Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kapitał intelektualny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
EN
The article presents the concept of national intellectual capital based on a similar concept developed at the microeconomic level. A detailed analysis has covered the issues of defining basic notions, structure of intellectual capital and indicators used in its measurement. The final part of the article has discussed macroeconomic determinants of intellectual capital's quality. (original abstract)
2
Content available remote Intellectual Capital and Spirituality : Introduction to the Future Researches
100%
EN
The article is an attempt to bring closer one of the important dimensions of the company - spirituality. The aim of this article is to present the overview of the idea of spirituality and its components. On this fundament we appoint the directions for future research about Intellectual Capital.(original abstract)
3
100%
EN
Research background: The positive relationship between the availability of intellectual capital and the ability of the state, region or firm to develop economically stimulates an increase in the intellectual capital. In order to manage intellectual capital, it is necessary to have a clear idea of its availability, capacity, features, growth reserves, as well as concentration in certain territories and ability to spread. Many studies are devoted to the measurement of intellectual capital, its diffusion and impact on the economic efficiency of the organization, region, and nation. However, in the case of the Russian Federation there is a gap in the study of the spread of intellectual capital over the country.Purpose of the article: The purpose of the article is to evaluate intellectual capital in the federal districts of the Russian Federation and to model the spread of intellectual capital.Methods: Data on 8 Russian federal districts for the 2017 year from Unified Inter-departmental Information and Statistical System (EMISS) of the Russian Federation were taken as a basis for the research. Based on three-component model (human capital, structural capital, and relational capital), we formed a set of indicators for assessing regional intellectual capital, relevant to the Russian Federation. This allowed us to evaluate the integrated indicators of intellectual capital in federal districts and to determine the probability of intellectual capital spreading from each federal district to neighboring federal districts. We used percolation theory methods to model the spread of intellectual capital.Findings & Value added: The study contributes to the Russian regional knowledge on intellectual capital. Intellectual capital in the Russian Federation is disproportionately distributed, concentrating closer to the capital, and has a lower level in remote territories. It spreads unevenly, flowing from the Central Federal District to neighboring federal districts, however, other federal districts develop almost in isolation. (original abstract)
4
Content available remote Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE
100%
XX
W teoretycznych analizach wzrostu gospodarczego i funkcjonowaniu organizacji coraz większy nacisk kładzie się na zasoby niematerialne, które utożsamiane są z kapitałem intelektualnym. Wynika z nich, że źródłem przewagi konkurencyjnej zarówno kraju, jak i przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu stają się czynniki intelektualne. Kapitał intelektualny nie może zostać skopiowany, a więc może stanowić źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Zdaniem niektórych autorów kapitał intelektualny od zawsze odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego i stanowi czynnik rozwoju cywilizacyjnego1. Zasadniczym celem opracowania jest analiza porównawcza kształtowania się kapitału intelektualnego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. W szczególności przedmiotem rozważań jest porównanie stanu tej kategorii w przekroju grup wiekowych. Podjęto także próbę wskazania determinant zaobserwowanych różnic oraz zarysowano możliwe kierunki zmian w zakresie kapitału intelektualnego. (fragment tekstu)
EN
The analysis of the level of the intellectual capital of Poland relating to the countries of the European Union is a subject of the study. In particular an attempt determining and diagnosing the intellectual capital of Poland with reference to individual age groups of the population was made. In the final part of the work, probable directions of changes of the intellectual capital of Poland were indicated. (fragment of text)
XX
Poprzez sprawozdawczość kapitału intelektualnego organizacji należy rozumieć sposób dostarczania informacji o kapitale intelektualnym na użytek różnych grup odbiorców. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tej sprawozdawczości jest sprawozdanie o stanie kapitału intelektualnego organizacji. Autor przedstawia teoretyczne założenia takiej sprawozdawczości opartej w głównej mierze na inicjatywach popieranych przez rządy wielu krajów europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The accounts of intellectual capital of an organization determinate the form in which the information of IC is provided for use of different groups of consumers. In these accounts the basic used instrument is the report of an organization’ IC rank. The author presents theoretical assumptions of such reports based mainly on some initiatives supported by the governments of many European countries. (original abstract)
EN
The Objective of this paper is to empirically investigate the impact of intellectual capital(IC) on the financial performance and market valuation of firms in India. Thirty firms from S&P BSE SENSEX index which consists of 30 firms from across various manufacturing and service sectors. The analysis was carried for a period from FY 2008-2009 to 2012-2013. Multiple linear Regression analysis is used to study the impact of IC on financial performance and market value of these select firms. The paper uses the VAICTM methodology to evaluate the data and finds that the financial performance and market value is indeed influenced by the IC of the firms. This result is crucial for firm's management and policy makers to make IC disclosure and reporting mandatory in firms accounting statements as the stakeholder can get the real picture of the true value of the firm. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zróżnicowania kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym względem ich demograficznej, społecznej i zawodowej struktury. Badania przeprowadzono w 2009 r. na reprezentatywnej próbie 360 osób. Respondentami były kobiety w wieku 50-59 lat (160 osób) i mężczyźni w wieku 50-59 lat (200 osób). Pracownicy byli zatrudnieni w sektorze przemysłowym i budowlanym, jak również w usługach rynkowych i nierynkowych. Do zbadania zróżnicowania kapitału intelektualnego posłużyły następujące zmienne jakościowe: znajomość języka obcego, uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z sieci Internet. Do zbadania zależności pomiędzy poziomem kapitału intelektualnego a cechami respondentów posłużono się testem niezależności chi-kwadrat Pearsona. Siłę wykazanych zależności zmierzono przy użyciu współczynnika zbieżności V-Cramera, a w celu ich doprecyzowania wykorzystano analizę korespondencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents research results related to the intellectual capital diversity according to demographic, social and professional structure of the employees before retirement. The research was conducted in 2009 in the Podkarpacie province on the representative sample of 360 people. The respondents were women in the age 50-59 (160) and men in the age 50-64 (200). Respondents were employed in the industrial and building sections and also in market and nonmarket services. The survey was accomplished through determining following qualitative variables: foreign language command, training participation, computer usage, Internet usage. In order to analyze collected data Pearson's chi-square test of independence was applied. The force of indicated dependences was examined using V-Cramer's coefficient of coincidence. The specification of revealed dependences was conducted through the analysis of correspondence application. (original abstract)
XX
Artykuł kierowany jest do środowisk biznesowych, kadr kierowniczych, ale również środowisk akademickich podejmujących problematykę zarządzania przedsiębiorstwami i budowania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach. Intencją jest promowanie różnych form pracy grupowej w Polskich organizacjach. Praca ma charakter głównie opisowy, metodami pozyskiwania danych były studia literaturowe, analiza dokumentów, obserwacje uczestniczące, analiza przypadków. Poza opisem i charakterystyką głównych pojęć i procesów, w opracowaniu zbudowano również kilka modeli realizacji dobrych praktyk. (fragment tekstu)
EN
The article contains characteristics of contemporary forms of the group work i.e. the process group work, project group work, group work as the moderation - situational and planned - group problem solving. Targets and character of the realization were also assigned to this diversification. Applying examples of the group work in a few organizations were also given, pointing at their specificity and the field of application. Examples of best practices were indicated in the next part of the article (practical recommendations) as a result of long-term authors experiences in initiating and supporting the realization of the group work. Promoting the group work as the important tool in the build process of intellectual capital of enterprises and for stimulating internal integration processes is significant idea of the publication. (original abstract)
EN
The article contains characteristics of contemporary forms of the group work i.e. the process group work, project group work, group work as the moderation - situational and planned - group problem solving. Targets and character of the realization were also assigned to this diversification. Applying examples of the group work in a few organizations were also given, pointing at their specificity and the field of application. Examples of best practices were indicated in the next part of the article (practical recommendations) as a result of long-term authors experiences in initiating and supporting the realization of the group work. Promoting the group work as the important tool in the build process of intellectual capital of enterprises and for stimulating internal integration processes is significant idea of the publication.
EN
The article conducts an economic assessment of intellectual potential, which has a significant impact on its development. The main purpose: research of structure of branch of mechanical engineering of Ukraine. The practice of realization of forms, processes and principles of production activity of machine - building branch is studied and presented. The role of labor resources in the intellectual and innovative development of mechanical engineering as a major factor in the effectiveness of intellectual potential and the national economy in general. Particular attention is paid to the state as a decisive factor in the development of mechanical engineering, because there is a need to create decent conditions for the state to successfully master the economic, managerial, technological, production, intellectual and innovative factors of mechanical engineering. Formulation of the problem - the machine-building industry plays a leading role in the industry of Ukraine. The development of machine-building enterprises depends on a number of factors, the formation of which includes elements of production activity, which necessitates an economic assessment of intellectual potential. After all, with the help of economic evaluation is an analysis of the development and effectiveness of the intellectual potential of the industrial enterprise. Such circumstances, in turn, require the creation of sound scientific and methodological approaches to the assessment, formation, use and development of intellectual potential. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono pojęcia kapitału intelektualnego oraz problem jego definicji w ujęciu rożnych autorów. Kapitał intelektualny przedstawiono również w kontekście jego składników, oraz ich klasyfikacji. Wiele definicji kapitału intelektualnego i prezentacja jego elementów (komponentów) skłania do poszukiwania konsensusu i przyjęcia akceptowalnej interpretacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concepts of intellectual capital and the problem of its definition of terms derived by different authors. Intellectual capital examined in the context of its components, and their classification. A multitude of definitions of intellectual capital and the presentation of its elements (components) tends to seek a consensus and an acceptable interpretation. The article refers to the definition of intellectual capital by different authors, indicating the common issues, but also some differences in its definition, thus finding a consensus in the interpretation and understanding of the term. The article also referred to the certain difficulties associated with measurement of intellectual capital, which is closely linked to its earlier interpretation and classification. (original abstract)
12
Content available remote Czym jest kapitał intelektualny?
80%
XX
Kapitał intelektualny niekoniecznie musi być prezentowany w bilansie przedsiębiorstwa czy też rachunku zysków i strat, ale na pewno powinien stanowić załącznik do sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego. Jeśli rachunkowość ma nadal spełniać swoją rolę, jaką jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych, zwłaszcza inwestycyjnych, i być nadal zasadniczym źródłem informacji dla rynku kapitałowego, to musi dążyć do raportowania wielkości kapitału intelektualnego w okresowych, standardowych sprawozdaniach. Rozwój rachunkowości w zakresie kapitału intelektualnego doprowadzi do uporządkowania semantycznego tej kategorii, do jej jednoznacznej mierzalności i wzbogacenie treści sprawozdań finansowych.(fragment tekstu)
EN
The main purpose of these considerations is An effort to define the meaning of intellectual capital together with presentation of the best known conceptions of the intellectual capital which could lead to one general definition. The intellectual capital has had lots of uncertainty an incomplete definitions so far. But in the beginning of the nineties, particular during last few years, more and more attention has been paid to the problem. The beginning of a struggle towards finding a standard definition has been even noticed.(original abstract)
XX
Prezentowany artykuł stanowi próbę zidentyfikowania istotności elementów kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej. Współcześnie uważa się bowiem, że kapitał intelektualny jest ważnym i wartościowym zasobem przedsiębiorstwa, co skłania do weryfikowania takiego ujęcia empirycznie. Badania kapitału intelektualnego w zasadzie dopiero ewoluują. Częściej spotyka się wycinkowe badania niż ujęcia kompleksowe. W pierwszej kolejności przedstawiono założenia teoretyczne prowadzonych badań, a szczególnie sposób postrzegania kapitału intelektualnego oraz podstawowe, istotne jego składniki, które zostały poddane badaniom. Następnie przedstawiona została metoda badań oraz wyniki. Uzyskane wyniki były poddawane różnym zabiegom, w tym przy zastosowaniu instrumentów statystycznych, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie: które elementy kapitału intelektualnego mają istotne znaczenie dla procesów budowania przewagi konkurencyjnej i podnoszenia racjonalności w działaniach. (fragment tekstu)
EN
The paper shows survey's results which concentrate on the importance of Intellectual Capital characteristics in enterprises. The research is concentrated on six characteristics: knowledge, organizational culture, reputation, brands, relations and intellectual rights. As a results it is identified that reputation, knowledge and brands are the most important characteristics of intellectual capital. (original abstract)
XX
Obowiązujące modele rachunkowości zostały stworzone w celu informowania zarządu firmy i jej interesariuszy o wartości przedsiębiorstwa, wartości związanej z określonym miejscem, czasem, klientem, działalnością, produktem. Pojęcie kapitału intelektualnego jest terminem relatywnie nowym, powiązanym w głównej mierze z aktywami niematerialnymi, występującymi w organizacji. Taka sytuacja powoduje, że stosowane obecnie modele rachunkowości nie są w stanie uchwycić tych aktywów w sposób adekwatny do ich prawdziwej, rzeczywistej wartości, a tym bardziej zaprezentować je w przejrzystej i obiektywnej formie. W momencie, gdy rachunkowość ma odzwierciedlać kapitał intelektualny, konieczne i pożądane jest wprowadzenie do niej nowych koncepcji, założeń i praktyk rachunkowych zarówno w dziedzinie rachunkowości finansowej, jak również zarządczej. (fragment tekstu)
XX
Działalność innowacyjna to proces łączenia wiedzy i pierwiastka intelektualnego ze spojrzeniem rynkowym obejmującym identyfikację docelowych klientów, analizę obecnych rozwiązań oraz efektywne połączenie niezbędnych zasobów, które przynoszą w efekcie zysk potencjalnemu przedsiębiorcy. W artykule podjęto kwestię jakości kapitału intelektualnego jako kluczowej determinanty odpowiedzialnej za wyniki osiągane w działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation activity is a process of joining knowledge and intellectual element with the market perspective consisting of final clients identification, analysis of current solutions and effective combination of necessary resources, which as a result bring a profit to a potential entrepreneur. The article undertakes an issue of intellectual capital quality as a key determinant which is responsible for results obtained in innovation activity in Polish enterprises. (original abstract)
XX
Kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych wybranych aspektów oceny poziomu kapitału intelektualnego podmiotów zorganizowanych. W procesie badawczym wykorzystano metodę ankietową i narzędzia statystyczne. Wyniki przedstawiono w tabelach. Okresem badawczym był rok 2010. W badaniach uwzględniono 62 cechy kapitału intelektualnego. Wyniki badań pokazały, że stan kapitału intelektualnego w badanej grupie 122 podmiotów gospodarczych znajduje się jeszcze na relatywnie niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)
EN
Intellectual capital (IC) is one of the most important factors influencing the competitiveness of enterprises. The aim of the paper is to present the empirical research results concerning the chosen aspects of evaluation of the intellectual capital level in enterprises. Questionnaire and statistical methods were used in the research process. The results were presented in tables. 2010 was the period of research. 62 features of IC were taken into consideration in the research process. The results show that the state of intellectual capital in the analysed group of 122 enterprises is relatively on a low level. (original abstract)
XX
Celem pracy jest krytyczna analiza dowodu istnienia kapitału intelektualnego. Dla jego realizacji krytycznie omówimy tytułowe i kluczowe dla tematu kategorie dowodu, istnienia, energii i kapitału. (fragment tekstu)
XX
Wprowadzenie W nowoczesnej gospodarce zasoby niematerialne są najcenniejszym zasobem i podstawowym, trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Wiedza i dostęp do niej oraz umiejętność efektywnego zarządzania nią to podstawowa determinanta osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Aby móc efektywnie zarządzać wiedzą, należy mieć świadomość, jaką wartość ma posiadany przez organizację kapitał intelektualny. Oszacowanie tej wartości oraz określenie wpływu efektywnego zarządzania aktywami niematerialnymi na wartość całego przedsiębiorstwa jest procesem złożonym. Pomiar efektywności zarządzania aktywami niematerialnymi jest niezbędnym elementem samego zarządzania tymi aktywami. Niemniej jednak jest to zadanie trudne. Złożoność problemu wynika w szczególności z określonych poniżej specyficznych cech wiedzy, wyróżniających ją spośród pozostałych, tradycyjnych zasobów organizacji .(abstrakt autora)
EN
In a modern economy, intellectual capital is a highly valuable resource and a prime source of a company's competitive advantage. Measuring intellectual capital is a vital part of strategic knowledge management. The aim of the measurement is to study whether investing fi nancial resources in nonmaterial assets will bring the expected results for the organisation.(author's abstract)
19
Content available remote Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw w fazie startu
80%
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane elementy charakteryzujące kapitał intelektualny firm będących w fazie startu. W tym celu wykorzystano wyniki badania grupy 100 podmiotów spełniających kryteria firm start-up; badanie to stanowi element szerzej zakrojonych analiz. Dobór próby badawczej miał charakter celowy: do badań zakwalifikowano te podmioty z populacji start-up, które korzystają z zewnętrznego finansowania (i w tym sensie są uczestnikami obrotu na polskim rynku funduszy Private Equity - PE) oraz które prowadzą standardową sprawozdawczość finansową. Celem badania tak zdefiniowanej grupy firm było zidentyfikowanie podstawowych właściwości kapitału intelektualnego, w celu wskazania potencjału rozwojowego i efektywnościowego firm we wczesnych stadiach rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to present the basic features of the intellectual capital of Polish companies in the early stages of development, based on the results of research. Firms in the start up phase, aiming to achieve market success, as a barrier to their development usually indicate difficulties in obtaining financial capital. Meanwhile, success of taking activities depends largely on the firm's intangible capital, and the ability of its use. (original abstract)
20
Content available remote Disclosure of Intellectual Capital in Financial Reports : Case of Latvia
80%
EN
Research background: Intellectual capital and its elements, such as reputation, customer relationships, staff competence, are an essential part of a company's value. However, the issues regarding its recording in company's accounting books have not been solved. Proper disclosure of an intellectual capital in financial re-ports will increase the transparency of company-related information, thus improving the quality of reporting.Purpose of the article: The paper aims to investigate the opportunities of intellectual capital disclosure in company's financial reports from the viewpoint of accounting experts.Methods: Financial and accounting managers, board members of accounting services, companies and auditors were surveyed, using the authors' developed questionnaire. The statements regarding the awareness of the intellectual capital and its disclosure-related questions, as well as a respondent profile section were offered to respondents for evaluation. Data was processed in SPSS, applying the method of frequency analysis and categorical Principal Component Analysis (CATPCA).Findings & Value added: The research results indicate the problem of inconsistency between understanding of intellectual capital and its elements in management theory and accounting practice. The existing accounting standards and regulations do not allow for making a full disclosure of all companies' assets. Thus, a reliable information about company's value is not available for shareholders, executives and other stakeholders. The authors suggest using a non-financial reporting practice to reflect the real situation in all companies, irrespective to their status within the meaning of the European Directive on non-financial information disclosure. Current research results will be used for future research and elaboration of recommendations to companies for better disclosure of their assets. Besides, there is a potential for future studies regarding nonfinancial reporting practice and disclosure of intellectual capital in neighboring countries. (original abstract)
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.