Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Koniunktura gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
XX
Modelowanie ekonometryczne jest sformalizowaną metodą prognozowania koniunktury. Większość z metod ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania sytuacji gospodarczej opiera się na założeniu określonych zależności i relacji historycznych pomiędzy występującymi w modelu zmiennymi. Jeżeli trendy historyczne nie zostaną w sposób znaczący zaburzone, modele cechują się zazwyczaj dobrymi własnościami predykcyjnymi. Do badania koniunktury gospodarki województwa śląskiego wykorzystano model ekonometryczny powiązań między wybranymi zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę. W szczególności do oceny wahań koniunkturalnych zastosowano pierwiastki charakterystyczne równania końcowego. Wystąpienie pierwiastków charakterystycznych będących liczbami zespolonymi świadczy o występujących wahaniach koniunkturalnych.(fragment tekstu)
EN
The article presents an attempt of using econometric model in the silesia province economic situation modeling. The analysis is mainly based on the final model. Main conclusion from the characteristic root analysis: - Upper Silesia is not under the influence of economic cycle, - private sector is more effective than public (original abstract)
XX
Innowacja i proces jej dyfuzji uznawane są za rezultat interaktywnego i wspólnego procesu sieciowego, międzypersonalnych i instytucjonalnych związków ewoluujących w czasie. Są one odpowiedzią na poziomie regionalnym na osiągnięcia wyznaczane przez "nową gospodarkę", czyli procesy globalizacji i akceleracji zmian technologicznych. Kreują one tym samym możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych. Sieci innowacji na poziomie regionalnym i krajowym znajdują się w sferze zainteresowań teoretyczno-empirycznych w czasie ostatnich 15-20 lat, choć w Polsce studia w tym zakresie rozpoczęto dopiero pod koniec lat dziewięć-dziesiątych1. Przedmiotowe badania skupiają się na uwarunkowaniach rozwoju i rozprzestrzeniania innowacji technologicznych2. Istnieją zróżnicowane podejścia do interpretacji pojęcia regionalny system innowacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. Positive feedback of used probit modeling, means that the economic cycle have a significant effects on the innovation activity in Western Pomeranian region. Previous observations in conjunction with current research conducted by the author suggests that improving the structure of the exchange will be the nature of evolu tionary changes in the used technologies. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity by businesses not only in Western Pomeranian voivodeship, but also in well-developed regions. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innova-tion policy on the national and regional level.(original abstract)
XX
Wskaźniki złożone dotyczące ogólnej działalności gospodarczej w Polsce, obejmujące okres od października 1992 do marca 1996 porównano ze wskaźnikami bazującymi na danych statystycznych. Celem zadania było sprawdzenie jak dalece ogólne wskaźniki RIED ukazują obecną sytuację zagregowanych wskaźników ekonomicznych i jak dalece mogą one spełniać rolę sygnalizatorów zmian w przyszłości w dziedzinie ogólnej działalności gospodarczej. (M.P.)
EN
A composite indicator of general business activity for Poland based on the RIED survey data, covering the period from October 1992 to March 1996, has been confronted with the composite indicator of general business activity based on statistical data. Both indicators are available on a monthly basis. The quantitative index covers a much longer period since January 1975 until now and it was compiled separately by this author in the research project on composite indicators of business activity for Poland. The aim of the exercise presented here was to check to what extent the RIED general indicator was correlated with the reference series showing the actual movement of aggregate economic activity and whether or not it revealed any leads which might justify its use for signalling future changes in general business activity. (original introduction)
XX
Ocena stanu koniunktury gospodarczej w województwach prowadzona jest przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od początku roku 2001. Badanie prowadzone jest metodą testu koniunktury w cyklu miesięcznym. Pytania podzielone są na dwie standardowe grupy. Pierwsza dotyczy oceny bieżącej sytuacji gospodarczej (w porównaniu do poprzedniego miesiąca), a druga przewidywań co do jej zmiany w najbliższym okresie (od miesiąca do trzech miesięcy). IBnGR wykorzystuje w swoim badaniu cztery, różniące się nieco od siebie, rodzaje ankiet - każda kierowana do innej grupy przedsiębiorstw. We wszystkich ankietach zawarte jest pytanie dotyczące oceny ogólnej sytuacji gospodarczej oraz pytanie dotyczące oczekiwań co do jej zmiany w kolejnych miesiącach. W ankiecie znajdują się także po cztery pytania odpowiadające specyfice działalności w danym sektorze (dwa dotyczące sytuacji bieżącej i dwa dotyczące oczekiwań w najbliższej przyszłości). I tak, firmy przemysłowe pytane są między innymi o zmianę poziomu zapasów i zmianę zatrudnienia. Firmy usługowe i firmy handlowe o obroty i liczbę klientów, a banki o wartość udzielonych kredytów i przychody z działalności operacyjnej. Każda z ankiet zawiera w sumie sześć pytań - trzy odnoszące się do sytuacji bieżącej i trzy sondujące oczekiwania przedsiębiorców. Ponieważ odpowiedzi na pytania mają charakter subiektywny, co miesiąc w poszczególnych firmach odpowiadają na nie te same osoby. Pozwala to znacznie ograniczyć czynnik subiektywizmu i czyni porównywalnymi wyniki z kolejnych miesięcy. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono analizę koniunktury gospodarczej, która służy doskonaleniu metod kierowania przedsiębiorstwem w nowych warunkach ekonomicznego rozwoju.
EN
The paper is a theoretical-methodical contribution to the analysis of economic activities. Special consideration has been given to trade. The author deals with "trend of business", an economic category acquiring new characteristics and a different meaning, especially under in-dependence of enterprises. Basing on the enlarged description of that category, a possibility of measuring it using the proposed system of indices has been considered. The analytical reasoning has been supported by the suitable example illustrating the essence and range of the market analysis. (original abstract)
6
Content available remote Cykliczność czy antycykliczność cen w Polsce?
100%
XX
Celem artykułu jest analiza współzależności między zmianami cen konsumpcyjnych i produkcyjnych a produkcji w Polsce w okresie 1995-2015. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują brak obecności zjawiska cykliczności cen konsumpcyjnych oraz występowanie zjawiska cykliczności cen produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Rezultaty badań mają istotne implikacje teoretyczne i praktyczne. W tradycyjnym podejściu do relacji między cenami a produkcją najczęściej zakłada się, że poziom cen jest procykliczny, co oznacza wzrost cen w warunkach wzrostu poziomu produkcji i spadek cen w sytuacji spadku wielkości produkcji. Jednakże wyniki badań przedstawionych w niniejszym artykule wskazują, iż przyjęte założenie o cykliczności cen nie zawsze jest właściwe. Wyniki analizy są także ważne ze względu na politykę pieniężną prowadzoną w kraju, bowiem brak istnienia cykliczności cen konsumpcyjnych wymaga od banku centralnego odmiennych reakcji w odpowiedzi na wahania aktywności gospodarczej w kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the interdependence between changes in consumer and producer prices and production in Poland in the period 1995-2015. In the study were used a research methods based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as statistical and econometric methods. The results of the study suggest the absence of the phenomenon of cyclical consumer prices and the phenomenon of cyclical production prices in the short and long run. Research results have important theoretical and practical implications. In the traditional approach to the relationship between prices and production usually it assumes that the price level is pro-cyclical, which means an increase in prices in the conditions of increase in production and a decline in prices in the situation of a fall in production. However, the results of the study indicate that the accepted assumption about the cyclicality of prices is not always appropriate. The results of the analysis are also important from the monetary policy point of view, as the absence of cyclical consumer price requires from the central bank's different reaction in response to fluctuations in economic activity in the country. (original abstract)
7
Content available remote Warunki przetrwania małego przedsiębiorstwa w cyklu koniunkturalnym
100%
XX
Cykliczność koniunkturalna ma to do siebie, że stopniowo, a częściej nagle, faza wzrostowa się kończy i przechodzi w fazę spadkową. Wówczas przedsiębiorstwo zdecydowanie powinno dostosować, jeśli tego nie uczyniło wcześniej, zasadę działania do otoczenia. Jeśli nie zmienia niczego w swym działaniu i czyni tak wbrew logicznym przesłankom, wypracowana w dobrej koniunkturze formuła sukcesu przeobrazi się, w recesji i kryzysie, w formułę porażki.(fragment tekstu)
EN
The paper defines the necessary and sufficient condition for the survival of small enterprises in the business cycle. The paper also presents the principles of operation during crucial periods of economic downturn.(original abstract)
XX
W jakościowych badaniach koniunktury gospodarczej zazwyczaj stosowane są pytania jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi: pozytywnym, neutralnym i negatywnym. Dla każdego takiego pytania oblicza się saldo odpowiedzi na dane pytanie jako różnicę między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Analizując tylko salda odpowiedzi, rezygnujemy z pełnej informacji o strukturze odpowiedzi. Aby tego uniknąć, warto uzupełnić salda odpowiedzi o dodatkowy wskaźnik: sumę odsetka odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. W artykule jest omówiona przydatność tego wskaźnika na przykładzie danych ankietowych GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
In most business tendency surveys, respondents usually have three options of choice, such as up, same and down. The balance is then calculated by subtracting the up percentage from the down percentage. When analysing balances only, the full information about the answers structure is rejected. To avoid this, it is appropriate to supplement the balances with additional rate: the percentage sum of positive and negative answers. In the paper the use of this indicator will be talked over and exemplified by GUS (Central Statistical Office) questionnaire data. (original abstract)
XX
Przedstawiono syntetyczną ocenę rynku nieruchomości w Poznaniu w I półroczu 1997 roku w porównaniu z II półroczem 1996 roku i prognozę kształtowania się popytu, podaży i cen na poszczególne rodzaje nieruchomości w II półroczu 1997 roku.
XX
Przedstawiono podstawowe tendencje w kształtowaniu się koniunktury gospodarczej w przedsiębiorstwach podstawowych gałęzi przemysłów przetwórczych w II kwartale 1997 roku i prognozę na III kwartał.
XX
Przedstawiono bieżącą ocenę rynku nieruchomości w Wielkopolsce w II półroczu 1996 w porównaniu z I półroczem 1996 i prognozy kształtowania się popytu, podaży i cen na poszczególne rodzaje nieruchomości w I półroczu 1997.
XX
Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone są w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 roku. Mają one na celu monitorowanie sytuacji w branży transportowej, jak również pozyskiwanie informacji dotyczących przewidywanych zmian tej sytuacji w najbliższej przyszłości. W badaniach tych wykorzystywana jest metoda testu koniunktury umożliwiająca uzyskiwanie wyprzedzających w stosunku do oficjalnej statystyki informacji na temat sytuacji w sektorze transportowym. Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych ich wyników w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Opracowanie podsumowuje rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do sytuacji finansowej firm transportowych (zarówno prowadzących działalność krajową, jak i przewozy międzynarodowe), wielkości przewozów, inwestycji, konkurencji, barier utrudniających rozwój.(abstrakt oryginalny)
EN
Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in the near future. These studies incorporate the economic situation test method enabling to obtain anticipatory information, in relation to official statistics, on the situation in the transport sector. The purpose of this article to characterise the methodology of the economic situation in the heavy goods road transport, as well as synthetic presentation of the results and the analysis of the changes in the period before and after the Polish accession to the European Union. Article summarizes the results of research, especially those relating to the financial situation of the transport companies (both operating domestically and internationally), the volume of haulage, investments, competition, barriers hampering the development.(original abstract)
XX
Omówiono sytuację gospodarczą USA w 1996 r., sytuację i politykę gospodarczą Kanady oraz ocenę gospodarki Meksyku w 1996 r. i prognozę na 1997 r.
XX
Omówiono sytuację gospodarczą Republiki Federalnej Niemiec w 1996 r., jej stan w kontekście spełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht oraz różnice w wydajności pracy w nowych i starych krajach związkowych RFN.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań koniunktury w wybranych dziedzinach handlu detalicznego. Omówiono czynniki ograniczające działalność handlową. Porównano kształtowanie się wskaźnika odczuć ekonomicznych w handlu w latach 1996-2000 w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
XX
Przedstawiono perspektywy wzrostu polskiego eksportu do USA w ważniejszych grupach towarowych (wyroby przemysłu elektro-maszynowego, drewno i wyroby z drewna). Omówiono polsko-amerykańskie obroty handlowe w 1999 roku, prognozę gospodarczą dla Kanady na rok 2000 oraz sytuację handlu zagranicznego USA i gospodarkę Meksyku.
XX
W artykule przedstawiono wyniki wybranych miesięcznych badań koniunktury, kwartalnych badań wybranych zjawisk ekonomicznych oraz korelację pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami jakościowymi.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki wybranych miesięcznych i kwartalnych badań koniunktury w polskim handlu detalicznym. Analiza wyników badań obejmuje 5-letnie szeregi czasowe.
XX
Artykuł zawiera próbę częściowych odpowiedzi na następujące pytania: jaki wpływ na koniunkturę gospodarczą we współczesnej Polsce wywiera (lub może wywierać) pogarszająca się koniunktura gospodarcza za granicą, na głównych rynkach zbytu polskiego eksportu; jakie kierunki polityki makroekonomicznej mogą być w takiej sytuacji przedmiotem wyboru na najbliższy krótki okres; jakie są (lub byłyby) ich przypuszczalne skutki; od czego zależałaby ich ocena porównawcza; jakie byłyby warunki skuteczności podejmowanych działań?
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.