Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eksploracja tekstu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The development of Internet resulted in an increasing number of online text repositories. In many cases, documents are assigned to more than one class and automatic multi-label classification needs to be used. When the number of labels exceeds the number of the documents, effective label space dimension reduction may significantly improve classification accuracy, what is a major priority in the medical field. In the paper, we propose document clustering for label selection. We use semi-clustering method, by considering graph representation, where documents are represented by vertices and edge weights are calculated according to their mutual similarity. Assigning documents to semi-clusters helps in reducing number of labels, further used in multi-label classification process. The performance of the method is examined by experiments conducted on real medical datasets. (original abstract)
XX
Niniejszą pracę rozpoczyna prezentacja podstawowych zagadnień związanych z text miningiem. Przedstawiona zostanie jego definicja, związki z innymi metodami badań oraz krótki przegląd problemów badawczych rozpatrywanych na jego gruncie. Kolejny punkt pracy dotyczy metod pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych i sposobów jej reprezentacji. Kontynuacją tego zagadnienia są rozważania zawarte w następnej części pracy, które dotyczą sposobów wykorzystania pozyskanych informacji w procesie analizy. Poruszone w artykule problemy zilustrowane zostaną przykładem wykorzystującym rzeczywiste dane tekstowe. Końcowa część pracy zawiera wnioski i spis wykorzystanej literatury. (fragment tekstu)
EN
The main subject of this paper is related to text mining analysis. It presents a problem of information retrieval from text documents, information representation, and choice of correct methods of analysis. It was shown that the choice of proper information representation method is the most important stage during research. The paper presents the present abilities of text mining and direction of its development. (original abstract)
EN
Purpose: An attempt to identify the scope of duties of the business analyst by analyzing job offers from websites. Design/methodology/approach: Job offers were automatically downloaded from five websites. An analysis of text mining of fragments of offers describing the scope of duties was carried out. The analysis of text mining included initial text processing, creation of corpora of analyzed documents, creation of a document-term matrix and the use of classic methods derived from data mining. Findings: The most frequently used words/n-grams and the correlation of selected words/ n-grams with other words/n-grams were presented in the form of drawings. Based on the frequency of words/n-grams and the correlation value, efforts were made to identify the responsibilities of the business analyst. Research limitations/implications: Only offers written in Polish, downloaded from five websites with job offers, which had the phrase "business analyst" in their job title, were analyzed. The data was collected between 13 and 15 April 2020. Practical implications: The method applied can be used by organizations preparing for the profession of a business analyst, to modify and better adapt curricula to the needs of the labor market. Originality/value: Studies have shown that text mining of job offers can, to some extent, help determine the responsibilities of a business analyst. (original abstract)
XX
Miary semantycznego podobieństwa pojęć można podzielić na dwa rodzaje: metody oparte na wiedzy i metody oparte na bazie tekstów. Techniki oparte na wiedzy stosują stworzone przez człowieka słowniki oraz inne opracowania. Techniki oparte na bazie tekstów oceniają podobieństwo semantyczne dwóch pojęć, odwołując się do obszernych baz dokumentów tekstowych. Niektórzy badacze twierdzą, że miary oparte na wiedzy są lepsze jakościowo od tych opartych na bazie tekstów, ale o wiele istotniejsze jest to, że te drugie zależą bardzo mocno od użytej bazy tekstów. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję modyfikacji najlepszej metody pomiaru semantycznego podobieństwa pojęć, opartej na sieci WordNet, a mianowicie miary Leacock-Chodorowa. Ta miara była najlepsza w kilku eksperymentach badawczych oraz można zapisać ją za pomocą prostej formuły. Nową propozycję oceniono na podstawie dwóch popularnych benchmarkowych zbiorów par pojęć, tj. zbioru 65 par pojęć Rubensteina-Goodenougha oraz zbioru 353 par pojęć Fickelsteina. Wyniki pokazują, że przedstawiona propozycja spisała się lepiej od tradycyjnej miary Leacock-Chodorowa. (abstrakt oryginalny)
EN
The measures of the semantic relatedness of concepts can be categorised into two types: knowledge-based methods and corpus-based methods. Knowledge-based techniques make use of man-created dictionaries, thesauruses and other artefacts as a source of knowledge. Corpus-based techniques assess the semantic similarity of two concepts making use of large corpora of text documents. Some researchers claim that knowledge-based measures outperform corpus-based ones, but it is much more important to observe that the latter ones are heavily corpus dependent. In this article, we propose to modify the best WordNet-based method of assessing semantic relatedness, i.e. the Leacock-Chodorow measure. This measure has proven to be the best in several studies and has a very simple formula. We asses our proposal on the basis of two popular benchmark sets of pairs of concepts, i.e. the Ruben-Goodenough set of 65 pairs of concepts and the Fickelstein set of 353 pairs of terms. The results prove that our proposal outperforms the traditional Leacock-Chodorow measure. (original abstract)
XX
Celem pracy jest zidentyfikowanie unikatowych atrybutów wybranych miast Europy Środkowo-Wschodniej obecnych w opiniach zamieszczonych na portalu TripAdvisor [https://www.tripadvisor.co.uk]. Pobrano opinie dotyczące centrów turystycznych wybranych miast (kategoria Things to do...) - obszarów, w których koncentruje się ruch turystyczny w miastach: w zabytkowym centrum, na starym mieście, na starym rynku. Do badań wybrano najpopularniejsze pod względem turystycznym miasta Europy Środkowo-Wschodniej: Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawę oraz Pragę, Bratysławę i Wiedeń. Łącznie pobrano 28 794 opinie. Procedurą Text Mining zliczono najczęstsze wyrazy pojawiające się w opiniach. Analiza wariancji ujawniła 76 unikatowych słów, które poddano analizie korespondencji. Wśród badanych miast najwięcej unikatowych słów-atrybutów ma Bratysława, najmniej zaś Praga. Zbliżone do siebie pod względem atrybutów wizerunku są: Poznań, Wrocław i Praga, a w drugiej grupie - Warszawa i Bratysława. Wiedeń i Kraków nie wykazują podobieństwa z pozostałymi miastami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to identify the unique attributes of Central and Eastern European cities in the reviews posted on TripAdvisor. These attributes can determine the competitive advantage on the tourism market. The research data were downloaded from the English-language TripAdvisor website [https://www.tripadvisor.co.uk]. The reviews concerning tourist centres of selected cities ("Things to do..." category) were collected. These concerned the areas where tourism is concentrated in the cities: historic centres, old towns or old market squares. The most popular tourism cities in Central and Eastern Europe were selected: Poznan, Wroclaw, Cracow, Warsaw, Prague, Bratislava and Vienna. A total of 28,794 reviews were downloaded. The most common words appearing in the reviews were counted using the text mining procedure. The analysis of frequency revealed 76 unique words. Then the correspondence analysis was performed. Among the examined cities, Bratislava has the largest number of unique attributes (words), and Prague the least. The similarities in terms of image attributes occur in Poznan, Wroclaw and Prague, and in the second group - Warsaw and Bratislava. Vienna and Krakow do not show any similarities towards the other cities.(original abstract)
EN
Tasks involving the analysis of natural language are typically conducted on a corpus or corpora of plain text. However, it is rare that a document is unstructured and freeform in its entirety. Documents such as corporate disclosures, medical journals and other knowledge rich archive contain structured and loosely-structured information that can be used in a variety of important text mining tasks. In this paper we propose a syntactical preprocessing architecture to serialize presentationoriented documents to a machine readable format that aspires to preserve the document structure, contents and metadata. We introduce a hybrid pipeline architecture, discussing the various processes and the future research direction that could potentially lead to a holistic representation of heterogeneous documents. (original abstract)
7
Content available remote Identification of Desired Project Manager Competence Using Text Mining Analysis
75%
EN
Purpose: An attempt to identify the competencies of the project manager desired by the employers and to determine whether changes have occurred over time. Design/methodology/approach: Job offers were automatically downloaded from website with job offers. An analysis of text mining of fragments of offers describing the competence was carried out. The analysis of text mining included initial text processing, creation of corpora of analyzed documents, creation of a document-term matrix, topic modeling algorithm and the use of classic methods derived from data mining. Findings: The most frequently used words/n-grams and the correlation of selected words/ n-grams with other words/n-grams were presented in the form of drawings. Based on the frequency of words/n-grams and the correlation value, efforts were made to identify the project manager competencies. The topic modeling algorithm was used to generate topics that can also be used to identify expected project manager competencies. Research limitations/implications: Only offers written in Polish, downloaded from one websites with job offers, which had the phrase "kierownik projektu" ("project manager") in their job title, were analyzed. Data was collected from 09 to 11 April 2018 and from 09 to 11 April 2019. Practical implications: The method applied can be used by organizations preparing for the profession of a project manager, to modify and better adapt curricula to the needs of the labor market. Originality/value: Studies have shown that text mining of job offers can, to some extent, help determine the desired project manager competence. (original abstract)
XX
W różnych sytuacjach występuje potrzeba wyróżnienia fragmentu tekstu. W tym celu dostępnych jest wiele różnych technik, między innymi: kolor czcionki, kolor tła, podkreślenie, wielkość i styl czcionki, kapitalizacja. Wytyczne opisujące użycie kolorów w różnych kontekstach można odnaleźć w wielu źródłach. W ciągu ubiegłego stulecia przeprowadzono liczne badania w tej dziedzinie, jednak jak dotąd nie badano wpływu kolorów na intensywność efektu wyróżniania (ang. pop-out effect). Na podstawie przeprowadzonej ankiety i analizy tego zjawiska określony został ranking najlepszych kolorów używanych do wyróżniania tekstu. Zweryfikowane zostały dwie metody (kolor czcionki i kolor tła) dla sześciu podstawowych kolorów. Badanie zostało przeprowadzone dwukrotnie na tej samej grupie respondentów, aby sprawdzić stabilność odpowiedzi. Spójność opinii została zbadana przy użyciu metody AHP. Wyniki wskazują, że istnieją znaczne różnice między kolorami. Preferencje zostały pogrupowane w klasy. Stabilność odpowiedzi została potwierdzona, jednak niektóre wyrażane poglądy nie są spójne. Przeprowadzone badanie stanowi wstęp do omawianego tematu. Wiele czynników pozostaje poza zakresem niniejszego artykułu i stanowi potencjał do dalszych eksperymentów (m.in. specyfika kulturowa, odcienie kolorów, kontekst prezentacji). (abstrakt oryginalny)
EN
The need of using text highlighting techniques exists in various cases. There are numerous different techniques available, among others: font colour, background colour, underlining, font weight, font style or capitalization. The guidelines describing the usage of colours in different contexts can be found in many sources. Over the last century studies in this field have been conducted but the impact of colours on the pop-out effect has not been comprehensively investigated so far. The present study analyzes that phenomenon and establishes preliminary ranking of best colours to use for text highlighting basing on opinions of 82 students. Two highlighting methods: text colour and background colour, with six basic colours: red, green, blue, cyan, magenta and yellow, have been examined. The results show that significant differences between colours exist. The stability of answers has been confirmed but some of the data is inconsistent. Limitations as well as directions for future work are also described. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści wynikających z wykorzystania na potrzeby statystyki publicznej (rynku pracy) narzędzi do automatycznego pobierania danych na temat ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych zaliczanych do zbiorów big data, a także związanych z tym wyzwań. Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań z wykorzystaniem metod web scrapingu oraz text miningu. Analizie poddano dane z lat 2017 i 2018 pochodzące z najpopularniejszych portali z ofertami pracy. Odwołano się do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zbieranych na podstawie sprawozdania Z-05. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że web scraping może być stosowany w statystyce publicznej do pozyskiwania danych statystycznych z alternatywnych źródeł, uzupełniających istniejące bazy danych statystycznych, pod warunkiem zachowania spójności z istniejącymi badaniami. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to present, on the one hand, the benefits for official statistics (labour market) resulting from the use of web scraping methods to gather data on job advertisements from websites belonging to big data compilations, and on the other, the challenges connected to this process. The paper introduces the results of experimental research where web-scraping and text-mining methods were adopted. The analysis was based on the data from 2017-2018 obtained from the most popular job-searching websites, which was then collated with Statistics Poland's data obtained from Z-05 forms. The above-mentioned analysis demonstrated that web-scraping methods can be adopted by public statistics services to obtain statistical data from alternative sources complementing the already-existing databases, providing the findings of such research remain coherent with the results of the already-existing studies. (original abstract)
XX
Niniejsza publikacja oferuje wgląd w doświadczenia widzów związane z konsumpcją filmów należących do różnych gatunków, takich jak suspens, western oraz komedia. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem jakościowej i ilościowej analizy text mining recenzji trzech wybranych tytułów filmowych. Wyniki analizy opartej na text mining uzupełnia badanie jakościowe recenzji filmowych. Wyniki badania pozwoliły na uchwycenie spektrum czynników oddziałujących na doświadczenia widzów na różnych etapach konsumpcji produktu, jakim jest film - podróży zakupowej konsumenta. Czynniki te związane są m.in. z cechami produktu (np. marka reżysera, gwiazdorska obsada, ścieżka dźwiękowa, historyczny kontekst fabuły filmu) oraz różnymi punktami "kontaktu" kreującymi doświadczenia widza (np. kanał dystrybucji filmu). Wyodrębnione kategorie doświadczeń widza odpowiadają analizowanym gatunkom filmowym. Prezentowane w niniejszej publikacji badanie ma charakter badań wstępnych, eksploracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to provide insight about viewer experience with movies of different genres: the suspense movie, the western and the comedy. The qualitative and quantitative analyses based on text mining were conducted for online reviews of the three selected movies. The results of text mining were complemented by a qualitative manual analysis of reviews. The results of text mining indicated the spectrum of factors shaping viewer experience at different stages of the consumer journey. These factors relate to, for example, the product features (e.g. the recognized movie director, movie stars, soundtrack, and the historical context of the plot), and different touch points (e.g. movie distribution channel). The categories of viewer experience captured in the study can be assessed as adequate to the genre. The present study is preliminary in nature and is therefore exploratory. The results indicate the potential usefulness of text mining of online reviews as a method constituting the background for studies based on interviewing subjects. The study also points to the importance of looking for interdisciplinary frameworks in the research field of viewer experience. (original abstract)
11
Content available remote The Curriculum Content Analysis for the Construction of the Teaching Process
75%
XX
Zwiększanie stopnia swobody w kształtowaniu procesu dydaktycznego na uczelniach wyższych wymaga coraz więcej sprawności w zarządzaniu wiedzą o procesie dydaktycznym. Głównym motywem prac autorek nad analizą treści programowych było wykrywanie nadmiernego powtarzania treści programowych na danej ścieżce kształcenia. Podczas tych prac autorki posiłkowały się metodami statystycznymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na zweryfikowanie treści programowych przedmiotów zawartych w sylabusach oraz wstępne rozpoznanie zadania automatyzacji analizy zawartości sylabusów z użyciem metod text mining. Rozważania dotyczące rozszerzenia istniejącego systemu wspomagającego tworzenie sylabusów o metody weryfikacji ich treści oraz wstępna koncepcja takiego systemu zawarta została w końcowej części niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing discretion and an individual shape of the educational processes at modern universities require more efficiency in knowledge management about these teaching processes. One of the unwanted situations is an excessive duplication of the material taught and observed even on the same educational path. This problem became an inspiration for the presented work. Standard statistical methods have been applied for the analysis. The results allowed us to verify the curriculum contents of subjects contained in the syllabi and make the preliminary diagnosis of automation analysis of curricula content with text mining methods. Considerations concerning the extension of the existing system supporting the creation of syllabi with methods verifying their content and an initial concept of this system are contained in the final section of this article. (original abstract)
XX
Wraz z rozwojem internetu, mediów społecznościowych oraz technologii mobilnych znacznie wzrosła ilość generowanych danych. Dane te, zarówno w formie ustrukturalizowanej, jak i nieustrukturalizowanej, mogą nieść wartość biznesową dla przedsiębiorców. W danych big data można znaleźć m.in. informacje na temat klientów, konkurencji, rynku pracy, opinii na temat produktów danej firmy, czy aktualnych trendów. Dzięki dokładnej analizie internetu i mediów społecznościowych, interesariusze mogą pozyskać nową wartość, jaką są informacje na temat nastawienia i opinii konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi big data jako jednego ze sposobów analizy mediów społecznościowych i wyciągania w ten sposób wartościowych informacji. Przedmiotem przeprowadzonej analizy były tysiące tweetów użytkowników portalu Twitter. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu technik text mining oraz sentyment analysis.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of Internet, social media and databases has caused a huge increase of data. Structured, semi-structured and unstructured data has a high business value. It contains various information about customers, competition, labor market, and development trends for industries, products and services. The internet and social media are places where customers express their opinions about various products and services. It is a valuable source of information for entrepreneurs. The aim of this paper is to explore the issue of big data and to propose a set of different techniques for the analysis of customer opinions on the example of Twitter.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę identyfikacji oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kierowników projektów. W tym celu przeanalizowano treść ofert pracy z wykorzystaniem analizy text mining. Stosownie do przyjętego celu ustalono strukturę pracy. W punkcie drugim przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące kompetencji kierowników projektów. Wymieniono cztery modele kompetencji, przedstawiono czym one są, na jakie grupy można je podzielić oraz, które z nich według wybranych autorów są najistotniejsze. Punkt trzeci podzielono na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono sposób zebrania danych do analizy. Kolejna część opisuje procedurę przeprowadzonej analizy text mining. Ostatnia część prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy. Ustalono jakie słowa w analizowanych ofertach pojawiały się najczęściej, oraz jak była korelacji tych słów z innymi słowami.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a proposal of identification of project managers' competences in order to employers' requirements. For this purpose the article presents the analysis of job advertisements with use of text analysis. According to that point of view the structure of the paper was created. The second part containing description of competences of project managers'. It shows the definition of competence, how it could be divided and which are the most important according to the authors. The third part of the article is divided into three pieces. First shows how to collect data to analysis. Second part shows procedure of text mining analysis, and the last part shows the results of such kind of analysis. It contains the words which appeared most frequently in the job offers and the correlation of those words with other words in text.(original abstract)
14
Content available remote Agile Commerce in the Light of Text Mining
75%
EN
The survey conducted for this study reveals that more than 84% of respondents have never encountered the term "agile commerce" and do not understand its meaning. At the same time, they are active participants of this strategy. Using digital channels as customers more often than ever before, they have already been included in the agile philosophy. Based on the above, the purpose of the study is to analyse major text sets containing the "agile commerce" term, using the text data mining methods and tools. Data for analyses were sourced through creating an "agile commerce" query on websites with English as the content language. The texts retrieved in this way were used for building a corpus of documents. As a result of the corpus text exploration, words appearing most frequently in association with the agile commerce concept were separated and their most typical contexts were identified. The mining of unstructured data - the text mining process - revealed the essential meaning of the term being studied, while exploring knowledge from large information resources. (original abstract)
15
75%
EN
Purpose: An attempt to identify the duties and responsibilities of the project manager by analysing job offers from a job website. An attempt to determine whether there were any changes between 2018 and 2019. Design/methodology/approach: Text mining was performed for fragments of job offers, describing the duties and responsibilities. The text mining analysis consisted of initial processing of the text, creation of a corpus of analysed documents, construction of a word frequency matrix and use of classical methods from the data mining are. Findings: The most common words in job offers are presented, as well as their correlation with other words. With the use of the Topic modeling algorithm, hidden topics describing the analysed job offers have been generated. These topics can also be used to identify the duties and responsibilities of a project manager. Research limitations/implications: Only the job offers meeting the following conditions were analysed: (1) they concerned the job of "project manager"; (2) the content was in Polish; (3) they were provided by www.pracuj.pl website; (4) they were collected from 09 to 11 April in 2018 and 2019. Practical implications: This method can be used by organizations training project managers, in order to modify and better adjust the curriculum to the needs of the labour market. Originality/value: Research has shown that text mining can be used to determine the responsibilities of a project manager by analysing job offers. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób koncepcja ram interpretacyjnych może być zastosowana przy badaniu tekstów medialnych. W części pierwszej przedstawiono, jak rozwijała się ta koncepcja, poczynając od lat 70. ubiegłego wieku aż po dzień dzisiejszy - ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w obrębie nauk o mediach. W części drugiej omówiono definicję ramy oraz rodzaje ram. W części trzeciej zajęto się problemami metodologicznymi związanymi z analizą ramową: wyborem metody badania i wyborem jednostki analizy. Zwrócono uwagę na nieuwzględnianie w analizach ram multimodalnych. W zakończeniu wyliczone zostały kwestie, które przy analizie ramowej wymagają jeszcze rozstrzygnięcia bądź doprecyzowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Scientific objective: The purpose of the paper is to examine how the concept of interpretive frame can be applied in media studies. The first part presents how this concept developed, from the 1970s to the present day - with particular emphasis on development within media studies. The second part discusses the definition of a frame and the types of frames. The third part deals with methodological problems related to the framing analysis: the choice of the method and the choice of the unit of analysis. Attention was paid to not including the multimodal frame in the analyzes. Finally, the issues which in the framing analysis still need to be resolved or clarified were identified. (original abstract)
17
Content available remote Defining Innovation with Text-Mining
75%
XX
W artykule zostały wykorzystane metody analizy danych tekstowych do przedstawienia sposobu postrzegania podejścia do innowacji w wiadomościach pochodzących z Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin. Przedstawiono proces analizy składający się pozyskiwania danych, czyszczenia oraz analiz w aplikacji Rapidminer. Wyniki zostały przedstawione za pomocą grafów ISOM przedstawiających podejście do innowacji w wymienionych wcześniej krajach.(abstrakt oryginalny)
EN
In article text mining methods were applied to find views on innovation in news sources coming from Poland United States and China. Process of mining data, cleaning it and analyses with Rapid miner are presented. Results are presented as ISOM graphs, representing three countries views on innovation.(original abstract)
XX
W pracy podjęto próbę identyfikacji zakresu obowiązków kierownika projektu z wykorzystaniem analizy text mining. Analizie poddano treść ofert pracy pobranych z serwisu internetowego. Badania miały udzielić odpowiedzi, czy na podstawie wyników przeprowadzonej anlizy text mining będzie można ustalić zakres obowiązków kierownika projektu. Stosownie do przyjętego celu ustalono strukturę pracy. W punkcie drugim, korzystając z badań literaturowych, omówiono zakres obowiązków kierownika projektu. Kolejny punkt obejmuje najważniejsze informacje dotyczące text miningu. Zawarto w nim podstawowe definicje, obszary zastosowań, a także uproszony podział etapów analizy text mining. Punkt trzeci został podzielony na dwie część. W pierwszej omówiono sposób i miejsce zebrania danych, a także procedurę przeprowadzonej analizy. Ostatnia część punktu trzeciego przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy. Ustalono dzięki niej najczęściej występujące w ofertach słowa oraz jaka była ich korelacja z innymi słowami w danej grupie analizowanych ogłoszeń.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the approach of identification of responsibilities of project manager with the use of text mining analysis. This paper shows it on job advertisements gathered from internet service. The research was made to obtain an answer whether from text mining analysis the responsibilities of project manager can be created. According to that aim the structure of the paper was created. In the second part of the paper the description of project manager was presented according to the literature. Next part contains the description of text mining analysis, definitions, application areas and the simplified diversification of text mining analysis. The third one was divided into two parts. The first describes the way and place of gathering data and the procedure of analysis. The last contains the results of the analysis. It shows the most frequently used words in job advertisements and their correlation with other words in the advertisements.(original abstract)
EN
Purpose: The paper presents an analysis of a scientific publication with regard to the frequency of words and n-grams. The research problem addressed was the question to what extent the text mining analysis of a scientific publication will allow to infer its content. Design/methodology/approach: The main research method is the analysis of tokenized text using word count functions, bigrams, and trigrams in selected sections of a scientific publication. The results of text mining analysis were compared with the classic, non-automated text analysis of the publication. The presented study is a pilot project in the form of a case study. Findings: The proposed method of analyzing a scientific text using an analysis of the frequency of words and n-grams enables inference of the content of the paper with regard to the names of variables involved in the study, the statistical apparatus used and the key literature cited. It should be observed, however, that the discussed method does not make it possible to establish which variables are moderators and which are mediators. Originality/value: In this paper, the text mining technique was used differently in the discussed study than in previous works. The publication was not examined in its entirety, as previous researchers did, but text mining analysis was applied to individual parts of the paper, i.e. the part discussing theoretical foundations of the research and the part presenting the research method, research results, and their discussion. This allowed for obtaining more precise results regarding the content of the publication. (original abstract)
20
Content available remote Identification of Technologies in Industry 4.0 With the Use of Text Mining
75%
EN
Purpose: The objective of this paper is to identify leading technologies in Industry 4.0. Design/methodology/approach: The identification was made with the use of text mining to explore the scientific texts in this field. Assumptions of own iterative method for analyzing scientific texts were proposed, with the use of R language, tokenization, lemmatization, n-grams and correspondence analysis. The assumptions of the proposed method were used to analyze the 40 most often quoted articles indexed in the Web of Science. Findings: On the basis of the obtained results, 4 leading technologies were identified. These are Cloud Computing, Internet of Things, Cyber-physical System and Big Data. Originality/value: The article proposes an original method of identifying the leading technologies used in Industry 4.0. The proposed method is based on text mining and correspondence analysis. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.