Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote "Substancja czynna" w architekturze
100%
EN
According to Polish philosopher, sociologist and psychologist Edward Abramowski, the logical analysis of ideas proposed by rational metaphysics cannot lead to the discovery of thr essence of things, including the essence of architecture. The key to dicovering the "substantional rest" of architecture would prove to be the so-called experimental metaphysics, enabling one to relate to Kant's "Noumen" through agnostic experience.
2
Content available remote Mechanizmy i podłoże zmian modelu zamieszkiwania
100%
EN
Tradition and knowledge bestowed on every generation by previous civilizations becomes a type of natural barrier impending changes. On the other hand, constantly changing external conditions create new needs, waking in man an instinct of seeking new solutions.
PL
Codzienne funkcjonowanie człowieka niewidzącego w znacznej mierze determinuje stopień opanowania terminologii i struktury świata wizualnego. W procesie tym kluczową rolę odgrywają placówki rehabilitacyjne. W artykule zaprezentowano szereg reguł projektowania "przestrzeni do nauki przestrzeni" - architektury, która może stać się czynnym składnikiem procesu rehabilitacji.
EN
Daily functioning of a blind person is largely determined by the level of knowledge of the terminology and structure of the visual world. Rehabilitation centres play a key role in this process. The article presents a number of rules for designing "a space to learn the space" - an architecture that may become an active ingredient of rehabilitation.
4
Content available remote "Obowiązek rekreacji" w elitarnych zespołach mieszkaniowych
100%
PL
Zasada sytuowania terenów rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania uznawana jest współcześnie za niekwestionowaną wartość. W elitarnych zespołach domów jednorodzinnych (lansujących nowe trendy i tendencje) tereny wspólne stają się coraz rzadziej wykorzystywane. Pomimo tych doświadczeń deweloperzy kolejnych luksusowych enklaw nie rezygnują z projektowania osiedlowych parków i terenów zabaw. Potencjalna możliwość ich wykorzystania przez mieszkańców pozostaje wyrazem prestiżu i elitarności oferty.
EN
The principle of locating recreation areas in the vicinity of residential premises is considered to be of undisputed value nowadays. However, in elite detached housing estates (which promote new trends and fashions), the commons are less and less frequently used. Though they are well aware of this fact, the developers of new luxury enclaves are not giving up on designing neighbourhood parks and playgrounds. The mere possibility of them being used by local residents is a sign of prestige and exclusiveness of the offer.
5
Content available remote „Spacerem po Młynowej. W poszukiwaniu tożsamości dzielnicy”
100%
PL
Przetrwałe do dnia dzisiejszego kwartały drewnianej zabudowy zakorzenionej w tradycji lokalnej, których geneza sięga XVIII i XIX wieku, stanowią o specyfice i osobliwości Białegostoku. Owe obszary dawnej wsi, które w wyniku ekspansji terytorialnej miasta wcielono do jego granic administracyjnych, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Dawne ślady historii ulegają jednak stopniowemu zacieraniu, do czego przyczynił się m.in. długotrwały brak decyzji planistycznych i projektowych miasta, w kwestii dawnych Chanajek. Obecne regulacje prawne uwzględniają potencjał historyczny i kulturowy miejsca, określając zasady działań architektoniczno-urbanistycznych. Powolne umieranie dzielnicy od lat wzbudza w mieszkańcach Białegostoku zdecydowane kontrowersje. Swój stosunek do pozostałości przedwojennego świata oraz wkradającego się tam postępu nowoczesności wyrazili także studenci Politechniki Białostockiej. Przedstawili oni w postaci posterów – ducha miejsca, subiektywne odczucia doświadczania przestrzeni, składające się na tożsamość miejsca.
EN
The present quarters of the wooden building development rooted in the local tradition, which the genesis reaches the 18th and constitute the 19th century, are decisive of the specificity and the curiosity of Bialystok. Those areas of the old village, which as a result of the territorial expansion of the city were incorporated into his administrative boundaries, are located in the immediate vicinity of the centre. However, those ancient tracks of history are undergoing gradual erasing what has been caused the long-term lack of planning and design decisions contributed to cities, in the issue former Chanajki. Current regulations take into account the historical and cultural potential places, determining the principle architectural and urban planning. For years, the process of slowly dying of the district, has aroused strong controversies among the residents of Bialystok. Their attitude towards the remains of prewar world and the progress of the modernity, has also been expressed by students of the Bialystok Technical University. In the form of posters, they have presented the spirit of the place, displayed their subjective feelings of experiencing the space and places comprising the identity.
6
Content available remote Architektura w przekazie pozawzrokowym. Kształtowanie świadomej percepcji
100%
PL
Architektura to sztuka wizualna, lecz jej potencjał nie ogranicza się do generowania i odczytu obrazu. Przekaz emocji twórczych może odbywać się również drogą pozawizualną. Wiedza i uwrażliwienie na taki język sztuki może pomóc osobom niewidzącym zbliżyć się do architektury. Wymaga to jednak zbudowania pomostu pomiędzy niewidzącym odbiorcą a dziełem architektonicznym. Architekt ma w tym nieoceniony udział.
EN
Architecture is a visual art, yet its potential is by no means limited to generating and interpreting of an image. Artistic emotions can also be transmitted in an extravisual way. The knowledge and sensitivity to this type of artistic language may help the blind to experience architecture. This requires, however, building a bridge between a blind person and an architectural work. An architect has a huge role to play in the process.
PL
Czynnik obronności, który w znacznej mierze decydował o lokacji i kształcie historycznych osad, pozostaje współcześnie istotną determinantą struktury miast globalnych. Skrajnym przejawem troski o własne bezpieczeństwo stają się odseparowane enklawy osiedli strzeżonych. Od początku swego istnienia w Polsce cieszą się one olbrzymią popularnością. "Sukces" tego modelu zamieszkiwania wynika nade wszystko z poczucia elitarności, realizowanej poprzez ideę grodzenia. Strach przed intruzami z zewnątrz wydaje się tu wtórnym czynnikiem. Jednak sukcesywnie i skutecznie podnoszony przez sprzedawców systemów zabezpieczeń skutkuje coraz bardziej wyrafinowanymi środkami ochrony polskich "gated communities".
EN
The defence factor which largely determined the location and shape of historic settlements remains a major determinant of the structure of contemporary global cities. Separated enclaves of guarded housing estates are becoming an extreme sign of their inhabitants’ concern for their own safety. Since they first appeared in Poland, gated communities have enjoyed enormous popularity. The success of this housing model rests above all on the feeling of exclusiveness, achieved through the idea of fencing off. Fear of intruders from the outside appears to be a secondary factor. However, the steadily increasing level of fear effectively fuelled by the sellers of security systems results in more and more sophisticated means of protection of Polish "gated communities".
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz porozymetrycznych piaskowca szydłowieckiego, poddanego zabiegom wzmacniania strukturalnego przy użyciu różnych związków krzemoorganicznych, opartych na estrach etylowych kwasu krzemowego. Analizowano dwa rodzaje piaskowca: z obiektu budowlanego z terenu Warszawy i z kamieniołomu w Śmiłowie. Wykształcenie mikrostrukturalne produktów hydrolitycznej polikondensacji po czterotygodniowym okresie sezonowania obserwowano w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Utworzony w porach piaskowca żel krzemionkowy obniżył porowatość badanych skał w zakresie od 9 do 24%, jak również zmodyfikował przestrzeń porową. W wyniku impregnacji zmniejszyła się średnica porów badanych piaskowców i jednocześnie poprawiły się parametry fizyczno-mechaniczne tych skał.
EN
The article presents the results of porosimetric analysis of Szydłowiec sandstone subjected to the procedure of structural strengthening by means of several silica-organic compounds based on ethyl esters of silicic acid. Two types of sandstones were analyzed during the study: the first from a building in Warsaw and the second from the quarry in Śmiłów. Microstructures of hydrolytic polycondensation products after 4 weeks of seasoning were observed using scanning by electron microscope (SEM). Silica gel, which was formed in pores of the sandstones, slightly reduced the porosity of the stones and modified the space of pores. The diameter of pores of the sandstones decreased and the physical and mechanical parameters improved as a result of impregnation.
10
Content available remote Kicz pod kontrolą - architektura pogranicza
100%
EN
The pursuit of a perfect form in architecture is expressed through styles. There also exists architecture disregarding this principle, escaping into oddity, tawdriness and flamboyance. Its name is kitsch. Kitschy architecture is judged by other rules than its non-kitschy equivalent. This paper isolates three flavours of kitsch: „creative", „neutral" and „destructive", and attempts to identify their individual features.
EN
The basic determinant of a transfer of architecture beauty are not the limitations of persons with disfunction of organ of sight capability but their real perceptual potential, based on compensation role of other senses. No of senses taking part in perception of architecture act in isolation from the others- each time we deal with a process of cooperation of senses and the effect of this is a system of fulfilling information-multijunction-type "image" of reality. Spatiality of architecture is not closed in three dimension of measurements of cartesian match. The essence of architecture beauty is not closed in its visual aspect.
12
Content available remote Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym
100%
PL
Bezpośredni kontakt osoby niewidzącej z detalem architektonicznym pozostaje ze wszech miar ograniczony. W artykule nakreślono metody pośredniego poznania detalu architektonicznego, mogące kompensować te bariery.
EN
The direct contact of a non-sighted person with an architectural detail is extremely limited. This paper outlines some methods of indirect cognition of an architectural detail, which may compensate for these barriers.
PL
Zachodzące współcześnie procesy globalne w architekturze prowadzą do stworzenia uniwersalnego „uniformu"- języka form architektonicznych, odpowiadających upodobniającemu się stylowi życia mieszkańców różnych części świata. Uniformizacja budzi jednak również zdecydowany opór zwolenników „unikatowych": „regionalnych", „lokalnych" czy wreszcie „narodowych" rozwiązań, które odwołując się do oswojonych archetypów zapewnić mają swym odbiorcom poczucie „własnych korzeni". Te sentymentalne reminiscencje zwykle nie maj ą jednak wiele wspólnego z rzeczywistym kultywowaniem własnego dziedzictwa. Pozorność tej kontry zdaje się przemawiać za nieuchronnością uniwersalizmu
EN
The processes taking place nowadays globally in architecture lead to the creation of universal „uniform" - architectural forms fitting the lifestyles which are becoming similar for residents of different parts of the world. Uniformization, however, provokes decisive resistance from the advo- I cates of "unique": "regional", "local" or, finally, "national" solutions which, referring to tamed arche- • types, are supposed to ensure that their recipients have a sense of "their own roots". These sentimental reminiscences usually do not have much in common with real cultivating of one's own heritage. The illusion of this antagonism seems to make the case for the inevitability of universalism.
EN
Sight is the main sensory channel that determines access to the world of architecture. Any deficit in this sense constitutes a serious obstacle disrupting the physical, mental and emotional relationships with the developed environment. The idea of equal access for visually impaired users of architectural space requires consideration of all of these. The author’s statement is an attempt to draw attention to the need to develop methods that would open the way for emotional reception of architecture conditioned by visual dysfunction.
PL
Zasadniczym kanałem sensorycznym determinującym dostęp do świata architektury jest wzrok. Deficyt tego zmysłu stanowi poważną przeszkodę, zaburzającą fizyczne, umysłowe i emocjonalne relacje ze środowiskiem wybudowanym. Realizacja idei równego dostępu niewidzących odbiorców przestrzeni architektonicznej wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych wartości. Autorska wypowiedź jest próbą zwrócenia uwagi na potrzebę opracowania metod, otwierających drogę do emocjonalnego odbioru architektury w warunkach dysfunkcji widzenia.
PL
Praca podejmuje problematykę zmian właściwości wytrzymałościowych piaskowców szydłowieckich i godulskich w toku modelowania procesu krystalizacji siarczanu sodu z roztworu oraz oddziaływania dwutlenku siarki w obecności wilgoci. Charakterystykę wytrzymałościową wykonano na podstawie badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie piaskowców niezwietrzałych z kamieniołomów Śmiłów i Głębiec. Stwierdzono, że analizowane piaskowce wykazują większą podatność na obniżenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie w wyniku krystalizacji siarczanu sodu z roztworu aniżeli w wyniku oddziaływania SO2 w obecności wilgoci.
EN
The purpose of this study was to determine changes in geomechanical properties of two kinds of sandstones (Szydłowiec and Godula) during modeling of salt crystallization process as well as SO2 action in the presence of humidity. The estimation of resistance was based on uniaxial compressive strength tests. The unweathered samples were taken from two quarries in Poland – Śmiłów and Głębiec (in Brenna). The results indicate that the analyzed sandstones are more susceptible to reduction of uniaxial compressive strength during the crystallization of sodium sulphate rather than as a result of SO2 action in the presence of humidity.
PL
Na tle powtarzalnej, systemowej architektury wielkopłytowych osiedli z lat siedemdziesiątych doby polskiego modernizmu istniał inny modernizm - modernizm niezwykłych, zaskakujących realizacji wyprzedzających teraźniejszość, zarówno w indywidualnej kreacji architektonicznej, jak również technice i technologii powstania. Impulsem tworzenia architektonicznych unikatów modernizmu stawały się często decyzje polityczne. Tak również stało się w Białymstoku, gdzie na potrzeby Centralnych Dożynek roku 1973 powołano do życia szereg unikatowych obiektów kreujących nowy wizerunek miasta. Inspiracją lekkich, stalowo-szklanych konstrukcji stały się marzenia o ujarzmieniu kosmosu. Oceniając dziś zapomniane, białostockie pawilony stwierdzić należy, iż ta spójna stylistycznie grupa stanowi istotny wkład w dorobek polskiego modernizmu początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
EN
On a background of systemic architecture of reinforced concrete housing estates from the 1970s, the time of polish modernism existed the other modernism - modernism of unusual, suprising realizations, overtaking the present time by individual architectural creation and technique and technology as well. The impulse to create architectural uniques of modernism often became political decisions. Similar fact took place also in Białystok where, for the reason of Central Cremony of Dożynki 1973, the number of unique objects creating the new face of the city were built. The inspiration of those light - weight steel and glass contractions became the dreams of harnessing the cosmic space. The Białystok pavilions -coherent stylistic group, are the important contribution to output of polish modernism of 1970s of 20 Century.
17
Content available remote Trwałość kruchości - pomniki naszej pamięci
63%
PL
Osiem pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Ojczyzny tworzy historię ponad siedemdziesięciu polowych kościołów i ich ołtarzy, które stanowiły tło celebry, swoistą scenografię i oprawę tych historycznych spotkań. Obiekty te były nie tylko znakiem czasu, chwilowym symbolem kilkugodzinnego sacrum. Z założenia przeznaczone do krótkotrwałego "użytkowania" stały się narodowymi pomnikami burzliwych czasów, relikwiami chwil, które warto zachować w pamięci. Istota tej pomnikowości tkwi w uniwersalnym przesłaniu owej architektury protestującej, która sięgała po symbole zrozumiałe i przemawiające do mas. Choć kruche w swej materii, uwiecznione na setkach fotografii i w ludzkiej świadomości, zyskały drugie życie, życie ponad czasem. Większość ołtarzy już nie istnieje. Pozostały z nich fragmenty rozsiane po wielu miejscach w Polsce. Owe architektoniczne pamiątki nabierają szczególnego znaczenia, stając się w wielu wypadkach miejscem celowego pielgrzymowania.
EN
Eight pilgrimages of the Pope, John Paul II, to his Homeland make the history of over seventy field churches and their altars which formed the background for celebration, a unique stage design and the frame for those historic meetings. Not only were these structures marks of time but also a transient symbol of a few-hour-long sa-crum. Designed, in its creation, for a short-lived "use" they have become national monuments of stormy times, relics of moments worth remembering. The essence of this monumentality lies in the universal message of that architecture of protest which drew on symbols understood by and speaking to the masses. Although fragile in the material, they have, immortalized by hundreds of photographs and in human mind, gained a second life, life beyond time. Most of the altars are no longer there. There have remained fragments scattered in numerous places all over Poland. These remains are gaining a special meaning and become, in many cases, sites of intentional pilgrimages.
EN
Non-destructive ultrasonic tests were used to determine the lithogenetic features responsible for the anisotropy of flysch sandstones. The studied material consisted of the Godula and Zakopane sandstones. These rocks are characterized by significant anisotropy of the geomechanical properties. As a result of ultrasonic testing the characteristic directions ofpropagation of longitudinal waves were determined and subsequently correlated with the microscopic image of thin sections as well as the evident orientation ofjoints observed in situ. The analysis shows that the recorded changes in the propagation of ultrasonic waves indicate the privileged direction resulting from both the orientation of mineral grains and spatial orientation of microcracks. It has a bearing on the direction of turbidity currents in the sedimentary basin and the variable stress field during the formation of the Carpathians.
19
Content available remote Rynek miejski na antropologicznej mapie śródmieścia Białegostoku
63%
PL
Niniejszy tekst prezentuje pięć kolejnych etapów rozwoju białostockiego rynku (placu miejskiego). W tekście wskazano determinanty i efekty przekształceń przestrzennych placu. Zaprezentowano ewolucję układu urbanistycznego oraz przemiany zabudowy rynku. Celem prowadzonych badań była analiza roli, jaką białostocki rynek odgrywał w życiu miasta w poszczególnych przedziałach dziejowych.
EN
The text presents five next periods of development of a city market (city square) in Bialystok. The text indicates determinants and effects of spatial transformations of the square. It also presents evolution of urban plan, transformations of buildings around the market. The purpose of research were analyses the role the city market played in the life of the city in different historical partitions.
20
Content available remote Atrofia czy arytmia? Urbanistyczny kardiogram (sztucznego) "serca" Białegostoku
63%
PL
"Serce" Białegostoku od wieków biło na placu ratuszowym. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne czasu PRL zaburzyły naturalny rytm sceny miejskiego spektaklu. Podjęte w ostatnich latach głośne próby przywrócenia utraconej rangi "salonu miasta", jak dotąd, nie przyniosły rezultatów.
EN
For centuries, "the heart" of Białystok has beaten at its Town Hall Square. However, the functional-spatial transformations of the People's Republic of Poland disturbed the natural rhythm of this stage of the urban spectacle. The dramatic attempts of the past few years to revive the lost status of the "city's salon" have so far yielded no results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.