Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Value of money
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
W rozważaniach finansowych przyjmuje się powszechnie, że zmiany wartości pieniądza w czasie zależą od warunków otoczenia gospodarczego i politycznego, które obrazuje stopa dyskontowa r nieulegająca zmianom, jeżeli nie zmieniają się warunki otoczenia. Oznacza to, że w identycznych warunkach zmiana wartości pieniądza w czasie zależy wyłącznie od długości rozważanego okresu, a nie od momentu czasu, dla którego prowadzimy rozważania. By się przekonać, jakie czynniki wpływają na subiektywną stopę dyskonta, przeprowadzono badania wśród 170 studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ankietowanym przedstawiono formularz zawierający dwanaście pytań. Każde z pytań wymagało podjęcia decyzji, jaką kwotę i kiedy ankietowany wolałby otrzymać lub komuś zapłacić. Spośród czynników, jakie potencjalnie mogą wpływać na postrzeganie wartości pieniądza w czasie, badania potwierdziły wpływ trzech z nich: - kierunku przepływu pieniądza, - długości okresu odwleczenia wypłaty w czasie, - subiektywnego prawdopodobieństwa otrzymania odroczonej kwoty. (abstrakt oryginalny)
EN
In scientific deliberation it is assumed commonly that the changes of money value in time depend on conditions of economic and political environment, that are reflected in discount rate, that should not change if the conditions don't change. That means that in identical conditions the change of money value in time depends only on the length of the period of time taken into consideration and not on the moment of time for which we 're calculating money value. In order to know what factors have an influence on the subjective discount rate, a survey was conducted among 170 students of Wroclaw School of Banking. Surveyed were given a form containing twelve questions, each of which asked the subject to decide what amount of money and when he/she would prefer to obtain or give to somebody else. Basing on the conducted research it seems that the following factors can affect the perception of money value in time: - direction of cash flow, - length of delay period, - subjective probability of obtaining delayed amount. (original abstract)
XX
Uwagi dotyczą pomysłu autorstwa prof. Mieczysława Dobiji, rozwiniętego przezeń najpełniej w opracowaniu pod tytułem "Teoria wartości pieniądza". W dalszym tekście będzie ono nazywane opracowaniem. Profesor przedstawił je do dyskusji na zebraniu trzech katedr Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Przed opracowaniem ukazał się artykuł prof. Dobiji pod tytułem "Jak porównywać płace zagraniczne? Krótka teoria kursu walutowego", nazywany w dalszym tekście artykułem. Uwagi nawiązują do obu wymienionych tekstów drukowanych oraz do wystąpienia ich Autora i innych uczestników dyskusji. (fragment tekstu)
XX
Replika na artykuł Profesora Mieczysława Dobiji (MBA 1/2002), który był odpowiedzią na moje uwagi (MBA 1/2001) o jego pomyśle teorii wartości pieniądza. Znaczne fragmenty tej odpowiedzi, przełożone na angielski, powtarzają się w artykułach "Monetary Unit - The Theory of Value" i "Money as Intelectual Venture". (fragment tekstu)
XX
Autor przytacza opublikowaną w "Financial Times" opinię, że "strefa euro odniosła ogromny sukces jako unia walutowa, ale nie jako unia gospodarcza". Kwestię wprowadzenia euro w Polsce rozważa w aspekcie politycznym, ekonomicznym i psychologicznym.
XX
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z jednym z rodzajów szkód na osobie, tj. strat o charakterze majątkowym. Choć spośród wszystkich szkód na osobie straty o charakterze majątkowym wydają się być łatwiejsze w kwantyfikowalności i kalkulowaniu, to jednak okazuje się, że także tutaj pojawiają się trudności. Z uwagi na wzrost liczby i wartości roszczeń z tytułu szkód na osobie, w tym liczby dochodzonych świadczeń z tytułu utraconych dochodów, uznano to zagadnienie za istotne i warte bliższej analizy. W artykule zaprezentowano uwarunkowania prawne wskazujące na złożoność zagadnienia oraz dokonano przeglądu rozwiązań systemowych z innych krajów. Przedstawiono także przykładowe kalkulacje, wskazujące na konsekwencje uwzględnienia w obliczeniach poszczególnych czynników determinujących wielkość świadczenia. Kalkulacje świadczenia rentowego zostały oparte na koncepcji utraconych dochodów poszkodowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents problems related to one of the types of personal injury damages - cost- related damages. Although from many types of personal injury cost-related damages seem to be the easiest to count and calculate, many difficulties are faced in practice. Due to an increase in the number and value of claims for personal injury, including number of compensation for the lost income, this problem is recognized to be important and worth an in-depth analysis. The article presents legal conditions resulting in complexity of this issue and gives an overview of systems' solutions from other countries. Examples of calculations were also presented here. The calculations show consequences of including the various factors that determine the amount of compensation. Pension benefit calculations are based on the concept of lost income by the victims. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano koncepcję pieniądza i jednostki pieniężnej wywodzącą się z rachunkowości pracy. W tym kontekście rozumienie pieniądza jako należności z tytułu pracy, a jednostki pieniężnej jako jednostki pracy umożliwia poszukiwanie źródeł wartości pieniądza, a tym samym precyzyjny jego pomiar. Główną determinantą wartości pieniądza jest produktywność pracy rozumiana jako iloraz produkcji w cenach sprzedaży lub PKB do kosztów pracy. Dążeniem ekonomistów zatem w sensie mikro-, jak i makroekonomicznym powinien być stały i stabilny wzrost produktywności pracy. W sferze mikroekonomicznej to zadanie przejmuje zarząd spółki, a w sferze makroekonomicznej rząd, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Finansów. Brak normatywu innego niż wartość poprzednio zaobserwowana oraz integracja wielu zmiennych czyni produktywność pracy głównym miernikiem ekonomicznych dokonań w sferze miro- i makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the concept of money and money unit based on labourism approach has been presented. In this context understanding money as wage receivable and money unit as labour unit enables to search for the value of money and its proper approximation. The main determinant of money value in presented approach is wage productivity understood as the product of sales revenues or GDP to the labour costs. Hence the main goal for economists should be maintaining the steady increase of wage productivity factor both in micro- and macroeconomics. In microeconomic sense this goal is the responsibility of the board of the entity, and in macroeconomic sense - the government, especially ministry of finance. Lack of optimal value and simplicity of the wage productivity factor makes it the most important and informative economic factor. (original abstract)
8
75%
XX
Wbrew popularnemu powiedzeniu, czas rzadko jest pieniądzem, co wynika z jego niejednoznacznej i trudnej do uchwycenia natury. Liczne różnice pomiędzy czasem i pieniędzmi powodują, że zasoby te nie są ekwiwalentne. Konsumenci łatwiej księgują pieniądze niż czas, który cenią mniej niż swoje finanse. Decyzje konsumentów dotyczące czasu opierają się na heurystykach, ponieważ postrzegana wartość czasu jest relatywna i zależy od wielu czynników kontekstualnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the crucial differences between money and time, which are not similar, nor equivalent to consumers. The characteristic of time versus money were analyzed, as well as the principles of time and money accounting. Accounting for time is difficult to consumers, who rely on heuristics to make rather inconsistent and situation - dependent choices. Still rather limited literature on time accounting and valuation suggests that consumers value money more, as is easier to account for. The value of time is relative and is rarely reflected on.(original abstract)
XX
Stabilizację wartości pieniądza definiuje się jako stabilizację siły nabywczej pieniądza. Stabilność poziomu cen nie oznacza stałości wszystkich cen. Jeśli cel stabilizacji pieniądza zostanie naruszony, zapanuje inflacja. Pieniądz może spełnić swoje ogólnogospodarcze ważne zadanie, ale jeszcze w sposób niekompletny. Przy hiperinflacji gospodarka pieniężna załamuje się całkowicie. Stabilizację wartości pieniądza należy widzieć w powiązaniu z pozostałymi celami ogólnogospodarczej polityki państwa. Okazyjne twierdzenie o pozytywnym oddziaływaniu inflacji na wzrost produkcji i zatrudnienia wywołuje skutki w podziale dochodu narodowego, które stoją w sprzeczności z tradycyjnymi wyobrażeniami o sprawiedliwości społecznej. Teoremat Philipsa, który zakłada stabilny stosunek między inflacją a bezrobociem, można uznać za obalony. Zabezpieczenie wartości pieniądza w inflacyjnym, zewnętrznym otoczeniu gospodarczym wymaga zabezpieczenia poprzez elastyczny kurs wymiany. Społeczeństwo, w którym dłuższy czas panuje inflacja rozwija mechanizmy obronne przeciwko skutkom podwyżek cen, jednakże nie mają tych możliwości najsłabsze grupy społeczne. Gwarancja stabilizacji wartości pieniądza może być zabezpieczona tylko na płaszczyźnie konstytucyjnej, jednakże z reguły brak gotowości do zrealizowania odpowiednich rozwiązań. Niezależność banku emisyjnego od rządu jest bardzo pożądana. Dla Polski, dla Polaków stabilizacja i rewaluacja wartości polskiego złotego stanowić powinna najwyższe dobro publiczne. Ono bowiem jest przepustką Polski do europejskiej unii gospodarczej. Traktat z Maastricht ustanowił na drodze do gospodarczej i walutowej unii europejskiej (1999 r.) następujące kryteria: stabilizację poziomu cen, zdrowe finanse państwa, stabilne kursy walut, konwergencję gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł zawiera charakterystykę ekonomicznych i socjologicznych funkcji współczesnego pieniądza. Ekonomiczne znaczenie pieniądza przejawia się w następujących funkcjach: pieniądz jako miernik wartości produktów i usług, jako środek wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży, jako powszechny środek płatniczy, jako środek przechowywania bogactwa (tezauryzacji) oraz pełniąc funkcję pieniądza światowego. Charakteryzując socjologiczne znaczenie pieniądza, szczególną uwagę należy zwrócić na następującego jego funkcje: behawioralną (zachowawczą), motywacyjną w kierunku osiągnięcia lepszej wydajności i jakości pracy, informacyjną (komunikacyjną), dezintegrującą społeczeństwo, integrująco-instytucjonalną i kontrolną.
EN
The article contains a characteristics of economic and sociological functions of money. Apart from the main economic functions of money (measure of value of products and services, means of exnchange, legal tender, means of thesaurization, the world money) attention is paid to a more detailed characteristics of the sociological functions. Above all, the author indicates that money also fulfils such functions as: behavioural, motivational (to achieve better effectiveness and better quality of labour), informative, disintegrating the society, integrating-institutional and controlling. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problematyki o dużej doniosłości z punktu widzenia współczesnych wyzwań. Celem podstawowym jest identyfikacja problemów i instrumentów prawnych, które mają podstawowe znacznie w perspektywie określonych w ustawie o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz w art. 227 ust. 1 Konstytucji RP jego zadań dotyczących ochrony wartości pieniądza i utrzymania stabilnego poziomu cen. Istotne w tym kontekście jest zrozumienie problemu wartości pieniądza w ogóle i właściwe podejście do statusu prawnego NBP w kontekście budowania ładu pieniężnego oraz prawnych możliwości jego działania w tym zakresie. Niewątpliwie istotnym atrybutem NBP w tym zakresie jest prawnie gwarantowana jego niezależność od wszelkich organów państwa oraz wyartykułowanie w ramach systemu prawa jego podstawowych form działania. Podstawowe znaczenie dla problemu określonego w tytule artykułu ma niewątpliwie zrozumienie w praktyce działania NBP podstawowych instrumentów prawnych w zakresie ochrony wartości pieniądza. Należy do nich w szczególności zaliczyć: ustalanie i realizację polityki pieniężnej, zapobieganie nadmiernej inflacji oraz wzrostowi cen towarów i usług, a także wykorzystanie stóp procentowych w procesie stabilizacji wartości pieniądza i kształtowania cen. Oddzielnym problemem staje się kwestia emisji pieniądza, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z jego dodrukowywaniem. W konkluzji należałoby stwierdzi, że troska o ład pieniężny jest kluczowym elementem budowania podstaw ładu gospodarczego, finansowego, socjalnego i prawnego w państwie. Chociaż artykuł koncentruje się i opiera na prawie polskim, to jednak posiada również wartość poznawczą ujmowaną w perspektywie ponadnarodowej. W pracy zastosowano przede wszystkim metodę dogmatyczną, a w mniejszym zakresie także inne metody. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns an issue of great significance from the point of view of contemporary challenges. The primary objective is to identify problems and legal instruments which are of fundamental importance in the perspective of the central bank's tasks concerning the protection of the value of money and the maintenance of a stable price level, as defined in the Act on the National Bank of Poland (the NBP) and in Article 227 (1) of the Polish Constitution. In this context, it is important to understand the problem of the value of money in general and to give due consideration to the legal status of the NBP in the context of building monetary order and the legal possibilities of its operation in this area. Undoubtedly, an important attribute of the NBP is its legally guaranteed independence from all state authorities and the formulation of its basic forms of action within the framework of the legal system. Fundamental to the problem identified in the title of this article is undoubtedly an understanding of the basic legal instruments used by the NBP to protect the value of money. These include in particular: the determination and implementation of monetary policy, the prevention of excessive inflation and the increase in the prices of goods and services, as well as the use of interest rates in the process of stabilizing the value of money and price formation. The question of issuing money, especially when we are dealing with money overprinting, becomes a separate problem. In conclusion, it should be stated that concern for monetary order is an essential element in building the foundations of economic, financial, social and legal order in the state. The work uses primarily the dogmatic method and, to a lesser extent, other methods as well. (original abstract)
XX
Zasadniczo dyskontowanie jakichkolwiek wartości w czasie powinno odbywać się w sposób wykładniczy, jednak z wielu badań wynika, że tak nie jest. Jednym z możliwych wytłumaczeń złamania zasady dyskontowania wykładniczego jest to, że na sposób dyskontowania przyszłych zdarzeń wpływa postrzeganie przez ludzi prawdopodobieństwa realizacji przyszłych zdarzeń. W artykule postanowiono zbadać, czy faktycznie subiektywne prawdopodobieństwo ma wpływ na subiektywne stopy dyskonta.(abstrakt oryginalny)
EN
Discounting in time should be exponential, but according to many scientists it isn't. One of possible explanations of this fact is that discounting process is influenced by subjective probability. To check this hypothesis a survey was conducted. It turns out that in more than 50% of objects there is significant correlation (for ?=0,1) between discount rates and subjective probability. (original abstract)
XX
Artykuł omawia krótko historię pieniądza jego istotę i funkcje jakie pełni w gospodarce oraz wskazuje na różnice jakie występują miedzy pieniądzem a dochodem.
EN
The author briefly discusses a history of money and the role played by money in economy as well as points out differences between money and income.(AŁ)
14
Content available remote Obiektywna wartość wymienna pieniądza w subiektywnej teorii wartości
75%
XX
Celem niniejszego referatu jest próba zaprezentowania podstaw subiektywnej teorii wartości pieniądza - jako środek wymiany odgrywa on duża role w procesach gospodarowania. Współcześnie zainteresowanie tematyka pieniądza sprowadza się w większym stopniu do badania uwarunkowań efektywnej polityki pieniężnej aniżeli istoty pieniądza i źródła jego wartości Niniejszy referat stanowi próbę wypełnienia tej luki. Przedstawia jedna z mniej znanych teorii wartości pieniądza - teorię wartości środka wymiany, wyprowadzona z subiektywnej teorii wartości dóbr. (fragment tekstu)
EN
The value of money depends on the subjective value of other goods that can be obtained in exchange for it. The central element in the subjective theory of money value is the concept of objective theory of money. Both the subjective use-value of money and subjective exchange value of money are derived from its objective exchange value. Subjective valuation of money is possible on the assumption that the money has a certain objective exchange value i.e. the possibility of obtaining certain quantity of other economic goods in exchange for a given quantity of money. The past objective value of money is always linked with is present and future valuations. The first objective exchange value of money was the value which the goods used as money possessed at the moment when they first used as common media of exchange. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule wprowadzono definicję chwilowej stopy procentowej opisującej zależność kapitału od czasu. Na przykładach pokazano, jak z wyprowadzonego pojęcia, wynikają niektóre sposoby oprocentowania kapitałów. Zasadniczym celem pracy było zdefiniowanie tytułowej wielkości i zilustrowanie jak ona działa w zastosowaniach.
16
Content available remote The Outdated Status of the Fisher Effect in the Context of Modern World Economy
75%
EN
The paper focuses on the conditions of present-day economy which render the Fisher effect out of date. A multi-plot analysis was conducted to determine the reasons why, within the last 100 years, the Fisher effect ceased to be a universal theory in both time and space dimensions. Consequently, the author proposes to view the Fisher effect as a mere historical generalization. The paper enumerates a wide range of empirical studies, conducted by a number of academics, which show that the occurrence of the Fisher effect was limited, in both space and time, to only a few economies in the second half of the 20th century and the first decade of the 21st century - it did not appear in any other periods or economies. The results of these studies support the author's theoretical considerations. The present study constitutes a continuation of the methodological analysis conducted in the work titled The Fisher effect - a law, a theory or a mere hypothesis? published in the Research Papers of the Faculty of Economics of the Gorzow Wielkopolski State University of Applied Sciences (Sobkow 2015).(original abstract)
17
Content available remote Wpływ inflacji na postrzeganie wartości pieniądza w czasie
75%
XX
W celu sprawdzenia, jak Polacy w życiu codziennym postrzegają inflację, przeprowadzono ankietę wśród 129 młodych ludzi. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że jedynie około 1/4 badanych osób jest w pełni świadoma skutków występowania inflacji. Przynajmniej około 14% ankietowanych postrzega wartość pieniądza jedynie w ujęciu nominalnym, zapominając o jego realnej wartości.(abstrakt oryginalny)
18
Content available remote Zmiany w gospodarce i ich wpływ na wzrost wartości spółek
75%
XX
Prezentowane rozważania zebrane na podstawie licznych publikacji w formie zapisu punktowego, zgodnie z zamiarem autora, mają za zadanie umożliwienie skoncentrowania prowadzonej dyskusji na najbardziej istotnych, zdaniem autora, kwestiach związanych z istotnym podwyższeniem tempa rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wyzwań europejskich i światowych. (fragment tekstu)
EN
Presented collected deliberations based on numerous publications in the form, according to the intention of the author, have a spot record for the task enabling to concentrate had discussion on most essential, with opinion of the author, issues associated with significant increasing the pace of the economic development of Poland in the context of the challenges European and world. (original abstract)
XX
Uwagi dotyczą pomysłu autorstwa prof. Mieczysława Dobiji, rozwiniętego przezeń najpełniej w opracowaniu pod tytułem "Teoria wartości pieniądza". W dalszym tekście będzie ono nazywane opracowaniem. Profesor przedstawił je do dyskusji na zebraniu trzech katedr Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Laeona Koźmińskiego. Przed opracowaniem ukazał się artykuł prof. Dobiji pod tytułem "Jak porównywać płace zagraniczne? Krótka teoria kursu walutowego" ("Master of Business Administration", nr 5/1999), nazywany w dalszym tekście artykułem. Uwagi nawiązują do obu wymienionych tekstów drukowanych oraz do wystąpienia ich Autora i innych uczestników dyskusji. Takim wstępem opatrzył Autor pierwszą część swego artykułu, która została zamieszczona w nr 1/2001 "MBA " A oto część druga. (fragment tekstu)
XX
celem artykułu jest próba analizy związków pomiędzy niezależnością banku centralnego a jego celami. (fragment tekstu)
EN
Although the primary goal of central banks in Accession Countries has to be settled in the central bank law as a price stability, there is a lot of other goals, that those banks should be able to establish independently. On one hand they should stay in line with the primary goal and should be a stage in the process of achieving it. On the other one, they should be determined by monetary policy regime. Autonomy in settling monetary policy regime and goals, that are connected to pursuing it, is the main condition of existing the political independence (in a part related to its goals) and of being effective for the central bank. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.