Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom spozycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza poziomu i struktury spożycia mięsa i przetworów mięsnych w gospodar-stwach domowych w rejonach o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych w Polsce, jak również określenie typów go-spodarstw domowych wyróżniających się specyficznymi cechami w tym zakresie. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wśród 4 województw, w których średnie spożycie mięsa i jego przetworów jest największe, znalazły się aż 3 województwa o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. podlaskie, świętokrzy¬skie i warmińsko-mazurskie. Określono cechy socjodemograficzne gospodarstw domowych, predysponujące do wyższego niż średnie spożycia mięsa i przetworów, a wśród nich: wiek, wykształcenie, status zawodowy, reprezentowana kategoria społeczno-zawodowa.
EN
The aim of this study was to analyze the level and the structure of meat products consumption in households in are¬as with unfavorable macroeconomic indicators, as well as to specify the types of households characterized by specific fe¬atures in this area. Statistical analysis allowed us to determine that among the 4 provinces where the average consumption of meat and meat products is the largest, the are 3 provinces with unfavo-rable macroeconomic indicators; such as podlaskie, święto¬krzyskie and warmińsko-mazurskie. At the same time socio- demographic characteristics of households predisposing to a higher than average consumption of meat and meat products were identified, and include such characteristics as age, edu¬cation, occupational status, socio-professional category.
PL
W artykule została przedstawiona analiza konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników i pracowników w latach 1995-2005. Zmiany konsumpcji zaprezentowano w ujęciu ilościowym i jakościowym, również z uwzględnieniem wartości odżywczej diety.
EN
The article presents the analysis of food consumption in years 1995-2005. The level and quality of food consumption in farmers and employees households were compared. The nutrition value of diet also was showed.
|
|
tom 34
|
nr 3-4
819-823
PL
Poziom spożycia wybranych składników mineralnych w grupie kobiet ciężarnych. Celem badań była analiza podaży składników mineralnych w dziennych racjach pokarmowych kobiet w kolejnych trymestrach ciąży. Badania przeprowadzono wśród 80 ciężarnych kobiet w wieku 25-40 lat w Warszawie i Zamościu. Zawartość składników mineralnych w racjach pokarmowych przeprowadzono na podstawie wywiadu o spożyciu w ciągu 24-godzin poprzedzających badania, a uzyskane dane porównano z normami żywieniowymi. Badania wykazały brak zbilansowania pomiędzy składnikami mineralnymi w dziennych racjach pokarmowych kobiet ciężarnych. Stwierdzono nadmierną podaż sodu i fosforu oraz deficyt żelaza, magnezu i wapnia.
EN
The intake level of selected mineral elements in the group of pregnant women. The aim of the research was to analyse the mineral elements allowance in daily food rations of women, in consecutive pregnancy trimesters. The investigation was carried out in Warsaw and Zamość with 80 pregnant women between 25 and 40 years of age. The content of the mineral elements in food rations was carried out by means of a 24 hour recall and the results were compared with the nutrition standards. The research has revealed the lack of balance between mineral elements in daily food rations of pregnant women. An excessive sodium and phosphorus allowance, as well as iron, magnesium and calcium shortage were stated.
|
|
nr 4
EN
The aim of this article is to assess the nutrition level in Poland in the light of the current dietary recommendations. The focus is on the diversification of consumption of the basic food products in households by socio-economic groups and with particular account of food products of vital importance for the health of the Polish society, that is milk, fish, fruit, vegetables and their products. Also the level of consumption of these products in house­holds maintained by the poorest and the wealthiest people has been described. The present model of food consumption in Poland strongly deviates from the rules of balanced nutrition. The Poles eat too much animal fat, fatty meat, confectionary products and sugar and too little milk, fish, vegetables, fruit and their products. The improper diet increases the risk of many chronic non-infectious illnesses, colloquially known as diseases of modern civilization. With a view to improving the health condition of the Polish society numerous advertising campaigns are organized in Poland. They encourage people to eat more milk, fish, vegetables and fruit.
PL
Przeprowadzono ocenę sposobu żywienia oraz wybranych wskaźników stanu odżywienia grupy kobiet po menopauzie stosujących hormonalną terapią zastępczą (HTZ). Całodzienne racje pokarmowe (CRP) były nieprawidłowo zbilansowane pod względem udziału energii z białka, tłuszczu i węglowodanów oraz analizowanych składników mineralnych. Wysoki procentowy udział białka (15,8 ± 2,71%) i tłuszczu (36,9 ± 6,09%) może zwiększać ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego. Jednocześnie niski poziom spożycia wapnia (738 ± 278 mg), cynku (1399 ± 332mg) i miedzi (1,29 ± 0,29 mg) wydaje się dodatkowo sprzyjać procesom peroksydacji, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Konieczna jest edukacja żywieniowa oraz zmiana sposobu żywienia w badanej grupie otyłych kobiet po menopauzie.
EN
Eating habits and select factors of nutritional state were evaluated among postmenopausal women using hormonal replacement therapy (HRT). The daily food rations have been incorrectly balanced by containing inappropriate value of protein, fat and carbohydrates and analyzed mineral components. The high percentage of energy from protein (15.8 ± 2.71%) and fat (36.9 ± 6.09%) may increase the risk of oxidative stress. Simultaneously the low intake of calcium (738 ±278 mg), zinc (1399 ±332mg) and copper (1.29 ±0.29 mg) may additionally promote peroxidation processes and simultaneously could increase the risk of metabolic syndrome. It is necessary to implement nutritional education and change the nutritional habits of obese women in perimenopausal period.
PL
W artykule przedstawiono analizę konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników i pracowników w latach 1995-2004. Zmiany konsumpcji zaprezentowano w ujęciu ilościowym i jakościowym, również z uwzględnieniem wartości odżywczej diety.
EN
The article presents the analysis of food consumption. The level and quality of food consumption in farmers households and company-employed were compared. The nutritive value of diet also was showed.
PL
Badaniami objęto całodzienne racje pokarmowe 101 mężczyzn stosujących żywienie „optymalne" ŻO (60,2±12,2 lat, 80,3±12,0 kg) oraz 231 mężczyzn stosujących tradycyjny model żywienia ŻT (60,7±1,80 lat, 78,6±10,0 kg) w latach 2006-2008. Zawartość białka w CRP mężczyzn stosujących ŻT wynosiła 92,9±29,2 g, tłuszczu 106±43,7 g, węglowodanów 324±113 g, błonnika 22,2±9,54 g i cholesterolu 492±319 mg natomiast w CRP mężczyzn na ŻO odpowiednio: 70,3±25,7 g, 178±75,6 g, 101±51,7 g, 11,0±5,85 g i 2173±1041 mg. Udział energii z białka w grupie mężczyzn na ŻT wynosił 14,4±3,35%, tłuszczu 35,8±8,65 %, węglowodanów 49,4±9,10% i sacharozy 10,3 ± 6,69%, natomiast mężczyzn na ŻO odpowiednio: 13,1±3,06 %, 70,0 ± 8,48%, 18,6±6,77% i 3,22±1,59 %. CRP mężczyzn stosujących ŻT i ŻO charakteryzowały się wartością energetyczną na poziomie odpowiednio: 2629±801 kcal i 2256±882 kcal. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że wartość energetyczna, oraz poziom spożycia analizowanych składników odżywczych różniły się w zależności od stosownego modelu żywienia.
EN
The investigation comprised daily food rations (DFR’s) taken by 101 men on low carbohydrate „optimal” diet (LCD) (aged 60,2±12,2 years, body weight 80,3±12,0 kg) and 231 men on traditional polish omnivores diet (TD) (aged 60,7±1,80 years, body weight 78,6±10,0 kg). The intake of protein with men TD-DFR’s was 92,9±29,2 g, fats 106±43,7 g, carbohydrate 324±113 g, fiber 22,2±9,54 g and cholesterol 492±319 mg, instead of 70,3±25,7 g, 178±75,6g, 101±51,7 g, 11,0±5,85g and 2173±1041 mg in LCD-DFR’s. The contribution of protein source of energy in men TD-DFR’s was14,4±3,35%, fats 35,8±8,65 %, carbohydrate 49,4±9,10% and saccharose - 10,3 ± 6,69%, instead of 13,1±3,06 %, 70,0 ± 8,48%, 18,6±6,77% i 3,22±1,59 %. The daily food rations of the analyzed group were characterized by energetical value of 2629±801 kcal and 2256±882 kcal respectively. The evaluation of the nutritional value of the “Optimals” DFR’s versus traditional diet revealed that energy and basic nutrients intake was different.
|
2007
|
tom 09
|
nr 4
PL
Opracowanie zawiera analizę głównych tendencji zmian w konsumpcji mleka, mięsa i ich przetworów w Polsce. Analizą objęto zmiany w konsumpcji omawianych produktów na podstawie danych bilansowych oraz badań budżetów gospodarstw domowych.
EN
he paper discusses analysis of changes in milk and meat products consumption. In the period of transfor­mation of the Polish economy occurred decreased consumption of liquid milk, cream and butter. There was also increase in consumption of yoghurt, hard cheese and the other deeply processed products. In the same period and especially in 200-2006 years there was a gradual increase in the meat products consumption. The poultry consumption was increasing fastest.
PL
W artykule zaprezentowano główne tendencje w poziomie, dynamice i strukturze spożycia mięsa w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. W analizie wzięto pod uwagę lata 1991-2004. Stwierdzono, że na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i USA spożycie mięsa w Polsce było wyraźnie niższe. Początkowo nastąpił stosunkowo niewielki (maksymalnie o 15%) spadek jego spożycia, a następnie - po okresie stabilizacji - wzrost, jednak do poziomu nieco niższego niż wyjściowy. W Polsce zaobserwowano drastyczny spadek spożycia mięsa wołowego i wzrost spożycia drobiu.
EN
Main tendencies in level, dynamics and structure of meat consumption in Poland against the background of chosen EU countries and USA were determined in this work. In the analysis the period between 1991 and 2004 was taken into consideration. It has been stated that against the background ofEU highly developed countries and USA meat consumption in Poland is markedly lower. In the beginning there was a slight (maximum of 15%) decrease of that consumption, and afterwards - after a stabilization period - there was an increase, however up to a bit lower level than the initial one. A drastic decrease in beef meat consumption and an increase in poultry consumption were observed in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.