Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szacunek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
czy zastępczej w Czechach. Owa sytuacja przyczynia się do powstania dylematów, których podłożem są zupełnie nowe zagadnienia zawodowe w systemie wspierania rodzin oraz dzieci żyjących poza domem rodzinnym. Dzieci powinny mieć okazję do kształtowania i rozwijania swojej osobowości, jednak proces ten może zostać zaburzony w ich domu rodzinnym. Przedstawione dylematy mogą być dla dzieci zagrożeniem lub szansą na dobry start w dorosłym życiu.
2
Content available Spotkanie z człowiekiem
88%
EN
We often have to deal with problems which force us to making difficult choices and decisions that have not only clinical aspects but also ethical during the oncologist’s work. Unfortunately there is not enough place in available medical literature given for dilemmas which oncologists meet in their work. We would like to encourage you to share your doubts and present descriptions of situations which were difficult for you in the pages of our newspaper. By example of a patient who got treatment in our hospital we present dilemmas which appeared in our mutual contacts and became an inspiration to further thoughts. We also discuss such issues as doctor’s attitude to dying patient, the problem of restricting medical procedures and patient–doctor relation.
PL
W pracy onkologa szczególnie często mamy do czynienia z problemami zmuszającymi nas do trudnych wyborów i podejmowania decyzji, które mają nie tylko wymiar kliniczny, ale może przede wszystkim etyczny. Niestety, zbyt mało miejsca w dostępnej literaturze medycznej poświęcono dylematom, z jakimi spotyka się w swojej pracy lekarz onkolog. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi wątpliwościami i prezentowania w „OncoReview” opisów sytuacji, które były dla Państwa trudne. Na przykładzie pacjentki leczonej w naszym szpitalu przedstawiamy rozterki, które zrodziły się podczas naszych wzajemnych kontaktów i stały się inspiracją do dalszych rozważań. Omawiamy takie zagadnienia jak stosunek lekarza do pacjenta umierającego, problem ograniczania procedur medycznych, relacje pacjent–lekarz.
PL
W badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczących prestiżu zawodów Polacy niezmienne wysoko lokują zawód nauczyciela. Tymczasem sami nauczyciele pytani o problemy w pracy, obok niskich zarobków wymieniają niski prestiż zawodu i brak autorytetu wśród uczniów. W związku z rozbieżnością między wynikami badań na temat społecznej hierarchii prestiżu zawodów a percepcją samych nauczycieli pojawiają się pytania o uwarunkowania prestiżu tego zawodu. Odwołując się do wypowiedzi nauczycieli i byłych nauczycieli, zebranych w ramach badania Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy, podjęto próbę wyjaśnienia istniejącej rozbieżnoci, a także wskazania czynników budujących i obniżających prestiż polskiego nauczyciela.
EN
Teaching is ranked as a prestigious occupation in national opinion polls. However, teachers themselves, when asked about problems at work, reported low wages and lack of respect from students. The discrepancy between research findings about social hierarchy in the professions and the perceptions of teachers themselves raises questions about the factors influencing social image of the teaching profession. The article describes influences on teachers’ social position, based on individual interviews with teachers and former teachers.
PL
Współczesna rzeczywistość społeczna oraz aktualny poziom rozwoju nauki i techniki stawia przed systemem edukacji coraz to nowe wyzwania i zadania. Realizacja tych nowych zadań nie tylko powinna odzwierciedlać osiągnięcia obecnego poziomu współczesnej cywilizacji, ale przede wszystkim korespondować z humanistycznym podejściem do każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej sytuację socjalną czy somatyczną. Oznacza to, że wszyscy ludzie, w tym ludzie z niepełnosprawnością, posiadają niezbywalne prawa do rozwoju i edukacji, która może i powinna zabezpieczyć realizację zarówno podstawowych, jak i ogólnoludzkich potrzeb nie tylko w perspektywie teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Wiele szans na równość i dostęp do kształcenia na zasadach poszanowania identyczności praw otwierają postulaty wskazane w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (2006), szczególnie w artykule 24, skoncentrowanym na kwestii edukacji. Dlatego przed nowoczesnym, uwzględniającym cywilizacyjne novum systemem kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością pojawia się wyzwanie i zadanie przygotowania uczniów z niepełnosprawnością do życia autonomicznego, godnego, wartościowego, pozbawionego stygmatu niepełnej sprawności psychofizycznej i/lub społecznej.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the paper is to recreate and show the dignity awareness of young people in the aspect of their experiences in various life situations. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The presented research problem concerns the answer to the question of how the respondents understand the personal dignity of a person, how they evaluate outstanding individuals with a high level of acquired dignity. The basis for empirical considerations are the results of qualitative research carried out in 2017-2018 among various categories of young people. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Referring to scientific studies, an interdisciplinary reflection was made on the understanding of the concept of dignity and the results were confronted with the opinions of the respondents. RESEARCH RESULTS: Qualitative research shows that about 60% of respondents declare positive - sometimes vague - assessments of people with a high sense of self-esteem. Only every tenth respondent expressed negative opinions about such people. Some respondents had difficulty giving closer definitions of what personal dignity is or considered the concept indefinable. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMENDATIONS In a situation where many people lose the proper sense of personal dignity, the postulate of awakening the sense of dignity and respect it becomes a challenge and an educational task for all subjects of interaction in educational and didactic processes.
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odtworzenie i pokazanie świadomości godnościowej młodzieży w aspekcie jej doświadczeń w różnych sytuacjach życiowych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie, jak badani rozumieją godność osobistą człowieka, jak oceniają wybitne jednostki o wysokim poziomie godności nabytej. Podstawą do rozważań empirycznych są wyniki badań jakościowych zrealizowanych w latach 2017-2018 wśród różnych kategorii młodzieży uczącej się lub studiującej. PROCES WYWODU: Odwołując się do opracowań naukowych, dokonano interdyscyplinarnej refleksji nad rozumieniem pojęcia godność i skonfrontowano wyniki z opiniami badanych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań jakościowych wynika, że około 60% badanych deklaruje pozytywne – niekiedy ogólnikowe – oceny o ludziach charakteryzujących się wysokim poczuciem godności własnej. Tylko co dziesiąty badany wyrażał negatywne oceny o takich osobach. Niektórzy ankietowani mieli trudności z podaniem bliższych określeń, czym jest godność osobista, lub uważali to pojęcie za niedefiniowalne. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W sytuacji, gdy wielu ludzi traci właściwe poczucie godności osobistej, postulat budzenia poczucia godności i jej poszanowania staje się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym dla wszystkich podmiotów interakcji w procesach wychowawczych i dydaktycznych.
PL
Komunikacja interpersonalna jest procesem społecznym realizującym się między jednostkami. Znamionuje ją swoisty dynamizm, gdyż polega ona na odbiorze, przyjęciu, zrozumieniu oraz interpretacji informacji, które to dokonują się we wspólnocie zawiązującej się pomiędzy uczestnikami procesu. Jest ona zjawiskiem nieodwracalnym i towarzyszącym ludziom od narodzin aż do śmierci. Jej nieodzownym elementem i trwałym spoiwem powinien być szacunek. W odniesieniu do relacji wychowawczej komunikację opartą na szacunku uznać należy za jeden z predyktorów jej jakości
EN
Interpersonal communication is a social process between individuals. It is charac-terized by a specific dynamism, because it consists of the reception, acceptance, understanding and interpretation of information, which takes place in the community of participants of the cycle. It is an irreversible phenomenon that accompanies people from birth to death. Its indispensable element and durable bond should be respect. Regarding to the educational relationship based on respect, communication should be considered as one of the predictors of its quality.
Res Rhetorica
|
2017
|
tom 4
|
nr 3
22-30
EN
The article attempts to define the sacred as a symbol which is cognizable by the senses and which connects a human being with the divine reality. The sacred has two dimensions which indicate its ontological otherness and its integrating and standard-setting function. Separation of the sacred sphere from the public sphere renders the sacred to be worthy of respect and, at the same time, not to be subjected to any interference by unauthorized individuals and institutions. Taking care of the sacrum emphasizes the sublimity of this reality and provides for the respect towards those sharing the faith in the sacred. Preserving and promoting the significance of the sacred in human life aims at protecting spiritual sensitivity to good and beauty that motivates a human being to take noble actions and inspires him to adopt the attitudes characterized by love and service. The faith and the sacred sphere should be defended, above all, by the testimony given in words and actions, aimed at showing and justifying the rationality of the given deeds and service expressing and promoting love.
PL
W tekście podjęto próbę zdefiniowania sacrum jako możliwego do zmysłowego uchwycenia symbolu rzeczywistości świętej, łączącego człowieka z rzeczywistością boską. Sacrum posiada dwa wymiary wskazujące na jego ontologiczną inność oraz funkcję integrującą i normotwórczą. Wyodrębnienie sfery sacrum z powszedniej użyteczności sprawia, że staje się ona czymś, co winno być otoczone szacunkiem i zarazem niepoddawane ingerencjom ze strony nieuprawnionych do tego osób i instytucji. Przez otoczenie opieką rzeczywistości przynależącej do płaszczyzny sacrum, wskazuje się na wzniosłość tej rzeczywistości i domaga się szacunku dla osób, które ją przyjmują i podzielają. Zachowanie i rozszerzanie znaczenia sacrum w życiu ludzkim służy ocalaniu duchowej wrażliwości człowieka na dobro i piękno, które porusza go do szlachetnych działań i inspiruje do zajmowania postaw nacechowanych miłością i służbą. Obrona wiary i sfery sacrum winna dokonywać się nade wszystko na płaszczyźnie przekonywania przez słowo i świadectwo życia, dążące do wykazania i uzasadnienia racjonalności danych działań oraz praktyki służby prowadzącej do miłości.
EN
At present, education seems to play a fundamental role in a European society, being perceived as a model of a community based on knowledge. Nevertheless, multicultural and intercultural education presents itsef as a challenge in a XXI century. Nowadays, when migration of various ethnic groups and nations is so ordinary, nurturing proper attitude about it, seems to be of great importance from the earliest stages of upbringing. It entails a respect of a tradition and culture of one’s own country as well as of other ethnic groups and nations. School as an institution of learning ought to ensure proper measures preventing discrimination. Intercultural education serves as a tool to nurture attitude of understanding and acceptance of a cultural differences. It also broadens perception of one’s own identity and a place in a society. Interactions with other nations can serve to promote an attitude of tolerance and dialogue. Multicultural education on the other hand, aims at creating the disposition of respect toward diversity in a local, national and international community. At the same time it presents cultural, ethnic, racial and linguistic differences. The work will include also the concept of stereotype and prejudice as well as dangers resulting from the absence of a proper multicultural and intercultural education.  
PL
We współczesnej przestrzeni europejskiej edukacja jawi się jako ważny fundament, na którym budowany jest model społeczeństwa opartego na wiedzy. W swoim referacie przybliżę problem edukacji wielokulturowej i międzykulturowej stanowiącej swoiste wyzwanie w XXI wieku. W dzisiejszej rzeczywistości, w której mamy do czynienia z przemieszczaniem się ludzi różnych narodowości bardzo ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw już od najmłodszych lat. Z jednej strony – postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, z drugiej zaś – postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła winna podejmować odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Kształtowaniu postawy rozumienia odmienności kulturowych, służy m. in. edukacja międzykulturowa. Jej celem jest poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu. Edukacja wielokulturowa natomiast zmierza do wypracowania szacunku dla różnorodności w środowisku lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Wskazuje na kulturowe, etniczne, rasowe i językowe różnice. Omówiony zostanie także problem stereotypów i uprzedzeń oraz niebezpieczeństw wynikających z braku odpowiedniej edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.
EN
The family is a community that receives the mission of guarding, showing and transmitting love that is a living reflection and real spreading of God’s love. In his Letter to the elderly John Paul II points to a particular role and to the need of experiencing love in the family by the old. This love is a requirement both of the commandment to love and of the fourth commandment “honor thy mother and thy father”, and it expresses the triple duty that the younger generation has to the older one, that is: acceptance of elderly people, help they expect and need, and appreciating their advantages. Such an attitude is one of the ways to build “the civilization of love” the world needs so much today.
11
Content available Dialog z Innym wywiedziony z filozofii spotkania
51%
EN
In the last couple of decades the term ‘dialogue’ as a communication category has been used increasingly more often, to the extent of being overused. As migration processes intensify and multiculturalism becomes more widespread, the belief in the importance and indispensability of dialogue gains ground. The popular use of dialogue causes it to lose its notional preciseness. Employed by everyone, everywhere and for every occasion, dialogue increasingly becomes a synonym for ordinary conversation or even for a dispute. I have therefore considered it proper to seek, within the realm of the philosophy of encounter, the framework for the structure of dialogue and the conditions that would be to need to be fulfilled for, as Martin Buber intended it, the dialogue to dialogue to be authentic. The article attempts to show how important an ethical attitude, understood as the foundation of interpersonal agreement, is in the dialogical contact with the Other. Dialogue is presented as a difficult and demanding framework which is, at the same time, possible and indeed necessary.
PL
W ostatnich dekadach termin „dialog”, jako kategoria komunikacyjna, jest używany bardzo często; rzec można, że nadużywany. Wraz z intensyfikacją procesów migracji i upowszechnianiem się zjawiska wielokulturowości ugruntowuje się przekonanie o jego ważności i niezbędności. Owo powszechne użycie dialogu sprawia, że zatraca on swoją pojęciową ostrość i znaczeniową precyzję. Używany przez wszystkich, wszędzie i na każdą okoliczność coraz częściej staje się synonimem zwykłej rozmowy, a nawet kłótni. Uznano zatem za właściwe poszukiwanie na gruncie filozofii spotkania ram organizujących strukturę dialogu i warunków, które winny być spełnione, by zgodnie z wolą Martina Bubera mówić o dialogu autentycznym. W tekście starano się wykazać, jak istotna w dialogicznym kontakcie z Innym jest postawa etyczna, rozumiana jako źródłowy fundament porozumienia z drugim człowiekiem. Dialog jest ukazany jako forma trudna i wymagająca, a jednocześnie możliwa i konieczna.
12
Content available Etyka w zarządzaniu organizacją
51%
EN
The term “ethics” comes from the Greek word ethos, meaning character, custom, habit, or otherwise domestication. Ethics is the science of morality, so what is ethical comes from outside in the form of norms, codex or decalogue. You can have knowledge while learning ethics; which is moral and correct, but one can not learn a just course that would meet generally accepted norms. The fact is that it is much more difficult to evaluate the behavior according to the adopted standards, but you should not stop teaching ethical standards of conduct that will allow them to use them in the future in the process of managing the organization. Among the forms and standards can be distinguished moral norms, which include: compliance with biological existence, human dignity, human rights, justice, kindness, tolerance, humanism, mutual help, solidarity (Ossowska, 1985, pp. 21–22).
PL
Termin „etyka” pochodzi od greckiego słowa ethos oznaczającego charakter, obyczaj, przyzwyczajenie czy inaczej zadomowienie. Etyka to nauka o moralności, zatem to, co etyczne przychodzi z zewnątrz w postaci norm, kodeksu czy dekalogu. Ucząc się etyki, można posiąść wiedzę, co jest moralne i słuszne, ale nie można się nauczyć słusznego postępowania, które odpowiadałoby ogólnie przyjętym normom. Faktem jest, iż znacznie trudniej ocenić postępowanie wg przyjętych norm, ale nie należy ustawać w uczeniu się etycznych standardów postępowania, które pozwolą w przyszłości wykorzystać je w procesie zarządzania organizacją. Wśród form i standardów można wyróżnić normy moralne, do których zaliczyć można: przestrzeganie biologicznego istnienia, godność człowieka, prawa człowieka, sprawiedliwość, życzliwość, tolerancję, humanizm, wzajemną pomoc, solidarność (Ossowska, 1985, s. 21–22). Celem niniejszej publikacji jest opis wartości etycznych, jakimi winni cechować się zarządzający organizacją, by ich praca była przyczynkiem do budowania jej poprawnego wizerunku w otoczeniu, w którym funkcjonuje. Biorąc pod uwagę temat i cel publikacji, problemem badawczym jest: „Czy dla zarządzających organizacją wzorcem postępowania jest kontekst etyczny?”. Kształtowanie wartości etycznych w konfrontacji z etycznym wymiarem podejmowania decyzji przez zarządzających w organizacji ma istotny wpływ na wzrost postaw moralnych będących inspiracją pomyślnego rozwoju tejże organizacji.
EN
This article on pro-existence, which is a real challenge for contemporary man, presents the issue by discussing three points. It begins with (1) showing the situation of contemporary man that brings real threats (unfavorable changes in moral values and norms, permissiveness, relativism, moral nihilism, incorrect concept of freedom, modernism, postmodernism, postmodern anti-pedagogy, pedagogy of so-called ideological neutrality, cultural crisis, hunger and misery in many countries, illiteracy, military extermination of the world). Then, the second point (2) is the remedy for these threats, which is respect for another human being as a condition for the restoration of universal brotherhood based on the Bible (man as the “image of God”) and theological and philosophical reflection. The last point (3) gives an example of how humanity can once again enter the path of love. The example is embodied by Jesus Christ with His pro-existence – living His life not for Himself, but “for others”, for man − for his salvation and happiness.
PL
Artykuł na temat proegzystencji, która dla człowieka współczesnego jest prawdziwym wyzwaniem, podjęte zagadnienie prezentuje omawiając trzy kwestie. Rozpoczyna (1) od ukazania sytuacji człowieka czasów współczesnych. Sytuacji, która niesie ze sobą prawdziwe zagrożenia (niekorzystne zmiany w wartościach i normach moralnych, permisywizm, relatywizm, nihilizm moralny, nieprawidłowe pojęcie wolności, modernizm, postmodernizm, antypedagogika postmodernistyczna, pedagogika o tzw. neutralności światopoglądowej, kryzys kulturowy, głód i nędza w wielu krajach, analfabetyzm, militarna zagłada świata). Następnie, kwestia druga wskazuje na środek zaradczy na wspomniane zagrożenia, jakim jest szacunek do drugiego człowieka jako warunek przywrócenia powszechnego braterstwa w oparciu o Biblię (człowiek „obrazem Boga”) oraz refleksję teologiczną i filozoficzną. W ostatniej części (3) został podany przykład w jaki sposób ludzkość może ponownie wkroczyć na drogę miłości. Uosabia go Jezus Chrystus swoją proegzystencją – swoim życiem nie dla siebie, ale „dla drugich”, dla człowieka − dla jego zbawienia i szczęścia.
14
Content available Definicja i dylematy współczesnej tolerancji
44%
EN
The article deals with the understanding of tolerance and social attitudes towards phenomena considered “other” or “foreign”. An attempt to define the term and signal inaccuracies in its interpretation was carried out through a case study of selected problems of modern society. The divisions concerning, among others, the situation of sexual minorities, the Catholic Church and the coronavirus pandemic. The main aim of the article is to encourage critical self-reflection and to promote proper tolerant attitudes. It has been noticed that the mere manifestation of views with the use of slogans is not tantamount to active action. Increasing social awareness on this subject can contribute to building empathetic and kind understanding, as well as a deliberate dialogue across divisions. Every person, regardless of their views, origin or religion, deserves respect and approval.
PL
Artykuł podejmuje temat rozumienia tolerancji i postaw społecznych wobec zjawisk uznawanych za „inne” lub „obce”. Próba zdefiniowania terminu oraz zasygnalizowania nieścisłości w jego interpretacji została przeprowadzona na przykładzie wybranych problemów współczesnego społeczeństwa. Poddano analizie podziały dotyczące między innymi sytuacji mniejszości seksualnych, Kościoła katolickiego oraz pandemii koronawirusa. Głównym celem artykułu jest zachęcenie do podjęcia krytycznej autorefleksji i propagowanie właściwych postaw tolerancyjnych. Zauważono bowiem, że samo manifestowanie poglądów przy pomocy haseł nie jest jeszcze równoznaczne z aktywnym działaniem. Zwiększenie świadomości społecznej na ten temat może przyczynić się do budowania empatycznego i życzliwego porozumienia, a także rozważnego dialogu ponad podziałami. Każdy człowiek niezależnie od głoszonych poglądów, pochodzenia czy wyznania zasługuje na szacunek i akceptację.
15
44%
PL
Prezentowany artykuł dotyczy autorytetu nauczyciela. Przedstawiono w nim jego definicję w ujęciu kilku równych autorów książek oraz badanej grupy osób. Wyróżniono kilka rodzajów autorytetów nauczycieli: ze względu na zakres wpływu autorytetu, ze względu na rodzaj kwalifikacji nauczyciela oraz ze względu na charakter stanów psychicznych, których występowanie uzależnione jest od poszczególnych kryteriów. Poruszone zostało również zagadnienie dotyczące roli, jaką pełni autorytet nauczyciela w procesie nauczania oraz uczenia uczniów. W niniejszym artykule omówiono w skrócie grupę osób badanych, miejsce badań, a także przyjęte na potrzeby prowadzonych badań: problem główny, hipotezy oraz zmienne. Ukazano, jakie znaczenie – zdaniem uczniów oraz rodziców – pełni autorytet nauczyciela, jakie cechy wpływają pozytywnie, a jakie negatywnie na jego posiadanie oraz jakie filary warunkują jego występowanie. Przytoczono cel badań dla uzyskania niezbędnych informacji dotyczących znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym środowisku szkolnym oraz roli, jaką odgrywa on w procesie nauczania, jak i uczenia się poszczególnych uczniów. Ponadto przyjęty został problem główny, sformułowano także hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe. W podsumowaniu podano wnioski końcowe, wynikające z analizy przeprowadzonych badań.
EN
This article concerns the topic of the teacher as a role model, and presents the definition of this term based on the opinion of several different authors, and a studied group of people. This article addressed several types of "teacher as a role model" figures and further discusses the distinction, qualifications, and specific criteria of each category. Further, this article addresses the role of the teacher as a role model as it applies to the influence a teacher has in the teaching and learning process. This article shortly describes the group of studied people, the place of study, and the followings aspects adopted for the purposes of the conducted studies: the main problem, hypotheses and variables. Both pupils and parents’ views on the importance of the "teacher as a role model" have been shown, as well as the relation of positive and negative influence a teacher can have on the student body. The objective of the study was to gather necessary information about the importance of the teacher as a role model in the school environment, the role played by the role model in the teaching process, as well as its impact on the learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hypothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the analysis of the conducted studies have been described in the conclusion.
EN
The article presents the premises of the exceptional importance of dialogue and trust in theprocess of education and social life. The article presents the conditions for the exceptional importance of the idea of tolerance in education and social life. It also addresses the necessity ofestablishing tolerance limits, shaping the next stages of non-tolerant behaviour, and points to theneed to and activities on the educational field triggered by a rapidly evolving reality, which permeated the cultural diversity of the and an approaching diversity of contemporary differences byrecognising the importance of the idea of tolerance in educational practice, we can shape the behavior of an individual whose foundation is the respect and openness to meet with other.
PL
Artykuł prezentuje przesłanki wyjątkowej ważności idei tolerancji w procesie edukacji oraz życia społecznego. Porusza także kwestie konieczności ustanowienia granic tolerancji, kształtowania kolejnych etapów zachowań nietolerancyjnych oraz wskazuje na konieczność podejmowania nowych zadań i działań na polu edukacyjnym, których źródłem jest szybko zmieniająca się rzeczywistość. Dzięki uznaniu ważności idei tolerancji w praktyce edukacyjnej możemy kształtować sposób zachowania się jednostki, którego fundamentem będzie szacunek i otwartość do spotykania się z innymi.
PL
Coraz częściej podejmuje się inicjatywy, których celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na starszą część populacji. W ten nurt wpisuje się także działalność katechetyczna Kościoła. Na katechezie podejmuje się bowiem problematykę starości i tak formuje uczniów, by szanowali osoby starsze, otoczyli je należną troską, a także zrozumieli i zaakceptowali ich sytuację życiową oraz potrzeby. Pomocą w realizacji tych zadań służą podręczniki do nauki religii, między innymi podręczniki z serii Drogi świadków Chrystusa. Podkreślają one istotną rolę starszej generacji w rodzinie i społeczeństwie i wzywają młodzież do odpowiedniego ich traktowania w duchu humanizmu i chrześcijańskiej miłości.
EN
More and more frequently initiatives aiming at paying society attention to the older people have been taken up. Church catechetical activity also writes itself into this course. During catechesis the old age issues are dealt with and pupils are educated this way so that they respect elderly people, take care of them properly as well as understand and accept their life conditions and needs. Textbooks for teaching religion, e. g. books like "The ways of Christ's witnesses" series, play supportive role in the realization of mentioned tasks. These handbooks underline the crucial way of elderly people generation in family and society calling the youth to proper treating them in the spirit of humanism and christian love.
IT
Più spesso si impegna nelle iniziative che richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica alla parte più anziana della popolazione. Questa tendenza è presente anche nell’attività catechistica della Chiesa. La catechesi prende, infatti, i problemi della vecchiaia, e forma gli studenti così che loro possano rispettare gli anziani, dargli le dovute cure e comprendere ed accettare la loro situazione di vita e le loro esigenze. A tal scopo aiutano libri per l’insegnamento della religione, tra gli altri quelli di Vie dei testimoni del Cristo. Essi sottolineano il ruolo importante degli anziani nella famiglia e nella società e invitano i giovani di appropriarsi il loro trattamento nello spirito dell’umanesimo e dell’amore cristiano.
18
Content available Etos pielęgniarek w aspekcie historycznym
32%
EN
This works aims at proving the thesis of timeliness of Hippocratic /460- 377 BC/ ethos, Christian ethics and personal model of F. Nightingale /1820-1910/ in the ethos of nurses in the aspect of history. The concept of “ethos” means morality as well as these signifi cant conducts, being the affi rmation of specifi c values distinguishing professional group of nurses. The thought of this thesis focuses on the description of nurses professions ethos in historical aspect, from the times of Hippocrates until 1945 AD. This ethos in historical aspect can also be developed by means of personal standards of moral and nurses authorities and fi rst of all by the principles of Hippocratic ethics, Hippocrates’ ethos and Christian ethics/love of God and man, the charity/ and deontological codes referring to a given specialization of nurses profession. Ethical assumptions of Hippocrates, due to their conformity with natural law, high estimation of life since conception till natural death, respect towards the sick and nurses authorities, the secret of treating, faithfulness to the principle “Primum non nocere”, “Salus aegroti suprema lex esto”, bringing relief in suff ering and oath directed to gods, have humanistic, general character and that is why they were adopted by ethos of nurses.
PL
Celem pracy jest udowodnienie tezy, zakładającej aktualność etosu hipokratesowgo, etyki chrześcijańskiej i wzorców osobowych w etosie pielęgniarek analizowanym w aspekcie historycznym. Pojęcie „etos” oznacza określoną moralność, jak i te znamienne postawy, będące afi rmacją określonych wartości charakteryzujących grupę zawodową pielęgniarek. Idea tej pracy koncentruje się na omawianiu etosu pielęgniarek w aspekcie historycznym od czasów Hipokratesa /460-377 p.n.e./ do 1945 roku. Etos ten może być również kształtowany przez wzorce osobowe autorytetów moralnych i pielęgniarek, ale przede wszystkim przez zasady etyki medycznej Hipokratesa, etos hipokratesowy, etykę chrześcijańską/ miłość Boga i bliźniego, cnota miłosierdzia/ i kodeksy deontologiczne adekwatne do danej specjalizacji zawodów pielęgniarek. Założenia etyczne Hipokratesa ze względu na zgodność z prawem naturalnym, wysoką ocenę wartości życia od poczęcia do śmierci naturalnej, szacunek do chorego i autorytetów pielęgniarek, tajemnicę leczenia, wierność zasadom „Przede wszystkim nie szkodzić”, „Zdrowie chorego najwyższym prawem”, niesienie ulgi w cierpieniu i przysięgę skierowaną do bogów, mają wymiar humanistyczny, powszechny i dlatego zostały one przejmowane przez kształtujący się etos pielęgniarek.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.