Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3482

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 175 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 175 next fast forward last
1
Content available PRACA DOBREM CZŁOWIEKA
100%
EN
In various studies about pedagogy work literature, it is noted, as if in passing, that the work is a value. It's too important finding for contemporary pedagogy of work in order to be accepted without further elaboration and direction of research in this area. Humanistic pedagogy work assumes that work is a human good, good for his humanity relates directly to the issue indicating the axiological aspects of multidimensional work of the human person. In this text, I stay on that statement, I develop some only one thematic topic related to work axiological dimensions of the human person in order to show the new research fields of humanistic pedagogy work.
2
Content available remote Praca jako determinanta jakości życia człowieka
63%
PL
Celem artykułu była identyfikacja i analiza potencjalnych zależności po-między pracą a jakością życia. Przedstawiono ewolucję pracy, jej istotę i sens. Następnie zaprezentowano sposób ujmowania jakości życia. Dokonano analiza zależności występujących między pracą a jakością życia. Stwierdzono, iż praca jest istotną determinantą jakości życia człowieka.
EN
The presented text tries to answer the question: What kind of work ethos was confirmed by the life and actions of Adam Woroniecki (father Jacek, Dominican monk) and Kazimiera Wołowska (sister Marta, sister of the Immaculate Conception)? Solving this problem in the contents of the article, the following points were raised: Work ethos as the subject of pedagogical research; Childhood and youth of Adam Woroniecki and Kazimiera Wołowska as the time of preparation for choosing the life paths; Implementing monastic vocations as fulfilment of the Christian ethos of work; The testimony of life as the essence of practicing the Christian ethos of work by father Jacek and sister Marta.
PL
Etos pracy w życiu i twórczości Adama (ojca Jacka) Woronieckiego i Kazimiery (siostry Marty) Wołowskiej Prezentowany tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Jaki etos pracy potwierdzali swoim życiem i twórczością Adam Woroniecki (ojciec Jacek, dominikanin) oraz Kazimiera Wołowska (siostra Marta, niepokalanka)? Rozwiązując ten problem w treściach artykułu poruszono następujące kwestie: etos pracy jako przedmiot badań pedagogiki; dzieciństwo i młodość Adama Woronieckiego i Kazimiery Wołowskiej jako czas przygotowania do wyboru drogi życiowej; realizacja powołania zakonnego jako spełnianie chrześcijańskiego etosu pracy; świadectwo życia jako istota praktykowania chrześcijańskiego etosu pracy przez o. Jacka i s. Martę.
EN
A method of derivation of the formula for work in gravitational field is presented. Explicit integration is not used in this method. A method using geometric mean is a special case of the method. The method can be also used to calculate momenta of inertia.
PL
Podjęte rozważania dowodzą, że praca to nie tylko jedna z podstawowych kategorii pojęciowych pedagogiki pracy, lecz także wartość istotna dla każdego człowieka, jego decyzji co do procesu edukacji, zatrudnienia, dalszego funkcjonowania i rozwoju, w tym różnych grup defaworyzowanych. Dla nich ważnymi walorami pracy pozostaną kontakty z drugim człowiekiem, rozwój komunikacji, a także wszelkie ograniczenia wynikające z wykluczenia społecznego, m.in. języka i kultury danego kraju w przypadku imigrantów, a socjalizacji byłych skazanych czy udziału poprzez pracę i jej wytwory w społecznym wymiarze pracy, wyrażonym w realizacji potrzeb i oczekiwań społecznych na różnym poziomie.
8
Content available Niepokoje edukacji zawodowej
51%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia, jakie występują w obszarze edukacji zawodowej. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie pracy w systemie wartości społecznych i relacje między pozycją pracy w hierarchii wartości a postrzeganiem edukacji zawodowej. Omówiono także zagrożenia natury kadrowej, infrastrukturalnej i programowej oraz niepokoje związane z realizacją procesu kształcenia i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
13
51%
PL
Transformacja systemowa mająca miejsce w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych wywołała bardzo wiele radykalnych przeobrażeń w obrębie ładu społecznego i znacząco wpłynęła na prawie wszystkie jego aspekty. Wprowadziła do dyskursu publicznego szereg nowych kategorii lub zupełnie na nowo zdefiniowała już istniejące. Jedną z takich kategorii była praca, która tak w wymiarze praktyki społecznej, jak i symbolicznym nabrała odmiennego od dotychczasowego znaczenia. Pracy zaczęto przypisywać w dyskursie publicznym, który był instrumentem zarówno wprowadzania oraz legitymizowania nowego ładu, rolę dominującą i wiodącą. Stała się ona nie tylko narzędziem społecznego zakorzeniania i wyznaczała zakres potencjalnych działań, ale również otwierała drzwi do społecznej obecności i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Praca stała się zatem nie wyborem, ale przymusem i powinnością, a brak pracy oznaczał wykluczenie i odmowę uczestnictwa, społeczną nieobecność. Interesujące jest zatem, jak w tym kontekście postrzegane i traktowane są osoby żyjące w ubóstwie, które najczęściej definiowane jest jako konsekwencja braku pracy, jakie pojawiają się w dyskursie konstrukcje biedy, w jaki sposób jest ona kategoryzowana i kwalifikowana, w tym poprzez odniesienia do kategorii pracy. Zagadnienie to jest głównym przedmiotem niniejszego artykułu, w którym staram się pokazać ów nieoczywisty związek tak z punktu widzenia świata nie-biednych, jak i oddać głos samym osobom doświadczającym ubóstwa.
EN
Political and economic transformation that took place in Poland in the beginning of the 1990s resulted in many radical changes within the social order and had a significant impact on all the aspects of the society. Due to the changes, a number of new categories were introduced into the public discourse, and many other were defined anew. One of these categories was work, which took on a new meaning both in terms of social practice and in the area of the symbolic. In many kinds of discourse, including public, which was a means of both introducing and legitimizing the new order, work started to be described as a crucial and dominating factor. Not only it became a means of finding one’s place in the society, defining the limits of possible action, but also opened the doors to social presence and full-fledged participation in social life. Thus the work became not only a choice, but also an obligation and a means of coercion, and the unemployment resulted in social exclusion and in refusing the right to participate, in a kind of social inexistence. Therefore, it is interesting how, within this context, the people living in poverty (which is usually defined as a consequence of being unemployed) are seen and treated, what concepts of poverty appear in the discourse, how it is categorised and classified, taking into account the reference to such categories as ‘job’ or ‘work’. The above phenomena constitute the main object of the analysis in this paper, where I try to show this connection, unobvious both from the point of view of the ‘not poor’, and to let the people who experience poverty speak with their own words.
15
Content available remote Praca w mieście: Miasto wiedzy, doświadczenie z centrum Barcelony
51%
PL
Barcelona wraz ze 163 okręgami samorządowymi, tworzącymi region metropolitalny, korzysta z geograficznych zmian produkcji przemysłowej. 33 lata temu metropolia rozpoczęła stopniowe odchodzenie od gospodarki przemysłowej. Zapoczątkowana pod koniec lat 90. gospodarka poprzemysłowa zwiększyła możliwości odnowy miasta: 4 mln m. przestrzeni dla przemysłu technologicznego, twórczego i kierunkowego rozciąga się tam, gdzie jeszcze stosunkowo niedawno dymiły fabryczne kominy. Nowa gospodarka to nowa szansa dla centrum metropolii: jedynie działania o dużej wartości mogą współzawodniczyć z lokalizacjami śródmiejskimi. Niniejszy artykuł omawia przyczyny koncentracji takich działań w miastach, zwłaszcza w ich centrach, oraz przedstawia proces transformacji Barcelony.
EN
Barcelona, and the 163 municipalities that constitute its metropolitan region are taking advantage of changes in geography of industrial production. The metropolis started 33 years ago a gradual transition from an industrial base economy to a tertiary one. Post-post industrial economy, started late 90's, has broadened opportunities for urban renewal: 4 000 000 sq.m. floor space for technological, creative and directional industries are now being raised where once chimneys polluted coastal air. New economy is the new great opportunity for the metropolitan centre: only high-value activities can compete for central locations. In this paper reasons for concentration of such activities in cities, and especially in cities centres, are discussed and some insights in the process of transformation of Barcelona is given.
18
Content available Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna
51%
PL
Proces transformacji w Polsce po 1989 zainicjował szereg zmian na rynku pracy, w strukturze społecznej i zdezaktualizował niektóre kompetencje. Kolejnym punktem zwrotnym implikującym redefinicję kompetencji była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Obywatele polscy ukierunkowali działania na migrację zagraniczną oferując swoje kompetencje pracodawcom z krajów członkowskich. Pojęcie kompetencji, pomimo wieloznaczności, interdyscyplinarności, wielowymiarowości i różnorodności na trwałe wpisało się w dyskurs naukowy i praktyczny. W artykule zdefiniowano i sklasyfikowano pojęcie kompetencji w wąskim i w szerokim ujęciu. Omówiono różne rodzaje kompetencji: indywidualne, zawodowe, społeczne, kierownicze, kognitywne, kulturowe. Przedstawiono również zestawienie kompetencji w aspekcie rynku pracy i struktury społecznej. Główną tezę artykułu stanowi stwierdzenie, że kompetencje to cenny kapitał aktorów społecznych na rynku pracy i w strukturze społecznej, że jest to kluczowy zasób jednostek, instytucji, regionów, krajów, który przyczynia się do ich konkurencyjności i rozwoju. Przeprowadzone analizy wykazały, że kompetencje to cenny kapitał oraz że inwestycja w kompetencje zwraca się w przyszłości i stanowi bogactwo, które nie wyczerpuje się lecz pomnaża.
first rewind previous Strona / 175 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.