Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 599

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
W referacie analizuje się strukturę organizacyjną i funkcjonalną SIP. jako klucz do analizy ekonomicznej. W szczególności chodzi o model przepływu danych, hierarchię SIP i jego infrastrukturę techniczną. Wyodrębnia się dalej fazy i warianty wdrożenia koncepcji systemu. Po stronie kosztów Autor uwzględnia rodzajowo: infrastrukturę organizacyjną, infrastrukturę techniczną i infrastrukturę informacyjną, omawiając opisowo składniki kosztów'. Natomiast jako korzyści wymierne z wdrożenia SIP wymienia i analizuje, również opisowo, dodatkowe dochody, zmniejszone wydatki oraz zwiększaną wartość środków trwałych. W modelu ekonomicznym wdrożenia SIP będą przyjęte trzy' podstawowe wskaźniki opłacalności: - wartość nakładów inwestycyjnych netto, - stopa dyskontowa zwrotu nakładów inwestycyjnych, - czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. Różne okresy przydatności ekonomicznej będą przyjęte wobec trzech grup elementów SIP. a to: sprzętu, oprogramowania oraz danych (informacji).
EN
Organizational and functional structure of SIS as a key to economic analysis is studied in the paper. Model of data flow, SIS hierarchy and its technical infrastructure are of particular interest in this paper. Next, phases and variants of implementation of system concept are distinguished. From financial point of view author analyzes organizational, technical and information infrastructure, describing elements of costs. As calculable profits from SIS implementation author mentions additional income, lower expenditures and higher value of durable means. Three basic indices of cost effectiveness will be assumed in economic model of SIS implementation: - value of net investments, - discount rate of investment return, - period of investment return Different periods of economic usefulness will be assumed to three elements of SIS, i.e. to hardware, software and data (information).
PL
Artykuł zawiera formalno-merytoryczne i ekonomiczne problemy zabezpieczenia niewykorzystanych części złóż w obszarach górniczych zakładów objętych całkowitą lub częściową likwidacją. Omówiono również kwalifikację i wykorzystanie zasobów w zlikwidowanych zakładach górniczych.
EN
The article contains description of formal/substantial and economic problems of preservation of the non-used parts of the deposits within the mining areas of the mining operation units covered by the procedure of total or partial liquidation. Discussed are also the qualification and utilization of reserves in the liquidated mines.
PL
W niniejszej artykule zaprezentowano analizę ekonomiczności stosowania wymiennych nadwozi w transporcie samochodowy, porównując dochody uzyskiwane z eksploatacji samochodu skrzyniowego oraz samochodu specjalizowanego do przewozu kontenerów.
7
Content available Techniczno-ekonomiczna analiza farm wiatrowych
80%
PL
W pracy omówiono parametry techniczne i ekonomiczne farm wiatrowych. Są one szczególnie ważne, ponieważ wiele farm zostało wzniesionych w miejscach o niekorzystnych warunkach, bez wiedzy teoretycznej i eksperckiej a także tła legislacyjnego. Analiza właściwości techniczno-ekonomicznych sugeruje wyznaczenie związków parametrów istotnych dla procesu podejmowania decyzji dotyczących konstrukcji farmy wiatrowej w rozważanej lokalizacji. Najważniejszym czynnikiem decydującym czy wspomniany rejon jest odpowiedni dla budowy farmy wiatrowej jest szybkość wiatru, która musi być określona doświadczalnie. Uzyskane wyniki analizy techniczno-ekonomicznej mogą być zastosowane zarówno dla Republiki Czeskiej jak i innych krajów europejskich. Szczególnie interesujące jest porównanie analiz dla krajów śródlądowych (np. Republika Czeska) oraz nadmorskich (np. Polska), szczególnie w przypadku państw sąsiadujących ze sobą.
EN
The paper discusses technical and economic parameters of wind farms. They are particularly important as a number of wind farms have been erected in localities with unfavourable wind conditions being unaware of theoretical and expert knowledge and legislative background. The analysis of technical-economic parameters implies a determination of links among the parameters vital for the decision-making process related to a construction of a wind farm in a considered locality. The most important parameter to decide whether the given locality is suitable for construction of a wind farm is the wind speed which must be identified in the locality in question. The stated results of the technical-economic parameter analysis may be applied both for the Czech Republic as well as for other European countries. What is especially interesting is to compare analyses for inland countries (e.g. the CR) and seaside countries (e.g. Poland), particularly in case of neighbouring countries.
PL
Intencją autorów było zaprezentowanie koncepcji modułowej stacji gazowej oraz aktualnego stanu zaawansowania prac nad tym projektem.
14
Content available remote Rola energetyki jądrowej w obniżaniu kosztów energii elektrycznej
80%
PL
Analizy ekonomiczne wykonywane w krajach OECD, a także dogłębne analizy, na podstawie których podejmowano decyzje o rozwoju energetyki jądrowej w Finlandii czy W. Brytanii wykazują, że energetyka jądrowa mimo wysokich nakładów inwestycyjnych jest konkurencyjna ekonomicznie. Dzięki niskiej cenie paliwa jądrowego zapewnia ona stabilność cen energii elektrycznej. Ponadto, uwzględnienie kosztów zewnętrznych i emisji CO2 zapewnia energii jądrowej zdecydowaną przewagę nad innymi źródłami energii. Potwierdzają to również analizy wykonane w Polsce przez organizacje specjalistyczne, niezwiązane z energetyką jądrową. W aktualnych warunkach ekonomicznych energetyka jądrowa pozostaje najtańszym źródłem energii.
EN
Economic analyses performed in OECD countries and in-depth analyses which are the bases for decisions on nuclear power development in Finland and the UK show that the nuclear power is economically competitive in spite of high investment costs. Thanks to low price of nuclear fuel it ensures stability of electricity costs. In addition, when the external costs and CO2 emission permit costs are considered, the nuclear power becomes the unquestioned economic winner. This has been confirmed by the analyses made in Poland by various organizations specialized in power cost estimates, organizations unrelated with the nuclear power industry. Under present market conditions nuclear power remains the least expensive option of electricity production.
EN
The study presents an economic analysis of using the solar energy installation in the social-office building (area of 795 m2). It is calculated hypothetical period of payback the cost of installation and the total savings during the lifetime of the building, existed according to the use of solar energy.
16
Content available remote Informacja o systemie HDM
80%
PL
Komputerowy system HDM służy do analizy ekonomicznej strategii utrzymania i podwyższania standardu odcinka drogi lub sieci drogowej.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.