Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmieniająca się praktyka funkcjonowania zakładów górniczych górnictwa podziemnego, związana z wydłużeniem dróg komunikacji podziemnej od składów MW do miejsca prac, zmusza kopalnie do zmian w zakresie praktyki magazynowania środków strzałowych. Coraz więcej kopalń jest zainteresowanych mobilnym magazynowaniem środków strzałowych dla swoich potrzeb oraz możliwością ich przemieszczania po powierzchni. Ze względu na stwarzane zagrożenia, operacje te powinny być przedmiotem regulacji prawa górniczego, przepisów transportowych oraz aktów prawnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną. W artykule zostanie podjęta próba podsumowania obowiązującej praktyki w celu stworzenia wspólnego katalogu wymagań dla podmiotów zainteresowanych wykorzystywaniem przenośnych składów materiałów wybuchowych w praktyce magazynowej i transportowej.
EN
Changes of underground mining connected with elongation of communication roads from explosives depots to workplace force the mines to change their practice of blasting storage. More and more mines are interested in mobile depots for explosives. With regard to created hazards these operations should be the object of control of right. The paper shows the analysis of today practice, to create the common catalogue of requirements for interested subjects.
3
Content available remote Kształcenie osób obsługujących urządzenia NO - między praktyką a teorią
100%
PL
Celem referatu jest próba syntetycznego podejścia do problematyki kwalifikacji osób obsługujących urządzenia do napełniania i opróżniania ciśnieniowych urządzeń transportowych. Wnioski wynikające z analizy wybranych zdarzeń wypadkowych pozwalają na postawienie tezy o niewystarczalności przyjętego obecnie w Polsce systemu zapewnienia kwalifikacji takich osób. Przede wszystkim problematycznym wydaje się zidentyfikowanie urządzeń NO w niektórych przypadkach praktycznych, co zaciemnia obraz i nie pozwala na zastosowanie takich samych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku. Dodatkowo system sprawdzenia kwalifikacji oparty o konieczność jednorazowego nabywania kwalifikacji bez określenia zasad ich utraty, czy chociażby obowiązku stałego dokształcania wydaje się nie być odpowiedni. Autor dokonuje analizy przepisów krajowych i porównuje je z regulacjami międzynarodowymi, a także w oparciu o doświadczenia ze szkoleń wykonywalnych na symulatorze instalacji NO dokonuje próby określenia wymaganych modyfikacji.
EN
The purpose of this paper is attempt of a synthetic approach to the issue of qualifications of persons operating devices for filling and emptying of transportable pressure equipment. Conclusions arising from the analysis of some accidental events allow to placing the thesis of the inadequacy of currently approved system in Poland for ensuring qualification of such persons. First of all, it seems to be problematic to identify NO devices in some practical cases, which blurs and does not allow using the same level of security in each case. Additionally, the qualification control system based on requirement for a one-time getting qualification without specifying the rules of their loss, or even the obligation to continuous training, does not seem to be appropriate. The author make analysis of the national law and compare it with international regulations, also based on experience from training courses performed on NO simulator installation, make attempts to determine the required modifications.
PL
Zastosowanie do zasilania katody magnetronowej zasilaczy impulsowych ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia impulsu wyjściowego powoduje, że parametry plazmy w czasie procesu ulegają zmianom, odzwierciedlając chwilowe wartości prądu katody. Do pomiaru parametrów plazmy przy zasilaniu impulsowym wykonano układ pomiarowy synchronizowany impulsami prądowymi w obwodzie katody. Uzyskano możliwość stabilnych pomiarów charakterystyki prądowo-napięciowej sondy Langmuira w celu uzyskania wartości parametrów plazmy.
EN
Application of PWM (pulse width modulation) power supply for magnetron sputtering, results in changing parameters of plasma reflecting present value of discharge current. Application of synchronisation system allowed to record stable current-voltage characteristic of Langmuir probe. Synchronisation pulse was set up by magnetron current signal.
PL
W Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu zostat opracowany nowoczesny system łączności - szerokopasmowy system łączności wojsk lądowych. Głównym przeznaczeniem systemu jest budowa mobilnej sieci teleinformatycznej dla Wojsk Lądowych SZ RP oraz świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych na rzecz użytkowników takiej sieci. Rozwiązania przyjęte przy projektowaniu SSŁ WLąd cechuje duża uniwersalność, dlatego oprócz swojego podstawowego przeznaczenia system ten może być wykorzystany również w innych sytuacjach. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania jego infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego.
EN
In Military Communication Institute was developed modern Communications system called Broadband Communications System for Land Forces. The main systenrYs purpose is the construetion of mobile telecommunication network for Land Forces and to providing advan-ced services for the systems's users. The flexible Solutions were es-tablished in designing process provide apart from its main aim, possibility of using the system in the different situations and sizes of the network. The article presents practical aspects of using the telecommunication infrastructure and services.
PL
Scharakteryzowano problemy współpracy technik ISDN i ATM. Wskazano na potrzebę zapewnienia efektywnej współpracy tych technik w szerokopasmowym systemie łączności wojsk lądowych SZ RP. Dokonano analizy standardów ITU-T oraz ATM Forum opisujących powyższą współpracę. Przedstawiono również opis trzech dostępnych komercyjnych rozwiązań technicznych tego problemu, które zostały praktycznie przetestowane w laboratorium WIŁ.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.