Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1876

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podatki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
XX
Praca poświęcona Jest znaczeniu członkostwa Republiki Czeskiej w OECD w sferze podatkowej oraz przyczynom i skutkom międzynarodowego podwójnego opodatkowania, spółkom ponadnarodowym i sposobom ich opodatkowania. Oprócz tego rozpatrujemy ceny transferowe w warunkach legislacyjnych Republiki Czeskiej oraz w wybranych państwach, zarówno z punktu widzenia OECD, jak i z punktu widzenia administracji podatkowej wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)
XX
Od setek lat podatki-poza celami fiskalnymi-służyły ochronie i umacnianiu określonych klas i warstw społecznych bądź ograniczeniu rozwoju, a nawet i likwidacji innych celów. W okresie pierwotnej akumulacji kapitału rozwiązania podatkowe zmierzały do ochrony burżuazji. Francuski system podatkowy był wręcz zbudowany dla umacniania statusu drobnych posiadaczy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na bliskie wszystkim Polakom rozwiązania systemów podatkowych uwzględniające dyskryminację narodową i klasową. W 1940 roku wprowadzono na terenach polskich, włączonych do Rzeszy 15%społeczną daninę wyrównawczą, pobieraną przy wypłacie wynagrodzeń od Polaków, Żydów i Cyganów. (fragment tekstu)
3
Content available remote Sposób obliczania potencjału podatkowego niemieckich gmin
100%
XX
Celem artykułu jest prezentacja, porównanie i analiza sposobów wyliczania kwoty potencjału podatkowego niemieckich gmin. W artykule przedstawiono, w jaki sposób poszczególne kraje związkowe obliczają kwotę potencjału podatkowego (finansowego). Następnie wskazano różnice i podobieństwa w zakresie obliczania kwoty potencjału podatkowego, który jest jednym z elementów krajowych systemów wyrównania finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to present, compare and analyze how to calculate fiscal capacity of municipalities in Germany. The article shows how the Länder calculate the amount of fiscal capacity of their municipalities. Further the paper specifies differences and similarities in the calculation of the fiscal capacity, which is part of the national systems of local government fiscal equalization.(original abstract)
XX
Omówiono działalność Trybunału Obrachunkowego, którego obowiązkiem jest sprawdzanie wydatków Unii Europejskiej i ich zgodność z zasadami i przepisami budżetu. Dodatkowe informacje na temat Trybunału Obrachunkowego można znaleźć w Internecie pod adresem www.eca.eu.int/.
EN
The subject of the article is assessment of the provisions of the Tax Code to the extent to which it regulates the rights and obligations of the withholding agents made from the point of view of protecting the rights of the entities fulfilling the withholding agent's functions. The analysis of the provisions regulating the negative conditions of the withholding agent's liability has shown that the current content of Art. 30 § 4 of the Tax Code, to the extent it makes such a premise "no fault of the taxpayer in not collecting the tax by the withholding agent" is inconsistent with Art. 31 par. 3 of the Constitution.(original abstract)
6
Content available remote Zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009
100%
XX
Klin podatkowy (tax wedge) w literaturze przedmiotu odnoszony jest do dwóch rynków. Z jednej strony w odniesieniu do rynku dóbr i usług, gdzie definiowany jest jako różnica pomiędzy tym co płaci konsument, a tym co otrzymuje producent w związku z operacją kupna-sprzedaży, a z drugiej strony jest pojęciem ściśle związanym z rynkiem pracy i stanowi różnicę pomiędzy tym co płaci pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, w związku z zatrudnieniem pracownika. W pierwszym przypadku wartość klina podatkowego stanowią podatki pośrednie nałożone na cenę danego dobra czy usługi, natomiast w drugim przypadku klin podatkowy to łączna wartość podatku od dochodów osobistych oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i pozostałych obciążeń wynikających z zatrudnienia danego pracownika. Dla rozróżnienia dwóch różnych punktów odniesienia tego pojęcia, niektórzy ekonomiści stosują pojęcie - klin płacowy w odniesieniu do rynku pracy. W niniejszym opracowaniu analizie poddany zostanie klin podatkowy występujący na rynku pracy, czyli związany z wynagrodzeniem pracownika. Przedstawione zostaną zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009 ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się jego struktury oraz wskazaniem różnic pomiędzy jego wysokością w przypadku minimalnego a przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Ponadto autor dokona także porównania wysokości klina podatkowego i wysokości realnego opodatkowania dochodów osobistych w krajach Unii Europejskiej należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). (fragment tekstu)
EN
The analysis of the tax wedge in Poland in years 1999-2009 show that the height of tax wedge was dependent on from height of achieved income, closely then the higher level of income is them this the higher level of the tax wedge. In Poland the level of burdens of national insurance in the tax wedge is the highest from among countries of OECD. It is the best direction of changes towards lowering the size of tax wedge to reduce besides the taxes burdens of labor, it was begun for year 2007. (original abstract)
7
Content available remote Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego
80%
XX
Zasady podatkowe nie tworzą zamkniętego katalogu i zalicza się do nich różne postulaty, zależnie od reprezentowanych poglądów i oczekiwań kierowanych pod adresem podatków i systemu podatkowego, które kształtują się pod wpływem bieżących prądów politycznych i ekonomicznych występujących w danym państwie. Nie są zatem kanonem wiedzy, niepodlegającym zmianom, a wyrazem zjawisk zachodzących nieustannie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Niemniej, zasady te winny być dla każdego prawodawcy niezbędnym zbiorem reguł i teoretycznych postulatów, których przestrzeganie warunkować będzie optymalne nakładanie przez władzę publiczną obciążeń podatkowych i skuteczną realizacją przyjętych założeń i funkcji państwa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia zasad podatkowych, zarówno w konstruowaniu poszczególnych podatków, jak i tworzeniu racjonalnego systemu podatkowego, który ma stanowić efektywne narzędzie polityki gospodarczej państwa w dobie postępującego procesu globalizacji i związanej z nim konieczności uzyskiwania przewagi konkurencyjnej wśród innych państw.(fragment tekstu)
EN
In this article the author discusses the issue related to the role of the principles of taxation in developing efficient tax system as a tool of fiscal policy. He also describes the achievements of the theory of taxation in the tax rules, and then presents the different rules in terms of their impact on the quality of taxation law, situation of taxpayers and the level of effectiveness by the state to achieve socio-economic objectives.(original abstract)
XX
Osnową artykułu jest analiza podatkowej grupy kapitałowej z punktu widzenia ujęć terminologicznych. Ujęcia to analizuje się w powiązaniu z jednej strony z szerszym, ekonomicznym postrzeganiem relacji występujących między przedsiębiorstwami a z drugiej z konstrukcją pojęciową grupy kapitałowej będącą pochodną odniesień prawa bilansowego. I tak, pierwszą część artykułu poświęcono analizie grupy kapitałowej w ujęciu ekonomicznym, drugą - w ujęciu bilansowym a ostatnią, trzecią - w pojęciu struktury podatkowej grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on a terminological analysis of the concept of a tax group. The analysis explores a broader, economic perception of the relations existing between businesses on the one hand, and the conceptual structure of the corporate group rooted in accounting law on the other. The first section of the article presents an economic analysis of the corporate group, the second one takes an accounting perspective, and the third one explores the concept in the context of a tax group.(original abstract)
9
Content available remote Klasyfikacja i wycena środków trwałych na Łotwie
80%
XX
Celem niniejszych badań jest analiza kryteriów klasyfikowania i wyceny środków trwałych stosowanych obecnie na Łotwie. Podobnie jak w wielu innych krajach, również na Łotwie początkowa wycena i późniejsza aktualizacja wyceny środków trwałych okazała się poważnym problemem i staje się coraz bardziej skomplikowana. Główną przeszkodą jest brak ujednoliconego podejścia. Regulacje prawne Łotwy zawierają wiele sprzeczności dotyczących sposobu klasyfikowania aktywów, bez wskazania, do której grupy aktywów i w której pozycji bilansu należy prezentować środki trwałe. Większość łotewskich przedsiębiorstw nie przeprowadza aktualizacji wyceny i w ich ewidencji księgowej można napotkać aktywa bez wartości rezydualnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to analyze the criteria of classification and valuation of fixed tangible assets currently used in Latvia. As in many other countries also in Latvia the valuation and revaluation of fixed tangible assets has turned out to be a serious problem, and is becoming more and more complicated. The main obstacle is the lack of a unified approach. Latvian normative documentation contains essential contradictions regarding the classification of assets, without any indication into what group of assets and into what balance sheet position the individual items of fixed assets must be entered. Most commercial companies in Latvia do not carry out the revaluation, and in their accounting the assets without any residual value may be found.(original abstract)
10
Content available remote Podatek dochodowy od osób prawnych w perspektywie międzynarodowej
80%
XX
Podatek dochodowy od osób prawnych należy do tych kategorii fiskalnych, których nie podlegają wspólnym uregulowaniom ani prawa unijnego (poza pewnymi wyjątkami). ani innych organizacji międzynarodowych. Swoboda stanowienia prawa przez poszczególne państwa w tym względzie wzbudza wiele kontrowersji, stając się przedmiotem konkurencji podatkowej. (fragment teksu)
EN
The level of total taxation would indeed be higher in a world without tax competition because the growth of public expenditure is hard to contain and even harder to reverse and because large deficits are not a long-term solution for bridging the gap between stagnating revenues and increasing expenditure. Companies can move between high- and low-tax jurisdiction, but they place location specific business functions in the countries featuring the best local conditions, irrespective of tax, if the tax factor is taken into special consideration when they decide where to place business functions that are not location-specific. In other words companies cannot shift out of high-tax jurisdictions without maintaining a presence in a low-tax jurisdiction. Therefore, while foreign direct investment in general is not very sensitive to the tax differentials, the investment in location-unspecific activities, such a intragroup finance, administration and other overhead services tends to be extremely sensitive to the tax differentials. Because these functions provide the strategic nodes for successful international tax planning, it matters a lot in comparison to the situation when they are placed in a favourable tax environment.(original abstract)
11
Content available remote The Ability of Excise Duty to Reduce Market Failures in Poland
80%
EN
Motivation: The modern economy shows many imperfections in its functioning that do not exist in the model conditions of perfect competition. These are the so-called market failures which prompted the state?s activity in the markets. The subject of considerations in this paper is the ability of the excise duty to eliminate some of these imperfections. Aim: The main aim of the study is an attempt to answer the question whether on the beer market in Poland the declared objectives of the regulation are consistent with the achieved results on that market. Materials and methods: To achieve the assumed goal, the analysis of the literature on the subject, legal acts and statistical data was used, and the problem was illustrated on the basis of a case study based on own research. Results: The analyzes presented in this article on the regulation of the beer market in Poland may be helpful in supporting the hypothesis of inconsistent regulation of this market. In other words, the applied regulatory tool, which is the excise duty, does not lead to a decrease in the consumption of these goods, but causes other negative side effects. (original abstract)
XX
Artykuł w sposób selektywny przedstawia wpływ podatków dochodowych na decyzje finansowe przedsiębiorstw. W szczególności analizie zostały poddane dywidendy, jako główna kategoria dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Scharakteryzowano zasady opodatkowania oraz zwolnienia z tytułu wypłaty dywidend z punktu widzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podjęto próbę wskazania przewidzianych prawem możliwości minimalizacji obciążenia fiskalnego z tego tytułu. (abstrakt autora)
EN
This article describes the income tax influence on financial decisions of enterprises. Both rateable taxation, discharge of dividend and possibilities of minimizations of fiscal loads from title of payment of dividend have been characterized. (fragment of text)
XX
W artykule przeanalizowano ustalenia dotyczące płacenia podatków na Ukrainie w 2018 r. Ranking ma na celu ocenę łatwości płatności w 190 krajach świata z uwzględnieniem czterech podrzędnych wskaźników: całkowitego podatku i stawki składki, czasu na dostosowanie, liczby płatności i wskaźnika post-filing. Ustalono, że obciążenia podatkowe na Ukrainie w ciągu ostatniego roku spadły z 51,9% do 37,8%, co pozwoliło krajowi zwiększyć swoje pozycje w rankingu o 58 miejsc. Jednocześnie w 2018 r. przedsiębiorcy na Ukrainie spędzili 327,5 godzin na wypełnianiu i składaniu sprawozdań oraz płaceniu podatków, podczas gdy przeciętnie na świecie wymaga się od firmy zajmuje to około 240 godzin. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik Ukraina zajmuje dopiero 159 pozycję wśród 190 krajów. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że jednym z obiecujących wskaźników jest liczba płatności podatku rocznie: Ukraina zajmuje trzecie miejsce na świecie z pięcioma płatnościami do wykonania. Według wskaźnika post-filing Ukraina zajmuje 42 pozycję z wartością 85,95, co jest relatywnie wysoką pozycją w porównaniu do innych krajów z Azji Środkowej i Europy Wschodniej. Ogólnie wyniki badania świadczą o tym, że przestrzeganie przepisów podatkowych zajmuje przedsiębiorcom dużo czasu. Określono środki mające na celu poprawę otoczenia podatkowego, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozycję Ukrainy w rankingu.(abstrakt oryginalny)
EN
Findings of the Paying Taxes 2018 and the Ukraine's performance are analyzed in the paper. The rating is aimed at assessing the ease of payment in 190 countries of the world taking into account four sub-indicators: total tax & contribution rate, time to comply, number of payments, and post-filing index. It is determined that the tax burden in Ukraine for the last year has decreased from 51.9% to 37.8% which made it possible for the country to increase its positions in the rating by 58 places. At the same time, it takes 327.5 hours in 2018 for businesses in Ukraine to spend on filling and submitting reports and paying taxes whereas on average in the world it takes the case study company 240 hours to comply with its taxes. By this sub-indicator, Ukraine occupies only the 159th position among 190 countries. As a result of the research it is found out that one of the promising subindicators is the number of tax payments per year: Ukraine ranks 3rd in the world with five payments to be done. By the post-filing index Ukraine holds 42nd position with its value of 85.95 which is a relatively high rank compared to other countries from the Central Asia and Eastern Europe region. Overall, the results of the study testify that compliance with tax rules takes a significant amount of time for businesses. The measures for improving the taxation environment, ease of doing business and Ukraine's positions in the rating are identified.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba wskazania czynników finansowych wpływają-cych na ocenę zamożności gmin.W artykule omówiono istotę zamożności w odniesieniudo jednostek samorządowych, najważniejsze czynniki finansowe służące tej ocenie. Zastosowano następujące metody: analiza piśmiennictwa, analiza wskaźników budżeto-wych i zadłużenia (obejmujących dochody bieżące, dochody z podatków i opłat, wynik operacyjny i koszty obsługi długu) oraz metody statystyki opisowej. Do analizy przyjęto dane finansowe gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego za lata 2010-2015. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, zgodnie z którą wynik operacyjny i koszty obsługi długu determinują poziom zamożności gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is an attempt to identify the factors influencing the fi-nancial assessment of the wealth of communities. In the article the following issues were discussed: the essence of wealth in relation to local government units, the most important financial factors for this evaluation. The following methods were used: analysis of the literature, analysis of budget and debt indicators (including current income, income from taxes and charges, operating profit and debt service costs) and methods of descriptive statistics. The analysis includes financial data of rural and urban - rural communities in Zachodniopomorskie voivodeship in years 2010-2015. The analysis allowed for positive verification of the hypothesis according to which operating profit and the cost of debt service determine the level of affluence of communities. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza Ustawy o administrowaniu podatkami na Litwie. Autorzy omawiają istotę i podmioty sporów podatkowych oraz charakteryzują procedury ich rozpatrywania. Spory podatkowe rozpatruje się dwuetapowo: 1) przedsądowe rozpatrywanie sporu podatkowego prowadzone przez głównego administratora podatkowego i komisję do spraw sporów podatkowych, 2) sądowe rozpatrzenie sporów podatkowych w Sądzie Administracyjnym Okręgu Wileńskiego i w Najwyższym Sądzie Administracyjnym.
EN
In the article, the authors are concerned with the problems of tax contestations on the area of Republic of Lithuania. In particularity, the paper deals with subjects and essences of the tax contestations and procedures of their investigation. These procedures are conducted by: 1) the chief tax administrator and the tax contestation commission, 2) Court of Administration of Vilnius District and Supreme Court of Administration. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł porusza problemy związane z wprowadzeniem mechanizmu "reverse charge" na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Instytucja "reverse charge" jest postrzegana jako sposób na rozwiązanie problemu związanego z oszustwem typu "znikający podatnik" (ang. Missing Trader). Oszustwo podatkowe tego typu, polega na bezpośrednim i umyślnym naruszeniu prawa poprzez nabywcę towaru. "Znikający podatnik" nabywając towary i sprzedając je podmiotowi trzeciemu, nie odprowadza kwot należnych podatku od towarów i usług. Ponadto "znikający podatnik" składa deklaracje dla podatku od towarów i usług zerowe, nie składa żadnych lub składa deklaracje fałszywe przez co zwiększa straty w podatku VAT państwa, w którym ma swoją siedzibę. Instytucja "reverse charge" jako, że polega na odwrotnym opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy (przerzuca ciężar zapłaty podatku od towarów i usług na nabywcę towaru), ma w założeniu ograniczyć zakres oszustw podatkowych typu "znikający podatnik" na terenie całej Unii Europejskiej. "Reverse charge" został wprowadzony eksperymentalnie na wniosek Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i obowiązywać będzie do dnia 31.12.2009 roku, po którym to terminie, na podstawie raportu złożonego przez wyżej przywołane państwa, Unia Europejska rozważy możliwość wprowadzenia mechanizmu "reverse charge" do ustawodawstwa Wspólnoty Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
This present article propels the problems connected with introduction of mechanism "reverse charge" on terrain the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland. "Reverse charge" is intitution which has perceived like a solution of problem connected with fraud of type Missing Trader". Tax's fraud of this type, depends on direct and intentional infringement the law, through buyer of merchandise. "Missing Trader" purchasing and selling the goods to the third person, and he does not transfer the due sums of the VAT (value added tax). Moreover, the "Missing Trader" folds the VAT declarations which has zero value, he does not fold or he folds the false declarations which increase the losses of the VAT in state where he has his base. The institution of the "reverse charge" which is a kind of an opposite taxation of the transaction in inside Commonwealth delivery, throws the weight of pay of the VAT, on buyer of goods, and postulates to bring in the limitation of the range of tax's fraud "Missing Trader" on whole European Union. "Reverse charge" was introduced like an experiment for request of the Great Britain and the Northern Ireland and it will be in force on day 31.12.2009, and after this date, the European Union will be consider the possibility of the introduction of mechanism "reverse charge" to legislation in the European Commonwealth.(original abstract)
XX
Sektor MŚP w Polsce charakteryzuje się szerokim wachlarzem stosowanych ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wynika to z przyjętej przez ustawodawcę polityki uproszczeń ewidencyjnych oraz form opodatkowania, które może stosować mały przedsiębiorca. W artykule scharakteryzowano główne kierunki stosowanych uproszczeń koncentrując się na tzw. odstępstwach podatkowych, czyli takich których delegacje można znaleźć w ustawach podatkowych. Następnie przeprowadzono analizę wpływu odstępstw podatkowych na ocenę małej firmy oraz zaprezentowano wnioski z niej wynikające. (abstrakt oryginalny)
EN
SME's sector in Poland characterize wide fan of used economic filling systems. It derives from politics of tax simplification in Polish low, which can be used by small firm. The article presents main direction of used simplifications, focusing on tax departures. These departures, concerning basic information system in the enterprise, have to influence to the methods and quality of financial condition's valuation. The second part of the article points to analysis of influence tax departures to the rating of small enterprise. It involves conclusions from this analysis, too. (original abstract)
XX
Struktury hybrydowe są jednym w wielu narzędzi międzynarodowego planowania podatkowe­go. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty działania narzędzi hybrydowych oraz możliwości wykorzystania ich w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Dla celów podatko­wych wyróżniamy: hybrydyzację finansową i hybrydyzację podmiotowości prawnej. W opracowaniu zaprezentowano przykładowe struktury hybrydowe, które umożliwiają optymalizację obciążeń podat­kowych. Omówiono także możliwości wykorzystania ich na gruncie polskich przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
Hybrid structures are one of many tools of international tax planning. The purpose of this work is to present the issue of the hybrid tools and the possibilities of using them in international tax plan­ning. It presents the examples of the hybrid structures that enable companies to optimize their tax bur- den. This paper also attempts to analyze the possibilities of using the hybrid tools based on Polish tax law. (original abstract)
XX
Generalnie można stwierdzić, że suwerenność podatkowa państw członków Unii Europejskiej jest znaczna. Przede wszystkim wszelkie regulacje podatkowe na szczeblu wspólnoty wymagają zgody wszystkich członków Unii. Unia Europejska powinna dążyć nie do daleko idącego ujednolicania systemów podatkowych, lecz do wzajemnej zgodności konstrukcji podatkowych, aby nie były one barierami przepływu kapitału, pracowników, usług czy technologii. Państwom członkowskim pozostawiono przede wszystkim dużą autonomię w zakresie określania wysokości stawek podatkowych, w przypadku zaś podatków bezpośrednich także w sferach przedmiotowego i podmiotowego zakresu opodatkowania, ukształtowania podstaw opodatkowania oraz preferencji podatkowych. Niektóre elementy konstrukcji zwłaszcza podatków dochodowych nie wymagają jakiejkolwiek harmonizacji i powinny pozostawać domeną państw członkowskich. (fragment tekstu)
EN
The article discusses tax sovereignty of the EU member states. EU Directives impose some limitations on independent decisions concerning tax system. This refers primarily to VAT and excise taxes. Member states' sovereignty in the sphere of direct taxation is far less limited. The author attempts to provide an answer to the question of the extent to which EU Directives can and should interfere with tax systems of individual member states. (original abstract)
XX
Współczesne doktryny ekonomiczne w coraz większym stopniu skłaniają się ku większemu oddziaływaniu podatków na sferę gospodarczą co zostało wymuszone m.in. koniecznością walki z inflacją. Jak głosił M. Laure, podatki powinny być jednak "neutralne w odniesieniu do środków produkcji". Oznacza to, że podatek może wywierać wpływ na gospodarkę, unikając jednak sytuacji, w której powodowałby zaburzenia wewnątrz aparatu gospodarczego, faworyzując pewne typy obiegu gospodarczego ze szkodą dla innych. To samo dotyczy samorządów - regulacje podatkowe nie mogą faworyzować dużych i bogatych gmin, w większości przypadków miejskich, kosztem gmin mniejszych i biedniejszych. (fragment tekstu)
EN
One of the most important sources of income in Polish communes is the share in the income taxes. In the recent years the importance of this source has grown significantly. This paper shows some legal aspects of this problem. It also describes shaping of incomes in some of the communes of the Lower Silesia region. This study is funded by the Committee of Scientific Research (grant no 1 H02C 091 26). (original abstract)
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.