Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Postępowanie dowodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Umowa dowodowa a zasada prawdy materialnej
100%
XX
Autor omawia zmiany jakie zostały dokonane w Kodeksie postępowania cywilnego w 2019 roku. W ocenie autora istnieje sprzeczność pomiędzy zasadą prawdy materialnej obowiązującą w Kodeksie postępowania cywilnego a możliwością zawierania umowy dowodowej, która ogranicza dopuszczalność przeprowadzania niektórych dowodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the changes that have been made in the Code of Civil Procedure in 2019. In the author's opinion, there is a contradiction between the principle of substantive truth in force in the Code of Civil Procedure and the possibility of concluding an evidence agreement that restricts the admissibility of certain evidence. (original abstract)
XX
W artykule omówiona została problematyka dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z zeznań arbitra jako świadka, na okoliczności o których arbiter dowiedział się w toku prowadzonego postępowania arbitrażowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu poufności narady arbitrów. Autor dokonał także badania porównawczego regulacji w przedmiotowym zakresie przyjętych w wybranych obcych systemach prawnych. Podsumowaniem artykułu jest postulat de lege ferenda, w którym przedstawiona została propozycja odpowiedniej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the matter of the admissibility to take evidence from the testimony of an arbitrator, as a witness, to present circumstances about which the arbitrator learned in the course of the arbitration being conducted. Particular attention has been devoted to the matter of confidentiality of arbitrators' discussions. The author also conducted a comparative analysis of the regulations on this matter which have been adopted in selected foreign legal systems. The article is summarized by a de lege ferenda postulate, which presents a proposal of an appropriate amendment to the provisions of the Civil Procedures Code.(original abstract)
XX
Przedmiotem glosowanego rozstrzygnięcia jest dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny ocena prawna decyzji Starosty oraz Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Autor przeprowadza analizę oceny legalności decyzji, której dokonał skład orzekający w kontekście tezy, wyrażonej przez sąd w rozstrzygnięciu i uzasadnieniu wyroku, zakazującej organom wkraczania w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego. Zwraca uwagę zarówno na problem ogólny zakresu kontroli sądowej operatu szacunkowego przez organy administracyjne, jak i na sposób rozumienia przez sąd granic sądowej kontroli legalności ich działań w tego typu sprawach. Założeniem autora jest próba wyjaśnienia istotnych wątpliwości, które w ocenianym orzeczeniu zostały - być może zupełnie przypadkowo - pominięte, ze szkodą dla jakości orzecznictwa w podobnych sprawach. (abstrakt oryginalny)
EN
The decision under review is the Supreme Administrative Court's legal assessment of the county governor's and regional governor's decision regarding compensation for expropriated real property. The author analyses the assessment of the legality of the adjudicating panel's decision in the context of the thesis expressed by the court in the judgment and its justification prohibiting the authorities from interfering in the substantive validity of a property valuer's opinion. He draws attention to both the problem of the general scope of judicial examination of the valuation report by the administrative authorities and the court's understanding of the limits of judicial control of the legality of their actions in cases of this type. (original abstract)
XX
Podjęto próbę krytycznej oceny regulacji prawnych w zakresie problematyki dowodowej w kodeksie postępowania administracyjnego.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych aktów staran - ności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szko - dy w przesyłce i wynikające z opóźnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na istotę aktów staranności i ich charakter na gruncie poszczególnych przepisów regu - lujących umowę przewozu krajowego i międzynarodowego. Sformułowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do przyszłej polskiej regulacji umowy przewozu. Autorka postuluje rezygnację ze skutku materialnoprawnego zaniechania aktów staranności w postaci wygaśnięcia roszczeń. Wyraża przekonanie, że akty staranności powinny być unormowane wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a da - mage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence and their nature on the basis of domestic and international regulations governing a contract of carriage. Some conclusions de lege ferenda concerning the future Polish regulation of the contract of carriage have been formulated. The author is of the opinion that an omission of acts of diligence should not lead to an expiration of claims. She believes that such an omission should causes effects only in terms of evidence, also with regard to a delay in a carriage.(original abstract)
XX
W artykule omówiono problematykę funkcji dowodowej listu przewozowego na gruncie prawa krajowego, Konwencji CMR i Konwencji CIM. Autor przedstawia różnice pomiędzy uregulowaniami zawartymi w poszczególnych aktach, dochodząc do wniosku, że najbardziej klarowne i zrównoważone są regulacje zawarte w Konwencji CMR. Wynika to z faktu, że akt ten jasno określa rolę dowodową listu przewozowego oraz jego relacje wobec innych dowodów, zachowując jednak niezbędną elastyczność. W przypadku Konwencji CIM wątpliwości może budzić daleko idące uprzywilejowanie przewoźnika, które stawia go w pozycji zdecydowanie korzystniejszej niż nadawcę, prowadząc do naruszenia równowagi pomiędzy stronami umowy przewozu. W odniesieniu natomiast regulacji zawartych w prawie krajowym wartość dowodowa listu przewozowego nie jest precyzyjnie określona, w szczególności nie sposób ocenić jego relacji do innych dowodów, co uzasadnia potrzebę nowelizacji Prawa przewozowego w tym zakresie. (abstrakt autora)
EN
The article deals with the issue of evidentiary value of consignment note in the light of Polish domestic law, CMR Convention and CIM Convention. The author presents the differences between the regulations of particular acts, stating that the provisions of CMR Convention are the most clear and balanced ones. This is a consequence of the fact that this act clearly defines the role of consignment note and its relation to the other proofs, maintaining necessary flexibility at the same time. The regulations of CIM Convention may raise some doubts regarding the far-reaching preference of the carrier, which places him in much more advantageous position than the sender and leads to the violation of the balance between the parties to the contract of carriage. In case of Polish transport law the evidentiary value of the consignment note is not precisely regulated. In particular it is not possible to determine its relation to the others proofs, which justifies the need of the amendments of the act in this regard. (author's abstract)
7
Content available remote God, Time, the "First Cause", and Natural Causes
100%
XX
W artykule poruszono problem ideologizacji doktryny ewolucjonizmu. Pokazuje słabość neodarwinizmu i jego pułapki intelektualne, wyraża sprzeciw wobec czynienia z doktryny ewolucji narzędzia dowodowego, mającego uzasadnić materialistyczną koncepcję świata.(abstrakt oryginalny)
XX
Zasada dwuinstancyjności postępowania jest jedną z naczelnych zasad ogólnych procedury administracyjnej. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. zmieniła jednak jej charakter oraz odpowiednio przepisy w zakresie postępowania odwoławczego. Przykładem takiej zmiany jest art. 136 k.p.a., upoważniający organ odwoławczy do przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego (§ 1) oraz do postępowania wyjaśniającego w niezbędnym zakresie (§ 2), gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Warunkiem przeprowadzenia takiego postępowania jest złożenie wniosku przez wszystkie strony postępowania lub wyrażenie przez nie zgody, w przypadku wniosku jednej ze stron. Zastosowanie tego przepisu oznacza rezygnację przez stronę z prawa do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez różne organy. Dlatego też należy z niego korzystać z wielką ostrożnością, aby nie naruszyć zasady dwuinstancyjności postępowania. W praktyce może to okazać się utrudnione, ponieważ art. 136 k.p.a. posługuje się zwrotami ocennymi, które wymagają odniesienia do konkretnego przypadku.(abstrakt oryginalny)
EN
The principle of two-instance proceedings is one of the guiding general principles of the administrative procedure. However, the 2017 amendment to the Polish Code of Administrative Procedure changed its nature and, accordingly, the provisions on appeal proceedings. An example of such a change is Art. 136 of the Polish Code of Administrative Procedure, authorising the appeal body to conduct supplementary evidence proceedings (§ 1) and explanatory proceedings to the extent necessary (§ 2), when the decision was issued in violation of the provisions of the procedure, and the scope of the case that needs to be clarified has a significant impact on its resolution. The condition for conducting such proceedings is that all parties to the proceedings submit a motion or give their consent in the case of a motion submitted by one of the parties. The application of this provision means that the party gives up their right to a double substantive consideration of the case by different authorities. Therefore, it should be used with great caution in order not to violate the principle of two-instance proceedings. In practice, this may turn out to be difficult because Art. 136 of the Polish Code of Administrative Procedure uses evaluative phrases that require reference to a specific case.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przestudiowanie nowej regulacji, tj. przepisu art. 378a k.p.k., wprowadzonego nowelizacją z 19 lipca 2019 r., w kontekście standardów rzetelnego procesu. Prawo do obrony, które jest także elementem standardu rzetelnego procesu, przysługuje każdemu od chwili wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego aż do wydania prawomocnego wyroku. Istotne jest, że prawo do obrony musi być zagwarantowane proceduralnie po to, aby miało charakter realny i efektywny. W opracowaniu powołane i omówione zostały standardy: konstytucyjny, unijny oraz strasburski, a następnie na ich podstawie przeanalizowano treść art. 378a k.p.k. Rozważania prowadzą do wniosku, że przewidziana w art. 378a k.p.k. możliwość przeprowadzenia czynności dowodowych podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy jest nie do pogodzenia z obecnie obowiązującymi standardami rzetelnego procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to study a new regulation: the provision of Article 378a of the Code of Criminal Procedure (CCP), introduced with the amendment of 19 July 2019 in the context of fair trial standards. The right to defence, which is also an element of the fair trial standard, is vested in everyone from the moment when criminal proceedings are instituted against them until a final judgment is issued. It is important that the rights of defence must be procedural in order to be real and effective. The study refers to and discusses the following standards: constitutional, EU and Strasbourg, and then analyse the content of Article 378a of the CCP. The considerations lead to the conclusion that the possibility of taking evidence during the justified absence of the accused or his lawyer provided for in Article 378a of the CCP is incompatible with the current standards of a fair trial. (original abstract)
XX
Wydłużenie z 7 do 21 dni terminu na odwołanie się przez pracownika do sądu pracy może w znaczący sposób zwiększyć szanse pracowników na dochodzenie ich roszczeń. Obecnie pracownik ma więcej czasu na analizę sytuacji, w której się znalazł po wypowiedzeniu umowy, w tym także na zebranie materiału dowodowego i przygotowanie pozwu zgodnie z regułami wynikającymi z Kodeksu postępowania cywilnego. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego pokazuje, jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca, aby skutecznie zakończyć współpracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony i zminimalizować ryzyko niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia przed sądem pracy w przypadku ewentualnego sporu sądowego. (fragment tekstu)
11
Content available remote Computer-aided Tool Based on Common Criteria Related Design Patterns
75%
XX
Artykuł opisuje wyniki projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było opracowanie komputerowego narzędzia do wspomagania rozwoju produktów informatycznych z wbudowanymi zabezpieczeniami. Narzędzie gwarantuje, że wszystkie środki zabezpieczające są implementowane w produkcie zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 15408 "Wspólne Kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych" (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). Aktualnie funkcjonuje kilka ograniczonych rozwiązań, które wspomagają projektantów w używaniu metodyki Common Criteria. Zaproponowane narzędzie wspomaga trzy podstawowe procesy: projektowania zabezpieczeń, projektowania produktu oraz oceny produktu, jak również wspomaga opracowanie specjalnej dokumentacji dowodowej bazującej na wzorcach projektowych. Projektanci użyli komputerowego narzędzia w trakcie projektowania oprogramowania i rozwiązań sprzętowych, wykazali też, że narzędzie ułatwia i przyspiesza realizację procesów rozwojowych produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the results of an R&D project whose aim was to work out a computer tool supporting the development of IT products with built-in security features. The tool ensures that all security measures are applied into a product with regards to the requirements of the ISO/IEC 15408 standard (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). Nowadays there are only a few, limited solutions which support developers in using the Common Criteria methodology. The proposed tool supports three basic processes: security development, product development, and product evaluation as well as writing special evidence documents based on design patterns. Developers used the tool in software- and hardware projects and demonstrated it facilitates and speeds up the development processes of IT security-enhanced products.(original abstract)
12
75%
XX
W artykule zostały omówione różnice, jakie zachodzą pomiędzy rozumowaniem per analogiam w prawie oraz w naukach przyrodniczych i życiu codziennym. W efekcie w stosunku do analogii stosowanej w prawie zwrócono w nim uwagę na: a) brak możliwości empirycznej weryfikacji wniosków stawianych za jej pomocą, skutkujący bądź koniecznością zaakceptowania pełnienia przez nią zarówno funkcji heurystycznej, jak i dowodowej, bądź odmówieniem jej możliwości pełnienia którejkolwiek z tych funkcji, b) względny brak potrzeby uzasadniania (wyjaśniania) takich wniosków za pomocą jakichś rozbudowanych teorii (doktryn), c) jej obligatoryjny (w sensie konieczności sięgania do niej) oraz normatywny (preskryptywny) charakter, d) poważniejsze konsekwencje, jakie wiążą się z korzystaniem z niej w praktyce, e) łatwiej identyfikowalną podstawę dla przeprowadzanych w jej zakresie porównań, f) służenie jako środek do rozciągania tego, co posiada "autorytet", g) bycie przedmiotem profesjonalnego nauczania, h) szczególne zainteresowanie się nią ze strony ludzi nauki, połączone często z jej uwielbieniem, jeśli nie wręcz kultem. Autor przejawia nadzieję, iż przez wyszczególnienie wyżej wymienionych różnic wykazał jednocześnie unikalny charakter prawniczej analogii na tle analogii występującej w naukach empirycznych i życiu codziennym. W treści artykułu nie stawia on jednak tezy, iż wiadome jest, jak dokładnie przebiega rozumowanie z takiej analogii, tudzież w jaki sposób dochodzi do określania w jej ramach zaistnienia istotnego podobieństwa pomiędzy porównywanymi stanami (sprawami, sytuacjami). Niejako w zamian twierdzi on, iż jeśli pełna wiedza w tym zakresie pozostanie dla ludzi nieosiągalna, to tym lepiej dla filozofii prawa i tych, którzy oddają się jej uprawianiu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article elucidates differences between analogy in law and the empirical science and everyday matters such as: a) the lack of possibility of verification of its conclusions on empirical grounds resulting in the necessity of its performing either heuristic and probative functions or rejecting both of them, b) being of a prescriptive nature, c) having an obligatory character, d) entailing rather no need for complex underling doctrines or theories, e) causing more serious practical consequences, f) having base points that are easily recognizable, g) serving as a means of extending authority, h) being a subject of training and education, i) receiving extraordinary attention among scholars, often combined with the real adoration - if not worship - on their part. The author is convinced that - by highlighting these differences - he will have demonstrated the uniqueness of legal analogy. However, simultaneously, he is far from contending that he knows how legal analogy really proceeds and how the judgment of similarity within it is precisely done. Instead, he assumes that if exact knowledge in these respects remains unattainable for human beings, it is all the better for legal philosophy and those who are devoted to it. (original abstract)
13
Content available remote Fenomen analogii
75%
XX
Rozumowanie za pomocą analogii posiada trudną do przecenienia wartość zarówno dla nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Z analogią wiązać należy dwie jej podstawowe funkcje o znaczeniu poznawczym . Po pierwsze, pozwala ona wynajdować nowe pomysły i rozwiązania dla zaistniałych problemów. Po drugie, nie powinno się również zapominać o jej roli dowodowej, tj. jako środka do udowadniania prawdziwości poszczególnych twierdzeń. Tę ostatnią funkcję analogii zwykło się jednak ograniczać w czasach dzisiejszych tylko do tych nauk, w których nie jesteśmy w stanie przeprowadzać eksperymentów lub w inny sposób empirycznie potwierdzić postawionych hipotez. Chodzi tu więc, w szczególności o takie dziedziny jak prawo, moralność, etyka, filozofia czy teologia (religia). Odnośnie do zastosowań prawniczych, to analogia jest tu powszechnie postrzegana jako środek służący do wypełniania tzw. luk w prawie. Korzysta się z niej więc w sytuacji, gdy dla danego stanu faktycznego brak jest jakiejkolwiek reguły (normy) prawnej, która w sposób bezpośredni mogłaby w nim znaleźć zastosowanie. Wtedy właśnie w drodze analogii poszukuje się reguły, która swym zakresem obejmuje przypadki najbardziej zbliżone do przypadku nieuregulowanego, i na jej podstawie wydaje się wyrok. Po drugie, analogia pozwala na niezastosowanie takiej reguły prawa, która choć niewątpliwie obejmuje swą hipotezą aktualny przypadek , to jednak przyjęcie jej za podstawę rozstrzygnięcia byłoby z jakiś względów niepożądane. Co jednak jeszcze bardziej istotne, myślenie per analogiam jest rozumowaniem o wiele bardziej powszechnym, niż by się to z pozoru mogło wydawać. Istotnie, są uzasadnione powody by sądzić, iż analogia jest obecna w każdym wnioskowaniu z norm prawnych. To znaczy, to właśnie ona pozwala przejść od ogólnej normy prawej do wydania rozstrzygnięcia w konkretnym stanie faktycznym. Kluczowym dla rozumowań opartych na analogii jest pojęcie podobieństwa. Mianowicie, ażeby móc stawiać wnioski za pomocą analogii koniecznym jest ustalenie czy porównywane przypadki są do siebie w wystarczającym (istotnym) stopniu podobne. Na zachodzenie takiego podobieństwa może wskazywać intuicja, identyczność relacji jakie zachodzą wewnątrz porównywanych przedmiotów, wspólna ogólna zasada, czy to samo racjonalne uzasadnienie (ratio legis).Ponadto, podobieństwo w analogii może również polegać na wystąpieniu w obu przedmiotach tych samych faktów sprawczych, czyli faktów, które w pierwszym z nich zdecydowały o przypisaniu mu właśnie takich a nie innych konsekwencji prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Analogical reasoning is of great importance for social and natural science. Namely, analogy is perceived as a powerful device possessing two fundamental epistemological functions. First, it cannot be overestimated in the context of inventing new ideas and solutions of problems. Second, the role of analogical thinking is also visible in matters of proof. That is, analogy may serve as an argument leading to a conclusion which hereafter must be treated as proved or true. However, the probative function of analogy is now limited to areas where there is not possible to conduct experiments or to carry out empirical verification by other means. Notably, such fields are: law, morals, ethics, philosophy and theology. As for legal application, analogy is commonly used as a means to fill so called gaps (lacunas). That is, when there is no legal rule provided for the case at hand. Having reasoned by analogy, the rule embracing the most similar situations to that of pending case constitute the basis for currant legal decision. Second, analogy let refuse application of rule which albeit undoubtedly encompasses the case at hand is not desirable from the perspective of entailed legal consequences. However, analogical thinking in the law is more pervasive than it generally seems to be. Indeed, there are reasons to maintain that analogical mode of reasoning is present in every application of legal rules. A key which allow us to proceed from the general rule to the concrete constellation of facts appears to be just analogy. Successful operation of analogy is highly dependent on the concept of similarity. Namely, to reason by analogy we must ascertain whether two examples being compared are sufficiently similar. In order to do so we may rely on our intuitions, identity of relations taking place in two objects, some general principles which is adequate for two cases or coherence between justifications for legal outcome of each instance. Resemblance may also consist in occurrence, in two cases, of the same casual facts, i.e. facts which are perceived as a reason for given legal consequences. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej ze specyfiką postępowań dowodowych w administracyjnych postępowaniach w sprawach budowlanych, tj. regulowanych w ustawie Prawo budowlane. Wynika ona z tego, że postępowania w tych sprawach należą do grupy postępowań administracyjnych szczególnych, w stosunku do których - obok norm procesowych zawartych w ustawie Kodeks postepowania administracyjnego - stosuje się normy procesowe zawarte w ustawach materialnoprawnych, w tym wypadku w Prawie budowlanym. Odmienności te dotyczą toku postępowań dowodowych w tych postępowaniach, gromadzenia materiału dowodowego przed formalnym wszczęciem postępowań administracyjnych, "częściowej prywatyzacji postępowania dowodowego", "swoistej innej formy prekluzji dowodowej" oraz materialnoprawnych ograniczeń zasady otwartego systemu dowodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns problems connected with the specificity of the evidence proceedings in administrative procedures in building cases, i.e. those regulated in the Construction Law Act. Peculiar feature of the evidence proceedings in such cases is connected with the kind of administrative procedures, in doctrine called "special procedure". To conduct administrative procedure in such cases authorities use Code of Administrative Procedure and procedural regulations located in material act of law like the Construction Law Act. The characteristic features are: course of evidence proceeding, collecting of evidence before initiation of procedure, kind of partial privatisation of evidence proceeding, kind of evidential time-limit, material-law limits of the rule of open evidential system. (original abstract)
EN
The review of the ways in which customary norms were established and of the role that the custom played in the system of sources of the international law was undertaken by the International Law Committee in 2012, when the subject of "Formation and evidence of customary international law" was included in its agenda and started being discussed . The topic was approved, first by the Sixth Committee and then, by the whole General Assembly of the United Nations which opened the way to further codification . In 2013 the Commission appointed Sir Michael Wood as the Special Rapporteur. The Rapporteur then submitted his first report supplemented by the memorandum of the International Law Commission Secretariat and the title of the report was "Elements in the previous work of the International Law Commission that could be particularly relevant to the topic" . During further discussions the ILC changed the title of the codified issue, replacing the initial topic ("Formation and evidence of customary international law") with the following one, which better reflected the nature of the regulation: "Identification of customary international law". By doing so the Commission wanted to clarify doubts as to the meaning of the word "evidence", in particular when translated into official languages of the United Nations. (original abstract)
16
Content available remote Identification of a Crime Perpretator Based on Trace Evidence
75%
EN
The application of advanced methods of trace identification at a crime scene has made a substantial contribution to the identification of offenders. An accurate identification as well as preservation of forensic traces at a crime scene are key determinants of the methods' usage. The application of appropriate forensic traces identification and preservation techniques has been presented in the paper, including selected case studies.(original abstract)
XX
Tekst zawiera analizę charakteru prawnego unormowania instytucji ponowienia czynności dowodowej. Prezentowane poglądy uznają instytucję ponowienia czynności dowodowej za kluczową czynność kontrolującą dowody niezbędną z punktu widzenia prawidłowości poczynionych ustaleń. Autor przyjmuje, że ograniczanie dopuszczalności ponowienia czynności do zgodności z formalnymi wymaganiami prawa procesowego jest niewystarczające. Jego zdaniem kwestię tę należy identyfikować proporcjonalnością. prawdziwością, przydatnością, i efektywnością poczynionych ustaleń będących rezultatem jej przeprowadzenia tak z punktu widzenia realizacji rzeczywistych jak i założonych celów procesowych. W konkluzji autor stwierdza, że przeprowadzanie czynności dowodowych powinno uwzględniać postulat ich zasadności, kompletności, precyzji i efektywności dla dowodowej podstawy rozstrzygnięcia. Cała trudność w zakresie ponowienia czynności dowodowej polega na wyważeniu dóbr w postaci limitacji dolegliwości względem uczestników procesu karnego, szybkości przebiegu postępowania karnego a realizacją zasady prawdy materialnej, zasady legalizmu ścigania, zasady swobodnej oceny dowodów oraz postulatu trafnej reakcji karnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The text contains an analysis of the legal nature of the regulation of the institution of reopening evidentiary procedure. The views presented consider the institution of reopening the proceeding as a key act of control of the evidence, necessary from the point of view of the correctness of the findings made. The author assumes that limiting the admissibility of reopening proceedings to compliance with formal requirements of procedural law is insufficient. In his opinion, this issue should be identified with proportionality, truthfulness, suitability and effectiveness of the arrangements made as a result of its implementation, both from the point of view of achieving the actual and assumed process objectives. In conclusion, the author asserts that the performance of evidentiary proceedings should take into account the postulate of their legitimacy, completeness, precision and effectiveness for the evidentiary basis of the decision. The whole difficulty in the scope of reopening evidence proceedings lies in balancing goods in the form of limitation of discomfort (inconvenience) to the participants of criminal proceedings, speed of criminal proceedings and implementation of the principle of substantive truth, the principle of legal prosecution, the principle of free assessment of evidence and the postulate of an accurate reaction. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono skutki podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli operacyjnej w kontekście problemu, jakim jest dopuszczalność dowodu w postępowaniu karnym. Omówiono nowelizację Kodeksu postępowania karnego i przepisów regulujących działalność operacyjną.
EN
The issue of the effects of the subjective and objective scope of ' 'operational control' ' was presented in the context of a more general problem, which is the admissibility of evidence in criminal proceedings. As part of operational control, actions are taken that seriously interfere in citizens' privacy (especially eavesdropping of conversations, visual monitoring, and interception of correspondence). When resolving the question of admissibility of operational information obtained with the infringement of the law one should have in mind legal guarantees of the persons under surveillance in light of constitutional standards and international, including European, law. The paper takes into consideration the draft amendment of the Code of Criminal Procedure and provisions regulating operational activities. The draft explicitly admits, after obtaining the so-called posterior approval by the court, the use for evidential purposes in criminal proceedings of information recorded during administered operational control, pertaining to offences not covered by operational control and obtained from persons not covered by this control. However, this amendment raises doubts in light of the earlier decision of the Constitutional Tribunal on the unconstitutionality of the previously binding provisions regulating operational control. Nor did the legislator decide to resolve the controversial problem of the admissibility of surveillance of conversations of persons obligated to maintain secrecy protected by law (in particular by lawyers, journalist, and doctors).(original abstract)
XX
Przedmiotem glosy jest wyrok NSA dotyczący sprawy legalności obiektu budowlanego, którego budowa zakończyła się przed wejście w życie przepisów ustawy - Prawo budowlane. Krytycznie oceniono stanowisko sądu odwoławczego na temat postępowania dowodowego, które poprzedziła decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego. Zdaniem autora, organy administracji wykazały brak podstaw do wydania nakazu przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the commentary is the ruling of the Supreme Administrative Court on the matter of legality of a building, the construction of which ended before the provisions of the Construction Law became effective. The position of the court of appeal on the proceedings on taking evidence preceding the decision to discontinue the administrative proceedings was criticized. According to the author, the administrative authorities demonstrated a lack of grounds for issuing a compulsory building demolition order. (original abstract)
20
Content available remote Judicial Reasoning and the Evaluation of Proofs
75%
XX
Autor rozważa zagadnienie związku między dowodowymi rozumowaniami prawniczymi i właściwościami procesu. Jego analiza ma umożliwić nieupraszczające podejście do właściwości tych rozumowań oraz do postulatu ich racjonalności. Przepisy regulujące proces dowodzenia oraz określające pozycję sędziego mają wpływ na rozumowania dowodowe. Autor wyróżnia trzy typy sytuacji wpływające na interesujące go rozumowania: (1) gdy powołany jest jeden dowód, (2) gdy strony powołują dowody przeciwne, (3) gdy poza dowodami przeciwnymi stron sąd powołuje swoje dowody. W pierwszym typie sytuacji istnieją dwie możliwości, a mianowicie powołanie dowodu przez stronę lub przez sędziego: pierwsza jest nastawiona na interes strony, druga zaś jest z założenia neutralna. W drugim typie sytuacji strony przedstawiają dowody przeciwne. Jest to cecha procesu kontradyktoryjnego: prawdę pozwanego przeciwstawia się prawdzie powoda; sędzia rozstrzygając w sposób neutralny przeciwstawne dowody, uwzględnia zarówno istnienie dowodzonego faktu, jak i - w odniesieniu do faktów wyznaczonych w sposób oceniający - kryteria oceny. W trzeciej sytuacji, właściwej procesom typu inkwizycyjnego, do przeciwstawnych dowodów stron dochodzą dowody powołane przez sędziego. Istnieje związek między rozumowaniem sędziego a samym przeprowadzaniem dowodów z przesłuchania. Występuje kontrast między przesłuchaniem przez sędziego i przesłuchiwaniem przez strony, w którym krzyżowe pytania mają dać równe szanse każdej ze stron w dowodzeniu "swojej" prawdy. Na rozumowania sędziego wpływa również to, czy sędzia ocenia dowody z przesłuchania bezpośrednio po ich przedstawieniu, opierając się na treści wypowiedzi i na zachowaniu przesłuchiwanego, czy też zapoznaje się z materiałem dowodowym na podstawie pisemnego zapisu w formie pełnej lub w postaci streszczenia protokolanta. Autor podkreśla, że ocena dowodów zależy również od sposobu zbierania tych dowodów w procesie oraz od rodzaju ich percepcji przez sędziego. Autor z jednej strony rozgranicza systemy inkwizycyjne i systemy kontradyktoryjne, z drugiej zaś - sytuacje, w których sędzia ocenia bezpośrednio dowody ustne oraz takie, w których opiera się na pisemnych protokołach. W konkluzji autor podkreśla, że dowody ocenia się zgodnie z odmiennymi modelami w różnych sytuacjach, w zależności od właściwości procesu sądowego oraz od cech występujących w nim sytuacji dowodowych. Nie można więc myśleć o "czystej idei" oceny dowodów, ogólnie ważnej dla wszelkich systemów dowodowych i wszystkich sytuacji. Można zdefiniować ogólną ideę racjonalności dowodów, lecz definicja laka musi uwzględniać to, że w praktyce sądowej występuje wiele różnych sytuacji. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.