Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza ekonometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The aim of the article is to discuss a model used to determine the number of losses in automobile insurance. The model is based on panel data. Although the aim is to model the number of losses, due to hunger for bonus not all the losses are revealed. Thus the data on the number and also the value of claims are used. Common use of these two types of data enables estimation of the true number of losses that occur (not just those that are claimed). This is done with the use of true data from the Polish market. The discussion of particular factors that influ-ence the severity of losses (moral hazard, hunger for bonus, observed and unobserved charac-teristics of the insured) is included. (original abstract)
EN
The authors conduct a critical analysis of the proposal made by H.R. Varian (1990) that the consumption analysis should replace traditional systems of expenditure by single-equation models which compare actual expenses with their theoretically indispensable part, defined by money metric utility. This study shows that such a single-equation approach lacks statistical bases in instances of more than two goods. At the same time, the authors favour the use of consumption effectiveness indices, suggested by Varian, within multi-equation expense systems. They present an empirical illustration for aggregated data pertaining to households in Poland during the 1979-1982 period. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono pewną metodę analizy elastyczności przedsiębiorstw, w wyniku, której można dokonać ich klasyfikacji i uporządkowania. Metoda ta wykorzystuje pojęcie wektora elastyczności przedsiębiorstwa na podstawie, którego (metodami taksonometrii) utworzono syntetyczny miernik elastyczności. W pracy zaproponowano pięć różnych mierników elastyczności, do ich konstrukcji wykorzystano nowe, bez-wzorcowe metody radarowe, jak również metodę opartą o dwa wzorce. Mierniki te mogą służyć do klasyfikacji i porządkowania przedsiębiorstw pod względem elastyczności. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present paper, a quantitative approach to a problem of elasticity of undertakings is given. The new construction of synthetic measures of elasticity are proposed. These constructions based on the vector of partial elasticities. The obtained measures we can apply to arrange and classification of undertakings. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie analizy ekonometrycznej za pomocą podjętej próby budowy odpowiedniego liniowego modelu ekonometrycznego regresji wielorakiej i poprawności jego wykorzystania w odniesieniu do określenia skuteczności ekonomicznych instrumentów polityki rodzinnej. Elementem analizy ekonometrycznej było zastosowanie liniowych modeli ekonometrycznych regresji wielorakiej badających zmienne objaśniane (urodzenia, współczynnik dzietności, przyrost naturalny, liczba zawieranych małżeństw) w przyjętym szeregu czasowym, mających na celu określenie efektywności ekonomicznej państwowych nakładów budżetowych na politykę rodzinną i jej wpływ na skuteczność procesów demograficznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie szeregów czasowych - w latach 1997-2011.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an econometric analysis undertaken by attempts to build an appropriate linear econometric model of multiple regression and the correctness of its use in relation to economic instruments of family policy. The element of econometric analysis was the use of linear econometric models of multiple regression examining variables (birth, fertility rate, birth rate, the number of marriages) explained in the adopted time series, to determine the economic efficiency of state budget expenditures on family policy and its impact on the effectiveness of demographic processes. Econometric analysis was carried out on the basis of the time series - between 1997 and 2011. The achievement of specific research objectives required the creation of measurement tools, which are econometric models.(original abstract)
XX
Dla baz danych liczbowych pochodzących z eksperymentu lub badanego zjawiska, często przyjmuje się założenie, że są one pewną realizacją ciągu niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie normalnym. Założenie to dla aktualnych obserwacji liczbowych nie zawsze będzie spełnione. Oznacza to wtedy, że dane liczbowe stanowią realizację ciągu niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie innym niż rozkład normalny. Sprawdzenie zgodności rozkładu empirycznego opisanego danymi liczbowymi z rozkładem normalnym przeprowadza się testami nieparametrycznymi, zwanymi testami normalności. Jeżeli badanie zgodności obejmuje jedną zmienną, wtedy stosujemy testy jednowymiarowej normalności, gdy natomiast uwzględnia się jednocześnie wiele zmiennych, wtedy stosujemy testy wielowymiarowej normalności. (fragment tekstu)
EN
The assumption of multivariate normality is the basis of the standard methodology of multivariate mathematical statistics. The commonness of the use of the multivariate normal distribution is mainly implied by properties of this distribution in comparison with other multivariate distributions. Investigating the influence of the departures from normality on the used methods of constructing confidence intervals and diverse testing procedures is neither easy nor successfully implemented. Statistical methods to analyze multivariate numerical data robust to departures from normality are still at their early stage of development. It is of great use to have procedures for testing reasonable assumptions of multivariate normality for a given set of observed random vectors, especially for the ones from laboratory testing designs or time series. There are many tests of multivariate normality. Their number follows from their usefulness to investigate different departures from multivariate normality. In the article the results concerning the power of tests based on the measures of shape, derived from both analytical and Monte Carlo investigations, are presented. The multivariate coefficients of the measures of shape are also applied as statistics characterizing multivariate sample. That is why the research of the tests of multivariate normality based on the measures of skewness and kurtosis was carried out. (original abstract)
XX
Przedstawiono specyfikę i statystyczną charakterystykę rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małej firmy. Zamieszczono równanie stochastyczne i empiryczne równania opisujące mechanizm rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małej firmy.
EN
From the beginning of the nineties our century, small enterprises in Poland have been facing growing difficulties in competition with other entities, which have a range of privileges. The liquidity of small enterprise decides about its existence. Small entrepreneurs' uses mainly finance sources in form of takings, coming from the sale of goods and services. He has limited access to other sources of finance as banking credit for example. The important component of financial analysis of the enterprise, is the evaluation of the share of rigorous finance obligations during one month. The rigorous finance obligations are mainly: income tax, value added tax, social security payments, and wages of the workers. The growing trend of the rigorous finance payments share, independently from big seasonal fluctuations, decreases security of the enterprise. The reasons of such an inconvenient tendency are mainly: growing competition, not advantageous law regulations, and badly functioning system of execution of entrepreneur-creditor law. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki weryfikacji hipotezy o występowaniu zjawiska konwergencji w zakresie udziałów wydatków na żywność. Analiza kształtowania się tej cechy ma zasadnicze znaczenie w pomiarze zamożności gospodarstw domowych. W pracy rozważono tzw. konwergencję beta oraz konwergencję sigma. Pierwsza z metod odnosi się do sytuacji, gdy podmioty słabiej rozwinięte wykazują szybsze tempo wzrostu określonej cechy niż podmioty lepiej rozwinięte. Zbieżność sigma występuje zaś, gdy zróżnicowanie poziomu badanej cechy maleje w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to examine the existence of convergence of food expenditures share in Polish households. For testing beta- and sigma-convergence panel data over the period 1998-2007 were used. The study of the food expenditures share is very important for purpose of social policy. Engel 's Law an empirical "rule" of consumption states that the proportion of a income spent on food is a good index of the welfare. The lower the proportion, the more prosperous the household. The results of the analysis indicate that there was β-convergence in food expenditure as a share of total household consumer goods and services expenditure. (original abstract)
XX
Analizowano zachowanie szeregu średnich dziennych kursów walutowych NBP, na podstawie danych z okresu od 4 stycznia 1993 do 31 stycznia 2005. Celem pracy było sprawdzenie, czy takie zdarzenia jak zmiany sposobu kształtowania kursów, przejście do systemu kursów płynnych, regulacje związane ze swobodą dostępu do polskich rynków finansowych instytucji unijnych, a także akcesja do Unii Europejskiej, zostaną rozpoznane jako istotnie wpływające na zachowanie kursów, przy użyciu narzędzi analizy ekonometrycznej. Wykorzystano zróżnicowane metody - od jakościowej analizy wykresów funkcji gęstości widma badanych szeregów, poprzez testy przyczynowości Grangera ewentualnego wpływu stóp procentowych na wahania kursów, aż po oszacowania regresji i testowanie istotności zmiennych zero jedynkowych odpowiadających momentom zmian. Szacowano regresje, w których zmiennymi objaśnianymi były kwadraty zwrotów logarytmicznych dla poszczególnych walut, a zmiennymi objaśniającymi: wartości podstawowych stóp procentowych, stopy dewaluacji, a także zmienne zero jedynkowe. Porównano ponadto proporcje średnich arytmetycznych kwadratów zwrotów logarytmiczny eh, wyznaczonych dla okresu przed i po zmianie lub wprowadzeniu odpowiednich regulacji. Pokazano, że w większości przypadków zmiany regulacji spowodowały, jak można było oczekiwać, wzrost zmienności kursów. Jednak nie wszystkie takie zmiany okazały się istotne dla wszystkich badanych walut. Natomiast akcesja do Unii Europejskiej wydaje się powodować pewne uspokojenie wahań, być może związane ze zmianą postrzegania rynku przez inwestorów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we study behaviour of several daily exchange rates, published by the NBP, for period January 4th 1993- January 31st 2005. The aim is to check whether such major events as changes in exchange rate regimes, switch to floating rate, regulation changes concerning freedom of entrance of the EU financial institutions, and, last but not least, the EU accession would show as significant in econometric analyses. We use tools ranging from visual inspection of the spectrum of a series, through the Granger causality tests to the formal regression tests. Explanatory variables for the squared logarithmic returns are: series of the main interest rate, of thé devaluation rates, and dummy variables. We compare also ratios of the average squared logarithmic returns in periods before and after moments of the regulation changes. We show that for most events, the change of regulation lead to increase of volatility; not all regulations were significant for all the currencies. The EU accession seems to diminish volatility of returns. (original abstract)
9
Content available remote Capitalization and Bank Performance : Evidence from Nigerian Banking Sector
75%
EN
The study examines the impact of capitalization on bank performance of some selected commercial banks in Nigeria using econometric analysis on annual time series data of ten banks over the period of 2006 to 2014. The results from a Levin, Lin & Chu unit root test show that all the variables were non-stationary. The results from a Panel Least Square (PLS) estimate found that operating expenses, bank size and bank loan are negatively related to profitability but only bank loans are significant. On the other hand, bank deposit and bank liquidity are positively related to profitability but not significant. This conclusion has important policy implications for emerging countries like Nigeria as it suggests that capitalisation and total assets of a bank should be periodically evaluated. The regulatory authorities will therefore need to put in place appropriate machinery that will address issues of bank liquidity and assure asset quality in the industry. (original abstract)
EN
Unlike many studies concerning audit fees in Western Europe or the United States, literature concerning this kind of research is very limited in Central and Eastern Europe. This study aimed to show what factors shape audit fees in Poland. It was conducted based on data collected from the financial statements of 111 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2018. The study used a linear regression model to verify the determinants of audit fees. The research results indicate a positive relationship between audit fees and company size, measures of complexity (in addition to the ratio of inventories and receivables to total assets) and the fact that a company is audited by the 'Big Four' accounting firms. (original abstract)
EN
The paper proposes a means of determining the impact of real estate characteristics based on the residuals of an accordingly specified econometric model. The econometric model contains explanatory variables whose values are easily measurable. Then, the hypothesis that the residuals of the econometric model encompass the impact of specific factors indicating that the real estate is atypical is verified, thus supporting real estate market analysis. The work describes various types of residuals (predictive and studentized residuals). (original abstract)
12
Content available remote Wage Disparities in Poland : Econometric Analysis
75%
EN
The aim of our research is to identify determinants influencing wages in Poland in the years 2005 and 2009, and to find out if wages obtained by men and women depend on the same factors. Investigation is provided on the basis of data from the Polish Labor Force Survey, employing ordered multinomial logit models and exponential regression. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badania mocy predyktywnej wybranych estymatorów modeli logitowych oszacowanych na podstawie danych z jednego roku (walidacja out-of-time) oraz modelu oszacowanego na podstawie danych z kilku lat (wieloletniego) w przewidywaniu sytuacji finansowej polskich spółek akcyjnych sektora przemysłowego. Przedstawiono również analizę możliwości przewidywania sytuacji finansowej polskich spółek, postrzeganej przez inwestorów, za pomocą tradycyjnego liniowego modelu regresji logistycznej oraz dwóch nowych narzędzi: uogólnionego addytywnego modelu regresji logistycznej i rzeczywistego algorytmu boostingu drzew klasyfikacyjnych Real AdaBoost. (fragment tekstu)
XX
W niniejszej pracy przedstawia się sposób wykrywania węzłów, który wykorzystuje sposób weryfikacji hipotez opracowany przez tradycyjną statystykę, a mianowicie przez tzw. technikę kart kontrolnych powołaną dla kontroli jakości. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest prezentacja możliwości uwzględniania czynników subiektywnych (czynników o charakterze psychologicznym i socjologicznym) na procesy gospodarcze. Zaprezentowano ekonometryczny sposób uwzględniania tego typu wpływu. Opisywana procedura ekonometryczna opiera się na sztucznych zmiennych zero-jedynkowych. W przykładzie empirycznym wpływ czynników subiektywnych przeanalizowano dla spółek sektora elektromechanicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wpływ ten okazał się istotny w przypadku dwóch spółek (Amica Wronki SA, Kopex SA). Wykazano również, że uwzględnianie wpływu czynników subiektywnych w proponowany sposób poprawia jakość modeli ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article impact of subjective (psychological and sociological) factors on economic phenomena was discussed and emphasized. Econometric methods enabling taking such impact into account were presented. Proposed procedures are based mostly on the concept that presence of subjective factors could be accounted by means of dummy variables. In empirical example impact of subjective factors on economic activities was analyzed for companies of electromechanical industry recorded on Warsaw Stock Exchange. Such impact seemed to be important in case of two companies (Amica Wronki S.A., Kopex S.A.). It was also showed that taking into account impact of subjective factors improves quality of econometric estimation. (original abstract)
16
Content available remote Mezoeconomic Dimension of Supply Chains
75%
XX
Do niedawna przedstawiciele ekonomii specjalizowali się w badaniu zagadnień mikroekonomicznych i makroekonomicznych. W dwudziestym wieku pojawiły się nowe obszary analizy, wyznaczone przez sytuowanie obiektów, których dotyczą, w całościowo ujmowanym systemie gospodarczym. Chociaż obecnie rolę pierwszoplanową zajmuje podejście procesowe to jednak szeroko pojęty systemizm pozwolił na wyróżnienie poziomów analizy ekonomicznej. Ważnym zagadnieniem jest usytuowanie łańcuchów dostaw na odpowiednim poziomie analizy ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Until recently representatives of economics specialized in examining microeconomic and macroeconomic problems. In the 20th century new areas of analysis, appointed by locating objects which they concern turned up at the economic system as a whole taken hold. At least at present a trial attempt is filling the leading part still widely comprehended systemizm let for distinguishing levels of economical analysis. Situating chains of supplies on the appropriate level of economical analysis is an important problem. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza kształtowania się preferencji konsumpcji żywności w Polsce według poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego na podstawie wyników badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce w roku 2003. Określenie różnic w preferencjach konsumpcji według wykształcenia głowy rodzin ma, oprócz aspektu poznawczego, wymiar praktyczny. Stanowi cenne źródło informacji o zachowaniach konsumentów i może być wykorzystane przy konstruowaniu narzędzi polityki gospodarczej i społecznej oraz przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju sektora rolno-żywnościowego. (fragment tekstu)
EN
The main goal of that paper was econometric analysis of consumption preferences for food products according to education of head of household. The analysis was based on the GUS micro - economic data concerning individual Polish household budgets. The consumption econometric model was used as a tool in this study. It resulted from the research that consumption preferences for food products were differentiated between household according to education of head of household. Households of persons with lower level of education have preferred basic food products to supplement food of diet. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie statystycznych determinant wydajności pracy oraz technicznego uzbrojenia pracy w dwóch województwach tj. podkarpackim oraz świętokrzyskim. Analizę przestrzennego zróżnicowania powyższych zmiennych w powiatach województw podkarpackiego oraz świętokrzyskiego przeprowadzono w oparciu o dane panelowe zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2003-2014. Za podstawę analiz determinant wydajności pracy posłużyła neoklasyczna funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa. Przeprowadzone analizy wykazały, że wydajność pracy determinowana była głównie przez techniczne uzbrojenie pracy, łączną produktywność czynników produkcji oraz stopę postępu technicznego. Analizy ekonometryczne pozwoliły wysnuć wniosek, iż oszacowania parametrów równań przyjętych w opracowaniu okazały się istotne statystycznie. Powiaty województwa podkarpackiego charakteryzowały się wyższą elastycznością wydajności pracy względem technicznego uzbrojenia pracy niż powiaty województwa świętokrzyskiego. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku oszacowanej stopy postępu technicznego. Powiaty województwa podkarpackiego charakteryzowały się ponad pięciokrotnie wyższą stopą postępu technicznego niż powiaty województwa świętokrzyskiego. Uprzemysłowione powiaty omawianych województw, tj. mielecki, dębicki, ostrowiecki, staszowski oraz stalowowolski charakteryzowały się najwyższym poziomem wydajności pracy jak również technicznego uzbrojenia pracy. Kielce oraz Rzeszów jako centra rozwoju zarówno lokalnego jak i regionalnego odznaczały się wysokim poziomem technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy. Powiaty o charakterze rolniczym wśród wszystkich powiatów województw podkarpackiego oraz świętokrzyskiego charakteryzowały się niskim poziomem zarówno wydajności pracy jak i technicznego uzbrojenia pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to define statistical determinants of labour efficiency and work technical equipment in the Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodeships. The analysis of spatial diversity of the above variables in the poviats of the Podkarpackie and Świętokrzyskie was based on panel data taken from the Central Statistical Office for the period 2003-2014. The neoclassical Cobb-Douglas production function served as the basis for the analysis of labour efficiency determinants. Conducted analyses showed that the labour efficiency had been determined by work technical equipment, the total productivity of production factors and the rate of technological progress. Econometric analysis allowed the conclusion that the estimation of the parameters of the equations adopted in the study turned out to be statistically significant. In the Podkarpackie Voivodeship were characterized by a higher flexibility of the labour efficiency with regard to work technical equipment than in the Świętokrzyskie Voivodeship. A similar situation took place in the case of the estimated technical progress rate. The of the Podkarpackie Voivodeship were characterized by more than five times higher technical progress than in the Świętokrzyskie Voivodeship. The industrialized: Mielecki, Dębica, Ostrowiec, Staszów, Stalowa Wola were characterized by the highest level of labor productivity and work technical equipment. Kielce and Rzeszów as centers of local and regional development were characterized by a high level of work technical equipment and labour efficiency. Agricultural among all of the Podkarpackie and Świętokrzyskie Voivodeship were characterized by a low level of labour efficiency and work technical equipment. (original abstract)
EN
This study is an analysis of factors determining the level of employees' wages outside agriculture. The outcome of the survey led to an estimation of econometric models in which the explanatory variable was the age logarithm. Apparently, the level of wages depends on such factors as education, age (in the form of a polynomial of the second degree) and married status. Statistically, no essential impact of such variables as the unemployment rate in the voivodeship of residence, size of town, or ownership sector was found. Age-wage profiles were delineated upon the basis of the constructed models. The shape of those profiles shown in pertinent literature (upwardly convex) proved to be characteristic only for women. In the case of men, the profiles indicate a growth with age. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowana zostanie ekonometryczna analiza polityki rabatowej stosowanej wobec swoich kontrahentów przez pewnego producenta piwa w Polsce. Zakres analizy opiera się na danych dotyczących rodzaju produktu, wielkości udzielonego rabatu, kanału dystrybucji, regionu, segmentu rynku, zamówionej ilości itp. Zostanie podjęta próba określenia polityki rabatowej stosowanej wobec poszczególnych kontrahentów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present econometric analysis of producer discount policy used by one of the Polish brewer companies. The range of analysis is limited by data availability and concerns such contractor characteristics like value of given discount, type of product, amount of order, distribution channel, region, market segment. An effort of reconstructing producer discount policy will be taken.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.