Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Informatycy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Based on 25 interviews with high-skilled migrants, this article examines the migration of IT professionals from Ukraine in Australia. Their migration experience - identified as 'migration for achievement' - is examined in three ways. First, the article sets out the structural context for migration and the formation of the achievement life strategy: (1) the emergence and growth of the IT industry in Ukraine, in combination with (2) shifts in Australian migration policy triggered by the growth of the innovation economy and demand for highly skilled migrants. Second, it examines migration decision-making and the individual motivations, values, aims and agency of migrants. Third, the article explores how achievement life strategies are recreated or transformed after migration by looking into the migrants' adaptation, occupational outcomes, language and national identity, future plans and aspirations. The narratives of the 'achievement migrants' in Australia form a story of well-integrated members of Australian society and active agents of social and economic life. Given their capacity to successfully maintain their social and economic status after migration, along with their positive contributions to Australian society in terms of social cohesion, innovation and economic production, this group can be considered a 'brain-gain' for Australia. (author's abstract)(original abstract)
2
Content available remote Weryfikacja kwalifikacji informatycznych
100%
XX
Niektóre umiejętności i kwalifikacje mają charakter uniwersalny i są wykorzystywane na różnych stanowiskach pracy w wymaganym zakresie. Kwalifikacje informatyczne mają taki charakter i w związku z tym zakres wiedzy i umiejętności korzystania z nowych technologii informatycznych zależy od wykonywanej pracy na danym stanowisku. Profesjonalny informatyk stosujący rozwiązania informatyczne na potrzeby klienta powinien mieć większe kwalifikacje informatyczne niż użytkownik opracowywanego rozwiązania. Weryfikacja posiadanych kwalifikacji informatycznych w celu prawidłowego obsadzenia stanowisk pracy jest kluczowa. W artykule przeprowadzono badania opinii środowiska informatyków na temat systemu weryfikowania i certyfikowania kwalifikacji informatycznych. Wyniki badania są zaskakujące, gdyż opinia środowiska na temat potrzeby systemu weryfikacji kwalifikacji informatycznych jest bardzo wstrzemięźliwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Some skills and qualifications are universal and are used in various job positions to the required for the position extent. IT qualifications are such that the knowledge and skills of using new information technology depend on the work done at the given position. A professional IT technician who performs IT solutions for the client needs to have a higher IT qualification from the user of the solution being developed. It is crucial to verify that qualifications are adequate in order to properly fill the job. In this article, we show the results of a study on the opinion of the IT community on the IT certification and certification system. They are surprising because the environment of the need for an IT verification system is very restrained.(original abstract)
XX
Projekt rekrutacyjny skoncentrowany na pozyskaniu kilkuset specjalistów ze znajomością języków obcych zapoczątkował w firmie Atos okres intensywnej rekrutacji. Firma świadczy m.in. usługi wsparcia informatycznego dla klientów zagranicznych, kluczowymi kompetencjami są więc świetna znajomość języka obcego i umiejętności IT. Takich kandydatów nie ma wielu, receptą jest więc dostarczenie brakujących kompetencji już po zatrudnieniu. Z doświadczeń firmy Atos wynika, że lepiej zatrudnić osoby doskonale przygotowane od strony językowej, których kompetencje techniczne można rozwijać po zatrudnieniu. (fragment tekstu)
XX
W firmie może istnieć kilka zespołów odpowiedzialnych za sprawne działanie wsparcia informatycznego. Przedstawiono krótki opis funkcji realizowanych przez te zespoły. Warto się zastanowić, czy lepiej posiadać własną wykształconą kadrę informatyczną, która będzie zabezpieczać wsparcie informatyczne w procesach realizowanych przez firmę, czy do tego celu zatrudnić firmę zewnętrzną? Omówiono, jakie wymagania są stawiane kadrze informatycznej w firmie zarządzającej procesowo.
EN
Development of technology and information tools makes it possible to provide necessary software even within one or two weeks, depending on the scope of the project, by adequately prepared IT personnel. It is worth considering whether to employ own well-educated IT staff who are able to secure corporate processes in respect of IT support, or rather to outsource this function to some external company.(orgina abstract)
XX
Biznes oczekuje coraz większej elastyczności od IT. Przedmiotem artykułu jest problematyka jak IT może sprostać współczesnym wyzwaniom funkcjonowania organizacji i odnieść sukces. Raporty badawcze oraz poczynione przez autorkę liczne obserwacje i wywiady jednoznacznie wskazują na potrzebę rozwiązania trudnych relacji IT z użytkownikami końcowymi oraz wytyczenia kierunków działań dla polepszenia komunikacji i zwiększenia elastyczności sektora IT względem biznesu. Wobec tych faktów słusznym wyborem będzie postawienie na zasoby ludzkie i zmiany mentalne w funkcjonowaniu działów IT. W niniejszym artykule autorka skupia się na analizie przyczyn powyższych problemów, a następnie proponuje rozwiązania, które pozwolą uzyskać większą otwartość i przepustowość działu IT. Osoby odpowiedzialne za IT w firmie będą mogły wówczas łatwiej radzić sobie z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami otoczenia oraz dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Ponadto artykuł ukazuje potrzebę i wytycza kierunki ewoluowania modeli pracy w zawodach związanych z IT, postaw pracowników IT i ich relacji ze środowiskiem biznesowym. Umożliwią one wytwarzanie produktów i usług IT odpowiadających bieżącym oczekiwaniom organizacji, a tym samym dadzą szansę przywrócenia roli sektora IT jako lidera innowacyjności dla przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Business expects more and more flexibility from IT. Research reports and numerous observations and interviews made by the author, clearly indicate that the difficult relationship between IT and end users. It is imperative to identify new courses of action to improve communication and increase the flexibility IT sector of the business. The purpose of this article is therefore: • to present the problems in the requirements and expectations of the modern functioning of the organization towards IT, • to identify the causes of the observed phenomena in difficult relationships IT - the end user (company), • identifying courses of action to improve communication and increase the flexibility of the IT sector business. The author used both as a research methodology: analysis of the results of current research reports, as well as qualitative research - observation and interview. The qualitative information is vital for research in this area, providing comprehensive answers to questions like "Why?" As a research methodology used was observation. It had been applied during the implementation of IT projects in the companies surveyed. This allowed the identification of critical success factors of IT projects in organizations and the demarcation of necessary changes in this regard. Research made it possible to propose solutions for achieving greater openness and capacity of the IT sector. Thanks to those responsible for IT in the company will find it easier to cope with increasing demands and expectations of the environment and dynamically changing market conditions. Manufactured products and IT services will meet the current real needs of the organization. It will provide a chance to restore the role of the IT sector as a leader in innovation for enterprises. (original abstract)
XX
Autor artykułu, na podstawie danych badawczych, przedstawia postawy informatyków wobec zatrudniających ich organizacji. Specyficzne dla pracowników IT traktowanie zatrudniających ich firm może być charakterystyczne dla szerszej grupy wysoko specjalizowanych pracowników wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Author of the article, on the basis of research data, presents the attitudes of the IT professionals towards their employing organizations. The specific attitude of the IT employees towards their companies may be characteristic for a wider group of highly specialized staff. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano wybrane problemy oceny efektywności ekonomicznej wdrażania telepracy w zespołach informatycznych instytucji sektora publicznego. Telepraca jest formą zatrudnienia, która z powodzeniem może być stosowana w większości prac i zawodów informatycznych. W warunkach konieczności racjonalizacji stale rosnących kosztów pracy niezbędne staje się wdrażanie programów telepracy w zespołach IT, także w instytucjach publicznych. Autor przedstawił podstawy metodyczne badania efektywności ekonomicznej takich programów, które bazuje na rachunku CBA (Cost-Benefits Analysis). Szacowanie oczekiwanych korzyści oparto na kluczowych wskaźnikach celu (Key Goal Indicators) oraz kluczowych wskaźnikach wydajności (Key Performance Indicators) zalecanych w procesie PO7 Zarządzanie zasobami ludzkimi IT (Manage IT Human Resources) modelu COBIT® 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology). Zaproponowane podejście zostało następnie zweryfikowane na przykładzie rzeczywistego programu telepracy dla informatyków, wdrażanego w dużej instytucji publicznej, a wybrane szczegółowe oceny efektywności zawarto w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected problems of economic effectiveness evaluation of telework implementation for IT teams in the public sector institutions. Telework is a form of employment which can be successfully used in most of IT activities and professions. In need for rationalizing constantly growing labor costs it is necessary to implement telework programs in IT teams, also in public institutions. The author presented a methodological background for a study on economic efficiency of such programs based on the Cost-Benefits Analysis (CBA). Estimates of expected benefits are based on Key Goal Indicators (KGI) and Key Performance Indicators (KPI) recommended in the PO7 Manage IT Human Resources process of the COBIT® 4.1 model (Control Objectives for Information and related Technology). The suggested approach is then verified on a real example for IT telework program implemented in a large public institution, and selected detailed effectiveness assessments are included in this article. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań jakościowych (analiza desk research, wywiady), dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze IT. Problematyka podaży została przedstawiona w oparciu o wywiady z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, a także z przedstawicielami otoczenia biz- nesu. Zagadnienia związane z popytem były analizowane w oparciu o wywiady z przed- stawicielami wiodących przedsiębiorstw w branży, a także z osobami zajmującymi stano- wiska informatyczne. Badania ukazały istnienie specyficznych kwalifikacji i kompetencji w sektorze, które mogą stanowić podstawę budowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the results of qualitative research (desk research analysis, interviews) related to the supply of and demand for qualifications and competences in the IT sector. The issues of supply have been presented based on interviews with the representatives of formal and non-formal educational institutions as well as with business environment representatives. The issues concerning demand were analyzed based on interviews with the representatives of key companies in the IT sector and IT specialists. The research has shown that in the sector there are unique qualifications and competences which may provide a basis for building Sector Qualification Framework. (original abstract)
XX
Z perspektywy połowy drugiej dekady XXI w. można pisać o dwóch obliczach współczesnej gospodarki obsługującej potrzeby społeczeństwa informacyjnego - z jednej strony luźny, elastyczny i samoorganizujący się model pracy kreatywnej i kolaboratywnej, zapewniający swobodę działania i możliwość samorealizacji, z drugiej zaś coraz bardziej wyraźna niepewność warunków i form zrealizowania swojej drogi zawodowej w jednym zawodzie (life-long career), brak bezpieczeństwa zatrudnienia czy przerwy od ciągłych renegocjacji warunków zatrudnienia (echo postmodernistycznych tez o nadejściu ery społeczeństwa ryzyka U. Becka). Wydaje mi się, że ta z pozoru najbardziej zwycięska grupa zawodowa, jaką są informatycy, z biegiem czasu może być w powszechnym odczuciu odbierana jako zarazem inicjator i sprawca wielu niekorzystnych zmian na rynku pracy, w tym np. pojawienia się po stronie pracodawców oczekiwań darmowego wkładu pracy (tzw. giftwork), przedłużania czasu pracy "na próbę", rozmaitych form praktyki czy stażu, odsuwających w czasie moment właściwego zatrudnienia, proponowania umowy-zlecenia i tym podobnych zjawisk nawiązujących do zjawiska prekariatu, obejmującego obecnie aż 70% młodych ludzi do 30 roku życia na rynku pracy w Polsce34. Jednocześnie nie można też wykluczyć scenariusza, w którym informatycy w długim okresie sami staną się ofiarą zainicjowanych przez siebie zmian, a część nich "sproletaryzuje się, tracąc swoją uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy"(fragment tekstu)
EN
This article, based on literature review, tries to explore the growing probability that the perception of IT jobs on the OECD labour market will drastically change. Winners of the past decade, IT professionals and their task-oriented job contracts will now be increasingly blamed for the collapse of the old, secure jobs with a monthly paycheck.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono program Rządu Federalnego Niemiec "Zielona Karta" (Grune Karte), którego głównym celem było pokrycie zapotrzebowania rynku niemieckiego na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży informatycznej. Program ten oparty został na rozszerzonych możliwościach zatrudnienia we wspomnianej dziedzinie, zagwarantowanych między innymi poprzez złagodzenie restrykcyjnych przepisów polityki imigracyjnej, a tym samym ułatwienie dostępu do niemieckiego rynku pracy zagranicznym specjalistom.
XX
W sierpniu 2003 minęły trzy lata od momentu, gdy rząd niemiecki pod przewodnictwem kanclerza Gerharda Schrodera wprowadził w życie nowe przepisy ułatwiające podejmowanie pracy w Niemczech wysoko wykwalifikowanym specjalistom z branży informatycznej. Wprowadzone wówczas procedury miały na celu zaspokojenie zapotrzebowania niemieckich firm informatycznych na specjalistów IT. W artykule omówiono doświadczenia tych trzech lat.
XX
Przedmiotem artykułu są powiązania między lojalnością pracownika a zadowoleniem z pracy określone na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w firmie z branży telekomunikacyjnej. Na początku zidentyfikowano pracowników według prezentowanych przez nich typów lojalności. Można wyróżnić wśród nich osoby z postawą pozytywną, obojętną lub negatywną. Następnie przedstawiono rodzaje zadowolenia z pracy oraz jego determinanty. Zaprezentowano, w zestawieniu z typami lojalności pracowników badanej firmy, wyniki badań zadowolenia z pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the connections between loyalty and job satisfaction based on surveys questionnaire conducted in a company of telecommunications industry. At the beginning workers were identified by type of loyalty presented by them. One can distinguish among them persons with a positive attitude, indifferent or negative. Then the types of job satisfaction and its determinants were presented. The results of research on the impact of job satisfaction, compared with the types of loyalty of tested employees were presented and discussed in the final part of the article. (original abstract)
XX
W artykule omówiono wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2009 roku według badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak. W badaniu wzięło udział 6800 respondentów ze wszystkich szczebli zarządzania, a najliczniejszą grupę stanowili programiści. Raport zawiera informacje o poziomach wynagrodzeń pracowników IT, informacje o rynkowej wycenie języków oprogramowania, różnych narzędzi IT oraz systemów operacyjnych.
XX
Stosunkowo wysoka liczba przyjęć nowych pracowników na stanowiska informatyczne, a nawet problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednich kandydatów świadczą o pozytywnej sytuacji informatyków na rynku pracy. Wpływają na nią również relatywnie niewielkie zwolnienia, a zwłaszcza istniejąca przez dłuższy czas liczba wolnych miejsc pracy na stanowiskach informatycznych - i to dla osób z różnym wykształceniem. Trzeba mieć nadzieje, że ta tendencja będzie się utrzymywać i zapotrzebowanie na informatyków na różnych stanowiskach będzie rosło. (fragment tekstu)
EN
The article describes chances for taking up work in computer scientist profession. It also specifies sectors and trades, which computer scientists can count on fast employment. There are characterized the most desirable specialties by employers, too. The article includes the analysis of polls results, which concern the market of computer science professions in West Pomeranian province. (original abstract)
15
Content available remote Informatyczki jako pracownicy wiedzy
84%
XX
Informatycy są grupą zawodową, która pomimo ogromnego znaczenia społecznego, ciągle w Polsce jest domeną mężczyzn. Tekst prezentuje dyskusje związane z przydatnością kobiet do tego zawodu, traktowanego jako zawód oparty na wiedzy. Na podstawie badań literaturowych wskazano główne argumenty za niską przydatnością kobiet do tego zawodu, które skonfrontowano z wynikami badania opinii. Celem badania kwestionariuszowego zrealizowanego na 74 informatykach jest weryfikacja potocznych przekonań o dyskryminacji w tym zawodzie oraz niskiej przydatności kobiet do jego pełnienia, poprzez zebranie opinii informatyczek na temat ich wyboru zawodu, posiadanych kompetencji, szans kariery oraz dyskryminacji. Pokazano, że choć kobiety dostrzegają że jest ich stosunkowo mało w tym zawodzie, to raczej nie deklarują postrzegania dyskryminacji, z jednym ważnym wyjątkiem - uważają że ich koledzy nie dostrzegają ich sukcesów zawodowych. Tekst kończą rekomendacje oraz sugestie co do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
IT workers are professional group with high importance for economy, however dominated by men. The article presents discussions about women usefulness in this profession treated as one of the knowledge professions. Based on questionnaire study of opinion of 74 young female IT workers about their reason for choosing this profession, competencies they have, discrimination thy observed and career plans the issue of discrimination in Polish IT sector are discussed. The results show that 40% of respondents have some relatives in IT profession, and that they do not perceived strong discrimination in their professional life, with one important exception - their peers do not acknowledge their professional success and endower. Discussion of these perception are presented and some recommendation formulated, as well as future research agenda. (original abstract)
XX
Rynek IT stoi u progu wielkich wyzwań. Dynamiczny rozwój technologiczny, stale napływające do Polski inwestycje sprawiają, że dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistycznej i menedżerskiej IT staje się dla pracodawców kluczowy. W obszarze tym powstaje coraz więcej miejsc pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy mieli dostęp do kompleksowej wiedzy o rynku. Potrzeby kadrowe firm sprawiają, że ścieżka kariery w IT w Polsce staje się niezwykle atrakcyjna i pożądana. Antal International we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych ma przyjemność przekazać Państwu poprzez czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" tylko wstęp do kompleksowego raportu na temat rynku pracy IT w Polsce. Publikacja opracowana została na podstawie badania, które objęło zarówno pracowników, jak i pracodawców. Chcemy, aby stała się ona cennym źródłem wiedzy zarówno dla szefów firm i działów IT, kluczowych instytucji rynku pracy, jak i nowych inwestorów. (fragment tekstu)
XX
Ponieważ informatyka podlega najszybszym przemianom, właśnie dla specjalistów z tej dziedziny rynek pracy jest najbardziej przyjazny. W tej branży istnieją duże możliwości rozwoju indywidualnej kariery, jest większa gwarancja stabilności zatrudnienia i korzystne gratyfikacje.
XX
Obok ogólnych zaleceń przy wyborze strategii na start zawodowy, istnieją właściwości rynku, jak np. oczekiwane zarobki z uwzględnieniem różnych aspektów, takich jak branża, wielkość przedsiębiorstwa, poziom wykształcenia absolwenta albo region zatrudnienia. Poniższy artykuł pokazuje wyniki aktualnych badań w tym zakresie w Niemczech dla początkujących informatyków aby umożliwić im wybranie strategii początku zawodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In addition to general recommendations for choosing a career start strategy, there are market characteristics, such as expected earnings, taking into account various aspects such as industry, company size, level of education of a graduate or region of employment. The following article shows the results of current research in this field in Germany for beginning IT professionals to enable them to choose a career start strategy.(original abstract)
XX
Najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. Działania podejmowane w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy, atmosfery i relacji pomiędzy zatrudnionymi traktować należy jako inwestycję, ponieważ długoterminowe korzyści takich działań można rozpatrywać w wielu aspektach. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników empirycznych badań pilotażowych przeprowadzonych w korporacjach z branży IT dotyczących wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec zatrudnionych. (abstrakt oryginalny)
EN
The most important asset of any organization is the people. Measures taken to improve the quality and safety of work, the atmosphere and relations between employees should be treated as an investment, since the long-term benefits of such activities can be seen in many respects. The aim of this paper is to present the results of empirical pilot studies conducted in IT corporations concerning the implementation of corporate social responsibility principles towards employees. (original abstract)
XX
Przeobrażenia zachodzące we współczesnej gospodarce powodują m.in. głębokie zmiany modeli i mechanizmów realizowania karier zawodowych. Tradycyjny typ kariery zawodowej realizowany był w ramach jednej (lub niewielu) organizacji, a strategia karierowa była oparta na modelu biurokratycznym i polegała na spełnianiu przez jednostkę odgórnie zdefiniowanych formalnych wymogów awansu stanowiskowego. Współcześnie kształtuje się nowy typ kariery zawodowej. Ich trajektorie zawierają wiele tranzycji międzyorganizacyjnych, a także tranzycji do nowych specjalności i form zatrudnienia. Badania przeprowadzone wśród polskich informatyków wykazały, że w tej grupie zawodowej kariery nowego typu są realizowane przede wszystkim przez najmłodsze generacje specjalistów. Można się jednak spodziewać, że w najbliższych latach nowe wzory karier zawodowych będą się upowszechniać i gruntować nie tylko wśród polskich specjalistów IT , ale procesy te stopniowo obejmować będą także inne zawodowe rynki pracy. Niewątpliwie zjawisko to będzie stanowiło trudne wyzwanie dla organizacji XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
The traditional career develops within one or several organizations. On the other hand, trajectories of a new type of career involve many transitions between organizations, as well as transitions to new specializations and forms of employment (i.e. boundaryless careers). As demonstrated by surveys conducted among Polish IT specialists, in the case of this group of professionals, the new-type careers are primarily pursued by the younger generations of specialists. Nevertheless, this new approach can be expected to spread and consolidate over upcoming years not only among Polish IT specialists, but also in other job markets. This phenomenon will undoubtedly pose a difficult challenge for organizations in the twenty-first century. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.