large city centres - Lwów (Lvov) and Łódź (Lodz), which are located in unfavourable zones in the geographical sense, on catchments of main big rivers: Vistula and Dniester (Lwow) and Vistula and Oder (Lodz). This causes determined environmental problems, mainly because of some difficulties of water supply (drinking and industrial). In the case of Lódź the worthing of environmental conditions became additionally because of intensified industrial development during the XIX and XX centuries and it is also proved by multi-spectral satellite images.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.