Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Market competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Proces transformacji systemowej zapoczątkowany w 1989 r. oraz przystąpienie Polski do struktur unijnych w 2004 r. wywołały konieczność przekształceń w wielu dziedzinach życia gospodarczego, również w sektorze ubezpieczeń. Procesy dostosowawcze nastąpiły i nadal następują m.in. na skutek otwarcia i zapotrzebowania polskiego rynku na szeroko rozumiane usługi ubezpieczeniowe, których do 1990 r. brakowało. Rynek usług ubezpieczeniowych rozwija się, choć wciąż jeszcze powoli. Powstają nowe towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Rośnie zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych ubezpieczeniowców oraz na wszechstronną wiedzę o działalności usługowej w zakresie ubezpieczeń. Dbałość o jakość usług i spełnianie oczekiwań klientów staje się sprawą priorytetową w obliczu rosnącej konkurencji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie strategii działań, podejmowanych przez Grupę PZU, aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku ubezpieczeń. (fragment tekstu)
EN
The insurance services market in Poland still develops slowly. New insurance and reinsurance companies come into being. There is a growing demand for well trained insurance agents and for universal knowledge about service activities in the area of insurance. Care about the quality of services and meeting the customers' expectations becomes the top priority matter for Polish insurers in the face of the threatening competition. That is why the aim of the present article is the approximation of activities leading to keeping the leading position on this market undertaken by the PZU Group. (original abstract)
XX
Można się spodziewać, że procesy globalizacyjne oraz wzrastająca konkurencja na rynkach będą powodować jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami partnerskimi. Pozwalają one bowiem firmom prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności posiadania całości zasobów. Dodatkowym atutem może być prowadzenie działalności gospodarczej pod znaną marką (np. franchising) oraz dużo mniejsze ryzyko niepowodzenia. Praktycznie każda forma partnerstwa wiąże się z koniecznością zastosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej. Niniejsza praca nakreśla główne nurty działań oraz analizy, jakie należy podjąć w trakcie procesu modelowania IT. Rozpoczęte rozważania będą kontynuowane w dalszych badaniach teoretycznych i empirycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern enterprises use partnership solutions in their business more and frequently. Partnership systems are characterized by strong formalization and close relationship between enterprise. This implies application of both the information technology and telecommunication solutions. The process of IT (Information Technology) infrastructure modeling in partner enterprises is different than in non-cooperating ones. This results from the necessity of taking into consideration much more factors affecting the final information technology shape (original abstract)
XX
Artykuł był próbą zastosowania podejścia procesowego w kierunku budowania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw.
EN
This paper is an attempt of application of the process approach towards building market competitiveness of an enterprise. (original abstract)
XX
W artykule analizowano poziom konkurencyjności rynków rolnych w Polsce przez pryzmat mechanizmu cenowego. Analizę przeprowadzono na przykładzie cen pszenicy i żywca wieprzowego, posługując się modelem z mechanizmem korekty błędów. Stwierdzono wzrost powiązań pomiędzy cenami w Polsce a cenami na rynkach UE, co wskazuje na wzrost konkurencyjności ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to examine the prices linkages of wheat and pigs between Polish and some EU-countries. Error-correction model was used in the analysis. It was found strong evidence to indicate, that competitiveness of Polish market grew in the pre-accession and accession subperiod. (original abstract)
XX
Sektor wieprzowiny w Danii charakteryzuje specyficzny system powiązań producentów żywca i przetwórców oraz wysoka efektywność chowu zwierząt. Są to główne czynniki konkurencyjności duńskiego mięsa na rynku światowym. Dania zajmuje pierwsze miejsce w eksporcie wieprzowiny i w najbliższych latach należy oczekiwać wzmocnienia jej pozycji w handlu międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Denmark has a strong tradition in pigs production. The pig industry includes breeding material, extension services and training of farmers, housing and feed for pigs, meat processing companies, and production of processing equipment and production technology. The Danish pork industry is highly export oriented, as 90% of the production enters the world market and Denmark is the largest exporters of pork in the World. The outlook for the Danish pork industry in a global view seems bright. Denmark will continue to be a major exporter of pork and processed meat products. Food safety will continue to be a very important competitive parameter in the global trade with pork and Denmark is very strong in this aspect. The cooperative structure, production methods and the legal framework will support this position. (original abstract)
6
Content available remote Determining the Amount of Fines for Cartel Participants in the EU
100%
EN
Price-fixing, quota agreements, division of markets, the general cartel agreements, for years absorbed attention of economists and politicians who have been trying to work out effective policies to deal with this type of behavior. Despite these efforts, limiting the competition in the market through the creation of illegal agreements is still a common phenomenon in today's economy. To make sure that each participant of an illegal agreement will be justly punished multistage EC has developed a mechanism for calculating fines and systematically improves detection and level of penalties imposed to deter companies from violations of competition law. (original abstract)
XX
Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa kształtuje się w następstwie procesu ekologizacji oznaczającego usprawnienie użytkowania przez nie środowiska przyrodniczego. Proces ten ma dwa aspekty: pozytywny - związany z osiąganiem określonych korzyści ekologicznych i ekonomicznych, oraz negatywny - oznaczający konieczność ponoszenia określonych kosztów. Pojawia się zatem pytanie, czy i w jaki sposób ekologizacja działań przedsiębiorstwa przekłada się na jego konkurencyjność rynkową? Próba poszukiwania odpowiedzi na to pytanie jest celem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
Ecologization of enterprise functioning is enforced by legal-administrative regulation, growing ecological consciousness (both of society and managerial Staff) and market competition. Within the potential benefits there are: 1) economic effectiveness of firm growth as the result of environment use expanses reduction what should bring the cost advantage, 2) product quality and attractiveness improvement and client satisfaction and confidence in firm what should bring product advantages. Attained advantages are the elements of enterprise competitiveness only in following situations: 1) the conditions and methods of costing the external cost internalization are created, 2) the conditions of efficient and wide comprehended exaction of environment use liabilities are created, 3) ecological consciousness growth combined with consumption model change will take place. (original abstract)
8
Content available remote How to Provide Competitiveness of It-Outsourcing Company
100%
EN
The goal of this article is to investigate the ways of improvement and increasing of international competitiveness of IT-outsourcer. With every passing year we observe a rapid expansion of IT-outsourcing market in all countries of Eastern Europe that, of course, raises the questions of competitiveness. Moreover, the processes of world globalization of all spheres of market relations give us rise to international competitiveness research of IT-outsourcing companies. (fragment of text)
XX
Zboża w Polsce uprawia się na około 70% powierzchni gruntów ornych. Jest to duży potencjał produkcyjny, dający możliwości konkurowania z innymi krajami. W Unii Europejskiej (27) Polska zajmuje drugie miejsce z tytułu obszaru uprawy i trzecie pod względem wielkości zbioru zbóż, natomiast plony zbóż z ha są relatywnie niskie i niestabilne. Stan ten można poprawić m.in. przez: stopniową zmianę wielkości i struktury gospodarstw, unowocześnienie technologii, zwiększenie nakładów na środki produkcji oraz wzrost poziomu wiedzy rolniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The cereals are prevailing as a crop in the European Union countries. In Poland they cover about 70% of arable land. Poland has the second place in the EU as far as acreage of cereal production is concerned and third by the harvested grain crop. On the other hand, the yield from 1 hectare is rather low and unstable. The causes of such a low yield are mostly the poor natural and ecological conditions, the low technological level and the extremely small area of individual farms. Only the farms of large acreage, economically eficient, well menaged and directed by good specialists disposing of a broad knowledge will be able to meet the competition preasure. Polish agriculture as an important part of agriculture in the EU may play a significant role in development of its food security. (original abstract)
XX
W opracowaniu dokonano oceny pozycji konkurencyjnej polskiego rynku cebuli na arenie międzynarodowej z punktu widzenia wielkości produkcji oraz jej udziału w obrotach światowych. Przeprowadzone analizy wykazały, że Polska należy do grona największych konkurentów na światowym rynku cebuli, zarówno pod względem skali produkcji, jak i wzrastającego eksportu. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study the analysis has been made on competitive position of the Polish onion market regarding scale of the production (area, crops, yields) and its share in the global market. The analysis indicates that Poland belongs to the biggest competitors in the onion worldwide market, both in the aspect of production scale and export. However our high production potential is based on large production area, not on high crop efficiency, which is almost three time lower than in the Netherlands or in Spain. That makes our competitive position worse. Decrease number of inhabitants and fixed demand on onion cause that the further increase of its production will depend mainly on export. That would not be easy taking into account the increase competition from the biggest European exporters such as the Netherlands and Spain, as well as Asian countries (China and India) and South America countries (Chile and Argentina). (original abstract)
EN
Objective: The objective of the article is to investigate how decision-makers' perception of the level of foreign-based competition in the home market affects their intention to de-internationalise and how decision-makers' role moderates this relationship. Research Design & Methods: A set of hypotheses is tested using regression analysis on a sample of 96 participants (entrepreneurs and managers) originating from Poland. Findings: The results show that the perceived level of foreign-based competition in the home market is positively and significantly associated with the intention to de-internationalise. We find a statistically significant moderating effect of decision-makers' role. In the case of managers, the intention to de-internationalise increases with the level of perceived foreign-based competition in the home industry, while in the case of entrepreneurs the relationship is negative. Firm international exposure and international experience are negatively associated with the intention to de-internationalise. Implications & Recommendations: The results indicate the role of individual cognition and home market context in the non-linear internationalisation process. Contribution & Value Added: We demonstrate that the perception of the increased level of foreign-based competition in the home market and decision-makers' role should be considered with the Uppsala internationalisation process. The study findings draw attention to the nature of the manager-owner relationship, resonating with the agency theory in that the manager's self-interest is bounded by the reciprocal behaviour of the owner. (original abstract)
12
84%
XX
Telekomunikacja ma bezpośredni wpływ na rozwój i konkurencyjność gospodarki oraz jakość życia obywateli. Jest podstawowym sektorem infrastrukturalnym. Na wielu rynkach telekomunikacyjnych działalność w sposób efektywny ekonomicznie prowadzić może jeden przedsiębiorca. Przedmiotem badań są interwencje regulatora sektorowego - Prezesa UKE. Główna metoda badań polega na analizie rozstrzygnięć regulacyjnych. Wykorzystanie wyprzedzającej regulacji sektorowej wymaga rozpoznania poziomu konkurencyjności rynków. Przeprowadzenie oceny wymaga dokonania analizy ekonomicznej. Ocena ta pokazuje, jakie relacje zachodzą między przedsiębiorcami. Sposób przeprowadzania analiz wynika z opisanego w przepisach prawa mandatu regulacyjnego. Jest on efektem stosowanej praktyki regulacyjnej. Do tej oceny wykorzystywane są kryteria ilościowe i jakościowe. Wybrane z nich wspomagane są instrumentami rachunkowości i finansów. Celem opracowania jest ukazanie praktycznego wykorzystania rachunkowości, w ocenie konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych przez organ administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Telecommunications has a direct impact on the development and competitiveness of the economy and quality of each citizen's life. It is a basic infrastructure sector. Many telecommunications markets can be lead by even one entrepreneur in an economically efficient way. The subject of this research are sectoral regulator interventions - of the President of the Office of Electronic Communications. The main method of this research is to analyze the regulatory decisions. The use of ex - ante sector regulation requires recognition of the competitiveness level of the markets. The assessment requires an economic analysis. This evaluation shows the relations between telecommunications companies. The method of analysis results from the description in the legislation regulatory mandate. It is the result of applied regulatory practice. For this assessment both quantitative and qualitative criteria are used. Some of them are supported by accounting and finance instruments. The aim of this paper is to demonstrate the practical use of the accounting in the assessment of the competitiveness of the telecommunications markets by the sectoral regulator.(original abstract)
XX
Opracowanie prezentuje sposób budowy, właściwości oraz ocenę użyteczności dla celów zarządzania strategicznego pewnej koncepcji szacunku konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej. Metodologia ta bazuje na macierzy atrakcyjności / pozycji rynkowej. Omawiany wskaźnik konkurencyjności zaprezentowano na tle koncepcji objaśniających konkurencyjność. Opracowanie oparte zostało o przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the formation process, characteristics and an assessment of the usefulness for strategic management purposes of a measure concept of the international competitiveness of agri-food industry. The methodology is based on the market share / position matrix. The competitiveness indicator depicted is placed in a context of competitiveness explaining methodologies. The paper is based on the literature search. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwości i warunki logistycznego porządkowania obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Istotą logistyki personalnej jest wspomaganie procesu zapewniania organizacji zasobów ludzkich w odpowiedniej wielkości i o odpowiednich kompetencjach, niezbędnych do realizowania przez nią strategii biznesowej w okresie bieżącym i przyszłym. Wartością, jaką mogą wnieść rozwiązania z zakresu logistyki zastosowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jest optymalizowanie kosztów i nakładów czasu związanych z realizacją funkcji personalnej, a także budowanie jej wysokiej efektywności. Konkretne rozwiązania z zakresu logistyki personalnej powinny być jednak dostosowane do typu strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz związanego z nią modelu zarządzania zasobami ludzkimi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibilities and conditions for the logistic ordering of the HRM area. The nature of personnel logistics is to support processes that are to ensure that the organisation has the right amount of human resources with appropriate competencies that it needs to implement its business strategy now and in the future. The values that the logistics solutions applied to the HRM area can bring include the optimisation of costs and time inputs involved in the execution of the personnel function, as well as ensuring its effectiveness. However, specific solutions of personnel logistics should be matched to the organisation's business strategy and the HRM model related to it. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano informacje dotyczące badania własnego autorki, opartego na bazie wybranych, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Analiza danych uzyskanych metodą wywiadu pogłębionego wykazała, iż bardzo ważnymi czynnikami sprzyjającymi wejściu firmy na rynki zagraniczne są: dobre relacje kierownictwa firmy z partnerami zagranicznymi, odwaga i skłonność do podejmowania nowych wyzwań przez kadrę zarządzającą, znajomość marki przedsiębiorstwa (tj. kapitał zaufania do marki na rynku krajowym). Wyniki badań potwierdziły zasobowy charakter przewagi konkurencyjnej w rozwoju procesu ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper provides data from author's own study conducted on a selected sample of small and medium-sized enterprises registered in Poland. Analysis of data obtained from in-depth interviews demonstrated that factors, such as: good relations of SME management with its business partners abroad, courage, managers' willingness to face new challenges, and high brand awareness (i.e. trust in the brand in domestic market) are crucial factors that favour SME expansion to foreign markets. These results confirm resource-based type of SME competitive advantage in advancing international expansion of enterprises.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono strategie zarządzania jakością, ich istotę, rolę i znaczenie. Wskazano na konieczność zarządzania jakością w warunkach konkurencyjnego rynku, uzasadniono potrzebę realizowania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania jakością. Przedstawiono istotę amerykańskiego, europejskiego i japońskiego stylu zarządzania jakością. Wskazano, że system zapewnienia jakości powinien być wiarygodnym narzędziem planu strategicznego przedsiębiorstwa. Pokazano istotę, cechy i znaczenie systemu jakości budowanego na bazie norm ISO 9000. Przedstawiono rolę, znaczenie i przydatność tych norm w praktycznych przedsięwzięciach służących zaprojektowaniu, opracowaniu i wdrożeniu systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach. Podkreślono ważną rolę innych, oprócz norm ISO 9000, narzędzi zapewnienia jakości. Przedstawiono ponadto istotę i znaczenie strategii zarządzania przez jakość, określanej jako Total Quality Management (TQM). Wskazano na etapy, elementy (części składowe) oraz znaczenie TQM. Przedstawiono konkretne korzyści, jakie przedsiębiorstwa uzyskały wskutek wprowadzenia komplek- swego zarządzania jakością. Wskazano także powiązania występujące między systemami jakości budowanymi na podstawie norm ISO 9000 oraz TQM podkreślając, że systemy jakości stanowią ważne narzędzie realizowania strategii TQM. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie istoty i źródeł konkurencyjności rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w warunkach postępującej globalizacji gospodarki. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw uznawany za jedną ze sprawczych sił transformacji społeczno-gospodarczej podlega silnej konkurencji na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Sprostanie powstałym wyzwaniom konkurencyjnym będzie możliwe jedynie w wyniku wykorzystania wszystkich możliwych źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, które pozostały lub rozpoczną działalność na rynku. (fragment tekstu)
XX
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest ściśle powiązana z możliwością wprowadzania w nich innowacji. Zagadnienia te są częścią omawianej w artykule analizy opartej na badaniach ankietowych oraz rozmowach, przeprowadzonych w losowo wybranych firmach z sektora MSP. Celem tych badań było stwierdzenie, jaki jest poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz czy firmy wprowadzające innowacje zwiększają swoją konkurencyjność na poszerzającym się rynku. Określono również przeszkody utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej oraz źródła wykorzystywane przez MSP do finansowania nowych rozwiązań. Stosunkowo niski poziom innowacyjności polskich MŚP związany jest głównie z brakiem odpowiednich środków finansowych, wysokim ryzykiem oraz brakiem współpracy firm z instytucjami badawczo-rozwojowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presented by Jan Mertl draws attention to the issue of competitiveness of small and medium sized enterprises in the Polish economy, with particular emphasis on innovation as one of the main sources that influence the competitive advantage of enterprises. (fragment of text)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba zweryfikowania zależności zachodzącej pomiędzy współczesnymi przedsiębiorstwami a umiejętnością wykorzystywania przez nie zasobów wiedzy. Swoim zakresem artykuł obejmuje również stosunek przedsiębiorstw oraz posiadanej przez nich wiedzy do osiągania konkurencyjnej przewagi rynkowej. W głównej mierze wykorzystano metodę polegającą na analizie literatury oraz obserwacjach własnych autora. (fragment tekstu)
EN
The ability to use knowledge resources, its gathering, processing and making use of in certain purpose is an extremely important element of every significant company. The knowledge management know-how lets an organization to achieve its goals and to create new ones and also to manage problems occurring on a different levels of activity. The trial of identification of the theory of knowledge management and its effectiveness in order to survive in the modern competitive market has been made in this article. The article refers to the nature of things which is the proper ability to process the gathered knowledge and using it for one`s own. The model of knowledge management has been recognized and has functioned for several years. Japan was the first country to recognize its significant and important role in companies functioning. It was also the country where the revolution in introducing new technologies has developed in the quickest and most effective way, in comparison to another countries of a big, economic potential. Not for a reason is the Japan being recognized as an area which in the field of technologies has overtook another countries. The ability of the knowledge management was of a great importance here. (original abstract)
XX
Przedmiotem analizy artykułu będzie problematyka kształtowania się przemysłu samochodów osobowych w krajach Europy Środkowej traktowanego obecnie jako jeden z wiodących czynników rozwoju gospodarczego. W artykule zostaną przedstawione tendencje i potencjał rozwoju przemysłu samochodowego w poszczególnych krajach, a także konkurencyjność tych krajów dla napływu nowego sektora gospodarki. Zobrazowane zostanie również rozmieszczenie nowych inwestycji przemysłu samochodów osobowych wraz z miejscami lokalizacji.(fragment tekstu)
EN
Automotive industry belongs to one of the crucial branches of the Central European countries economy. It bears considerably on the economic situation of the country and on the level of employment in other sectors of industry, which provide for the automotive industry, as well as on other branches, like trade or services.Basing on the above assumptions, the article analyses the problem of development of the automotive industry in the Central European countries. The article describes the tendencies and the potential of the automotive industry development in particular countries, as well as the competitiveness of these countries with respect to the inflow of the new economic branch investments. In the paper, the spatial distribution of the new automotive industry investments and their locations are presented.The development of car manufacturing in the countries discussed was not parallel, yet all these countries display an increase tendency in the production level.The noticeable development of the automotive industry in these countries is connected with the inflow of foreign direct investments by international corporations. The biggest car manufacturing factories in Central Europe are located in Mlada Boleslav in the Czech Republic and in Trnava in Slovakia. The elementary factors that influenced the increasing competitiveness of Slovakia for the automotive industry were: political stability, fast development of the transportation infrastructure, convenient geographical location in the centre of Europe, at the crossroads of several transport routes, which enables access to the neighbouring markets, availability of qualified labour, and low work costs combined with satisfactory productivity levels.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.