Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 632

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informatyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
Computing, in its usual sense, is centered on manipulation of numbers and symbols. In contrast, computing with words, or CW for short, is a methodology in which the objects of computation are words and propositions drawn from a natural language, e.g., small, large, far, heavy, not very likely, the price of gas is low and declining, Berkeley is near San Francisco, it is very unlikely that there will be a significant in crease in the price of oil in the near future, etc. Computing with words is inspired by the remarkable human capability to perform a wide variety of physical and mental tasks without any measurements and any computations. Familiar examples of such tasks are parking a car, driving in heavy traffic, playing golf, riding a bicycle, understanding speech and summarizing a story. Underlying this remarkable capability is the brain's crucial ability to manipulate perceptions - perceptions of distance, size, weight, color, speed, time, direction, force, number, truth, likelihood and other characteristics of physical and mental objects. Manipulation of perceptions plays a key role in human recognition, decision and execution processes. As a methodology, computing with words provides a foundation for a computational theory of perceptions - a theory which may have an important bearing on how humans make - and machines might make - perception-based rational decisions in an environment of imprecision, uncertainty and partial truth.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę informatyki jako dyscypliny naukowej oraz porównano biologiczne i techniczne systemy informatyki.
EN
The article presents the specific features of informatic understood as a knowledge discipline and compares biological and technical informatic systems.
4
Content available remote Komputerowa Automatyka i Robotyka w uniwersyteckiej szkole
63%
PL
Propozycje przedstawione w artykule mogą znaleźć zastosowanie w każdej szkole uniwersyteckiej prowadzącej kształcenie na kierunku INFORMATYKA. Propozycje zostały zilustrowane przykładem projektu wdrożonego w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji (PWSBiA) w Warszawie.
5
Content available remote Two approaches to the common superstring problem
63%
EN
In the paper, two approaches to the common superstring problem are presented. The exact, branch and bound method minimizes the length of the solution containing all input substrings. The heuristic method returns a supersting of a maximum likelihood value. Both methods can be used as bases for DNA assembly algorithms, thus computational tests were performed on instances derived from real DNA sequences in order to check their usefulness in practice.
6
Content available remote Informatyka jest jedna
63%
7
Content available remote Klasyczny algorytm genetyczny - podstawowe pojęcia
63%
DE
Die Grundideen der Genetischen Algorithme (GA) sind der Genetik entnommen. Ein Genetischer Algorithmus (GA) ist ein Suchverfahren zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme, das auf der Selektion und Reproduktion von Lösungen basiert. Der Begriff Genetischer Algorithmus wurde von John H. Holland (University of Michigan) Anfang der 70-iger Jahre geprägt. Die Lösung eines Problems sieht in etwa folgendermaßen aus: a) in der ersten Population wird die genetische Information unspezifisch (bspw. randomisiert) angelegt; b) nachfolgende Population: Der genetische Algorithmus generiert eine neue Population auf der Basis von Reproduktion (Selektion, Crossing Over und Mutation); c) abhängig von der Problemstellung kann die jeweilige fitness-function eine Messung der Profitabilität eines Unternehmens sein, Erfolg im Spiel, Fehler raten im Reagieren auf Objekte oder andere Kriterien; d) hochqualitative strings paaren sich weiter; eine Generation von guten Lösungen kann entstehen. Genetischen Algorithme gehören neben Evolutionsstrategien und Evolutionäry Programming zu den Evolutionären Algorithmen und werden gemeinsam mit Simulated Annealing, und Neuronalen Netzen zu den modernen heuristischen Suchverfahren gezählt.
8
Content available remote Rozproszone środowisko obliczeniowe
63%
PL
Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne oraz założenia projektowe budowy klastra obliczeniowego, realizowanego przez zespół Katedry Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych w Akademii Morskiej w Gdyni. Celem przedsięwzięcia jest budowa środowiska sprzętowo-programowego, wykorzystywanego do obliczeń równoległych. Zaimplementowane przez nas rozwiązanie umożliwia rozwiązywanie uogólnionego problemu przydziału przy wykorzystaniu algorytmu PLA (Population Learning Algorithm). Prezentowany materiał został podzielony na części, w których kolejno pokazano schemat klastra oraz opis techniczny zastosowanych w nim rozwiązań, a także opis aplikacji koordynującej, pełniącą funkcję nadrzędną w środowisku. Aplikacja ta zawiera interfejs użytkownika, umożliwiający nadzorowania pracy klastra, tj. listę dostępnych hostów, rozdział zadań i zebranie wyników oraz interpreter języka skonstruowanego specjalnie dla potrzeb środowiska, umożliwiającego realizację zadań, bez konieczności posiadania kompleksowej wiedzy na temat działania środowiska PVM i MOSIX.
PL
Prawidłowa optymalizacja procesów biologicznego oczyszczania ścieków stała się obecnie poważnym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za pracę oczyszczalni. Dotyczy to zarówno technologów i eksploatatorów, bezpośrednio związanych z prowadzeniem procesu, jak również projektantów i konsultantów, od których zależy niezawodność pracy nowo budowanych lub modernizowanych obiektów. Współczesny inżynier-technolog musi wykazać się sporą wiedzą i doświadczeniem, aby zrozumieć biochemiczne zjawiska i przemiany, zachodzące w swoistej wielokulturowej bakteryjnej społeczności osadu czynnego.
PL
Problematyka zamówień publicznych pojawia się w mediach z dwóch powodów. Pierwszy, interesujący opinię publiczną, to korupcja - jak się wydaje nieodłączny towarzysz zamówień. Drugi, omawiany głównie przez specjalistów w prasie fachowej, dotyczy kwestii natury prawnej. W dużym uproszczeniu, nacisk opinii publicznej kieruje się na antykorupcyjne uszczelnienie systemu, zaś nacisk zamawiających kierowany jest na wyeliminowanie wad prawnych.
PL
Zaprezentowano i poddano analizie składowe przedsięwzięć informatycznych opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań. Budowane są one jako aplikacje gridowej infrastruktury informatycznej – otoczenia struktur różnorodnych społeczności informacyjnych. Do nich zaliczamy wielozadaniowe przedsięwzięcia w dwóch obszarach problemowych: wirtualne systemy informacji przedmiotowej oraz struktury medialnej interaktywnej komunikacji bezpośredniej oparte na sieciowych serwisach przedmiotowych.
EN
It presents and analyzes the components of information technology projects based on the virtual activities organization technologies. They are being constructed as a grid information infrastructure – surrounding of the various communities structures. These includes the following multi-task project in two areas: virtual problem oriented information systems, the structure of interactive media direct communication based on the network information services.
12
63%
PL
Celem tego studium jest odpowiedź na pytanie, czy informatyka stanowi dziedzi-nę czy tylko dyscyplinę wiedzy. Przeprowadzono analizę problemów informatycz-nych, z której wynika, że informatykę w Polsce należy traktować jako dziedzinę. Podkreślono, że angielski termin computer sciencestanowi tylko jedną ze specjaliza-cji informatyki, słowo „informatyka”zaś powinno być kojarzone znacznie szerzej niż nawet information technology(IT w USA i ICT w Europie prócz Francji, gdzie stosu-je się termin l’informatique).Jak pokazano, wąskie traktowanie informatyki utrud-nia pełny jej rozwój. W praktyce oznacza to ograniczenie w podejmowaniu ambit-nych zadań oraz większe koszty jej rozwoju. Społeczne implikacje potwierdzają, że mimo wielu zdolnych informatyków Polska nie doczekała się (poza grami kompute-rowymi) własnych trwałychinnowacyjnych rozwiązań informatycznych. Stąd wynika więc potrzeba opracowania krajowej strategii informatyzacji, gdyż sama strategia cyfryzacji nie wystarcza do zapewnienia sukcesów.
PL
Planowanie robót górniczych w BOT KWB "Bełchatów" SA polega na projektowaniu kolejnych zabierek tak, aby piętra eksploatacyjne (front robót) postępowały w zgodzie z zaprojektowanymi wcześniej powierzchniami wyznaczającymi poziomy poszczególnych pięter eksploatacyjnych. Przy dużej ilości poziomów i maszyn urabiających konieczne jest zautomatyzowanie procesów projektowania zabierek, podziału na sektory eksploatacyjne, obliczania zasobów w sektorach oraz dokumentowania tworzonych projektów. Dla każdej zabierki, dla każdej objętości mas przeznaczonych do urobienia tworzony jest plan pracy koparki. Automatyzacja tych procesów możliwa jest z wykorzystaniem technik informatycznych, które pozwalają projektować kolejne zabierki szybko, precyzyjnie oraz z uwzględnieniem wiedzy o strukturze i jakości złoża. Artykuł opisuje stosowane w KWB "Bełchatów" SA komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych z wykorzystaniem technologii Mincom-MineScape™.
EN
Mine design in BOT KWB "Bełchatów" SA consists in designing mining passes the way so that the mining levels advance in accordance to previously designed general mining level surfaces outlining the overall pit design. With the big amount of mining levels and excavators it becomes necessary to automate the process of mining passes design, dividing the mining pass into sectors, reserves calculation in sectors and documenting the created mining pass design. The mining pass design is created for every mining pass and every excavation that is to be performed in the pit. Automating of those mine design processes is possible using the modern information technology techniques. Those modern techniques allow for quick and precise mine design and allows mining engineers to utilize all geological information that has been used for building the geology model. This article describes computer aided mine design processes utilized in BOT KWB "Bełchatów" SA Computer system being used at Bełchatów is Mincom-MineScape™.
EN
Supranational corporations have an impact on organizing the world’s economic, social, and cultural space by means of systems of network and production connections. Among 2000 top world corporations presented in The Global 2000 ranking dated 2008, published by Forbes, 130 corporations representing 6.5 % of the total of corporations featured in the ranking. This study contains an analysis of economic potential of the largest world IT corporations. It aims to find a definition of their diversification from the point of view of their potential, in the light of many features and the relationships between them, and to determine their ranking in the synthetic measure. In 2007, IT corporations in question generated the total of 2015.3 billion USD in sales, which represents a 6.8 % share in total sales volume of 2000 corporations presented in the ranking, generating the profit of 152.4 billion USD, which constitutes a 6.5 % share in total profits; however, the value of their assets reached 2100.4 billion USD, which represents just 1.8 % of all corporations’ assets, while the market value of corporations studied is 3115 billion USD, representing 8.1% of the market value of 2000 top world corporations. As preliminary research shows, high concentration of IT corporations is visible, which leads to a related diversification of the world space.
EN
This paper presents a specify of informatics as the scientific discipline which is focused on the investigations of laws that rule processes of coding, storing, transferring, and processing of information or data. Taking these laws into consideration as a common base, the comparison of methods, goals, and solutions characterizing the technical and biological systems of informatics has been derived.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę informatyki jako dyscypliny naukowej oraz porównano biologiczne systemy informatyki.
16
Content available Trivial file transfer protocol (TFTP)
54%
EN
This article provides a description of the operation of TFTP, beginning with an overview description of the protocol, its history and motivation, and the relevant standards that describe it. I discuss its operation in general terms, cover how TFTP clients and servers communicate, and explain TFTP messaging in detail. I then discuss TFTP options and the TFTP option negotiation mechanism. The article concludes by showing the various TFTP message formats. File Transfer Protocol (FTP) implements a full set of commands and reply functionalities that enables a user to perform a wide range of file movement and manipulation tasks. Although FTP is ideal as a general-purpose protocol for file transfer between computers, on certain types of hardware, it is too complex to implement easily and provides more capabilities than are really needed. In cases where only the most basic file transfer functions are required while simplicity and small program size is of paramount importance, a companion to FTP called the Trivial File Transfer Protocol (TFTP) can be used.
PL
W artykule tym przedstawiono opis protokołu TFTP. Należy go uważać za dopełnienie protokołu FTP i używać w przypadku, kiedy istotną rolę odgrywa jego mała złożoność. Ze względu na jego „lekkość” idealne wydaje się być zastosowanie go w systemach o małych mocach obliczeniowych. Opisano mechanizm działania protokołu oraz główne różnice pomiędzy protokołami TFTP oraz FTP.
17
51%
PL
Artykuł omawia ważniejsze prace z zakresu konstrukcji aparatury i urządzeń elektronicznych realizowane w Dziale Automatyki i Elektroniki, a następnie Zakładzie Automatyki i Informatyki (TA). Większość omówionych konstrukcji została wdrożona do produkcji. Przedstawione zostały proponowane kierunki prac na dalsze lata.
PL
W artykule przedstawiono zasady wykorzystania wiedzy ergonomicznej w projektowaniu urządzeń technicznych. Konieczność uzupełnienia wiedzy technicznej wiedzą ergonomiczną powoduje zmiany metodologiczne w projektowaniu. Projektowanie ergonomiczne wymaga użycia specyficznych kryteriów decyzyjnych zawierających wiedzę o człowieku. Aby wiedzę tę przybliżyć projektantom i konstruktorom maszyn, opracowano komputerowy program wspomagający podejmowanie decyzji projektowych poprawnych z punktu widzenia wymagań ergonomii.
EN
In the paper are shown the principles of applying of ergonomic knowledge to designing of technical equipment. The necessity of supplement of technical knowledge with ergonomic knowledge causes methodological changes in designing. Ergonomic designing requires use of specific decisional criterions including the knowledge about the human. In order to bring it closer to designers and machine constructors, the computer program was worked out to aid to take designed decisions, which are correct of ergonomic point of view.
PL
Neuronauka poznawcza dąży do odwzorowania procesów umysłowych na funkcjach mózgowych, co nasuwa pytanie o to, jakie „procesy umysłowe” istnieją i jak są powiązane z zadaniami wykorzystywanymi do manipulow- ania nimi i ich mierzenia. Temat ten poruszyliśmy nieformalnie we wcześniejszej pracy, ale sądzimy, że kumulatywny rozwój neuronauki poz- nawczej wymaga bardziej systematycznego podejścia do reprezentowania bytów umysłowych, które są odwzorowywane na funkcje mózgu oraz zada- nia wykorzystywane do manipulowania i mierzenia procesów umysłowych. Opisujemy nowy projekt otwartej współpracy, nazwany At- lasem Poznawczym [Cognitive Atlas], który dąży do dostarczenia bazy wiedzy dla neuronauki poznawczej (dostępny online pod adresem: http://www.cognitiveatlas.org). Nakreślamy potencjał tego projektu jako prowadzącego do nowych odkryć dotyczących tak umysłu, jak i mózgu.
PL
Rozwój energetyki odnawialnej wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych, umożliwiających sprawne zarządzanie wytwarzaniem energii, dystrybucją, sprzedażą, uczestnictwem źródeł odnawialnych w sieciach elektroenergetycznych czy bilansowaniem systemu.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.