Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 766

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akty prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe akty prawne oraz projekty dokumentów prawnych Unii Europejskiej, które będą obowiązywały przetwórców i producentów mleka od 1 stycznia 2006 r. lub zostaną wprowadzone w nieco późniejszym terminie. Ponadto zasygnalizowano niektóre przewidywane zmiany wymagań warunków produkcji mleka w gospodarstwie rolnym, przetwórstwa mleka oraz wymiany handlowej z krajami trzecimi, jakie nastąpią w związku z wprowadzeniem nowych rozporządzeń Unii Europejskiej. Przedstawiono złożoność, zakres i trudności prowadzenia prac ustawodawczych w Unii Europejskiej na przykładzie sektora mleczarstwa, z wykorzystaniem doświadczenia wynikającego ze współpracy Związku Prywatnych Przetwórców Mleka z European Dairy Association (Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa).
EN
The paper presents the new European regulations and drafts of regulations, which will become obligatory to milk producers and dairy industry on the 1st of January 2006, and those to be implemented later. Additionally the differences between the former specific hygiene rules for milk production and processing as well as imports/exports of dairy products and those of the new regulations are described. Sophistication, scope and difficulties of developments of a new European legislation is presented taking the dairy sector as an example. The paper has been developed and based on the experience of cooperation between the Association of Private Dairy Processors in Poland and the European Dairy Association.
PL
W pracy przedstawiono zmiany w polskim prawodawstwie związanym z badaniem jakości wody, ścieków i osadów ściekowych. Przedstawiono wykaz obowiązujących aktów prawnych w tej dziedzinie oraz listę aktów wycofanych. Zwrócono uwagę na dużą liczbę wycofanych aktów prawnych wydanych w latach 2000-2002. Podjęty wysiłek legislacyjny przybliżył polskie prawo w dziedzinie ochrony środowiska do prawodawstwa Unii Europejskiej, jednak z drugiej strony wyraźny pośpiech i brak konsekwencji w jego tworzeniu spowodował pewien chaos, opóźniający wprowadzenie nowych rozwiązań przez jednostki do tego zobowiązane.
EN
The paper shows changes in polish legislation connected to the monitoring of water, wastewater and sludges quality. The list of laws acts being in force is presented, as well as the list of withdrawn acts. The attention was paid for the significant number of withdrawn acts edited in the years 2000-2002. The great legislation effort has brought polish law regulations closer to the regulations of European Community, however, the haste and lack of consistency in preparation of new acts has caused a certain chaos which may cause the new resolutions difficult to start.
PL
Indywidualne rozliczanie mieszkańców za pobór ciepła i wody jest powszechnie akceptowane co do zasadności tego rozwiązania przez wszystkie zainteresowane strony. Zostało to usankcjonowane odpowiednimi aktami prawnymi, z których wynika, że do 30 września 1999 roku zarządzający budynkami mieszkalnymi byli zobowiązani zamontować aparaturę pomiarową do wyznaczenia ilości zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie rozliczeniowym.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienia formalne związane z wprowadzeniem do obrotu i wykonaniem badań typu prefabrykowanych oczyszczalni ścieków według zharmonizowanej normy europejskiej EN 12566„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 OLM". W szczególności przedstawia zakres najważniejszych badań typu opisany we wspomnianej normie, który wciąż budzi wiele wątpliwości i bywa nieprawidłowo interpretowany.
PL
Jakość produktu jest coraz częściej rozpatrywana od strony jej niespełnienia (utraty). W tym odniesieniu konsument ma prawo oczekiwać, że produkt który nabył, jest bezpieczny dla życia i zdrowia.
PL
Jesteśmy świadkami kolejnej „zmiany warty” w dziedzinie czynników chłodniczych i wprowadzania płynów z grupy HFO. Operacja ta jest następstwem wprowadzenia w życie unijnych aktów prawnych, które wymuszają wycofanie substancji HFC już w niedalekiej przyszłości.
PL
Minimalizację energochłonności budynków mieszkalnych zapewniają już nie tylko uwarunkowania normowe, ale zapisy w aktach prawnych wydanych do nowego Prawa budowlanego [1, 2], wyrażone wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na energię E. Istotnym składnikiem wskaźnika E jest zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Qv. Jest ono odniesione do stałej wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego określonego w PM-74/B-03430 [3]. Tymczasem wielkość ta jest silnie uzależniona nie tylko od elementów losowych, ale w znacznej mierze od czynników kontrolowanych (rodzaju stolarki, wysokości budynku, rozkładu przestrzennego). Fakt ten powinien być uwzględniony zarówno w dokładnych, jak i przybliżonych obliczeniach [4], [5], [6], Mając na uwadze duży udział strat ciepła na wentylację w stosunku do strat sumarycznych, urealnienie obliczeń przesądzić może w przykładach praktycznych o potrzebie lub zaniechaniu działań o charakterze termo-renowacyjnym i energooszczędnym.
16
Content available remote Porównanie współczynników agresywności pojazdów w Polsce i Unii Europejskiej
80%
PL
Porównanie współczynników agresywności pojazdów dopuszczonych do ruchu w Polsce i Unii Europejskiej wypada niekorzystnie dla naszego kraju. Należy liczyć się z przyśpieszonym zużyciem nawierzchni na naszych drogach o min. 21% szybciej niż w krajach UE.
PL
Omówiono obowiązujące akta prawne w zakresie przetargów na roboty budowlane oraz kierunki przewidywanych zmian w tym zakresie. Artykuł zilustrowano przykładami obowiązujących aktów prawnych dotyczących przetargów.
EN
Valid legal acts concerning auctions for building works as well as provided changes in this scope are discussed. The paper is ilustrated with exemples of valid legal acts concerning auctions.
RU
Действитеъные праводые нормы в области аукционов на строительные работы, а также возможные изменения в давной области рассматриваются в настоящей статье. В ней дается ряд примеров действительных правовых норм касающихся аукционов.
19
Content available remote Zmiany w prawie konsumenckim – rok 2020
80%
PL
Aktualnie obowiązują – jeżeli chodzi o prawa konsumenta – m.in. przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku. Ich wejście w życie w grudniu 2014 roku wprowadziło pewnego rodzaju rewolucję, która dotyczyła znacznego zwiększenia praw konsumentów i nałożenia dodatkowych obowiązków na sprzedawców, jak wprowadzenie koniecznych zmian w regulaminach i zmodyfikowanie podejścia do obsługi klienta. To temat znany najczęściej osobom prowadzącym sprzedaż online.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.