Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Produkt krajowy brutto (PKB)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
XX
Celem artykułu było określenie wpływu dwóch wybranych czynników na wartość produktu krajowego brutto per capita w poszczególnych województwach Polski. Przeanalizowano następujące czynniki kształtujące poziom PKB na mieszkańca: wydajność pracy i udział ludności pracującej. Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie PKB na osobę wykorzystano metodę logarytmiczną. Metoda logarytmiczna pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak - w szesnastu województwach - poszczególne czynniki wpływają na analizowaną zmienną, a mianowicie jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Średnie wartości odnoszące się do Polski jako całości porównano z wynikami uzyskanymi dla każdego z województw i na tej podstawie wyciągnięto wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to determine the influence of two selected factors on the value of gross domestic product per capita in voivodships of Poland. The following factors affecting the level of GDP per inhabitant were analysed: the productivity of labour and the proportion of people who work. The logarithmic method was used to assess the impact of deviations of those factors on the deviation of GDP per person. The logarithmic method allowed to answer the question, how - in the sixteen voivodships - individual factors affect the analysed variable, namely, what the direction and strength of their influence are. The mean values referring to Poland as a whole were compared with the results obtained for each of the voivodships and final conclusions were drawn on those grounds. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje strukturę tworzenia produktu krajowego brutto według wyróżnionych sektorów w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Rozpatrzono też strukturę podziału PKB.
XX
Jest to Raport Komisji Europejskiej z grudnia 1997 na temat gospodarki w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Przedstawiono prognozę na lata 1998 i 1999.
XX
Przedstawiono wzrost PNB w krajach Europy Środkowo Wschodniej w latch 1989-1998. Prognozy na rok 1998 dla państw kandydujacych opracowała Dyrekcja Generalna d/s Gospodarczych i Finansowych.
XX
W artykule przedstawiono kilka ogólnych wniosków, jakie nasuwają się po przeczytaniu szacunku produktu krajowego brutto według sekcji w cenach bieżących w układzie 16 województw dla lat 1995-1998.
XX
Sieć dróg krajowych w Polsce w ostatnich kilku latach została wyposażona w około 100 instalacji systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Bezpośrednim celem tych inwestycji jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych. Informacje gromadzone przez system zawierają również dane statystyczne m.in. o ruchu pojazdów ciężkich. Dane, jakie zarządcy ruchu pozyskują z punktów wag preselekcyjnych, zawierają miedzy innymi informacje o liczbie, kategorii, wadze oraz długości pojazdów. W artykule zbadano zależność pomiędzy danymi (pozyskanymi na przestrzeni 2 lat ze stacji preselekcyjnych) dotyczącymi pojazdów ciężkich oraz wielkością Produktu Krajowego Brutto. Obecny wzrost Produktu Krajowego Brutto w głównej mierze spowodowany jest wzrostem popytu krajowego; określenie jego relacji do uzyskanych danych z wag preselekcyjnych może pozwolić wyciągnąć wnioski, na podstawie których będzie można podejmować działania zmierzające do wzrostu efektywności transportu lądowego.(abstrakt autora)
EN
Network of trunk roads in Poland in past several years was equipped about 100 pre-selective weigh-in-motion systems. Direct goal of these investments is to eliminate overloaded vehicles from traffic. However, information gathered by the system include statistic data about, among others, movement of heavy vehicles. Data gathered by traffic management from pre-selective weighing points include information about number, category, weigh and length of vehicles. This article will examine the correlation between data gathered from pre-selective stations regarding heavy vehicles in last 2 years and the gross domestic product. Current growth of the gross domestic product is mainly caused by the increase in domestic demand. Setting its relations to the obtained data from pre-selective weighs will allow to draw conclusion based on which specific actions can be taken in order to increase efficiency of land transport.(original abstract)
XX
Wartość produktów (wyrobów i usług) wytworzonych przez jednostki rynkowe i nierynkowe pomniejszona o zużycie pośrednie poniesione w związku z jej wytworzeniem, czyli wartość dodana brutto oraz produkt krajowy brutto, jest istotnym wskaźnikiem mówiącym o stanie gospodarki danego państwa czy też regionu. W opracowaniu porównano wskaźniki dotyczące województwa śląskiego oraz województw ościennych, czyli: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego. Wskaźniki dla badanych województw przedstawiono na tle Polski. Zbadano również związki pomiędzy PKB a wartością dodaną brutto w województwie śląskim i województwach ościennych. Do zbadania tych zależności autor posłużył się modelami wektorowo-autoregresyjnymi VAR.(fragment tekstu)
EN
In the following study were compared to the GDP and gross value added of Silesia province and the neighboring provinces. Gross domestic product and gross value added are important indicators which talking about the state of the economy of a country or region. Since the gross domestic product of the province is highly dependent on the number of its inhabitants, was also examined as developed as GDP over the period per 1 inhabitant. The gross value added was analysed both in total, as well as in the conversion on 1 the employed and on account of different kinds of activity. Since the classification of data has changed, due to the availability of the data extracted three types of activity: - agriculture, hunting, forestry and fishing, - industry, - construction. In the following shows how developed the GDP of selected regions on the background of the country. In the last part was examined the relationship between GDP and gross value added between the Silesian province and neighboring provinces. To investigate these relationships the author used the Vector Autoregression model (VAR). In conclusion summary the author pointed at associations occurring between the Silesian province and neighboring provinces on account of inspected indicators. The author also pointed at relations which are occurring between examined variables in individual provinces, and consequently different pace of development of individual provinces.(original abstract)
EN
This article analyzes comparative price levels of 10 new EU member countries from Central, East, and South-East Europe and discusses their main determinants. A comparison of comparative price levels is logically followed by a comparison of relative GDP per capita in purchasing power parities. Further, the Balassa-Samuelson effect is theoretically explained and empirically tested using a sample of EU27 countries (excluding Luxemburg). The results of simple regression analysis confirm that differences in comparative price levels can be explained by the differences in relative GDP per capita in purchasing power parities. Besides the Balassa-Samuelson effect there are, however, many other factors that have an impact on comparative price levels. They are related to the lower competitiveness of domestic companies on international markets as the result of such factors as a lower quality of production, inefficient organizational structures and management styles, insufficient marketing and business skills, or a poor approach to international distribution channels. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oszacowania PKB na mieszkańca miasta Lublin w latach 2008-2015 oraz zaproponowano nową metodę szacowania PKB na mieszkańca powiatów (NUTS 4). W szacunku wykorzystano metodę regresji wielorakiej, w której zmienne objaśniające zostały wyznaczone na podstawie PKB na mieszkańca podregionu lubelskiego oraz poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, stopy bezrobocia rejestrowanego, odsetka podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących poniżej 10 osób i odsetka osób w wieku produkcyjnym w podregionie lubelskim i Lublinie. Zaprezentowana w artykule procedura weryfikacji modelu potwierdziła, że proponowana metoda generuje relatywnie niewielkie błędy na tle alternatywnych metod szacowania PKB w powiatach. W dyskusji wyników wskazano, że ustalone wartości mogą okazać się wrażliwe na proces przenoszenia się mieszkańców Lublina o relatywnie wysokich wynagrodzeniach na obszary sąsiednich powiatów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to estimate GDP per capita for the City of Lublin in the years 2008-2015 and to present a new method of estimation of GDP per capita in Polish Counties (NUTS 4). The estimate has been made by using a multiple regression analysis. Explanatory variables have been derived from GDP per capita in NUTS 3, the average monthly gross wage, registered unemployment rate, the share of economic entities employing less than 10 persons and the ratio of population in the working age in Lublin Sub-region (NUTS 3) and in Lublin County (NUTS 4). The validation procedure presented in the article confirms, that the error estimation is satisfactory in comparison to the alternative approaches to GDP estimation in local areas discussed in the literature. However, in the discussion of the results, it was indicated, that the estimated values of GDP per capita are prone to the process of sub-urbanisation of people with high wages.(original abstract)
XX
Wstąpienie Polski do OECD jest znakiem dojrzałości jej systemu ekonomicznego, jej instytucji i struktur. Autorka przeprowadziła analizę standardu życia społeczeństwa w grupie państw OECD. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być przydatne w ocenie strategii i kierunku rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.
EN
The accession of Poland to the Organization of Economic Cooperation and Development - OECD is an expression of the maturity of its economic system, its institutions and structures. The completion of the transformation stage of the system has resulted in the establishment of the market economy in Poland and in its joining the group of the world's highly developed countries. An analysis of the standard of living of the population is carried out by applying the methods of taxonomic analysis - the growth model. The calculated indices and sets of typologic properties have benn applied to characterize the development of the countries under analysis. Gaps existing between them have been pointed out. (original abstract)
XX
W artykule analizie poddano zjawisko konwergencji dochodowej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego wkładu poszczególnych krajów do tego procesu. W tym celu wykorzystano koncepcję pionowej krańcowej β-konwergencji. Przeprowadzone badanie dotyczyło również wpływu aktualnego kryzysu gospodarczego na szybkość procesu konwergencji realnej. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne spowolnienie wyrównywania się poziomów dochodów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2010 z tego tytułu. Zidentyfikowano również grupy krajów, które pozytywnie (Estonia, Polska, Słowacja i Włochy) i negatywnie (Litwa, Szwecja, Austria, Węgry i Holandia) wpływały na ogólny proces konwergencji dochodowej zachodzący w Unii Europejskiej w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzed income convergence in European Union with special emphasis on individual countries contribution to that process. The new concept of marginal vertical income β-convergence was used for that purpose. The paper also deals with the influence of current economic crisis on the speed of income convergence within European Union. The received results show that in the period 2007-2010 the speed of convergence was reduced due to the economic severe shocks. The other conclusion allows to point out countries that had a positive (Estonia, Poland, Slovakia and Italy) and negative (Lithuania, Sweden, Austria, Hungary and Netherlands) influence on the overall income convergence process during last years. (original abstract)
12
Content available remote Scaling of Growth Rate Volatility for Six Macroeconomic Variables
80%
EN
We study the annual growth rates of six macroeconomic variables: public debt, public health expenditures, exports of goods, government consumption expenditures, total exports of goods and services, and total imports of goods and services. For each variable, we find (i) that the distribution of the growth rate residuals approximately follows a double exponential (Laplace) distribution and (ii) that the standard deviation of growth rate residuals scales according to the size of the variable as a power law, with a scaling exponent similar to the scaling exponent found for GDP [Economics Letters 60, 335 (1998)]. We hypothesise that the volatility scaling we find for these GDP constituents causes the volatility scaling found in GDP data. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano deskrypcję wskaźnika HDI oraz analizę poziomu rozwoju społecznego w Polsce. Celem opracowania jest eksploracja poszczególnych mierników rozwoju społecznego będących składowymi wskaźnika HDI oraz określenie udziału kobiet i mężczyzn w kontekście tworzenia omawianego miernika w Polsce. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę wskaźnika HDI wraz z jego poszczególnymi elementami. Druga część opracowania ma natomiast charakter empiryczny i zawiera analizę poszczególnych wyznaczników rozwoju społecznego z podziałem na płeć w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the characteristics of the HDI, and an analysis of the level of social development in Poland. The aim of the study is to analyze various measures of social development which are components of the HDI, and to determine the participation of women and men in the context of the creation of this measure in Poland. The first part of the article presents the characteristics of the HDI with its individual elements. The second part of the study is empirical and includes the analysis of individual indicators of social development disaggregated by gender in Poland.(original abstract)
XX
W artykule omówiono wstępne oszacowania PKB. Stosując ten model, możliwe jest oszacowanie wzrostu PKB 30 dni po kwartale odniesienia (w porównaniu z 70 dniami koniecznymi do oficjalnych oszacowań). Model dotyczy wiodących, współwystępujących i opóźnionych szeregów. Jest weryfikowany przez prognozy z krótkich szeregów. Dyskutowana jest optymalna długość szeregu czasowego stosowanego w modelu, a także możliwość korzystania wyłącznie z danych z sondażów biznesowych i konsumenckich. Jakość prognozy jest porównana z jakością oficjalnych oszacowań PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
In our work we would like to design a model for preliminary estimates of GDP quarterly changes, considering different types of series (leading, coincident and lagged series, represented by confidence indicators from business and consumers tendency surveys, natural indicators of electric energy consumption in kWh and rail transport of goods in tonne-kilometres, and finally by 2 lagged series of a dependent variable with different number of lags) as explanatory variables. (fragment of text)
XX
Ważną rolę w badaniu zjawisk ekonomicznych odgrywają analizy i diagnozy dotyczące struktur ekonomicznych. Wiedza o kształtowaniu się proporcji strukturalnych jest bardzo często podstawą do określenia charakteru związków w czasie i przestrzeni oraz dynamiki badanych zjawisk gospodarczych. (...) Na potrzeby tego artykułu proporcje strukturalne rozumiane będą jako proporcje strukturalno-gałęziowe, stanowiące relacje między częściami gospodarki narodowej w ujęciu sektorowym. (fragment tekstu)
XX
Rozwój gospodarczy regionu związany jest z następującymi procesami: wzrostem gospodarczym, zmianami strukturalnymi oraz przekształceniami instytucjonalnymi. Ważnym miernikiem rozwoju regionu jest produkt krajowy brutto wypracowany w konkretnym regionie. W pracy przeanalizowano PKB według podregionów województwa dolnośląskiego oraz przeprowadzono analizę terytorialną produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w Polsce.
EN
Measures of economic development of particular regions are linked with the following processes: economic growth, structural changes and institutional transformations. From the social point of view there should be added dynamics of changes in the quality of life and social relationships. Social and economic development of every country tends to vary spatially. It is a result of geographic, natural, historical, economic, social and cultural conditions, which cause that the spatial structure of every country is characterised by existence of more and less developed regions. Many measures including GDP are used to asses the level of social and economic development. Studies of development level (based on GDP measure) of the Lower Silesia Region revealed a relatively big importance of this region in Poland and major internal variations in its development accomplishments and forecasts for the future. The highest development level in the Lower Silesia Region in economic conditions of the late 1990s was achieved by its part connected with Wroclaw agglomeration. It was due to a big diversity of its business activity, lack or rapid abandoning of its links with heavy industry characterised by obsolete technologies and agriculture, as well as its orientation at development of manufacturing industries, high technology and services. A major transformation occurred in these parts of the region, which were linked with mining industries during a long period and where one-sector economy prevailed. These were, for instance, the subregions on Legnica and Jeleniogóra-Walbrzych. These subregions have to build their growth path from the scratch seeking directions of growth and market niches (depending on specific advantages for a given area) and developing assumptions of the economic strategy.(original abstract)
17
80%
XX
Celem artykułu było przedstawienie zmian w sytuacji gospodarczej nowoprzyjętych państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, w skład których wchodziły Estonia, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia (2004 r.), Bułgaria, Rumunia (2007 r.) i Chorwacja (2013 r.). Za wskaźnik rozwoju gospodarczego przyjęto PKB per capita w parytecie siły nabywczej. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowało wzrost gospodarczy w wybranych państwach, a także jak kształtowała się dynamika zmian mierzona poziomem PKB per capita. Wykorzystane dane pochodziły z baz Eurostatu, Banku Światowego i ILO z lat 1995-2015. Analizę podzielono na cztery etapy: pierwszy - w którym wszystkie wymienione państwa znajdowały się poza strukturami Unii Europejskiej, drugi - przed przystąpieniem do Unii Bułgarii i Rumunii, trzeci - przed przystąpieniem Chorwacji, czwarty - po roku 2013. W badaniach wykorzystano metody analizy skupień i statystyki opisowe(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the changes in the economic situation in new member countries of the EU: Estonia, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Hungary, Slovakia, Slovenia (2004), Bulgaria, Romania (2007) and Croatia (2013). This paper attempts to answer the question whether the accession to the European Union resulted in the economic growth and the appearance gave its formation in the years after the accession. The data were used from the databases of Eurostat, the World Bank and ILO from the years 1995-2015. The analysis was divided into four stages: the first in which all the above-mentioned countries were outside the structures of the European Union, the second before the accession of Bulgaria and Romania, the third before the accession of Croatia, the fourth period after 2013. The study used cluster analysis and descriptive statistics. Macroeconomic indicator of GDP per capita of purchasing power parity was used in the study(original abstract)
XX
At beginning try to answer a question "Why is forecasting so unavoidable for market economies?" The one consideration is that flourishing and efficiency of instruments of the economic policy depend on the correct forecast of economic development in the future. These instruments of economic policy do not work immediately and influence the economic process after a period of time. Therefore is necessary to forecast the development of national economy and also use it in making macroeconomic decisions for the continuous development and economy growth in advance. The reliability of forecast depends on information accessible for prognostic authors and on a prognostic model which they used. Generally the forecasts are supported by statistics information covered in a system of national account. In Slovakia the process of creating a complete system of national account continues and it causes an information barrier. This barrier is complicating the process of making macroeconomics prognosis. Also there is a minimum one year time delay in publishing official macroeconomic data. The second assumption to arrange macroeconomic forecast is using a prognostic model. Usually there are used the econometric models which are based on a system of equations describing the fundamental relations in national economy. In practice there are often combined with other methods of forecasting like reflexive methods, intuitive methods or forecasts based on a long-time experiences of specialists in due area - expertness methods. The following forecast of gross domestic product and its components in Slovakia is made by extrapolation method.
EN
(fragment of text)
XX
Po upadku bloku komunistycznego wszystkie byłe kraje członkowskie zdecydowały się na wprowadzenie reform prorynkowych. Jednakże okazało się wkrótce, że reformy te przyniosły w pierwszych latach zdecydowany i powszechny spadek Produktu Krajowego Brutto. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie jakie były przyczyny spadku PKB i dlaczego pewne kraje przezwyciężyły kryzys szybciej niż inne
EN
While after the collapse of the communist bloc virtually all of its former member countries embarked on market-oriented reforms, the individual countries followed different outcomes. In all cases, however, output declined steeply during the early years of transition. What were the main causes behind the severe contraction of output? Why have some countries managed to overcome the transformation crisis far better than others?
XX
Celem artykułu jest zorientowanie się, czy i w jakim stopniu w latach 1990-97 gospodarka Polski zbliżyła się do struktury tworzenia PKB w proporcjach zachodnioeuropejskich. Skoncentrowano się na trzech dziedzinach działalności: rolnictwie, przemyśle oraz usługach (handlu i tzw. usługach finansowo-biznesowych, obejmujących usługi bankowe, kapitałowe, ubezpieczeniowe oraz szeroki asortyment usług świadczonych firmom).
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.