Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system REACH
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Centrum Konsultacyjne - z perspektywy roku działalności
100%
PL
Artykuł przedstawia podjęte działania i uzyskane rezultaty Centrum Konsultacyjnego (CK) po pierwszym roku działalności. CK utworzone zostało jako wewnętrzna struktura Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu do stworzenia sieci współpracy głównie pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami "szeroko rozumianej" branży chemicznej w regionie łódzkim. Najważniejszą częścią projektu jest organizowanie kursów szkoleniowych i doradztwa, szczególnie z zakresu prawa związanego z nowym systemem rejestracji chemikaliów - REACH, Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych, transportu chemikaliów i gospodarki odpadami na terenie Unii Europejskiej.
EN
This abstract presents the most important facts involvet with the Consulting Centre (CK) after one year its activity. CK was created as internal structure of Institute of Dyes & Organic Products in Zgierz for preparing special network cooperation mainly between small and medium enterprises from "widely understanding" chemical sector of the Lodz region. Most important part of this project is presenting them knowledge about law regulations connected with new registration system for chemicals - REACH, Material Safety Sheets (MSDS), transport (ADR) and environmental problems with wastes in all European Market.
2
Content available remote Nowe prawo Unii Europejskiej w dziedzinie chemikaliów - REACH (część 2)
100%
PL
Wiosną 2007 roku uległy zmianie przepisy dotyczące obrotu i stosowania chemikaliów na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) w dużej części ma zastąpić istniejące w tym zakresie prawo w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia człowieka i środowiska.
EN
Present legislation concerning placing on the market and appling chemicals changed in the spring 2007 year. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) in a big part will take over the current law in order to increase human and environment safety.
3
Content available remote Rola IPO we wprowadzaniu systemu REACH w Polsce
100%
PL
W pracy scharakteryzowano badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemie REACH oraz wymagania stawiane przed producentami i importerami substancji chemicz- nych, uzupełnione o najnowsze wymagania. Omówiono ocenę zagrożenia dla zdrowia człowieka, oraz dla środowiska. Na przykładzie rozpuszczalnika i koalescenta, jakim jest Hydroksyester HEI, scharakteryzowano wyniki wymaganych badań toksyko-logicznych i ekotoksykologicznych, niezbędnych do rejestracji produktu.
EN
In this article researches necessary to get substance certification in REACH system and requirements placed before producers and importers of chemical substances with present requirements were presented. Assessment of human health and environmental menace was discussed. For example of Hydroxyester HE I, toxicological and ecotoxicological researches, necessary to product registration were characterized.
EN
The article analyses the application of two management systems - REACH directive and ISO 14040 (Life Cycle Assessment - LCA) with reference to the technological process as well as by-products of mineral wool production. It characterizes basic differences between the norms discussed, i.e. the strict formalization of REACH, which results in the analysis being conducted according to a precisely defined scheme, or the subjective character of LCA, which makes it possible to take into account the most important environmental aspects pertaining to the entire life cycle of a particular product. The discussion provides a basis for formulating the general conclusion that the classification criteria encompassed by REACH regulations do not allow for a complex analysis of the negative environmental impact of a particular substance (preparation, product) and should be complemented with elements of LCA analysis.
PL
W pracy analizie poddano zastosowanie dwóch systemów zarządzania - rozporządzenia REACH oraz normy ISO 14040 (Środowiskowego Cyklu Życia Produktu - LCA) w odniesieniu do procesu technologicznego wytwarzania, jak również odpadów powstających w procesie produkcji wełny mineralnej. Scharakteryzowano podstawowe różnice występujące między omawianymi normami, tj. ścisłe sformalizowanie REACH, którego konsekwencją jest dokonywanie analizy według ściśle określonego schematu, oraz subiektywny charakter LCA, pozwalający na uwzględnienie najważniejszych aspektów środowiskowych, odnoszących się do pełnego cyklu życia określonego wyrobu. Przeprowadzone rozważania dają podstawę do sformułowania generalnego wniosku, wskazującego, iż kryteria klasyfikacyjne ujęte przez przepisy rozporządzenia REACH nie pozwalają na kompleksową analizę negatywnych oddziaływań środowiskowych określonej substancji (preparatu, wyrobu) i powinny zostać uzupełnione o elementy analizy LCA.
9
75%
EN
REACH is an European Community regulation, which aims to improve the protection of hu-man health and the environment from the risks that can be posed by chemicals. All chemical substances within the European Community (EC) territory in quantities of more than 1 Mg P.A. have to be registered by manufactures or importers, which have to submit to ECHA dossiers about each substance. The last mentioned refers to both natural as well as synthet-ic substances. Good example of this type of substances are zeolites. This paper presents the aspects of REACH regulation in case of zeolites production. Zeolites are crystalline, micro porous, hydrated aluminosilicates that are built from an infinite-ly extending three dimensional network of [SiO4]4- and [AlO4]5- tetrahedral linked to each oth-er by the sharing of oxygen atoms. Zeolites, thanks to their sorptive and ion-exchange prop-erties, have a great potential in their application e.g. water and wastewater treatment (re-moval of ammonium ions, heavy metals, oil-derivative contaminants, radioactive com-pounds), adsorption processes etc. Zeolites are natural minerals (chabazite, phillipsite, mor-denite, clinoptilolite) but majority of zeolites used commercially are produced in synthetic processes. Natural zeolites are a substance within the meaning of REACH regulation as a consequence of mentioned substance definition given in 3rd Article of regulation. The prob-lem of synthetic zeolites is closely connected with status of waste in the meaning of Waste Framework Directive and REACH regulation.
PL
W październiku 2003 r. Komisja Europejska ogłosiła plan wprowadzenia systemu kontroli substancji chemicznych REACH. Założeniem systemu jest zagwarantowanie, że chemikalia używane w produktach konsumpcyjnych dostępnych na rynkach europejskich są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Projekt ten ma także na celu podniesienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego. Po blisko 18 miesiącach od rozpoczęcia prac nad systemem REACH przyszedł czas na krótkie podsumowanie tego, co zostało osiągnięte do tej pory w tej dziedzinie. W artykule prezentujemy krótkie wprowadzenie w tematykę polityki REACH oraz jej ogólne założenia wraz z dotychczasową oceną skutków proponowanych przepisów.
PL
Przedstawiono ogólne zasady identyfi kacji substancji obowiązujące w systemie REACH, w tym zasady podziału substancji wpływające na sposób ich identyfikacji.
EN
The general principles of substance identifi cation applicable in REACH system, including principles of division of substances, affecting the way of their identification, have been presented.
EN
The article outlines practical implications associated with the development and implementation of the REACH regulation. Following the introduction of this legal act, the system for managing the safety of chemical substances throughout the European Union has been harmonised and based on the principles of registration, evaluation and authorisation. These rules apply to all types of substances, preparations and products available on the market. Their importance in reducing the environmental impact of hazardous substances, including explosives, should be considered particularly important. The study inter alia analyses the advantages of applying the REACH system to mining explosives (dynamites and emulsion explosives), including in particular a comprehensive analysis of the environmental effects of the use of this type of substances, carried out according to unified criteria specified in the provisions of the regulation. On the other hand, the major drawback of the adopted regulations is the failure to take into account the conditions associated with the safety of the working environment in the discussed legal act.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne konsekwencje związane z opracowaniem i wdrożeniem regulacji rozporządzenia REACH. W następstwie wprowadzenia tego aktu prawnego nastąpiło ujednolicenie systemu zarządzania bezpieczeństwem substancji chemicznych na obszarze całej Unii Europejskiej i oparcie go na zasadach rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń. Zasady te odnoszą się do wszelkiego rodzaju substancji, preparatów i wyrobów znajdujących się w obrocie handlowym. Za szczególnie istotne należy uznać ich znaczenie w zakresie ograniczenia środowiskowych oddziaływań substancji niebezpiecznych, do których zalicza się materiały wybuchowe. W ramach rozważań podjętych w pracy analizie poddano zalety zastosowania systemu REACH względem górniczych materiałów wybuchowych (dynamitów i materiałów wybuchowych emulsyjnych), do których zaliczyć należy w szczególności kompleksową analizę skutków środowiskowych zastosowania tego rodzaju substancji prowadzoną wedle ujednoliconych kryteriów ustalonych poprzez przepisy rozporządzenia. Z kolei na najistotniejszą wadę przyjętych regulacji uznać należy nie uwzględnienie w ramach omawianego aktu prawnego uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy.
14
75%
EN
REACH is an European Community regulation, which aims to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals. All chemical substances within the European Community (EC) territory in quantities of more than 1 Mg P.A. have to be registered by manufactures or importers, which have to submit to ECHA dossiers about each substance. The last mentioned refers to both natural as well as synthetic substances. Good example of this type of substances are zeolites. This paper presents the aspects of REACH regulation in case of zeolites production. Zeolites are crystalline, micro porous, hydrated aluminosilicates that are built from an infinitely extending three dimensional network of [SiO4]4- and [AlO4]5- tetrahedral linked to each other by the sharing of oxygen atoms. Zeolites, thanks to their sorptive and ion-exchange properties, have a great potential in their application e.g. water and wastewater treatment (removal of ammonium ions, heavy metals, oil-derivative contaminants, radioactive compounds), adsorption processes etc. Zeolites are natural minerals (chabazite, phillipsite, mordenite, clinoptilolite) but majority of zeolites used commercially are produced in synthetic processes. Natural zeolites are a substance within the meaning of REACH regulation as a consequence of mentioned substance definition given in 3rd Article of regulation. The problem of synthetic zeolites is closely connected with status of waste in the meaning of Waste Framework Directive and REACH regulation.
17
Content available remote Konferencja "Nowoczesne technologie w rozwoju przedsiębiorstw"
63%
18
Content available remote Ogólnopolska konferencja nt. Systemu REACH (II edycja)
63%
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.