Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satelity meteorologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Aura
|
2005
|
nr 12
4-6
EN
Information provided by satellite systems is an important, often irreplaceable source of meteorological information. The visualisation and monitoring of the current meteorological situation involving high spatial and temporal resolutions are essential. Meteorological satellites have been used for this purpose since the early 1960s. The author presents the system used in processing, analysing and classification of data from meteorological satellites.
PL
Informacje dostarczane przez systemy satelitarne są bardzo ważnym, często niezastąpionym źródłem informacji dla meteorologów. Podstawowe znaczenie ma wizualizacja i monitoring bieżącej sytuacji meteorologicznej prowadzone z dużą rozdzielczością czasową i przestrzenną. Wykorzystywane do tego satelity meteorologiczne stosowane są od wczesnych lat 60. ubiegłego wieku. Autorka przedstawia system przetwarzania, analizy i klasyfikacji danych satelitarnych z satelitów meteorologicznych.
2
Content available remote Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych
86%
EN
The paper presents possibilities for monitoring current state of atmosphere and Earth surface, thanks to information from meteorological satellites recorded by Krakow Branch Office of the Institute of Meteorology and Water Management. Such an information is operationally used by hydrological and meteorological forecasting offices, among other purposes for early detection of of natural hazards. Fast development of meteorological satellite data processing and interpretation technology allows for use of that information in disater analysis and monitoring. High temporal resolution of registered data (15 min) and satellite information processing and interpretation methods developed at the IMWM are of basic importance for the use of those data in emergency situations. The IMWM operationally use satellite information from: METEOSAT, NOAA and Feng Yun satellite systems. Special attention is paid to such use of the information as detection of storm initiation area and storm development monitoring, rainfall intensity and range, snow and ice covered area, vegetation state and its anomalies related to drought, fires, floods and human activity. Another important issue in the nuclear threat era is possibility to monitor directions of long-distant contamination transport (including radioactive) into mid/upper troposphere and stratosphere. Current possibilities and limitations of satellite information use were also presented.
EN
The data from various sources such as satellite observations, ground measurements and NWP models provide the continuous information on the state of the atmosphere that are used for weather analysis and forecast. Combining these data into one system encounters problems due to the data variable range as well as temporal and spatial resolution. On the other hand such a system can be a useful tool for the data analysis and visualisation. The paper presents the progress in the Geographic Information Systems (GIS) technology application in the Satellite Research Department in Poland for preparation and visualisation of the products derived from various sources including NOAA satellites, NWP analysis and ground measurements. Several thematic layers called meteorological products are prepared for Poland. Precipitation intensity and range are derived from microwave data. Temperature and humidity fields at different pressure layers are obtained from ATOVS data. High resolution visible and infrared data are used for cloud cover detection, temperature and precipitation fields are created from the numerical model (Aladin) analysis. Finally, ozone distribution is mapped using HIRS data. These products can be presented in the form of maps with additional overlays such as geographical data and administrative boundaries. Moreover, the SYNOP and TEMP data are converted into thematic coverages supporting the products’ verification.
PL
Zadanie prezentacji danych meteorologicznych, satelitarnych i wyników modelu numerycznego nie jest zadaniem łatwym, ze względu na różnice w rozkładzie przestrzen-nym i czasowym, lub różnice w dokładności pomiaru. Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) umożliwiają zarówno wizualizację informacji meteorologicznych w formie mapy, ale również ich przetworzenie i analizę. W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania metod GIS do wizualizacji parametrów meteorologicznych wyznaczanych z danych satelitarnych, numerycznych modeli i standardowych danych synoptycznych opracowane w Zakładzie Badań Satelitarnych IMGW. Dla Polski przygoto-wywane są warstwy tematyczne takie jak: pola temperatury powierzchni Ziemi i temperatury wierzchołków chmur na podstawie satelitarnych danych NOAA/AVHRR, klasyfikacja zachmurze-nia z danych NOAA/AVHRR, intensywność i zasięg opadu z danych mikrofalowych NOAA/AMSU, pola temperatury i wilgotności na różnych poziomach otrzymane z danych NOAA/ATOVS, temperatura i opad na podstawie wyników analizy modelu numerycznego Aladin. Produkty te są przedstawiane w postaci map z nałożonymi dodatkowymi informacjami geograficznymi i granicami administracyjnymi państw. Dane z depesz SYNOP i TEMP konwer-towane są do warstw tematycznych pozwalając na weryfikację parametrów meteorologicznych otrzymywanych na podstawie danych satelitarnych.
PL
Problem zawarty w tytule został przedstawiony na przykładzie prac grupy badawczej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (do 1973 r. Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego) w latach 1961-2006. Grupa ta została zorganizowana w roku 1961 w celu uruchomienia obserwacji wiatrów stratosferycznych z zastosowaniem rakiet meteorologicznych. Rakiety zostały opracowane przez omawianą grupę we współpracy z Instytutem Lotnictwa, który następnie produkował te rakiety w latach 1965-1970. W okresie tym 177 rakiet typu "Meteor-1" zostało użytych do sondażu stratosfery na wysokościach 30-37 km. Rakiety były wystrzeliwane z wybrzeża Bałtyku, dostarczając danych o sezonowych zwrotach wiatrów stratosferycznych mogących przynosić produkty eksplozji jądrowych dokonywanych wówczas w atmosferze. Rakiety "Meteor-2" (o pułapie lotu 90 km) i "Meteor-3" (pułap lotu 70 km) zostały skonstruowane i wypróbowane w locie w latach 1968-1974, ale nie zostały wykorzystane do sondaży, ponieważ sondaże te zostały wstrzymane w r. 1974. Ta sama grupa badawcza złożona z meteorologów oraz fizyków, elektroników i inżynierów-mechaników zbudowała pierwszą w Polsce stację odbioru danych z satelitów meteorologicznych. Stacja ta uruchomiona w 1963 r.od roku 1967 podjęła regularną służbę dostarczającą meteorologom dane satelitarne. Omawiana grupa opracowała również 2-kanałowy radiometr, który służył w latach 1972-1980 do lotniczych obserwacji dużych obszarów leśnych. Uzyskiwane dane radiometryczne były interpretowane jako charakterystyki fizjologiczne lasów. Następnym osiągnięciem grupy stało się opracowanie LIDARu do laserowego sondażu atmosfery (1977) oraz SODARu do sondażu akustycznego (1979). Z urządzeń tych korzystano do sondażu warstwy granicznej atmosfery (WGA) w badaniach zanieczyszczenia atmosfery. Charakterystyki WGA, takie jak: głębokość warstwy mieszania, stan równowagi atmosfery oraz profile prędkości i kierunków wiatru były badane w ich zmienności dobowej, sezonowej i wieloletniej, prowadząc do badań klimatu WGA oraz klimatycznych zmian warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza. W latach 1981-2000 grupa stosowała dwa spektrometry korelacyjne (pochodzenia zagranicznego) do badań przepływów zanieczyszczeń gazowych (S02 i N02) w Polsce Południowej. Działania te rozszerzono na określanie głębokości mieszania tych gazów w atmosferze. SODAR, DOPPLER SODAR (pomiary wiatru) i LIDAR od 1990 r. znalazły się na wyposażeniu Centralnej Stacji Obserwacyjnej w Krakowie. Wszystkie opisane dokonania osiągnięto dzięki bliskiej współpracy specjalistów z dziedzin meteorologii, fizyki, elektroniki i mechaniki.
EN
The problem formulated in the title is illustrated by some works of a research group in the Institute of Meteorology and Water Management (before 1973 the Institute of Hydrology and Meteorology), in the years 1961-2006. The research group was organized in 1961 in order to put in operation the observations of Stratospheric winds wit use of meteorological rockets. The rockets were developed by the group in cooperation with the Institute of Aviation, which was then producer of these rockets in the years 1965-1970. In these years 177 rockets of the type Meteor-1 have been used for sounding of the Stratosphere on the heights 30-37 km. The rockets were fired from the shore of the Baltic Sea, giving the data on the seasonal reversals of Stratosperic winds which could transport products of nuclear expolosins made at that time in the atmosphere. Rockets Meteor-2 (ceiling 90 km) and Meteor-3 (ceiling 70 km) have been developed and flight-tested in the years 1968-1974, but they were not used operationally because the rocket soundings in Poland have been stopped in the year 1974. The same research group composed of the meteorologists and specialists in the physics, electronics and mechanical engineering, have built the first in Poland satellite data receiving station, put in operation in 1963, and since 1967 in regular service for supply of data from meteorological satellites. The same group developed a 2-channel radiometer which has been used in the years 1979-1980 for aircraft observations of the big forest areas, for studies of their radiometric characteristics transated to characteristics of the trees physiology. The next achievements of the group were the developments of LIDAR for laser soundind of the atmosphere (1977) and SODAR for acoustic sounding (1979). They were used for the sounding of the Atmospheric Boundary Layer (ABL) in connection with air-pollution problems. Characteristics of the ABL, like mixing depth, atmospheric stability, and wind profiles were studied, in their diurnal variation, as well as in their seasonal and multi-annual changes, leading to studies of ABL climate and climatic changes of the air pollution dispersion characteristics. In the years 1981-2000 the group was applying two mobile correlation spectrometers of foreign production for investigations of air polluting gases (S02 and N02) transport in Southern Poland. These activities have been applied, too, for studied gas mixing in the ABL. SODAR, DOPPLER SODAR and LIDAR were used since 1990 in the Central Observing Station in Cracow. All these achievements described in paper were created thanks to the close cooperation between specialists in meteorology and specialists in physics, electronics, and mechanical technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.