Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dochód rozporządzalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
XX
W pracy przedstawiono aproksymację rozkładu dochodu rozporządzalnego, w tym dochodu rozporządzalnego na osobę, na podstawie danych indywidualnych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych za lata 2003-2011 z użyciem trójparametrowego rozkładu Daguma. Wyznaczono rozkłady tych zmiennych, stosując pakiet VGAM [Yee, Wild 1996; Yee 2015] dla środowiska R-project [R Core Team 2015]. Oceniono również stopień zgodności dopasowania rozkładów teoretycznych do empirycznych. Przedstawiono wstępne wyniki klasyfikacji wybranych parametrów rozkładu Daguma z użyciem hierarchicznych metod aglomeracyjnych oraz metody k-średnich. Oszacowano parametry nieliniowych funkcji trendu dla parametru skali rozkładu Daguma opisującego zmiany dochodu rozporządzalnego na osobę i porównano ten model z modelem trendu dla średniego dochodu rozporządzalnego na osobę. Uzyskano dość dobrą zgodność obu tych modeli, co potwierdzają wykresy ujmujące zależności nieliniowe w czasie(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the analysis of the distribution of available income, including available income per person based on the Household Budget Survey for the years 2003-2011 using the Dagum distribution. The distributions of these variables were obtained using the package VGAM for R-project environment and individual data. Also the quality of estimated parameters is presented. A preliminary analysis of selected parameters of interest using hierarchical clustering and k-means method is shown. The results of nonlinear estimation models for the Dagum distribution scale parameter of available income is assessed and the model of the average disposable income per person is compared. Obtained fairly good consistency of both of these models is also confirmed using charts applying nonlinear dependence of time(original abstract)
2
100%
XX
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę w poszczególnych województwach Polski. Podobieństwo rozkładu zmierzono za pomocą metryki D, przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym D miało mniejszą wartość. W wyniku przeprowadzenia procedury klasyfikacji wyodrębniono dwie grupy jednoelementowe z województwami: mazowieckim i podkarpackim, jedną grupę czteroelementową z województwami: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim oraz jedną grupę z pozostałymi dziesięcioma województwami. Dla każdej z czterech wyróżnionych klas obliczono średni dochód rozporządzalny per capita oraz ustalono wielkość rozrzutu wewnątrz grup. Następnie przeanalizowano rozrzut dochodu między grupami. W drodze zrealizowanego badania wskazano, że w strukturze wariancji obliczonej dla całej przebadanej próby tylko kilka procent stanowi wariancja międzygrupowa, a pozostałą część - czyli ponad dziewięćdziesiąt procent - średnia wariancja wewnątrzgrupowa. Pozwoliło to na sformułowanie ostatecznego wniosku, że przeciętne różnice między dochodami gospodarstw domowych znajdujących się wewnątrz zidentyfikowanych grup: A, B, C i D są dużo większe niż różnice między średnimi dochodami gospodarstw należących do różnych grup. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the degree of similarity between distributions of disposable income per capita in Polish voivodships was determined. The similarity of distributions was measured by metric D and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic D had. The classification procedure that was carried out resulted in forming two one-element groups - with the Mazovian voivodship and the Podkarpackie voivodship - one four-elements group with the Lower Silesian, Lubuskie, Opole, Silesian voivodships and one group with remaining ten voivodships. For each of the four separated classes the average disposable income per capita was calculated and the variability within groups was determined. Then the dispersion of income between groups was analysed. The study indicated that in the structure of variance calculated for the entire statistical sample examined the intergroup variance represents only a few percent, and the rest - that is, more than ninety percent - is the average intragroup variance. This allowed to formulate the final conclusion that the average differences in income between households belonging to identified groups A, B, C and D are much larger than the differences between the average values of income of households belonging to different groups. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rozkład dochodu rozporządzalnego na osobę dla mieszkańców polskich miast jest taki sam jak dla mieszkańców polskich wsi, a jeżeli nie, to jakie są występujące w tym względzie różnice. Do weryfikacji odpowiednich hipotez statystycznych posłużył test Kołmogorowa-Smirnowa. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla piętnastu kolejnych lat. Wyniki badań wskazują, że średni dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie większy w miastach niż na wsiach i właśnie różnice w zakresie tendencji centralnej są główną przyczyną faktu, że rozpatrywanych rozkładów nie można uznać za identyczne. Można natomiast przyjąć, że zróżnicowanie dochodu na polskich wsiach i w polskich miastach jest podobne, a asymetria tych rozkładów jest prawie identyczna.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to answer the question whether the distribution of disposable income per capita for inhabitants of Polish cities and towns is the same as for inhabitants of Polish villages, and if not, what are the differences. To verify appropriate statistical hypotheses Kolmogorov-Smirnov test was used. The calculations were made separately for fifteen consecutive years. Results of the study indicate that the average disposable income per capita is much higher in urban areas than in rural areas and these differences in central tendency are the main reason that distributions considered cannot be regarded as identical. However, it can be assumed that dispersion of income in Polish villages and Polish cities/towns is similar and the scewness of these distributions is nearly identical.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena poziomu nierówności dochodowych w gospodarstwach domowych rolników. Zastosowanymi metodami badawczymi były studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych udostępnionych przez GUS za lata 2012-2017. Przedmiotem badania były dochody rozporządzalne per capita rolniczego gospodarstwa domowego. Przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że w latach 2010-2017 w rolniczych gospodarstwach domowych następował systematyczny wzrost nierówności dochodowych. Stwierdzono, że w analizowanych latach w gospodarstwach domowych rolników nastąpił wzrost dochodów rozporządzalnych per capita. Oceniając poziom nierówności dochodowych w tej grupie gospodarstw zauważono spadek rozwarstwienia dochodowego mierzonego poziomem współczynnika Giniego, miarą Schutza-Pietry, chociaż zmiany te były bardzo małe. Porównując poziom współczynnika Giniego pomiędzy wszystkimi grupami gospodarstw domowych, wyodrębnionymi ze względu na główne źródło utrzymania, to grupa gospodarstw rolniczych charakteryzowała się najwyższym poziomem nierówności dochodowych. Ponadto w porównaniu z pozostałymi grupami zawodowymi nierówności dochodowe rolników charakteryzowały się największą zmiennością. Sytuacja ta może być spowodowana charakterem dochodu gospodarstwa rolnego, który uwarunkowany jest m.in. wielkością i produktywnością gospodarstwa, stopniem jego specjalizacji, a także warunkami pogodowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to identify and assess the level of income inequality in farm households. The research methods applied were literature studies and analysis of statistical data provided by the Central Statistical Office for the period 2012-2017. The subject of the study was the disposable income of a farm household per capita. A research hypothesis was adopted whereby, over the years 2010-2017, a systematic increase in income inequality in farm households took place. It was found that during the analysed years, there was an increase in disposable income per capita in farm households. When assessing the level of income inequality in this group of households, a decrease in income stratification measured by the level of the Gini coefficient, by the Schutz-Pietra measure, was noticed, although these changes were very small. Comparing the level of the Gini coefficient among all groups of households distinguished with regard to the main source of income, it was the group of farms that was characterised by the highest level of income inequality. In addition, income inequalities among farmers were characterised by the highest variation compared to other professional groups. This situation may be caused by the nature of farm income, which is conditioned, among others, by the size and productivity of the farm, its degree of specialisation, as well as weather conditions.(original abstract)
XX
Celem badań była próba oceny dysparytetu dochodowego gospodarstw rolnych w Polsce na tle pozostałych grup społeczno-zawodowych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Badania Budżetu Gospodarstw Domowych z 2017 roku, wykorzystując dochód rozporządzalny przypadający na gospodarstwo oraz przeliczając go na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wśród grup społeczno-zawodowych wyróżniono gospodarstwa domowe: rolników, przedsiębiorców, pracowników, emerytów i rencistów oraz pozostałych osiągających dochody z innych źródeł. Wyniki analizy potwierdziły występowanie dysparytetu dochodowego rolników w porównaniu do innych gospodarstw domowych. Porównując gospodarstwa domowe rolników i przedsiębiorców obserwuje się największe różnice w średnim dochodzie rozporządzalnym na niekorzyść rolników a dochody pracowników lokują się miedzy wymienionymi typami gospodarstw domowych. Najwyższe dochody rolników w porównaniu do przedsiębiorców, pracowników i ogółu gospodarstw obserwuje się w województwach podlaskim, lubelskim oraz lubuskim. Obserwacja ta wskazuje na występowanie znacznego rozwoju rolnictwa lub niskiego ogólnego rozwoju gospodarczego, który generuje niskie dochody osób utrzymujących się z pracy czy z prowadzenia firmy. Wyższe dochody rozporządzalne gospodarstw domowych przedsiębiorców oraz pracowników występują na terenach, w których znajdują się duże obszary miejskie tj.: mazowieckie lub małopolska. Na tych obszarach dochody uzyskiwane z pracy czy z przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż te uzyskiwane z rolnictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the analysis is an attempt to assess the income disparity of farmers compared to other socio-professional groups in light of the latest available data and an assessment on how administrative division impacts income disparity size. The analysis was performed using data gathered by the Household Budget Survey from 2017, availing for that purpose the statistics of disposable income per household and converting it to a per capita figure. Among socio-professional groups, the following households were distinguished: farmers, entrepreneurs, employees, pensioners and other earners earning income from other sources. The results of the analysis have given evidence of existing income disparity of farmer households with respect to other households. By comparing households of farmers and entrepreneurs, the greatest disparities can be observed in average disposable income to the detriment of farmers and employee incomes are located between these types of households. The highest income levels of farmers in comparison with entrepreneurs, employees or households in general, for that matter, are recorded in the Podlaskie, Lubelskie and Lubuskie voivodships. This observation suggests the significant development of the agricultural sector or slow overall economic development, which generates low revenue for individuals making their living as employees or entrepreneurs. Higher disposable income level households of entrepreneurs and employees tend to be characteristic of territories with significant urban areas, i.e. the Mazowieckie voivodship or Małopolska region. In these areas, income levels earned from work or entrepreneurship are substantially higher than those acquired from farming.(original abstract)
XX
Cel - Celem badań było określenie powiązań pomiędzy wybranymi cechami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych a stopą oszczędności w gospodarstwach domowych. Rozpatrywano dwie podstawowe determinanty stopy oszczędności tj. dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego oraz wykształcenie osoby odniesienia w gospodarstwie domowym. Ponadto podjęto próbę określenia powiazań pomiędzy interakcjami wybranych determinant a stopą oszczędności. Metodologia badania - Podstawę badan stanowiły niepublikowane dane pochodzące z badań gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005, 2010 i 2013. W każdym roku było to około 35 tys. gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe podzielono na grupy ze względu na poziom dochodu oraz wykształcenie osoby odniesienia w gospodarstwie domowym. W każdej z podgrup gospodarstw domowych analizowano stopę oszczędności, udział dochodu podgrupy w dochodzie ogółem gospodarstw domowych oraz poziom optymizmu. Wynik - W analizowanych latach stwierdzono wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych zarówno w okresie koniunktury gospodarczej, jak i spowolnienia. Odnotowano wzrost stóp oszczędności wraz ze wzrostem poziomu zamożności gospodarstw domowych oraz ze wzrostem poziomu wykształcenia głowy rodziny. Natomiast przy ustalonym poziomie dochodu zauważono spadek stóp oszczędności wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia osoby odniesienia. Oryginalność/wartość - Wartością pracy jest pogłębiona analiza przyczynowo-skutkowa kształtowania się stóp oszczędności w polskich gospodarstwach domowych w zależności od dwóch determinant jakimi były dochód rozporządzalny i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the study was to determine the relationship between selected socio-economic household's characteristics and savings rate. Two major determinants of savings rate were considered, namely disposable income and educational attainment of the household's head. Moreover, an analysis of interactions between the two determinants in the influence they exert on savings rate was attempted. Design/methodology/approach - The analysis was based on raw micro data from the Household Budget Surveys conducted by Polish Central Statistical Office in 2005, 2010, and 2013. Each year roughly 35 000 households were surveyed. They were examined along the quantile income groups and educational level of their head. In each household subgroup savings rate, income share, and optimism level were analyzed. Findings - An increase of savings rate was found in analyzed years, during growth equally as during economic slowdown. Moreover, increase of savings rate corresponded to the increase in household affluence and educational attainment of household's head. However, controlling for income the savings rates dropped as educational level rose. Originality/value - The value of the paper is an enhanced analysis of the causal link between households' savings rate and its two major determinants: disposable income and educational level of household's head, placing special emphasis on the interactions between them. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja stabilizacyjnych efektów wydatków budżetowych na rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce. W tym kontekście oceniono wpływ znaczącego wzrostu wydatków budżetowych na rolnictwo po przystąpieniu Polski do UE na stabilność dochodów gospodarstw domowych rolników oraz stabilność inwestycji w rolnictwie. Punktem odniesienia były fluktuacje tych zmiennych w okresie niskich budżetów rolnych w latach 1995-2003. Efekty stabilizacyjne analizowano z perspektywy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej. Ustalono, że wzrostowi wydatków budżetowych na rolnictwo towarzyszyła większa stabilność dochodów rolniczych oraz większa stabilność nakładów inwestycyjnych w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify stabilizing effects of budget expenditure on agriculture and rural areas in Poland. In this context, the infl uence of a signifi cant increase in Poland's post-accession agricultural budget expenditures on the stability of farmers' household income and agricultural investment was assessed. Fluctuations of these variables in the period of low agricultural budgets in 1995-2003 served as the point of reference. Stabilization effects were analyzed from the intra-sector and cross-sector perspective. It was found that the increase in budget expenditure on agriculture was accompanied by greater stability of agricultural income and greater stability of investment outlays in agriculture. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego sposobu dzielenia rozkładów na jednorodne grupy oraz wykorzystanie go do podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano statystykę λ (lambda), która jest oparta na maksymalnej bezwzględnej wartości różnicy między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki λ obliczonej dla każdej z par rozkładów trzynaście typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na osiem jednolitych klas. Podział ten skutkował utworzeniem pięciu grup jednoelementowych, dwóch grup dwuelementowych oraz jednej grupy czteroelementowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper was to present a new way of dividing distributions into homogeneous groups and to use it to divide biological types of households into classes of most similar distributions. As a measure of the degree of similarity of distributions λ (lambda) statistic was used, which is based on the maximum absolute value of the difference between two empirical cumulative distribution functions. On the basis of the value of the λ statistic calculated for each of the pairs of distributions the thirteen biological types of households were divided into eight uniform classes. This division resulted in the creation of five singleelement groups, two two-element groups and one four-element group.(original abstract)
XX
Autorka artykułu dokonuje analizy dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w Polsce w latach 2002-2007. Analizie poddano przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca oraz wysokość i strukturę przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 mieszkańca gospodarstwa domowego omawianej grupy społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The authoress of the article surveyed the incomes and expenditures of the selfemployed households in years 2002-2007 in Poland. The average monthly available income per capita in household and also monthly expenditures per capita in household of this socio-economic group of the population were taken into consideration. Key words: households expenditure, households income, self-employed household, the structure of the income and expenditures. (original abstract)
XX
Wydatki na transport to jedna z kategorii wydatków gospodarstw domowych. Celem rozważań jest poznanie zróżnicowania poziomu i udziału wydatków na transport w różnych typach gospodarstw domowych oraz identyfikacja cech gospodarstw domowych, które z największą siłą wpływają na ten cel. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Metodą badawczą była analiza wariancji i regresji. Wydatki na transport w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym z każdym rokiem ulegają zwiększeniu. Najważniejszymi czynnikami mającymi związek z wydatkami na transport okazały się dochód rozporządzalny na osobę, poziom wykształcenia oraz wiek głowy domu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to get known the differences in the level and share of expenditures on transport in different types of households and to identify characteristics of households with the greatest impact on spending on transportation. The material consisted of individual data from the household budget survey by CSO. Spending on transport each year is increasing. The most important factors influencing transport expenses are disposable income per capita, education level, and age of the head of the family. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena sytuacji dochodowej rolniczych gospodarstw domowych w aspekcie głównych determinant jej zróżnicowania w różnych województwach. Za obiekt badań przyjęto rolnicze gospodarstwo domowe klasyfikowane według GUS, a za miernik jego sytuacji dochodowej - dochód rozporządzalny na 1 osobę. (fragment tekstu)
EN
The article covers the analysis of levels and sources of incomes per person in farms in different districts of the country. The researches earned out show huge regional differences in this matter. There are still many regions where farmers’ incomes are lower then average ones in the country. The range of these regional disproportions of incomes seem to be due to compilation of various factors that influence social and economic situation in districts.(original abstract)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest klasyfikacja regionów UE z uwagi na stopień wrażliwości na kryzys ekonomiczny. Do realizacji celu wykorzystano podejście klasyfikacyjne rozszerzone o ujęcie dynamiczne, pozwalające zarówno na wyodrębnienie grup regionów o podobnych właściwościach ze względu na badane charakterystyki wrażliwości na kryzys ekonomiczny, jak i śledzenie zmian w układzie grup i "ścieżek" rozwoju regionów, a także identyfikację regionów o podobnych trajektoriach zmian. W proponowanym w pracy podejściu rozważa się jeden z trzech obszarów wrażliwości regionów na zjawiska kryzysu ekonomicznego. Wrażliwość unijnych regionów szczebla NUTS 2 w obszarze gospodarstw domowych oceniona została - z wykorzystaniem podejścia dynamicznego w klasyfikacji - na podstawie takich charakterystyk, jak: dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w PPS, wynagrodzenia pracowników oraz ich dynamiki w latach 2006-2011(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to classify the EU regions regarding their vulnerability to economic crisis. The classification approach, extended by dynamic perspective, was applied in order to carry out the set objective, which allowed for distinguishing the groups of regions presenting similar vulnerability to crisis in terms of the studied characteristics, for following changes in the system of groups and "paths" of regional development and also for the identification of regions characterized by similar trajectories of changes. The approach suggested in the study analyses one of the three regional vulnerability areas to economic crisis phenomena. The vulnerability of NUTS 2 European Union regions in the area of households was assessed - by applying dynamic approach in the classification - based on such characteristics as: income disposable by households in PPS, employees' salaries and their dynamics in the period 2006-2011(original abstract)
XX
Planowanie sprzedaży usług ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych należy do kluczowych zadań każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Waga tego problemu jest pochodną udziału, jaki w sprzedaży usług ubezpieczeniowych mają klienci indywidualni. Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego za 2007 r., klienci indywidualni stanowią największą grupę klientów zakładów ubezpieczeniowych pod względem liczby polis oraz wartości składki przypisanej brutto. Dokładność planowania jest wyzwaniem, które powoduje ciągłe poszukiwanie możliwości jego doskonalenia. Celem opracowania jest prezentacja propozycji usprawnienia planowania sprzedaży w aspekcie regionalnym. Narzędziem doskonalenia jakości planu jest użycie zmiennej makroekonomicznej odzwierciedlającej regionalne zróżnicowanie popytu na ubezpieczenia dla klientów indywidualnych. Zmienną, która wydaje się najlepiej realizować powyższe zadania są dochody ludności brutto w regionach. Zmienna ta ma ogromną przewagę nad innymi zmiennymi makroekonomicznymi, gdyż bezpośrednio wpływa na dochód rozporządzalny osób fizycznych oraz pośrednio na wartość majątku będącego przedmiotem umów ubezpieczeniowych. W związku z tym przedstawione rozwiązanie może być zastosowane do planowania sprzedaży ubezpieczeń życiowych, a także majątkowych. Wysokość przeciętnych dochodów brutto ludności oraz liczba pracujących w każdym powiecie są publikowane przez GUS. Dane te dotyczą dostatecznie małych jednostek terytorialnych, co stanowi dodatkową zaletę w planowaniu sprzedaży w regionach. W opracowaniu pokazano propozycję związania planu sprzedaży z uzyskanym udziałem w rynku. Model popytu regionalnego opiera się na podziale krajowego rynku ubezpieczeniowego przy użyciu dochodów ludności w regionach. Opracowanie zawiera także algorytm tworzenia planu sprzedaży według proponowanego modelu popytu. (fragment tekstu)
XX
Autor przeprowadził analizę porównawczą poziomów dochodów rozporządzalnych na osobę, według przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych gospodarstw domowych. Analiza wskazuje, że w okresie, który obejmował badanie gospodarstw domowych, najwyższe dochody zanotowano tam gdzie właściciele pracują na własny rachunek, najniższe zaś w gospodarstwach rolniczych. Podkreślono również, iż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny kształtuje się korzystnie dla gospodarstw jednoosobowych i maleje wraz ze zwiększaniem się liczby osób.
EN
The empirical material on which the analysis is based is the published data coming from the national studies on the Polish budgets. Throughout the analysed period a disposable income per person was the highest in households whose owners were self-employed and the lowest- in workes-farmers` households. In every type of household it was observed that the level of disposable income per person declined along with the increase of the number of people per household declines, the coefficients of entropy decline too. Thus there is an increase of concentration as regards the sources of income. Therefore, it seems that poor households function because they have more sources of income than the rich ones. (short original abstract)
XX
Celem opracowania było zbadanie, czy poziom konsumpcji w krajach Unii Europejskiej jest determinowany przez dochód bieżący czy permanentny. Przeanalizowano zależność pomiędzy bieżącą konsumpcją a dochodem bieżącym i poprzednich okresów na podstawie rocznych danych makroekonomicznych z 27 krajów Unii Europejskiej, obejmujących okres 1995-2009. Przeprowadzona analiza pokazuje, że konsumpcja jest determinowana przez bieżący dochód rozporządzalny w siedmiu spośród badanych krajów, podczas gdy dochód permanentny wpływa na konsumpcję w 19 badanych krajach. Na podstawie oszacowań funkcji konsumpcji określono również funkcje dochodu permanentnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to examine if the consumption level in the European Union states is determined by permanent or current income. The dependence between current consumption and current and previous income was studied on the basis of macroeconomic annual data from 27 countries of the European Union in the period of 1995-2009. The analysis shows that consumption is determined by current disposable income in seven of the analysed countries, while permanent income impacts the consumption level in 19 of the analysed countries. Permanent income functions were also evaluated on the basis of consumption function estimations.(original abstract)
XX
Według danych GUS [2013] w 2012 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1270 zł i był realnie niższy o 0,2% od dochodu z roku 2011 (w 2011 r. - spadek o 1,4%). Rok 2012 był drugim z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych latach (2005-2010) realnych wzrostów dochodów. (fragment tekstu)
XX
Głównym celem opracowania było zbadanie wpływu wprowadzenia programu bezpośredniego wsparcia rodzin w Polsce na ich sytuację dochodową oraz porównanie poziomu wsparcia rodziny za pomocą bezpośrednich i pośrednich instrumentów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu i aktów prawnych, analizę danych statystycznych oraz analizę porównawczą. Główne źródło danych stanowiły dane statystyczne OECD dotyczące opodatkowania wynagrodzeń. Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną na wstępie hipotezę badawczą mówiącą o tym, że poziom wsparcia rodziny w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej, mierzony różnicą w wysokości dochodu rozporządzalnego dla różnych typów rodzin, jest wysoki. Potwierdzony został również istotny wpływ wprowadzenia świadczenia "500+" na zwiększenie poziomu tego wsparcia.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study was to investigate the impact of a direct family support program introduced in Poland on the income situation of families and comparing the level of family support with direct and indirect instruments in Poland and selected European Union countries. The following research methods were used: analysis of the literature on the subject and legal acts, analysis of statistical data and comparative analysis. The main source of data were OECD statistics on taxing wages. The conducted study confirms the research hypothesis which says that the level of family support in Poland in comparison with selected European Union countries, measured by the difference in the disposable income level for different types of families is high. The significant impact of "500+" benefit on the level of family support in Poland has also been confirmed.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest ukazanie poziomu i udziału wydatków na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki w europejskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich gospodarstw. Do analizy wykorzystano dane GUS i Eurostatu. Metody badawcze stosowane w opracowaniu to analiza skupień Warda i relacje korelacyjne. Największe obciążenie budżetów domowych wydatkami na omawiane używki obserwowano w Czechach i Estonii. W Polsce notowano relatywnie niski poziom tych wydatków, przy stosunkowo wysokim ich udziale w strukturze wydatków i dodatnim tempie zmian w latach 1995-2012. Zmiennymi mającymi największy związek z wydatkami na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki były dochód rozporządzalny na osobę, a następnie wielkość gospodarstwa domowego i fazy rozwoju rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show the level and the share of expenditure on alcoholic beverages, tobacco and drugs in European households, with particular emphasis on Polish households. Data of the CSO and Eurostat were used for the analysis. Research methods used in the study are: Ward cluster analysis, correlation relationship. The biggest expenditures on stimulants in the household budget were observed in the Czech Republic and Estonia. In Poland were noted a relatively low level of spending, a relatively high share in the structure of expenditure and the positive rate of change in the years 1995- 2012. The variables having the greatest relationship with expenditure on alcoholic beverages, tobacco and drugs were disposable income per capita, as well as household size and a stage of development of the family. (original abstract)
XX
Okres integracji Polski z Unią Europejską cechuje wzrost dochodów gospodarstw domowych rolników, ale także ich zróżnicowanie. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników ogółem w grupie obszarowej 20 ha i więcej jest wyższy około 2,0 razy niż w grupie 1-5 ha, a dochód z gospodarstwa rolnego analogicznie około 2,7 razy. Natomiast w gospodarstwach małych dochody pozarolnicze są wyższe niż w dużych. Jedną z przyczyn są dopłaty obszarowe przyznawane do każdego hektara gruntów utrzymanych w dobrej kulturze. Z dopłat najmniej skorzystały gospodarstwa o małym obszarze. Gospodarstwa małe uzupełniają niskie dochody z rolnictwa dochodami z pracy pozarolniczej. Integracja z UE wzmocniła wpływ obszaru gospodarstwa na sytuację dochodową rodzin rolniczych oraz miała pozytywny wpływ na rozwój różnych form zarobkowania poza rolnictwem. Podstawowe znaczenie dla poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin rolniczych ma rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielczości oraz grup producentów. Pozytywne efekty może mieć także wdrażanie programów odnowy wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The period since the Polish integration with the European Union has been characterized by an increase in household income of farmers and also by income diversity. The household disposable income of farmers in the area group of 20 hectares or more is about 2.0 times higher than in the 1-5 hectare group and the farm income is similarly about 2.7 times higher. However, non-farm incomes in small farms are higher than in bigger ones. One of the reasons are the area payments granted to each hectare of land in good cultivation. Small households benefited from the area payments the least. Small farms supplement low incomes from farming with income from work outside agriculture. Integration with the EU has reinforced the farm area impact on income situation of farming families and had a positive impact on the development of various forms of earnings outside agriculture. Essential for improving the social and economic situation of forming families is the development of small and medium enterprises, cooperatives and producer groups. Positive effects can also bring an implementation of rural renewal schemes. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest analiza statystyczna zmian rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce na poziomie regionalnym z uwzględnieniem wpływu wydatków rządowych na pomoc społeczną. W badaniu wykorzystano modele liniowe, które zawierają relacje wykorzystujące funkcje sklejane, oraz wektorowe modele autoregresyjne (VAR). Modele liniowe dla województw zawierały zmienną dychotomiczną o wartościach zależnych od funkcjonowania programów socjalnych wprowadzonych przez polski rząd w 2016 r. Wykorzystano również zmienną niezależną określającą wydatki na pomoc społeczną per capita na poziomie kraju. Wyniki dla tych modeli zostały porównane z podobnymi miarami wyznaczonymi w badaniach mikrosymulacyjnych na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych oraz z łączną oceną programów społecznych. Wskazują one, że wydatki na pomoc społeczną mają znaczący wpływ na wartości dochodu rozporządzalnego. Do obliczeń wykorzystano dane z baz GUS: Banku Danych Lokalnych (w szczególności dane z badania budżetów gospodarstw domowych za lata 2000-2018) oraz Banku Danych Makroekonomicznych, a także dane z corocznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Użyto środowiska R-project oraz nakładki R-commander z zastosowaniem funkcji lm, jak również modułu vars dla środowiska R-project. Posłużono się także programem Gretl. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is a statistical analysis of changes in household income distribution at the regional level in Poland taking into account the impact of government spending on social assistance. Various linear models (incorporating relations for spline functions) and the vector autoregression models (VAR) were used in the research. The linear models formulated for voivodships (NUTS 2) contained a dichotomous variable with values dependent on the existence of social programmes introduced by the Polish government in 2016. An independent variable representing expenditure per capita on social assistance specified for the national level was also used. The results for these models were compared with the findings of both microsimulation studies obtained on the basis of the Household Budget Surveys (HBS) and the total assessment of the social programmes, and they indicate a significant influence of social assistance expenditure on the amounts of available income. The calculations were conducted using data from the Statistics Poland databases: Local Data Bank (and in particular, data from the Polish HBS for the years 2000-2018) and from the Macroeconomic Data Bank, and from the annual reports on the implementation of the state budget. They were performed by means of the R-project environment and R-commander overlay, using the lm function as well as the vars module for the R-project environment. The study also involved using the Gretl package. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.