Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo autorskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Uprawnienia osobiste autorów w projekcie Europejskiego kodeksu prawa autorskiego
100%
XX
Przez wzgląd na wysoki poziom zróżnicowania regulacji autorskich państw członkowskich Unii Europejskiej od ponad 10 lat w doktrynie i judykaturze wysuwany jest postulat wprowadzenia bardziej jednorodnej i pełniejszej harmonizacji prawa autorskiego. Odmienne krajowe struktury i systemy ochrony uprawnień twórców stwarzają liczne zagrożenia związane z niepewnością prawa w podstawowych zagadnieniach, takich jak: prawo umów i licencji autorskoprawnych, dozwolony użytek czy uprawnienia osobiste. (fragment tekstu)
EN
To examine the current position of moral rights of authors and they prospects in a globalized society the Wittem Group Project offers an occasion to consider the nature of the rights that copyright secure, and of the aims that copyright system protects. The goal of the European Copyright Code is to increase the overall protection of authors because, notwithstanding twenty years of Directives and growing ECJ caselaw, copyright law in EU Member States continues lack uniformity. The article briefly explains the content and characteristics of moral rights, and assesses the most important aspects of French, German and British national legislations in this area. The basic problem of the unification of copyright in EU with respect to moral rights are discussed and some suggestion are made for the international harmonization of rules controlling these rights. Drawing on recent droit moral scholarship, it is argued here that European Copyright Code offers an approach to enforcement of the law which protects the interests of authors and rights holders, but only to the extent to which this is supported by economic impact analysis. (original abstract)
2
100%
XX
Rozwój Internetu doprowadził do przeniesienia niektórych codziennych czynności do świata "on-line". Już nie musimy dzwonić bądź odwiedzać znajomych żeby dowiedzieć się, co u nich słychać. Wystarczy odwiedzić jeden z portali społecznościowych, na którym mają profil. Obserwując zachowania internautów można dojść do wniosku, że sfera praw autorskich, właśnie ze względu na tempo zmian, jest ignorowana. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu prawa autorskie w Internecie bywają ignorowane oraz co jest tego przyczyną. Próbie została poddana grupa studentów w celu sprawdzenia poziomu ich wiedzy dotyczącej praw autorskich oraz poziomu akceptowalności, poprzez moralne przyzwolenie na ich łamanie. Wnioski badania pokazują, w jakim stopniu studenci nielegalnie pobierają materiały multimedialne oraz oprogramowanie z Internetu, oraz skutki wynikające z (nie) znajomości definicji pojęcia "własnego użytku osobistego". (abstrakt oryginalny)
EN
The Internet development has moved part of our lives online. By observing behavior of Internet users can be concluded that the sphere of copyright is often being ignored. The article attempts to answer the question to what extent copyrights in the Internet are being ignored, and what causes this situation. Students were asked to determine the level of their knowledge concerning copyrights and the level of acceptability of a moral permission for breaking those rights. Conclusions of this study show the extent to which students illegally download media files and software from the Internet as well as consequences arising from the (lack of) knowledge of the "personal use " definition. (original abstract)
XX
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Opracowanie ma za zadanie omówienie występujących modelów opłat oraz genezy powstania takiej instytucji. W artykule zostają prześledzone problemy oraz niektóre czynniki wpływające na nieaktualność obowiązujących regulacji prawnych. Gruntownej analizie poddana jest aktualna sytuacja prawna występująca w polskiej Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W treści artykułu Autor poszukuje alternatywnego modelu, który spełniałby oczekiwania oraz należycie uwzględniał interesy zarówno podmiotów uprawnionych, jak i beneficjentów postanowień o dozwolonym użytku prywatnym. Omówienie problematyki ma zadanie przybliżyć w sposób jak najbardziej syntetyczny problem i odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku powinien podążać polski ustawodawca. (abstrakt oryginalny)
EN
The theme of this article is the question of copyright levies and so-called "blank media" in copyright law. The study is to discuss the existing models of fees and origins of such an institution. The aim of the article is also to investigate the problems and some of the legally relevant factors, affecting the anachrony of existing regulations. It is subjected to a thorough analysis of the current legal situation occurring in the Polish Act on Copyright and Related Rights and the case law of the Supreme Court of Justice of the European Union. In the article the authors is looking for an alternative model that would meet the expectations and would also take into account the interests of both: right holders and beneficiaries of the provisions of fair use private. Discussion of this issue will pose a question of the best legal solution and give an answer to the question what would the Polish legislator opt for. (original abstract)
4
Content available remote Wizerunek sportowca
100%
XX
Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The image is one of the personal property referred to section 23 of the Polish Civil Code. It remains under the protection of section 24 of the Polish Civil Code. Originally, its non -pecuniary nature was the attribute of image. However, with economic development, the doctrine and jurisdiction noticed element of property rights of the image. Currently, in almost all advertisements, the advertising agencies show the image of the popular people, who encouraging the purchase of the advertised goods. This phenomenon is called the commercialization of personal rights. It has led to creation by the doctrine a concept of commercial image. The aim of the article is to describes the sportsman's right of the image on the basis of section 81 of the Law on Copyright and Related Rights and section 14 of the Law sport. (original abstract)
5
Content available remote Początki działalności ZAiKS-u w Polsce
100%
XX
W artykule zostały omówione okoliczności oraz przyczyny powstania Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Niniejsza praca, ukazująca jedynie fragment bogatej historii ZAiKS-u, prezentuje jego innowacyjne działania oraz problemy z jakimi przyszło się zmagać członkom Związku. Ponadto, przedstawiona została prawnicza działalność Jana Brzechwy i jego wkład w rozwój prawa autorskiego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Circumstances and reasons of establishment of the Authors and Scenic Composers Association (ZAiKS) were discussed in the article. Present work, showing only a fragment of the rich history of ZAiKS, presents innovative activities and problems that participants of the Association had to struggle with. Furthermore, Jan Brzechwa's legal activity and its contribution in copyrights development in Poland were shown. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą wykazania uchwycenia zależności pomiędzy praktykami oportunistycznymi a prawem autorskim w odniesieniu do funkcjonowania sieci wymiany plików BitTorrent. Zajęto się tu problemem tak zwanego copyright trolling, który polega na osiąganiu korzyści z domniemania naruszania praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że copyright trolling jest konsekwencją zachowań oportunistycznych wynikających z niedostosowania formalnej instytucji praw autorskich do panującego ładu technologicznego. W toku rozważań zajęto się analizą studiów przypadków praktyk tego rodzaju w Polsce. Starano się wykazać, że praktyka walki z naruszaniem praw autorskich jest w istocie próbą osiągania korzyści, a nie wyeliminowania zjawisk szkodzącym interesom posiadaczy praw autorskich.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to capture the relationship between the opportunistic practices and copyright, in relation to the operation of the BitTorrent P2P fi le-sharing networks. Article deals with the problem of so-called "copyright trolling", which consists in achieving the benefi ts of the presumption of copyright infringement. Here is stand the hypothesis proclaims that "copyright trolling" is a consequence of opportunistic behavior resulting from not adjusted formal institutions of copyright to the existing technological order. In the course of the discussion author deals with the analysis of case studies practices of this kind in Poland. Efforts were made to demonstrate that the practice of the fi ght against copyright in fringementis essentially an attempt to obtain benefi ts, not to eliminate the phenomena detrimental to the interests of copyright holders.(original abstract)
XX
Poruszono kwestie związane z prawnymi i podatkowymi konsekwencjami przeniesienia majątkowego prawa autorskiego. W pierwszej części zanalizowano charakter prawny, rodzaje i sposoby przenoszenia tych praw. Zwrócono szczególną uwagę na tak zwane "prawa autorskie pracownika", odnoszące się do sytuacji, w których praca jest stworzona przez autora, który jest również pracownikiem. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zależności między różnymi gałęziami prawa (autorskiego, pracy i podatkowego), które są konsekwencją jednej czynności prawnej, czyli przeniesienia praw do utworu przez jego autora.
EN
In this article, the author tackles issues relating to the legal and tax consequences of assigning copyright. In the first part, she analyses the legal nature, types and methods of assigning copyright. She pays special attention to so-called "employee copyright" -relating to situations where a work is created by an author who is also an employee. She indicates both the extent of the employee's right to a work and the employer's freedom to make use of this work. The author discusses the legal and tax consequences of transfer of copyright as well as the consequences of restricting the right of authors to classify 50% of their income as tax-deductible expenses depending on who/what is assigned the copyright. The main aim of the article is to draw attention to the dependencies between the various branches of law - copyright, employment and tax law - which are a consequence of one legal activity, namely, the assignment of rights to a work by its author. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa autorskiego dotyczących współautorstwa utworu. Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i odmienne opinie interpretacyjne. W artykule wskazano także przykłady judykatów podejmujących zagadnienie współautorstwa. Analiza przeprowadzona przez autora stanowi dowód, że kwestia współautorstwa utworu jest wielce problematyczna i warta pogłębionych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on creation in the copy right law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on courts' rulings which lend meaning to the term "co-creation". The article discusses a number of chosen courts' rulings which form the method of determining prerequisite elements of co-operation. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research. (original abstract)
XX
Autorka, pracownik uniwersytetu poznańskiego, przedstawia zasady funkcjonowania prawa autorskiego w Polsce począwszy od pierwszej ustawy w tej dziedzinie czyli od roku 1926. Określa przedmiot praw autorskich i praw pokrewnych, a zwłaszcza wpływ ustawy o prawie autorskim z 24 maja 1994 na zmiany w polskim prawie karnym.
XX
Obszerny komentarz do uchwalonej 4.02.94 r. ustawy o prawie autorskim. W odróżnieniu od ustawy dotychczasowej, przedmiotem nowej regulacji są również tzw. prawa pokrewne. Celem nowelizacji jest nowocześniejsza i lepiej dostosowana do współczesnych realiów ochrona twórczości autorskiej.
XX
Artykuł poświęcony jest konwencjom chroniącym prawa autorskie. Podano numery dyrektyw regulujących zagadnienia ochrony praw autorskich. Postęp technologiczny umożliwił udostępnienie chronionych utworów i materiałów zupełnie nowymi metodami.
PL
THE CATEGORIES OF “AUTHORSHIP” AND “THE WORK” IN THE DRAFT FOR THE EUROPEAN COPYRIGHT CODE Summary Economic and technological factors have brought radical changes to the legal framework of authors’ copyright protection on both the national and international levels. Despite twenty years of directives and ECJ case law, the copyright system in the European Union is still fragmented and ill-adapted. This paper provides an insight into the Wittem Group’s European Copyright Code, established in 2002, the first draft European copyright codification. The aim of the Wittem Copyright Code is to increase the overall protection of authors and to provide a new, holistic approach to copyright. The paper presents useful clarification of the meaning of specific provisions in the European Copyright Code, and particularly of the concepts of “The Work” and “Authorship”.
XX
W polskim piśmiennictwie prawniczym nie ma pogłębionych rozważań dotyczących sytuacji prawnej twórcy utworu naukowego w świetle praktyki wydawniczej. Z uwagi na zdecydowanie słabszą pozycję twórcy w porównaniu z wydawca, niezbędne jest zgłoszenie określonych postulatów de lege ferenda. Uzasadnione byłoby wyodrębnienie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych części ogólnej i szczegółowej dotyczącej umów autorskich, z wprowadzeniem regulacji odnoszących się do umowy wydawniczej. Autorka krytycznie ocenia przyjecie przez ustawodawcę mało skutecznych mechanizmów ochrony praw i interesów twórcy albo ich brak, co powoduje dalsze wzmacnianie i tak zdecydowanie silniejszej pozycji wydawcy. Wydaje sie, ze zasadnym postulatem de lege ferenda byłoby objęcie przez ustawodawcę ochroną twórców na wzór ochrony praw konsumenta w kodeksie cywilnym. Podkreślenia wymaga, ze reguła wykładni przepisów rozdziału V ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pt. Przejście autorskich praw majątkowych - mających podstawowe znaczenie dla umów prawno-autorskich - powinna być zasada, że należy je interpretować na korzyść twórcy utworu naukowego. W konsekwencji przepisy te powinny mięć charakter semiimperatywny, dopuszczając rozwiązania umowne bardziej korzystne dla twórców aniżeli proponowane przez ustawodawcę. Jest to reguła wykładni zgodna z systemowym ujęciem rozdziału V jako zbioru przepisów mających chronić twórcę w stosunkach z korzystającym z utworu wydawcą. Zasadne byłoby wprowadzenie przez ustawodawcę do rozdziału V ustawy przepisu, który by stanowił, ze postanowienia umowy mniej korzystne dla twórcy niż przepisy prawa autorskiego są nieważne, a zamiast nich stosuje się właściwe przepisy prawa autorskiego.(abstrakt oryginalny)
XX
Projektowanie (design, wzornictwo) to działalność o niezwykle doniosłym znaczeniu dla współczesnej gospodarki. To także cieszący się rosnącą popularnością termin, który jak dotąd doczekał się wielu definicji, z których żadna w pełni nie wyjaśnia niezwykle złożonej natury tego zjawiska. W artykule przedstawiono design jako usługę, której świadczenie na terytorium Polski rodzi określone prawem konsekwencje. W szczególności próbę określenia czym jest design, co z kolei umożliwiło pewne przyporządkowanie czynności projektowych do wybranych przepisów związanych ze świadczeniem usług. Zwrócono też uwagę na problematykę ochrony prawnej designu w ramach prawa własności intelektualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Design is not only a fashionable term nowadays, but it is the activity that affects us in all spheres, starting from economic to everyday life. The article presents the design as a certain process consisting of many complicated thought and executive activities. The final result of the work of a designer is a certain immaterial value, which can consist of various types of aesthetic, ergonomic, semantic, ecological, economic, technical properties. In this perspective, design understood as a process is a service in economic and legal sense. It is significant that practically in every case the design activity includes the creation of pieces of work under copyright and more and more the creations of the designers' intellect are protected with industrial property rights. Considering the confines of the study, the issues connected with designing have only been outlined, because just as designing cannot be confined in rigid frames of the definition, so the work of a designer cannot be easily confined within classifications specified by law. (original abstract)
XX
Utworzone w 1995 roku stowarzyszenie Kopipol pobiera 1 proc. od każdego sprzedanego w Polsce kserografu. Zebrane pieniądze powinno przekazywać właścicielom praw do kopiowanych materiałów. W artykule przedstawiono, w jaki sposób Kopipol dokonuje podziału zebranych pieniędzy.
XX
Raport Zespołu do spraw przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych. Przedstawiono w nim obowiązujący stan prawny oraz ogólną charakterystykę przestępczości przeciwko prawu autorskiemu.
XX
Obserwacja życia codziennego dowodzi, że wzrasta gospodarcze i społeczne znaczenie utworów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez utwór rozumie się przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Według K. Golat i R. Golaty, przesłanka indywidualności oznacza "osobiste piętno, jakie nadaje [...] określony twórca". Piętno to musi być jednak w jakiś sposób ustalone (uzewnętrznione). Innymi słowy, o utworze można mówić dopiero od momentu wywołania efektu artystycznego. Przedmiotem obrotu nie jest jednak utwór, lecz określone prawa do utworu. W przypadku utworów, prawami takimi są autorskie prawa majątkowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sprzedaży autorskich praw majątkowych jako czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozważania obejmują okres przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich i po uzyskaniu tego członkostwa. Zwrócono przy tym uwagę na problem konsekwencji podatkowych rozgraniczenia usługi twórczej, sprzedaży autorskich praw majątkowych oraz sprzedaży materialnego nośnika. W opracowaniu pominięto natomiast kwestię stosowania do sprzedaży autorskich praw majątkowych stawki obniżonej albo zwolnienia przedmiotowego. (fragment tekstu)
XX
Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnej i innowacyjnej, a tym samym bardziej konkurencyjnej to główny cel gospodarki rynkowej. Konkurencja oparta na zasobach materialnych wypierana jest sukcesywnie przez rywalizację opartą na zasobach niematerialnych (ludziach, wiedzy, technologiach). Kapitał intelektualny stanowi najcenniejszy składnik przedsiębiorstwa, umożliwia jego ciągły rozwój i wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Świadome korzystanie z regulacji prawa ochrony własności intelektualnej ma istotny wpływ na racjonalny rozwój innowacji oraz przekłada się na skuteczne wdrażania nowych idei, w szczególności na polu działalności gospodarczej. To z kolei może doprowadzić wzrostu gospodarczego i skutkować podniesieniem poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorców nie tylko w ramach wewnątrz krajowych, ale także na obszarze UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Creating economy based on knowledge, modern and innovative, and at the same time more competitive is the main goal of market economy. Competition based on material resources is consecutively superseded by competition based on non-material resources (people, knowledge, technology). Intellectual capital comprises the most valuable ingredient of an enterprise. It enables its constant development and influences the competitiveness of the enterprise. The conscious usage of intellectual property protection law has a significant influence on the rational development of innovations and it translates into effective implementation of new ideas, especially in the field of economic activity. This in turn may lead to economic growth and result in raising the level of competitiveness of Polish entrepreneurs not only inside the country but also in the EU(original abstract)
XX
Jednym z problemów budzących wiele kontrowersji jest określenie wysokości wynagrodzenia, jaką powinny w imieniu twórców pobierać organizacje zbiorowego zarządzaniu (OZZ) od podmiotów korzystających z utworu na polu reemisji programu radiowego lub telewizyjnego. Aktualnie w Polsce jest rozpoznawanych przez sądy różnych instancji ponad 100 spraw z powództwa OZZ, w szczególności Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP), przeciwko operatorom telewizji kablowych. Brak jest spójnej metodologii określającej w sposób obiektywny wysokość omawianego wynagrodzenia. W artykule zaproponowano autorski model wyceny wyżej wymienionych praw. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł zawiera analizę porównawczą dotyczącą powstania i rozwoju koncepcji ochrony autorskich praw osobistych, na podstawie ewolucji ochrony tych praw w ustawodawstwie francuskim i niemieckim, a także polskim z okresu międzywojennego. Szczegółowo została omówiona polska ustawa o prawie autorskim z 1926 roku ze względu na jej postępowy, nowatorski charakter i wprowadzenie po raz pierwszy ochrony droit moral do ustawodawstwa. Miała ona niebagatelny udział w rozwoju ówczesnego prawa autorskiego i spotkała się z dużym uznaniem światowych znawców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a comparative analysis of in French and German origin and development of the concept of copyrights protection. Polish copyright during the interwar period was also a subject of this article. The Polish Copyright Act of 1926 was discussed at length in view of its progressive, innovative character and introduction of droit moral protection for the first time in legislation. It had a considerable influence in the development of the copyright law and was widely acclaimed by world experts. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.