Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Mosty
|
2018
|
tom nr 2
64--68
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego z użyciem kolumn żwirowych i współpracującego materaca geosyntetycznego oraz sposób monitorowania zachowania się przyczółków mostowych budowanych w trudnych warunkach geotechnicznych.
EN
The article presents selected issues concerning the strengthening of soft soil with the use of geosynthetics and stone columns, as well as the method of monitoring bridge abutments constructed in difficult geotechnical conditions.
PL
Przedstawiono metodę zwiększenia sztywności bocznej pala, polegającą na zastosowaniu płyty wspornikowej usytuowanej w poziomie terenu, połączonej sztywno z palem i współpracującej z podłożem. Opisano i przeanalizowano wyniki badań pali. Podano metodykę obliczania pali o zwiększonej sztywności bocznej.
EN
The subject of this papaer is a comprehensive analysis of the behaviour of large-diameter pile equipped with cantilever plate, embedded in cohesionsless subsoil and loaded by horizontal force. The use of cantilever plate rigidly joined to the pile permits the increase of its rigidity and, consequently, its load carrying capacity.
3
Content available remote Jak eliminować osuwiska drogowe? - cz. 2
100%
PL
Osuwiska stanowią w praktyce budownictwa drogowego jeden z najtrudniejszych problemów, a rozpoznanie ich powstawania i przeciwdziałanie im wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Mimo bardzo zaawansowanych technologii budowlanych, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki, wciąż powstają osuwiska, w wyniku których ponoszone są znaczne straty materialne w infrastrukturze drogowej. Objętość gruntu ulegającego przemieszczeniom w osuwisku może wahać się w bardzo szerokich granicach, od niewielkich zsuwów aż po ogromne obrywy i spływy określane w miliardach metrów sześciennych.
4
Content available remote Jak eliminować osuwiska drogowe? - cz. 1
100%
PL
Osuwiska stanowią w praktyce budownictwa drogowego jeden z najtrudniejszych problemów, a rozpoznanie ich powstawania i przeciwdziałanie im wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Mimo bardzo zaawansowanych technologii budowlanych, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki, wciąż powstają osuwiska, w wyniku których wyrządzane są znaczne straty materialne w infrastrukturze drogowej. Objętość gruntu ulegającego przemieszczeniom w osuwisku może wahać się w bardzo szerokich granicach, od niewielkich zsuwów aż po ogromne obrywy i spływy określane w miliardach metrów sześciennych.
PL
W artykule podano przyczyny zagrożeń skarp drogowych związane z osuwiskami i przedstawiono metody ich rozpoznawania na podstawie pomiarów i badań polowych. Scharakteryzowano zasady obliczeniowego sprawdzania stateczności i możliwości wyboru optymalnego rozwiązania zabezpieczenia skarp nasypów drogowych na terenach osuwiskowych.
EN
The paper presents the causes of the landslide hazard of road embankments and methods of identifying the state of landslides on the basis of measurements and field investigation. The principles of computational checking of the stability of road embankments and possibilities of the optimal choice of their protection against landslide have been characterized.
Mosty
|
2014
|
tom nr 6
40--44
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z fundamentami hybrydowymi, które można zastosować do posadowienia budowli obciążonych dużymi siłami poziomymi. W artykule przedstawiono definicje, zastosowanie oraz przykłady budowli wykonanych z zastosowaniem tej technologii.
PL
W artykule przedstawiono przykłady budowy nasypów z użyciem geosyntetyków w ciągu niedawno zrealizowanych na Podkarpaciu obwodnic Mielca i Biłgoraja.
EN
The article presents examples of embankments construction with the use of geosynthetics within the recently completed ring roads of Mielec and Biłgoraj in Podkarpackie Province.
9
Content available remote Badania polowe fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo
100%
PL
Charakterystyka i istota fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo. Zakres, program i metodyka badań polowych. Wyniki badań wraz z analizą i oceną sztywności bocznej fundamentów hybrydowych. Ilościowe określenie współczynników efektywności fundamentów hybrydowych i wskazówki praktyczne do projektowania.
EN
Characteristics and nature of lateralIy loaded hybrid foundations. Scope, program and methodology of field investigations. Test results with the analysis of lateral rigidity of hybrid foundations. Quantitative determination of the effectiveness coefficients of hybrid foundations and practical guidelines for designers.
PL
Na podstawie analizy eksploatownych 90 lat filarów mostu drogowego przedstawiono możliwości rozpoznawania rodzaju i stanu fundamentów na podstawie analizy danych geotechnicznych i wyników podstawowych badań polowych.
EN
The paper presents a procedure of establishing the Bering capacity of existing bridge piers, especially: a procedure to establish a test progam, geotechnics analysis, methods of condition control land measuring, method of site investigations and scope of checking calculations.
PL
Porównano ze sobą wyniki obliczeń zginanego pala, stanowiącego fundament ekranu akustycznego, wykonane pięcioma metodami. Analiza wyników umożliwiła sformułowanie wniosków dotyczących przydatności niektórych stosowanych w kraju metod do projektowania fundamentów palowych ekranów akustycznych. Efekty obliczeń wskazują, że wyniki uzyskane dla tych samych konstrukcji fundamentów przy użyciu różnych metod mogą różnić się kilkukrotnie.
EN
The design procedures of noise barriers walls are based on the criterion of ground ultimate limit state (ULS) and do not define the limits of horizontal displacement of piles (SLS). Five methods of calculations of noise barrier on piles showed that the results obtained using several test methods can vary considerably. The best method of calculating noise barriers walls on piles is needed. The study shows some recommendations for methods of calculating piles on lateral load.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady zarysowanych podpór mostowych oraz sposoby oceny ich stanu technicznego.
EN
Some cases of cracked bridge supports and evaluations their condition are presented.
PL
W artykule przedstawiono przebieg kontroli inklinometrycznej pali fundamentowych zagłębionych w podłożu, obciążonym ciężarem nasypu. Dzięki zainstalowaniu w trzonach pali inklinometrycznego systemu pomiarowego, możliwe było porównanie współpracy z podłożem dwóch przyczółków mostowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki. Na podstawie badań ustalono odkształcenia trzonów pali w gruncie i oszacowano wartość zmniejszenia parcia na jedną z podpór z powodu pozostawienia w nasypie betonowego bloku oporowego. Pomierzone wartości ugięć badanych pali, porównano z wynikami obliczeń projektowych. Wyniki pomiarów umożliwiły zweryfikowanie przyjętych wcześniej założeń projektowych, dotyczących niezbędnego zakresu przebudowy istniejącego mostu.
EN
The paper presents a procedure for determining deflections of existing piles in bridge abutments. The method of control was made by inclinometer measuring.
Mosty
|
2016
|
tom nr 1
10--13
PL
W artykule wskazano główne zagrożenia wynikające z nadmiernych osiadań nasypu i niewłaściwego zachowania się słabonośnego podłoża w strefie połączenia drogi z obiektem mostowym na przykładzie budowy dojazdów do wiaduktu nad linią kolejową w Mielcu.
EN
The tests of models walls shown that modern sheet piles sections can carry diverse vertical loads, suggesting that they carefully can be used as foundations for civil engineering.
PL
Analiza numeryczna MES współpracy fundamentów hybrydowych z podłożem gruntowym w układzie przestrzennym. Przykłady obliczeń i uzyskane wyniki modelowania numerycznego pojedynczego pala.
EN
3D FEM numerical analysis of subsoil-hybrid foundations interaction. ExampIes of numerical calculations for a single pile.
PL
W trakcie realizacji dwukondygnacyjny budynek mieszkalny uległ wychyleniu z pionu wskutek nierównomiernego osiadania fundamentu. Podobne przypadki występują często, gdy obiekty są posadowione na uwarstwionym, słabym podłożu z nachylonym stropem warstwy nośnej. Przeanalizowano i wyjaśniono przyczyny awarii i podano sposoby zabezpieczenia budynku.
EN
During construction, a two-storey residential building came to deviate from vertical as a result of non-uniform subsidence of the foundation. Similar cases occur frequently when structures are built on a weak, layered base with inclination of the roof of the supporting layer. The reasons for the problem are analysed and explained, and methods of securing the building are described.
Mosty
|
2017
|
tom nr 1
34--39
PL
W artykule przedstawiono różne metody obliczeń nośności bocznej pali fundamentowych z uwzględnieniem modelowania fizycznego i numerycznego, w układzie płaskim i przestrzennym. Analizy numeryczne i badania polowe fundamentów palowych wskazują, że poprawne uwzględnienie współpracy pala z podłożem gruntowym ma znaczący wpływ na ocenę jego sztywności bocznej i umożliwia przeniesienie przez pal większych obciążeń bocznych.
EN
Bridge supports, earth retaining structures and many other structures are typically subjected to significant horizontal forces coming from the soil pressure. In this case foundation on piles should comply with relevant requirements of the bearing capacity and the serviceability conditions for a designed bridge structure. The article presents different methods of the calculation of the bearing capacity of a pile foundation including the physical and numerical modeling in the one-dimensional and spatial systems. They indicate that a proper consideration of the soil-pile interaction has a significant impact on the assessment of the lateral rigidity of the latter and allows to transfer larger loads on it.
19
Content available remote Inklinometryczna kontrola pali w przyczółkach mostowych zagłębionych w nasypie
100%
PL
Wyniki pomiarów poziomych przemieszczeń wierconych pali wielkośrednicowych, stanowiących fundament przyczółka mostowego zagłębionego w nasypie. Opis inklinometrycznego systemu pomiarowego metodyki pomiarów. Porównanie i analiza wyników pomiarów inklinometrycznych i obliczeń. Analiza współpracy pali z podłożem.
EN
The results of measurements of horizontal displacements of large diameter bored piles being a foundation for bridge abutment embedded into the embankment. Description of inclinometric measuring system and methodology of the measurements. Comparison and analysis of the results of measurements and calculations. The analysis of pile-subsoil interaction.
20
Content available remote Soil – hybrid pile interaction under lateral load
100%
EN
The paper presents stability problems of horizontally loaded piles in the three dimensional state of strain. The results obtained are based on works including assessment of interaction between the soil and pile and field investigation of pile as well as on numerical analyses in the spatial system of soil-pile interaction. The author’s numerical analysis of hybrid pile shows greater lateral rigidity due to the effective interaction between the pile and soil within a definite range of displacement caused by lateral load. Based on piles embedded in cohesionless soil the phenomena occurring in the soil were identified and a quantitative assessment of the pile displacement caused by Lateral force and bending moment was carried out.
PL
Artykuł prezentuje problemy stateczności poziomo obciążonych pali w trójwymiarowym stanie obciążenia. Uzyskane wyniki opierają się na pracach uwzględniających oszacowanie interakcji pomiędzy gruntem i palem, jak również na podstawie analiz numerycznych w przestrzennym układzie interakcji pomiędzy gruntem a palem. Analizy numeryczne Autora dotyczące pali hybrydowych wykazały większą sztywność boczną spowodowaną korzystną współpracą gruntu i pala w określonym obszarze przemieszczeń spowodowanych obciążeniem bocznym. Bazując na palach osadzono gruntach niespoistych zostały rozpoznane zjawiska występujące w gruncie, oraz zostało przeprowadzone ilościowe oszacowanie przemieszczeń pali spowodowane siłą poziomą i momentem zginającym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.