Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 606

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Training
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Jeszcze do niedawna organizacje prowadziły ożywioną dyskusję na temat zasadności wdrażania pracy zdalnej czy hybrydowej, a jednocześnie borykały się z małą elastycznością stylu pracy. Większość firm preferowała szkolenia stacjonarne, ale rzadko kiedy obserwowała po ich realizacji zmiany na poziomie zachowań czy postaw pracowników. Wystarczył jeden rok, aby we wspólnym, globalnym eksperymencie, otworzyć się na to, co nowe i sprawdzać różne podejścia, zarówno w zakresie nowego stylu pracy, jak i projektowania procesów rozwojowych w organizacjach. (fragment tekstu)
XX
Nie ma chyba osoby, która nie uczestniczyłaby w zebraniu, które było bezcelowe, a czas przeznaczony na niego, zmarnowany. Jednak nie musi tak być. Kluczowa rola przypada tu prowadzącemu, bo to on nadaje ton całości - informuje uczestników o rodzaju zebrania, jego celu i o zadaniach, które mają do zrealizowania. Co może zrobić prowadzący, aby czas spędzony na spotkaniu był jak najbardziej efektywny? (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono poglądy na temat "dobrego coach'a". Omówiono zasady jakimi powinien się kierować oraz typowe błędy jakich powinien unikać.
XX
Rynek szkoleniowy jest już nasycony... Wybór szkoleń, projektów rozwojowych skierowanych do firm, ale też trenerów, szkoleniowców o rozmaitych kompetencjach jest naprawdę wiele. Oczywiście rynek weryfikuje jakość i profesjonalne podejście trenerów czy firm szkoleniowych, tylko jak się odnaleźć w gąszczu różnorodności? (fragment tekstu)
EN
Education and lifelong human resources development is important for the companies involved as well as for the individuals employed. The goal of such education is intertwined with the interest of the organization for increasing effectiveness of the usage of the main production factors and the improvement of the parameters of company performance. The scale of the current economic and social change, the rapid transition to knowledge based society and the demographic pressure deriving from the ageing population and the migrational processes in Europe are challenges, which require a new approach towards education and lifelong learning. The concept of lifelong learning is realized in practice on an organizational level. The goal of this publication is to investigate the concrete educational needs of the employed personnel within the region of Blagoevgrad in the context of the lifelong learning concept(original abstract)
XX
W dniach od 3 do 7 kwietnia 2017 roku odbył się kolejny wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Logistyczne. Tym razem celem wyjazdu było poznanie rozwiązań krajowej logistyki w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
XX
Celem pracy było opracowanie założeń do programu szkolenia oraz zakresu wiedzy merytorycznej przekazywanej w trakcie przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Zaproponowano zagadnienia, które powinny być poruszane w ramach szkolenia i egzaminowania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na bezpieczeństwo poruszania się rowerem po drodze publicznej oraz poza droga publiczną. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z podstawami techniki jazdy oraz strategią poruszania się rowerem. W analizie pominięto zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim was to develop guidelines for the training program and the scope of substantive knowledge conveyed in preparation for the exam for the bicycle card. It proposes the topics that should be addressed within the training and testing, with particular emphasis on factors affecting the safety of travel by bike on public road and other roads. Particular emphasis is placed on issues related to the basics of driving technique and strategy to move the bike. Analysis ignores issues related to road traffic regulations. (original abstract)
8
Content available remote Anaerobic endurance of young swimmers aged 12 years
80%
EN
Study aim: To assess the effects of swimming training on anaerobic endurance, swimming velocity and chest girth in children aged 12 years.Material and methods: Two groups of children aged 12 years were studied. Group S (14 boys and 6 girls) training swimming at a sport-oriented school 3 days a week, 90 min per session, and Group R (6 boys and 6 girls) engaged in competitive swimming for 4 years. Children from Group S were subjected twice (in September and in February) to a swimming test consisting of 6 bouts of swimming the 12.5-m distance, spaced by 30-s intermissions. Mean and maximum swimming velocities in the entire test were recorded together with their ratio (Performance Index, PI). In children from Group R the swimming velocity at one 12.5-distance was recorded.Results: Apart from somatic indices, significant increases over the 5-month training period were noted in mean swimming velocity in boys and girls (p<0.001) and in maximum velocity in boys (p<0.01). No significant changes were noted in the performance index or in heart rate.Conclusions: Performance index as a measure of anaerobic endurance may serve as a useful tool in assessing the adaptive performance changes in young swimmers.
XX
Zamawianie szkoleń, warsztatów czy doradztwa wynika z potrzeb wzmocnienia kompetencji w różnych obszarach organizacji. Są dwa główne trendy identyfikowania potrzeb w tym zakresie: oddolnie poprzez poznanie potrzeb szkoleniowych pracowników i odgórnie poprzez badanie kompetencji firmy lub poszczególnych zespołów. Przypadek pierwszy zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników. Drugi - pozwala na rozwój tych kompetencji, których w danej firmie lub zespole brakuje. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch perspektyw. (fragment tekstu)
EN
Society’s well-grounded sense of threat has raised recently due to the activity of mafia, terrorists and criminals. The police, as the citizens’ servants are responsible for limitation or elimination of that danger. The most complex events posing threat to the society are critical situations. They are often completely unexpected and complex, hence, if we cannot prevent them, we should prepare ourselves to them.It is widely accepted that the better the system of education of the police officers is, the more effective the action in critical situations is, especially the effective communication between particular elements of the worked out stable decision-making process and training responsible leaders. As far as critical situations are concerned, one of the most important aspects of coping with this phenomenon is contact with the media, the most socially respected link between people and authorities. For this reason, practical exercises examining created procedures should be also incorporated into this training.Police management staff should work out in the training process pattern of actions on every level. It is ultimately important to secure the flow of the information within and between police units, as far as every kind of them is used in critical situations. Such state requires exercise and training, that strengthens the readiness of the police to action in critical situations.
XX
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są różne projekty, dzięki którym podnoszone są umiejętności i kwalifikacje z różnych dziedzin osób w nich uczestniczących. Między innymi są to projekty dotyczące agroturystyki, która jest jednym ze sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu przez mieszkańców obszarów wiejskich. Głównym celem prowadzonych badan była analiza projektów agroturystycznych zrealizowanych w ramach EFS w latach 2004-2012 z uwzględnieniem wielkości uzyskanego dofinansowania i zróżnicowania regionalnego. Dodatkowo określono główne motywy wpływające na podjęcie decyzji o uczestniczeniu w szkoleniu i chęci prowadzenia działalności agroturystycznej przez uczestników szkole􀄔 agroturystycznych finansowanych z funduszy unijnych. Prezentowane badania wykazały, iż tylko 0,2% wszystkich projektów zrealizowanych w analizowanych latach dotyczyło agroturystyki, a wielkość pozyskanych dofinansował w poszczególnych województwach była zróżnicowana. Ponad połowa respondentów potwierdziła, że rozważa możliwość założenia gospodarstwa agroturystycznego, ale nie wcześniej niż za dwa lata, 37% ankietowanych interesuje się tematem, ponieważ prowadzi już gospodarstwo agroturystyczne albo chce to zacząć robić w najbliższym czasie, a pozostali nie mają takich planów. (fragment tekstu)
EN
In the article there were presented the results of survey conducted in 2010. The main objective of the study was analysis the agro-tourism projects from ESF, which were implemented in 2004-2012. Additionally, the aim of research was presentation of motive for participation in agro-tourism training and readiness of setting-up the agrotourism farms.The main motive of setting-up the agro-tourism farms by the participants is desire to earn extra income. The second most important motive is the opportunity to create jobs for family members and pleasurable reasons. (fragment of text)
XX
Ogólnie uznaje się, że jakość danych statystycznych, a także jakość innych usług świadczonych przez urzędy statystyczne na rzecz różnych użytkowników zależy w poważnym stopniu od kwalifikacji kadry pracowniczej. Odpowiednie jej kwalifikacje umożliwiają również racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na badania. (...) Budowa systemu szkolenia jest procesem złożonym i wymaga znacznych wysiłków organizacyjnych i nakładów finansowych. Niezbędna jest ścisła współpraca urzędów statystycznych z ośrodkami naukowymi dysponującymi wiedzą teoretyczną, a także urzędami statystycznymi innych krajów, a szczególnie z Eurostatem, który posiada już znaczne doświadczenia w tym zakresie. (fragment tekstu)
13
Content available remote Effects of creatine supplementation on body mass and muscle girths in bodybuilders
80%
EN
Study aim: To find out whether a 6-week creatine supplementation would significantly augment body mass and muscle circumferences in male bodybuilders.Material and methods: A group of 14 male bodybuilders aged 16 - 29 years were randomly divided into two groups: experimental (E) and control (C), 7 subjects each. Group E received creatine monohydrate, Group C - placebo, 10 g daily for 6 weeks without saturation phase. The experimental design was a double-blind one. All subjects were on strictly controlled diet, the daily intakes amounting to 2.3 - 2.8 g of protein, 1.0 - 1.2 g of fat and 5 - 6 g/kg body mass of carbohydrate, and 3200 - 4000 kcal. All subjects trained 3 days a week, each session lasting 120 min, in the ‘Power, Rep-Range, Shock’ mode. Chest, waist, arm, forearm, thigh and calf girths were measured in the relaxed and contracted states, together with body mass, before and after the study.Results: Significant, training-induced changes were noted in almost all body circumferences studied in both groups and muscle states, those in the chest, biceps and thigh girths being the most pronounced ones and significantly (p<0.05) greater in the experimental than in control group in the contracted muscle state. In the relaxed state the between-group differences were significant for the chest and thigh girths. The increments in body mass were significantly (p<0.01) higher in the experimental than in control group (4.3 ± 1.3 and 2.1 ± 0.7 kg, respectively).Conclusions: The observed changes may have been brought about by creatine administration.
15
Content available remote Improving Diversity Training for SMES - Country Report Northern Ireland
80%
XX
Artykuł przedstawia analizy rynku pracy Irlandii Północnej w zakresie postrzegania i zatrudniania migrantów. Z jednej strony wyniki badań pokazują,że ponad 2/3 społeczeństwa jest otwarte na migrację, jako przynoszącą otwartość i nowe idee dla Irlandii Północnej. Oznacza to, że aspekt kulturowy nie stanowi potencjalnego źródła konfliktu. Z drugiej strony społeczeństwo postrzega migrację jako zagrażającą miejscom pracy i zmniejszającą dostęp do usług publicznych (m.in. służby zdrowia). Obawa to zagarnięcie przez migrantów części świadczeń socjalnych postrzeganych jako "przynależne" obywatelom Irlandii Północnej może stanowić zarzewie konfliktu.(abstrakt autora)
EN
Migration is not a recent phenomenon. Throughout history humankind have spread across the globe. Ireland has always experienced both emigration (people leaving) and immigration (people coming to Ireland). Since the nineteenth century Ireland has been a country where larger numbers emigrated than arrived in Ireland as immigrants. Since the partition of Ireland in 1921 patterns of migration into and out of Northern Ireland have been more like those in the Republic of Ireland (RoI ) than those in the rest of the United Kingdom (UK). Since 2001 there has been a significant growth in immigration into Northern Ireland from countries outside the British Isles, a trend which was evident in the RoI a few years earlier. Since the enlargeme nt of the European Union (EU) in 2004 there have been more people coming to Northern Ireland from abroad than there have been leaving for destinations abroad,a significant proportion of this immigration has been from the Eastern European countries which joined the EU in 2004 (Bell et al. 2004). In 2006 the Northern Ireland Life and Times (NILT) survey incorporated a number of questions on attitudes towards migration and migrant workers. (fragment of text)
XX
Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki wyboru techniki szkoleniowej oraz określenie, jakie techniki w praktyce polskich przedsiębiorstw w największym i najmniejszym zakresie są wykorzystywane na etapie realizacji szkolenia. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystywane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych są przeprowadzone przez autora w połowie 2004 roku na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie badania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego obejmujące lata 1998-2003. (fragment artykułu)
EN
Training and in-service training of employees starts to be a constant, never- ending process. A systematic model constitutes the sequence of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. This article focuses on the third of the mentioned stages. It is an attempt to determine which tools are used most frequently and which of them are useless at the stage of conducting training. Theory and practice offer, at present, a wide range of tools that can be used. Empirical researches in this scope were conducted in enterprises that are traded on the Warsaw Stock Exchange in the period of 1998 and 2003. (original abstract)
EN
Purpose: The aim of the paper is to present and assess professional development opportunities for older employees in SME. Methodology: In the process of desk research, the author has discerned a number of characteristics of training activities conducted by SMEs. The management of older employees’ professional development is discussed on the basis of selected research findings, i.a. CATI and CAPI surveys conducted in the framework of the “Comprehensive program of activation of people aged 50+” project carried out by the Department of Human Resource Management at Kozminski University in 2010–2012. Findings: The first part of the paper discusses the specificity of training measures undertaken in SMEs. According to a large body research results available, these include: informality, reactivity, short-term perspective, focus on solving current problems, “learning by doing”, focus on the development of specific skills and organizational knowledge, lack of professional organization of trainings. The core part of the paper focuses on the management of professional development of older employees in SMEs. The majority of surveyed firms have declared providing their older and younger employees with the same access to training. However, it does not always mean training is organised, or that employees aged 50+ participate in it. Moreover, the survey has proven the existence of significant differences in assessments and opinions among entrepreneurs and employees. Originality/value: This paper discusses professional development of older SME employees, which is a relatively new problem; it is based on an extensive body of research. Managing professional development of older workers is one of the most important challenges faced by SMEs in the twenty first century and it shall require extensive and thorough research in the future.
EN
Study aim: To find out whether the ability to accelerate, decelerate and turn may contribute to the performance of young football players during the Yo-Yo Intermittent Endurance Test - Level 2 (YYIEL2).Material and methods: A group of 239 young male football players from three age categories: under 15 years (U15; n = 102), under 17 years (U17; n = 59) and under 19 years (U19; n = 74) were evaluated in sprint, agility, and intermittent exercise performance. Multiple regression models weighted for maturity status were applied.Results: Significant (p<0.001) differences were found between the U15 and both other groups in all tests. The YYIEL2 was significantly correlated with 5-m and 30-m sprints and agility (r = 0.361, 0.499 and 0.555, respectively; p<0.001) and the latter 3 variables explained 31% (p<0.001) of the total variance of the YYIEL2 performance, the agility test alone being the strongest predictor (b = 0.56; p<0.001).Conclusions: Despite the usefulness of the YYIEL2 test used in football to determine aerobic fitness, other factors than O2max, such as peripheral limitations and the ability to accelerate, decelerate and turn, may influence the performance during the test.
XX
Jak największa skuteczność i efektywność procesu szkoleń i rozwoju to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakimi dzisiaj muszą mierzyć się firmy. Okazuje się, że w wykorzystywaniu różnych - tradycyjnych i elektronicznych - metod przekazywania wiedzy i doskonalenia kompetencji kluczowe znaczenie ma personalizacja i indywidualizacja procesu nauki. (fragment tekstu)
XX
Niektóre firmy organizują szkolenia tylko po to, by pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, odpowiadać na rosnące wymagania personelu lub zaleczać bieżące problemy. Inne rozumieją, że sukces organizacji determinują rezultaty osiągane przez ludzi, niezależnie od zajmowanej pozycji, indywidualnie lub zbiorowo. Rozumieją, że właściwe zarządzanie kompetencjami wyznacza możliwości organizacji i rezultaty przez nią osiągane. Jeszcze inne całkowicie zarzuciły szkolenia, uznając je za bezzasadne marnotrawstwo środków. Czy zatem warto inwestować w szkolenia? (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.