Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The method based on the two-dimensional weight function (WF2D) was applied for calculation of stress intensity factors (SIF) for semi-elliptical cracks under various MODE I stress distributions in circular bodies. Such cracks cannot be modeled efficiently with analytical or FEM methods - those methods can be used to validate results from WF2D program. Comparisons with results obtained from numerical methods show sufficient accuracy of the WF2D results for circular bodies. Further validation (also for more complex stress distributions) will be carried out soon.
2
100%
PL
W artykule przedstawione zostały algorytmy optymalizacji topologii konstrukcji belkowych dwu- i trójwymiarowych w oparciu o wzrost struktury wyjściowej. Opracowane zostały odrębne elementarne strategie takie, jak dodawanie nowej belki, usuwanie belki z konstrukcji oraz dodawanie lub usuwanie węzłów. Strategie te mogą być kombinowane oraz wykonywane wielokrotnie. W przedstawionej metodzie nie ma potrzeby budowania złożonej wyjściowej struktury bazowej (ang. ground structure), której przygotowanie dla dużych konstrukcji może być pracochłonne. Zadaniem użytkownika jest jedynie określenie prostopadłościanu podzielonego równomiernie na węzły, każdy z których jest kandydatem na dołączenie do konstrukcji. Jako kryterium wyboru węzłów-kandydatów lub nowych elementów belkowych przyjęto maksymalne naprężenia zredukowane spośród uśrednionych dla każdego wariantu konstrukcji. W stosunku do klasycznych metod optymalizacji topologii, przedstawiona metoda jest bardzo wymagająca obliczeniowo. Może być jednak z powodzeniem użyta do modyfikacji konstrukcji przeznaczonej do dalszej optymalizacji np. pod względem rozkładu materiału na elementy w celu minimalizacji podatności.
EN
This article presents topology optimization algorithms of 2D and 3D beam structures. Developed methods doesn’t use ground structure, which can be very complex for large constructions. Four kinds of elementary strategies has been developed: addition of a beam, removal of a beam, addition of a node and removal of a node. These strategies can be combined and can be used repeatedly. User has to define cuboidal grid of candidate-nodes. It can be dense, sparse, large or limit only small region of the initial structure. As a selection criterion, these beams are being added to the structure, which increases average stress in all finite elements the most. Methods presented in this article are computationally expensive in comparison to the other classical ground structure methods. It can be used to correct topology of beam structures before further compliance and volume optimization.
3
100%
EN
This article presents results of the numerical analysis of cycloidal gearbox, which were obtained in MSC Adams engineering software. Multibody geometry for dynamical analysis was designed in Autodesk Inventor Professional 2017 and imported in MSC Adams. The results of analysis are forces acting on the internal and external sleeves, position, velocity and acceleration of the selected points on the cycloidal gearbox’s moving components. Indirect result is time course of the torque at output shaft which was calculated on the basis of forces acting on the internal sleeves, which are parts of the equilibrium mechanism and displacements of these sleeves. Knowledge about cycloidal gearbox’s loading conditions is important in its design process. Main advantage of a cycloidal gearbox is distribution of the forces on multiple external sleeves, while in majority of other gears only one tooth is in contact at a time.
PL
W artykule przedstawione zostały przykłady optymalizacji topologii konstrukcji belkowych dla różnych wariantów struktury wyjściowej. Uzyskane rezultaty zawierają zależności między położeniem wybranych węzłów a właściwościami konstrukcji określanymi za pomocą średnich naprężeń zredukowanych dla całej konstrukcji lub maksymalnych przemieszczeń liniowych. W optymalizacji topologii były zastosowane odrębnie następujące strategie zmian kształtu konstrukcji: dodanie lub usunięcie węzła oraz dodanie lub usunięcie belkowego elementu skończonego. Po każdej modyfikacji struktury belkowej wykonywana była analiza statyczna w oparciu o metodę elementów skończonych. W każdej strategii wybierany był wariant z konstrukcją o najniższym odchyleniu standardowym naprężeń. Zaprezentowana optymalizacja może być używana na początkowym etapie poprawiania topologii konstrukcji, przed dalszymi rodzajami optymalizacji.
EN
This article presents topology optimization examples of beam structures for different kinds of initial structures. Presented results have been compared with functions of selected nodes position. The values of these functions depends on construction properties (average von Misses stress for entire structure or maximum translational displacement which is measure of overall construction stiffness). Topology optimization method presented in this article includes four kinds of strategies: addition or removal of beam finite element and addition or removal of construction node with corresponding beam elements. After each modification of structure static analysis based on finite element method is performed. These variants of construction are accepted, which presents most strained structure. Method presented in this article can be used on initial stage of optimization, before further modifications.
5
Content available remote Analiza aerodynamiczna ruchu pociągu i jego wpływu na konstrukcje przytorowe
100%
PL
W artykule przedstawiona została analiza aerodynamiczna trzech rodzajów lokomotyw i ich wpływ na konstrukcje znajdujące się w pobliżu toru kolejowego. Otrzymane rezultaty porównane zostały z danymi normatywnymi. Uwagę poświęcono głównie ciśnieniom generowanym przez pociągi osiągające prędkości do 250 km/h w zależności od odległości od osi torów. Analiza wykonana została przy pomocy programu Dolfyn (Cyclone Fluid Dynamics), w którym do rozwiązania równań NavieraStokesa wykorzystywana jest metoda objętości skończonych.
EN
This paper presents analysis of aerodynamic effects on a trackside constructions in proximity of a moving high-speed trains. The obtained results for three types of locomotives have been compared with normative data. The attention was paid mainly to pressures generated by trains moving with speeds up to 150 MPh. The data obtained from analysis presents pressure changes along distance increasing from the track centerline. Analysis was performed in Dolfyn (Cyclone Fluid Dynamics)finite element software. Navier-Stokes equations has been solved with finite volume method.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty optymalizacji kształtu zębów bimetalicznych pił taśmowych do drewna. Rezultaty uzyskane zostały przy pomocy programu do optymalizacji konstrukcji Altair OptiStruct, który wykorzystuje metodę elementów skończonych. Porównane zostały wyniki uzyskane dla dwóch różnych kształtów zęba. Optymalne rozwiązanie odznacza się mniejszymi wartościami maksymalnych naprężeń zredukowanych spowodowanych siłą oporu skrawania.
EN
This article presents the shape optimization results of the bimetallic band saws teeth for wood cutting. The results were obtained using the Altair OptiStruct software for structural optimization, which uses the finite element method. Two different types of band saw tooth have been optimized and compared. Optimal solution have lower value of the maximum von Mises stress due to cuttingresistance force than tooth with initial shape.
8
Content available Dynamika pił taśmowych
100%
PL
W artykule przeanalizowane zostały zagadnienia związane z dynamiką i statecznością pił taśmowych do drewna. Analiza przy użyciu metody elementów skończonych (MES) porównana została z rezultatami uzyskanymi z równania struny znajdującej się w ruchu wzdłużnym. W obydwu analizach uwzględniona została zależność częstości własnych od napięcia wstępnego piły taśmowej. Badany był wpływ długości czynnej, pola przekroju, napięcia wstępnego oraz prędkości skrawania na częstości własne piły taśmowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wzrost długości czynnej piły taśmowej (od koła prowadzącego do koła prowadzącego) oraz wzrost prędkości skrawania prowadzą do pogorszenia się stateczności piły taśmowej, co sprzyja wchodzeniu jej w rezonans. Wzrost napięcia wstępnego powoduje poprawę stateczności. Analiza wykazała także, że przy małych prędkościach skrawania (około 30 m/s) można korzystać z analizy MES dla piły taśmowej nieruchomej. Dla większych prędkości (np. 80 m/s) widoczny staje się wpływ prędkości skrawania na częstości własne piły taśmowej. Rezultaty analiz mogą zostać wykorzystane podczas projektowania pilarek taśmowych oraz przy doborze od-powiednich brzeszczotów pił dla danych warunków pracy. Problemem w źle skonfigurowanych pilarkach jest powstawanie na przecinanych powierzchniach charakterystycznego wzoru (ang. washboarding patterns) wynikającego z drgań piły taśmowej.
EN
In this paper analysis of the wood bandsaw dynam-ics and stability was presented. The analysis of the bandsaw with the Finite Element Method (FEM) was compared to the analysis with the equation of the string in longitudinal movement. In both analyses the natural frequencies dependence from the initial tension of bandsaw was taken into account. Influence of the bandsaw length, cross-sectional area, initial tension and cutting speed on the natural frequencies of the bandsaw was examined. Performed analyses showed that increase of the effective bandsaw length (from the guiding wheel to the guiding wheel) and increase of the cutting speed lead to deterioration of bandsaw stability, which favors entering bandsaw in resonance. Increase of initial tension gives better stability. Analyses also showed that at low cutting speeds (up to 30 m/s) FEM can be used to determine natural frequencies of the stationary bandsaw. At the high cutting speeds (up to 80 m/s) influence of the cutting speed on the natural frequencies can’t be ignored. The results of analyses can be used in bandsaw ma-chines design and in selection of the bandsaw blades appropriate to the cutting conditions. The problem in the improperly configured bandsaw machines is generation of the washboarding patterns on cut wood which are caused by the vibration of bandsaw blade.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
2525--2538, CD 1
PL
W artykule przeanalizowane zostały najczęściej występujące stany obciążenia pił taśmowych takie, jak : napięcie wstępne, zginanie na kołach prowadzących, rozciąganie ze skręcaniem, napinanie linii zębów (ang. straightening), obciążenie siłą odśrodkową i obciążenie momentem napędowym. Wymienione stany obciążenia zostały przeanalizowane przy użyciu Metody Elementów Skończonych. Do obliczeń użyty został program Autodesk Simulation Mechanical 2014. Dla wszystkich stanów obciążenia zostały wyznaczone rozkłady naprężeń, a dla obciążenia siłą odśrodkową dodatkowo obliczono przemieszczenia promieniowe. Analizy MES zostały zweryfikowane przez obliczenia analityczne przeprowadzone w oparciu o wytrzymałość materiałów. Uzyskane obliczenia pozwalają na prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, że przyczyną pękania pił taśmowych oraz ich zsuwania się z kół prowadzących są niewłaściwie skonfigurowane parametry piły taśmowej oraz pilarki (zbyt duże napięcie wstępne, niewłaściwy stosunek grubości piły do średnicy kół prowadzących, zbyt duże skręcenie wstępne, zbyt duża prędkość skrawania).
EN
In this article the most common load conditions of bandsaw blades, such as tension, bending on the guide wheels, tension with torsion, straightening, centrifugal load and driving torque load were examined. The listed load conditions were analyzed using the Finite Element Method. The analyses were performed in the Autodesk Simulation Mechanical 2014 engineering software. For each load condition stress distribution was determined and for centrifugal load additionally radial displacements were calculated. The Finite Element Analyses were verified by the analytical calculations based on the Strength of Materials. Obtained results allow the prediction of the fatigue life of bandsaws. On the basis of the analysis it can be concluded, that the cause of bandsaws cracking and their sliding from guide wheels are improperly configured parameters of the bandsaws and the machines (too high tension, incorrect ratio of the bandsaw thickness to the diameter of the guide wheels, too high initial torsion, too high cutting speed).
10
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz trwałość krążników nośnych zabudowanych w zukosowanym zestawie górnym przenośnika taśmowego eksploatowanego w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Przedstawiono technikę pomiarową do identyfikacji obciążeń rzeczywistych. Na podstawie zarejestrowanych w trakcie eksploatacyjnych pomiarów sił działających na bolce pomiarowe wyznaczono reakcje promieniowe poszczególnych łożysk badanych krążników. Wyznaczono procentowe udziały ich występowania dla poszczególnych klas losowo zmiennej wydajności chwilowej przenośnika. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najniższą trwałością charakteryzuje się krążnik środkowy, który poddawany jest największym zakresom obciążeń. Ponadto wykazano wpływ nieregularności strugi urobku na trwałość krążnika.
EN
The results of durability analyses of carrying rollers installed in the roller set with a horizontal skew on a belt conveyor, operated in a surface lignite mine are discussed. The article presents the measurement technology used to identify the actual load. On the basis of recorded measurements of the forces acting upon the measuring system during conveyor operation the values of radial forces of individual bearings of the roller have been identified. The percentage contribution of radial forces has been determined following the classes of random distribution of variable instantaneous conveyor output. On the basis of conducted analyses it has been found that the middle roller, which is subject to the biggest ranges of load, is characterized by the lowest durability. In addition, the influence of irregularity of the stream of conveyed material on the durability of the roller has been demonstrated.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
3335--3345
PL
Jednym z zadań logistyki jest zapewnienie efektywnego przepływu surowców z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Realizacja tych zadań wiąże się z użytkowaniem maszyn roboczych. Oprócz maszyn realizujących transport surowców użytkowane są także maszyny realizujące załadunek jak np. koparki. Wytwarzanie węzłów konstrukcyjnych maszyn roboczych wymaga zastosowania procesu spawania łukowego, które wprowadza do konstrukcji naprężenia własne mogące przekraczać granicę plastyczności. W artykule przedstawiona została metoda zmniejszania naprężeń własnych w spoinach połączeń przegubowych przez przeciążenie. Naprężenia własne po spawaniu osiągające 1.14 Re udało się zmniejszyć do 0.81 Re po przeciążeniu siłą 106 kN oraz do 0.58 Re po przeciążeniu siłą 150 kN. Przeciążenie wpływa najbardziej na zmniejszenie się składowej wzdłużnej tensora naprężeń. Obliczenia procesu spawania oraz przeciążenia wykonane zostały przy użyciu oprogramowania MSC Marc oraz MSC Patran z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
One of the tasks of logistics is to ensure the effective flow of raw materials from point of origin to point of consumption. Realization of these tasks involves the use of building machines. In addition to the machines performing transportation of raw materials, loading machines such as excavators are also used. Production of construction joints of building machines require the use of arc welding processes. Welding causes high level residual stresses which can exceed the yield stress. This article presents method of decreasing residual stresses in welds of the articulated excavator joints by overloading. Residual stresses after welding process, which reach 1.14 Re have been reduced to 0.81 Re after overloading with force 106 kN and to 0.58 Re after overloading with force 150 kN. Overloading influence the most decrease of longitudinal residual stress. Analysis of welding process and overloading has been performed using MSC Marc and MSC Patran finite element software.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
6078-6087
PL
Istotnym zagadnieniem w badaniach związanych z cięciem drewna jest analiza stabilności pił taśmowych oraz związany z tym zagadnieniem problem zsuwania się piły z bębna w czasie cięcia. Czynnikami wpływającymi na zsuwanie się piły taśmowej mogą być: siła odporu, zmiana długości taśmy w wyniku nagrzewania się stępionych zębów oraz siodłowość piły taśmowej w stanie nałożenia na bęben, która jest zależna od promienia bębna oraz materiału piły. W artykule uwagę poświęcono promieniowi siodła piły taśmowej zginanej na bębnie. Celem artykułu było porównanie obliczeń teoretycznych, uzyskanych ze wzorów z teorii sprężystości dla cienkich płyt z obliczeniami 6086 numerycznymi przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES). Przygotowanych zostało 12 modeli MES piły taśmowej, różniących się od siebie parametrami materiałowymi, geometrycznymi jak również warunkami brzegowymi oraz liczbą warstw elementów skończonych. Analiza nieliniowa przeprowadzona została w programie MSC Marc. Obliczenia wykazały, że model czterowarstwowy taśmy jest niewystarczająco dokładny dla taśm o grubości 2 mm. Zbyt mała liczba warstw w modelu może prowadzić do znaczących rozbieżności między rezultatami uzyskanymi z obliczeń teoretycznych a rezultatami uzyskanymi w obliczeniach MES. W modelach ośmiowarstwowych, z elementami skończonymi wyższego rzędu, otrzymano dobrą zgodność rezultatów. Obliczenia wykazały, że piła taśmowa nawinięta na bęben o średnicy 450 mm z liczbą Poissona 0.3 ma siodło o głębokości 0.12 mm, gdy jej szerokość wynosi 27 mm. Gdy szerokość piły wynosi 60 mm, to głębokość siodła wzrasta do 0.6 mm przy średnicy bębna 450 mm i liczbie Poissona 0.3. Są to wartości, które w połączeniu z innymi czynnikami mogą istotnie wpływać na przyczepność piły do bębna o płaskim wieńcu.
EN
The important problem in the wood cutting research is the analysis of the tracking stability of the bandsaws which is similar with the bandsaw drift during cutting. The factors influencing bandsaw drift are: cutting force, increase of the bandsaw length due to heating of the bandsaw teeth during cutting and the saddle shape of the bandsaw when improperly tensioned on the wheels. The saddle shape radius is dependent on a wheel radius and a bandsaw material. The main attention in this article is given to the radius of the bandsaw saddle which is bent on the wheels. The main aim of the article is the comparison of the theoretical calculations (derived from the theory of elasticity equations for the thin plates) with the numerical calculations based on the Finite Element Method (FEM). The twelve FEM models of the bandsaw have been prepared which differ in the material and the geometric parameters as well as the boundary conditions and number of the layers consisted of the finite elements. The analysis has been performed in the MSC Marc software. The analysis showed that four layer model is not enough accurate for the bandsaw thickness of 2 mm. Too small number of layers in the model can lead to significant discrepancies in the results of the theoretical and FEM analysis. In the eight layer models the good convergence between the theoretical and FEM results is obtained. The calculations showed that for the wheel diameter of 450 mm and Poisson number 0.3, a bandsaw with a width of 27 mm have the depth of the saddle equal to 0.12 mm. When the bandsaw have the width of 60 mm, the saddle depth increases to 0.6 mm for the wheel diameter of 450 mm and Poisson number 0.3. That values, combined with the other factors can significantly influence the tracking stability.
PL
W artykule przedstawione zostały algorytmy optymalizacji funkcji wielu zmiennych oraz metoda dystorsji wirtualnych jako metoda szybkiej reanalizy (Fast Reanalysis Method) w odniesieniu do konstrukcji kratownicowych. Zaprezentowane zostały wyniki optymalizacji prostej kratownicy przeprowadzone w programie komputerowym przeznaczonym do trójwymiarowej analizy i optymalizacji kratownic. Artykuł zawiera porównanie efektywności algorytmów: Levenberga- Marquardta, Gaussa-Newtona oraz metody największego spadku. Zostały one zaimplementowane w programie GNU/Octave dla uzasadnienia wyboru algorytmu Levenberga-Marquardta wykorzystanego do poszukiwania konstrukcji najsztywniejszej przy ograniczonej ilości materiału oraz ograniczeniach na maksymalną absolutną wartość naprężeń.
EN
This article presents optimization algorithms for multiple variables objective functions and the Virtual Distortion Method used in 3D truss structures. Simple three-element truss structure was optimized by computer program implemented for searching stiffest framework with volume and stress constraints. In this article efficiency of popular optimization algorithms was compared on the example of: Levenberg-Marquardt, Gauss-Newton and steepest descent method. Presented solutions was implemented in GNU/Octave to show the reason of using Levenberg-Marquardt algorithm for truss optimization with Virtual Distortion Method.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
6070-6077
EN
The main objective of this article is to determine forces acting on swaging tools during swaging of the wood bandsaw teeth at the point, and to compute residual stresses that emerge after these processes. Swage setting as well as stellite tipping lengthened sawing time during the second half of the twentieth century. The main advantage of swaging are reduced temperatures arising during cutting, and better chip removal. Swage-set teeth are also harder. In this article swaging the wood bandsaw teeth at the point was simulated in the MSC Marc engineering software, using the Finite Element Method. It is one of the technological processes in the wood bandsaw design that gives better surface finish of cut wood. Swage-set tooth moves through the kerf with reduced heating-up temperatures because of lower friction between the side surface of the kerf and the side surface of the wood bandsaw. Computer simulation showed, that after swaging the wood bandsaw tooth at the point, high residual stresses at the tooth front arise. These residual stresses can be dangerous for wood bandsaw durability during a wood cutting process.
PL
Głównym celem artykułu było wyznaczenie sił działających na narzędzia spęczające podczas spęczania w wierzchołku zębów pił taśmowych do drewna oraz obliczenie rozkładu i wartości naprężeń własnych, które powstają po tym procesie produkcyjnym. Spęczanie zębów, zarówno jak i stellitowanie wydłużyło czas cięcia w drugiej połowie dwudziestego wieku. Główną zaletą zębów zgrubianych są niższe temperatury, do jakich nagrzewają się zęby piły podczas cięcia i lepsze usuwanie wiórów. Zęby pił poddane procesowi spęczania odznaczają się większą twardością. W tym artykule przedstawiona została symulacja procesu spęczania wierzchołka zęba piły taśmowej w programie MSC Marc, przy użyciu Metody Elementów Skończonych. Jest to jeden z procesów technologicznych gwarantujący lepsze wykończenie powierzchni ciętego drewna. Zęby zgrubiane w wierzchołku nagrzewają się do niższych temperatur w wyniku obecności szczeliny między powierzchnią boczną piły taśmowej a powierzchnią boczną rzazu. Powoduje ona, że tarcie piły o powierzchnię boczną rzazu jest mniejsze. Symulacja komputerowa pokazała, że po procesie spęczania zęba piły taśmowej w wierzchołku, wysokie wartości naprężeń własnych powstają po stronie kąta natarcia. Naprężenia te mogą w znacznym stopniu obniżyć żywotność piły taśmowej.
PL
Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych krążników przenośników taśmowych stosowanych do transportu węgla brunatnego oraz nadkładu. Wyznaczono zakres obciążeń roboczych, którym poddawane są krążniki w trakcie prowadzonej odstawy urobku. Przeprowadzono szereg analiz dotyczących m.in. oceny możliwość występowania zmian wzajemnego położenia piasty względem płaszcza, poprawności doboru tolerancji przyjętych pasowań, wielkości występujących koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych oraz analizę kształtu piasty.
EN
The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate geometrical and material parameters of belt conveyor idlers for the high capacity coal and overburden transportation in lignite surface mines has been presented. The distribution of operational loadings in the mine has been identified. Several analysis, including but not limited to the possibility of alternative positioning of a hub within a coating, accuracy of assumed tolerance, stresses concentration in welded joints and shape of hub analysis.
16
Content available remote Optymalizacja kształtu zębów pił taśmowych
100%
PL
Odpowiedni dobór narzędzi tnących jest jednym z czynników decydujących o wydajności produkcji. Nieodpowiednio ukształtowany wrąb piły taśmowej będzie skutkował powstawaniem koncentracji naprężeń oraz może spowodować jej pękanie. Celem optymalizacji kształtu zębów pił taśmowych przedstawionej w tym artykule było wyznaczenie optymalnego kształtu zęba odznaczającego się bardziej równomiernym rozkładem naprężeń oraz mniejszymi maksymalnymi wartościami naprężeń zredukowanych. Do optymalizacji użyta została metoda Hadamarda z zastosowaniem metody elementów skończonych. Obliczenia przeprowadzone zostały dla płaskiego stanu naprężeń. Otrzymane rezultaty spełniają kryteria wytrzymałościowe i mogą służyć jako wytyczne do projektowania optymalnych kształtów zębów, ale mogą nie spełniać wymagań technologicznych związanych z procesem cięcia (np. odprowadzanie wiórów).
EN
The proper selection of the cutting tools is one of the determining factors of the productivity. Improperly shaped bandsaw gullet can lead to the stress concentration and cracking of the cutting tool. The main aim of the structural shape optimization of the bandsaw teeth presented in this article is to obtain optimal shape of the tooth which is characterized by the more equal distribution of stresses and smaller value of the maximum von Mises stress. The Hadamard method is used for analysis which is based on the Finite Element Method. Calculations were performed for the plane stress state. The obtained results meet the strength criteria, but it can not meet the technical criteria like chip removal etc. They can be taken into account as a guidelines for the tooth shape design.
17
Content available remote Do Piercing Tools (moles) have a future?
100%
18
100%
EN
The paper concerns the problem with the access into the data bases located on the Internet node. The design conditions for the application, that have to be fulfilled, implying the SQL mechanisms and the ODBC interfaces have also been mentioned. The Multimedia Application Management Shell has been offered that allows to develope the application, with its advantages and disadvantages. The main advantages of the solution concern the data traffic on the network cables. It is reasonable reduced. Also the number of operations executed by the server has been reduced into the most necessary. The disadvantages of the database structure concern the application file searching time duration. It mostly depends of the computer power working as the server machine. Additionally the workstation needs more memory space on a hard disc. The central database modification controls the same on work station.
PL
Poniższy referat dotyczy problemu związanego z dostępem do baz danych umieszczonych na serwerze w sieciach Internet. Przedstawiono warunki, jakie należy spełnić przy rozwiązaniu wyżej postawionego problemu, a mianowicie: wykorzystanie języka SQL, interfejsu ODBC. W referacie ukazano rozwiązanie problemu na przykładzie aplikacji Multimedia Application Management Shell i przedstawiono wady i zalety przedstawionego rozwiązania. Zalety : zmniejszenie obciążenia ruchu w sieci, zmniejszenie liczby wykonywanych operacji przez serwer, zmniejszona liczba połączeń z serwerem przy niezbyt często następującym procesie aktualizacji. Wady: szybkość procesu wyszukiwania zależy od mocy obliczeniowej komputera użytkownika, zwiększone zapotrzebowanie na zasoby dyskowe, modyfikacja centralnej bazy danych wymusza aktualizację lokalnej bazy danych.
19
Content available remote Machines for trenchless instalations of pipes
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę aerodynamiczną modeli lokomotyw trzech różnych typów oraz ich wpływ na konstrukcje przytorowe. Otrzymane rezultaty porównane zostały z danymi normatywnymi. Uwagę poświęcono głównie ciśnieniom generowanym przez pociągi poruszające się z prędkością 250 km/h oraz parametrom procesu obliczeniowego. Analizę wykonano przy pomocy programów Dolfyn (Cyclone Fluid Dynamics BV) oraz Autodesk Algor Simulation Multiphysics, w których do rozwiązania równań Naviera-Stokesa używana jest metoda objętości skończonych.
EN
This article presents aerodynamic analysis of three types of locomotives and their impact on a track side constructions. Obtained results have been compared with normative data. Attention was paid mainly to pressures generated by train moving with speed of 150 mph and parameters of numerical analysis process. Simulation has been prepared with use of Dolfyn (Cyclone Fluid Dynamics BV) and Autodesk Algor Simulation Multiphysics software. Navier-Stokes equations are being solved using the finite volume method.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.