Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 341

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The main scientific publications on chemistry and technology of light-sensitive materials, published by the Chemistry and Technology of Photographic Processes Group are listed. The main scientific and research activities performed in this unique group in Poland are presented. The technological achievements which have been applied in the Polish photochemical industry are also described. Additionally, the teaching achievements at the academic level of the Chemistry and Technology of Photographic Processes Group are described.
3
100%
PL
Ochrona krajobrazu kulturowego miast, których społeczność stanowi społeczeństwo informacyjne powinna być rozpatrywana w sposób odmienny niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Priorytetowym zadaniem stało się uświadamianie społeczeństwu wartości tego krajobrazu przez udostępnianie informacji na ten temat przy zastosowaniu nowoczesnych metod komunikacji. Dla opinii publicznej łatwiej zrozumiałe jest przełożenie wartości krajobrazu kulturowego na czynniki wymierne np. finansowe, niż dyskusje teoretyczne. W tym celu zastosowano metodę prof. Bogdanowskiego jako podstawę do opracowania teorii systemu komputerowego łączącego w sobie elementy planowania i administracji krajobrazem z danymi socjologicznymi i finansowymi. Metoda JARK-WAK umożliwia pracę w różnych skalach miasta i skorelowaniu jednostek różnych poziomów planowania w jeden system. Może on stanowić narzędzie programowego zarządzania i ochrony krajobrazów kulturowych.
EN
Protection of the cultural landscapes of cities where the community is information society should be considered in a different way than it was several years ago. The priority task is to raise public awareness of this landscape by providing information using modern communication methods. More effective communication tool than the problem discussions about the value of the cultural landscape is to indicate on the basis of financial data that it actually is. For this purpose, the method of prof. Bogdanowski was chosen as the platform for computer program development. Program made on basis of JARK-WAK analisys could combine elements of the planning and administration of the landscape with sociological and financial data. This method could work in different scales of the city and correlate units of different levels of planning in a single system. It can be a tool for program management and protection of cultural landscapes.
PL
Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem Internetu, staje się coraz bardziej popularną metodą zdobywania wiedzy wśród osób pracujących, w tym inżynierów budowlanych. W referacie zostaną opisane projekty badawcze, które prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, będące narzędziem do przygotowania studiów podyplomowych "Zarządzanie w budownictwie" metodą distance learning. Zaprezentowane zostaną projekty Leonardo da Vinci (LDV) wykorzystujące platformy internetowe do nauczania: MOODLE oraz EDUMATIC. Innymi prezentowanymi projektami LDV są programy badawcze, w których opracowywane są podręczniki do nauczania zarządzania w budownictwie oraz naprawy maszyn w transporcie. Na bazie tych podręczników przygotowane są programy studiów podyplomowych dla nauczania na odległość z wykorzystaniem internetowej platformy "IT'S LEARNING". Na bazie projektu AUGMENTED REALITY powstanie komputerowy system wspomagający naprawy maszyn budowlanych.
EN
Distance Learning mode of study, via Internet, is more and more popular amongst working personnel, including construction engineers. Paper presents EU funded researches at Warsaw University of Technology connected with preparation of distance learning postgraduate study for engineers - "Management in construction". Leonardo da Vinci projects (LdV) will be presented - with use of the internet platforms: MOODLE and EDUMATIC. Also LDV project connected with preparation of books set for Construction Managers' Library will be presented, as well as the one connected with construction machinery repairs. Those books are the base for postgraduate studies with use of the IT'S LEARNING internet platform. On the base on LdV AUGMENTED REALITY project computer system for machines repairs will be created.
PL
Autor artykułu przedstawia funkcjonowanie systemu narodów zjednoczonych w postaci Organizacji Narodów Zjednoczonych jako gwaranta światowego bezpieczeństwa. Analizuje najważniejszy dokument, a mianowicie Kartę Narodów Zjednoczonych. Przedstawia strukturę organizacji. Szczególną uwagę poświęca Radzie Bezpieczeństwa, analizując najważniejsze rezolucje.
EN
The author of the article is showing functioning of the system of united nations in the figure of the United Nations as the guarantor of the world safety. He is analyzing the most important documents, especially United Nations Charter. He is presenting the structure of the organization. He is devoting the particular attention to the Security Council, analyzing the most important resolutions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad szybkością wysokotemperaturowego utleniania obecnie najczęściej stosowanych stali zaworowych H9S2 i 50H21G9 N4. Badaniami objęto również stal niskostopową 42CrMo4 stosowaną na zawory dolotowe silników oraz stal austenityczną H23N18. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono zaskakująco duży spadek żaroodporności stali chromowo-manganowej 50H21G9N4 w temperaturach przekraczających 800°C. Szybkość utleniania tej stali w temperaturze 900°C ponadsześciokrotnie przekroczyła umowną wartość 1g/(m²·h) wyznaczającą granicę żaroodporności stali. Tak duży spadek żaroodporności stali 50H21G9N4 należy wiązać ze zwiększoną kruchością zgorzeliny zawierającej tlenki manganu, co potwierdziły badania makroskopowe. W przeprowadzonych badaniach najwyższą żaroodporność wykazywała stal austenityczna chromowo-niklowa H23N18, ale możliwości zastosowania tej stali na zawory wylotowe są bardzo ograniczone ze względu na stosunkowo niskie własności wytrzymałościowe w temperaturach przekraczających 700°C. W świetle przeprowadzonych badań w pełni uzasadniona jest konieczność podjęcia prac nad opracowaniem ceramicznych powłok kompozytowych stwarzających bariery cieplne na powierzchniach zaworów narażonych na działanie gorących gazów spalinowych [L. 7, 8]. Powłoki te są przydatne również w technologii obróbki cieplnej stali żaroodpornej, np. gdy istotne jest uzyskanie określonych właściwości w aspekcie charakterystyk tribologicznych.
EN
The paper presents the results of a study into the high temperature oxidation of H9S2 and 50H21G9N4 steels, currently the most commonly used valve steels. The study also comprised the low-alloy 42CrMo4 steel used for internal-combustion engine intake valves as well as the H23N18 austenitic steel. The study demonstrated a remarkably high decrease of the heat resistance of the chromium manganese 50H21G9N4 steel at temperatures exceeding 800°C. The oxidation rate at 900°C exceeded the arbitrary 1g/(m2·h) heat resistance limit by over six times. Such a high decrease of heat resistance of 50H21G9N4 seems related to increased fragility of the scale containing manganese oxides, which was confirmed by a macroscopic study. The austenitic chromium-nickel H23N18 steel. Revealed the highest level of heat resistance but its low mechanical properties at temperatures exceeding 700°C considerably reduces its potential use in exhaust valves. The present study necessitates future research into the development of ceramic composite coatings that would constitute thermal barriers on valve surfaces exposed to hot exhaust gases [L. 7, 8]. These coverings are useful in technology of thermal processing also steel heat-prof, e.g. when obtainment of definite specificity is important in aspect of characteristic tribology.
PL
Rozwój gospodarczy współczesnych aglomeracji miejskich powoduje ich niekontrolowane rozprzestrzenianie przestrzenno-krajobrazowe. Miejscowości pierwotnie oddalone od aglomeracji stają się w pewnym momencie jej częścią jako osiedla. Kształtowanie krajobrazu takich osiedli stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej architektury krajobrazu. Na przykładzie osiedla Szczecin-Dąbie zobrazowano problem degradacji krajobrazu kulturowego dawnej miejscowości Dąbie. Pomimo istniejących analiz krajobrazowych nie opracowano prawnych narzędzi ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy. Wskazano wymóg zmiany podejścia do zarządzania budżetem miasta i odejście od hierarchizacji przestrzeni miejskich na rzecz hierarchizacji potrzeb mieszkańców.
EN
Economic development of modern cities causes uncontrolled development of urban landscapes. Towns originally separated from agglomeration become at some point a part of the it. Landscape development of such settlements is one of the biggest challenges in modern landscape architecture. Problem was visualized on example of Szczecin Dąbie where landscape degradation of old town was vast. Despite the existing landscape analysis there has not been developed any legal tool to protect existing historic landscape. One suggested requirement to change the approach to the city budget management and a departure from the hierarchy of urban spaces for the benefit of the hierarchy of needs of residents.
Mosty
|
2014
|
tom nr 1
16--17
PL
Przemysław Nowak, dyrektor generalny firmy Aarsleff, pełniący także funkcję prezesa Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, opowiada o działaniach prowadzonych w ramach firmy, ciekawych projektach i realizacjach, a także o problemach, z jakimi musi się zmierzyć inżynier zajmujący się jedną z najciekawszych i zarazem najtrudniejszych dziedzin, jaką jest geotechnika.
16
Content available remote Sandvik – innowacyjność od 1862
100%
PL
W roku 1858 po raz pierwszy w świecie, w pobliżu niewielkiej miejscowości Hofors w Szwecji, przemysłowiec Göran Fredrik Göransson przeprowadził skuteczny wytop stali metodą Bessemera. Göransson kupił od Bessemera prawa do części jego patentu, co pozwoliło mu wprowadzić metodę do przemysłu. W 1862 roku, jako joint venture z kilkoma starymi stalowniami, powstał nowy producent stali wysokiej jakości Högbo Stal – Jernawerks AB z siedzibą w Sandviken. W bardzo zbliżonym czasie nastąpił dynamiczny rozwój mechanizacji górnictwa.
PL
W artykule przedstawiono Krajowy System Zarządzania Ruchem /KSZR/, którego zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu sterowania ruchem pojazdów na drogach krajowych. GDDKiA postanowiła stworzyć system na bazie istniejących już europejskich rozwiązań poprzez zastosowanie zintegrowanych usług ITS. Twórcy KSZR postanowili wdrożyć sprawdzone rozwiązanie oparte na modelu Europejskiej Ramowej Architektury ITS, znaną pod nazwą FRAME (ang. Framework Architecture Made for Europe). Architektura FRAME pozwali GDDKiA na wdrażanie nowych komponentów oraz łatwą rozbudowę i integrację z innymi systemami. KSZR podniesie konkurencyjność polskiej infrastruktury, o ile głównym kryterium nie będzie cena lecz gwarancja jakości wykonanych modułów wdrożeniowych.
EN
The paper presents the National Traffic Management System /KSZR/ whose task will be to improve safety and traffic management. GDDKiA decided to create a system based on already existing European solutions through the use of integrated ITS services. Developers of KSZR decided to implement a proven solution based on the FRAME model. FRAME Architecture allows GDDKiA the implementation of new components and easy expansion and integration with other systems. KSZR will increase the competitiveness of polish infrastructure, if the main criterion is not the price but the warranty of quality of the created implementation modules.
PL
W referacie przedstawione zostały założenia i pierwsze rezultaty projektów europejskich, organizowanych przez pracowników Politechniki Warszawskiej: Projekt Leonardo da Vinci (MAIN.CON, 2010-2012) - "Augmented Reality Applied to Machinery Maintenance from Construction Sector" oraz Projekt Norweskiego Instrumentu Finansowego (NORW, 2009-2011) - "Distance Learning within Management In Construction".
EN
Paper presents first findings, assumptions and initial results of the two innovative projects for construction industry, organized by researchers from Warsaw University of Technology: Leonardo da Vinci Projects (MAIN.CON, 2010-2012) - "Augmented Reality Applied to Machinery Maintenance from Construction Sector" and Norwegian Instrument Project (NORW, 2009-2011) - "Distance Learning within Management in Construction".
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
7271--7273
PL
W artykule przedstawiono rosnące znaczenie sprzedaży internetowej i jej wpływ na handel tradycyjny. Przeanalizowano różnice w konkurencyjności pomiędzy handlem tradycyjnym a handlem internetowym. Zaproponowano rozwiązania, które mają na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych względem sprzedaży internetowej.
EN
This article presents the growing importance of the ecommerce and its influence on the traditional trade. It differences in the competitiveness between the traditional trade and the e-commerce. Moreover, the author suggests some solutions that aim to improve the competitiveness of the commercial enterprises in comparison with the e-commerce.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.