Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1001

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kultura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
1
Content available remote Izvestnye posetiteli i urožency goroda Polocka
100%
|
|
nr nr 2
67-73
XX
W artykule przedstawiono sławne postacie pochodzące z najstarszego, historycznego i kulturalnego centrum Białorusi, miasta Połock.
2
100%
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji zachodzących między terminami kultura i cywilizacja oraz wskazanie czy owe terminy determinują zaistnienie cywilizacji uniwersalnej. Jednoznaczna odpowiedź na te pytania nie jest prosta, gdyż w toku przeprowadzonych rozważań wyłaniają się przynajmniej trzy twierdzenia. Pierwsze świadczy o tym, że oba terminy się wzajemnie uzupełniają (tradycja francuska – Fukuyama, Braudel), Drugie nawiązuje do definicji wynikającej z tradycji myśli niemieckiej (Kant, Webber), która oddziela te dwa terminy wskazując, że kultura jest czymś innym, niż cywilizacja. Trzecia odpowiedź dotyczy istnienie lub też wyłaniania się w XXI wieku cywilizacji uniwersalnej mającą swe podstawy w globalizacji opartej o rozwój środowiska informacyjnego, dystrybucji wiedzy oraz ewolucji technologicznej (Toffler).
EN
The aim of the article is to present the relations between the notions of culture and civilization and show if these terms determine the existence of a universal civilization. An explicit answer to these question is not easy as at least three theorems emerge in the course of considerations. The first theorem states that both terms mutually complement each other (French tradition – Fukuyama, Braudel). The second one refers to the definition resulting from the tradition of German thought (Kant, Webber), which separated these two terms proving that culture is something completely different from civilization. The third answer refers to the existence or emergence in the 21st century of a universal civilization that has its foundation in globalization based on the development of IT environment, knowledge distribution and technological evolution (Toffler).
|
|
nr nr 5
34-40
XX
Artykuł omawia następujące zagadnienia: sektor nadawczy, produkcja telewizyjna, europejski przemysł filmowy, dystrybucja filmów video. Ponadto omówiono ekonomiczne aspekty rozwoju sektora audiowizualnego we Wspólnocie Europejskiej.
4
Content available remote Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
80%
EN
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
|
|
nr nr 1
211-248
XX
Znana z mediów estetyka wizerunku, określana mianem "japońskiego stylu", na Zachodzie koncentruje się w głównej mierze na płci żeńskiej. W zachodniej literaturze niewiele treści traktuje natomiast o japońskim mężczyźnie w kontekście jego podejścia wobec świadomego wizerunku. Celem tego artykułu jest uzupełnienie informacji na temat społeczno-ekonomicznej korelacji między japońską gospodarką, rynkiem mody a ewolucją wizerunku japońskiego mężczyzny, w tym jego poglądem na męskość i płeć, w oparciu o profil japońskich magazynów męskich o modzie. W artykule przedstawiono sześć różnych stylów mody charakterystycznych dla metropolii w Japonii, ich cechy, tło i rozwój, podkreślając związki z pewnym stylem życia i wydarzeniami społeczno-gospodarczymi, czego wynikiem jest pojawienie się̨ nowego wzoru męskości sōshoku danshi. Wymagania i potrzeby dotyczące tego wzoru są analizowane, biorąc pod uwagę̨ jego status na rynku konsumenckim i w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual aesthetics represented in Western media by the name of "Japanese style", is presented from the point of view of women's fashion, especially in the realm of pop-culture. The resources available for non-Japanese reader rarely raise the subject of Japanese men's fashion in the context of giving voice to self-expression by means of style and clothing. The aim of this paper is to supplement the information on the socio-economic correlation between the Japanese economy, fashion market, and self-expression of Japanese men, including their views on masculinity and gender, based on the profile of Japanese men's fashion magazines readers. The paper presents six different fashion styles indigenous to metropolitan Japan, their characteristics, background and development, emphasizing the connections to certain lifestyle and socio-economic occurrences, resulting in an emergence of a new pattern in masculinity - the herbivorous man, whose requirements and needs are analyzed considering his status in the consumer market and society. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża zagadnienia chińskiej polityki językowej, dotyczącej zarówno obszaru Chińskiej Republiki Ludowej, jak i areny międzynarodowej - szlaku Inicjatywy Pasa i Drogi. Ukazano m.in. trzy nurty postrzegania perspektywy harmonii językowej, w zależności od punktu widzenia danej strony: Chin jako państwa, Chińczyków przynależących do mniejszości etnicznych oraz obcokrajowców o nie-chińskim pochodzeniu. Celem tekstu jest scharakteryzowanie perspektywy harmonii językowej z punktu widzenia krajów zaangażowanych w inicjatywę Pasa i Drogi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of Chinese language policy concerning both the area of the People's Republic of China and the international arena - the Belt and Road Initiative route. It shows, among others three trends in the perception of the perspective of linguistic harmony, depending on the point of view of a given party: China as a state, Chinese belonging to ethnic minorities, and foreigners of non-Chinese origin. The text aims to characterize the linguistic harmony perspective from the point of view of the countries involved in the Belt and Road initiative.(original abstract)
XX
Niezależnie od dyskusji nad nauka. mi ścisłymi, warto zastanowić się, jak nauki społeczne (w tym zarządzanie) odnoszą się do rzeczywistości. szczególności czy badania kulturowe opierają się na odkrywaniu pewnych ukrytych praw i zależności, czy też raczej na tworzeniu pewnego wyobrażenia o kulturze, uprawomocnionego przede wszystkim nie autorytetem "rzeczywistości" (uosabianym przez teoretycznie obiektywnego badacza), a autorytetem uczestników kultury. W dużym stopniu dyskusja ta opiera się o szerszą dysputę o zasadność tez społecznego konstruktywizmu i symbolicznego interakcjonizmu. Ponieważ w naukach o zarządzaniu, a zwłaszcza menedżerskiej literaturze popularnej, dość rozpowszechniony jest pogląd, iż kultura podlegać może badaniu i analizie na sposób podobny do badania procesów fizycznych, w niniejszym artykule przedstawiony będzie pogląd alternatywny. (fragment tekstu)
XX
W języku potocznym i codziennej komunikacji, a także w narracji publicystycznej pojęcie kultury ma swoje utrwalone miejsce oraz jest używane z godną podziwu pewnością co do jego znaczenia. Z jednej strony jest tradycyjnie kojarzone z takimi dziedzinami, jak sztuka, teatr, literatura, muzyka itp., stanowiąc część kultury symbolicznej o względnej autonomii i ekskluzywności, z drugiej zaś, jest swobodnie odnoszone do najrozmaitszych w swym charakterze innych obszarów i sfer. W ten sposób obok kultury artystycznej istnieje np. kultura materialna, kultura życia codziennego, a także pracy i wypoczynku, kultura korporacyjna, fizyczna, polityczna, osobista, czy popularna, a od czasu do czasu odżywa nawet sięgająca starożytności kultura agrarna. Nie sposób oprzeć się refleksji, że mamy do czynienia z terminem nadużywanym, wykorzystywanym w najrozmaitszych kontekstach i odniesieniach, a w efekcie do cna wyeksploatowanym. Z pojęciem, które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej mgliste i wieloznaczne, amorficzne i rozmyte - pojęciem o niejasnej treści i nieokreślonym zakresie. W konsekwencji kultura utraciła swoją tożsamość, zakładając, że kiedykolwiek ją posiadała, co nie jest pewne nie tylko w odniesieniu do wspomnianych obszarów i stylów komunikacji. Stała się pojęciem otwartym, niedefiniowalnym za pomocą tylko jej właściwych, swoistych dystynkcji znaczeniowych, umożliwiających określenie jej treści i wytyczenie granic oddzielających ją od innych dziedzin, tzn. od "nie-kultury". (fragment tekstu)
9
Content available remote Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce
80%
XX
W artykule, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przedstawiono koncepcję turystyki kreatywnej i model jej biznesu. Problematykę tę umieszczono w szerszym kontekście zmian związanych z globalizacją i rozwojem nowych technologii, które mają wpływ na współczesne postrzeganie kultury, zachowania konsumentów, uczestnictwo w kulturze i turystyce kulturowej. Stanowią one ważne przesłanki dla współczesnej interpretacji oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kreatywnej. Wskazano także możliwości i warunki rozwoju turystyki kreatywnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the concept of creative tourism and its business model, based on the study of relevant scholarship. This issue is situated within a broader framework of changes related to globalisation and development of new technologies, which influence the present-day perception of culture, consumer behaviour and participation in culture. These are important premises for present-day interpretation and development of cultural tourism, including creative tourism. The paper also points out opportunities and conditions of development of creative tourism in Poland.(original abstract)
10
Content available remote Aspekty kulturowe międzynarodowego biznesu na przykładzie negocjacji handlowych
80%
XX
Komunikowanie w międzynarodowym otoczeniu biznesowym jest uwarunkowane kulturowo. Świadomość różnic kulturowych jest absolutnie konieczna, jeśli chcemy odnieść sukces w biznesie. Wiedza ta jest niezbędnym atrybutem w trakcie spotkań i negocjacji handlowych z partnerami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Znani badacze kultury tacy jak Richard Gesteland czy Geert Hofstede przedstawili swoje klasyfikacje kultur, dzięki którym można zdefiniować i opisać większość kulturowych aspektów międzynarodowego biznesu. Zatem zanim przystąpimy do negocjacji z zagranicznym partnerem biznesowym, warto dowiedzieć się, jakie tradycje, zwyczaje, normy i zasady obowiązują w jego kręgu kulturowym, gdyż brak tej wiedzy może doprowadzić do nieporozumień i konfliktów, a w konsekwencji możemy stracić możliwość podpisania umowy.(abstrakt oryginalny)
11
Content available remote Pisarz, fotograf, człowiek myślący. Obrazo-książki Mirosława Sośnickiego
80%
EN
In the first part of the article, the author analyzes the new genre, which are imagine-books, from the point of view of genology. She also cites a few details about Mirosław Sośnicki's biography and remaining works. Then, she analyzes the imagine-books examining both the text and imagines. In the final part of the article, she presents the conclusions. (original abstract)
|
|
nr nr 937
53-65
XX
Nikołaj Stankiewicz należy do najbardziej znaczących i jednocześnie najbardziej intrygujących postaci rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku. Trudno sobie wyobrazić jej historię bez osobnego rozdziału poświęconego jego osobie i omówieniu wpływu, jaki wywarł na umysły swych współczesnych. To przecież jego nazwiskiem rozpoczyna się "wspaniałe dziesięciolecie" rosyjskiej kultury - przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to N. Stankevich, a poet and a philosopher, one of the most significant figures of the "felicitous decade" of the Russian culture at the turn of the thirties and the fortieth of the 19th century. (original abstract)
|
|
tom 14
177-191
XX
Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o mniejszości łemkowskiej, zarówno o opisywanej grupie, jak i o historycznym regionie, w którym żyją. Tekst ma posłużyć głównie zainteresowanym nauczycielom geografii, by mogli poszerzać i uzupełniać własną wiedzę. Autorka ma również nadzieję, że opracowanie zainspiruje pedagogów do podejmowania tematu Łemków w dyskusjach podczas prowadzonych lekcji oraz wybierania destynacji ćwiczeń terenowych z zakresu geografii społecznej. Artykuł odpowiada na pytania: Kim są Łemkowie? Gdzie współcześnie mieszkają w Polsce i na świecie? Czym charakteryzuje się ich kultura? Jaką wyznają religię? Jakim językiem mówią? oraz Którzy Łemkowie są powszechnie znani w kulturze oraz w nauce polskiej i światowej?(abstrakt oryginalny)
EN
This elaboration cites in the most accurate way the most important information about Lemkos minority. The author, who is both a practicing geography teacher and a Lemkos, wants to easily provide the most important facts, both about the described group and the historical region in which they live. The elaboration is to be used mainly by interested geography teachers, so that they can expand and supplement their own knowledge. The author also hopes that the study will inspire teachers to take up the topic of Lemkos in discussions during the lessons and selecting destinations for field exercises in the field of social geography. The article answers the questions: Who are the Lemkos? Where do they live today in Poland and in the world? What characterizes their culture? What religion do they profess? What language do they speak? and Which Lemkos are widely known in Polish and world culture and science?(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie stanu rozwoju przemysłów kultury (rozumianych jako usługi w zakresie kultury) we Wrocławiu. W pierwszej części pracy sporządzono diagnozę przemysłów kultury z podziałem na: przemysł wydawniczy, muzyczny oraz filmowy i telewizyjny. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne, literaturę przedmiotu oraz wywiady z przedstawicielami środowiska wrocławskiej kultury. Autorka odniosła się do wielkości analizowanych podmiotów, ich liczebności, struktury oraz pozycji na rynku. Zebrane wnioski usystematyzowano w postaci tabeli SWOT. Poniżej zaprezentowano wybrane konkluzje z przeprowadzonej analizy: (1) rozwój działalności filmowej dokonuje się w oparciu o nowe wyzwania i niejednokrotnie nie nawiązuje do ukształtowanego wcześniej potencjału i dorobku, (2) na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON można stwierdzić, że oddziaływanie podmiotów z zakresu tradycyjnych przemysłów kultury na rynek pracy jest słabe, (3) największa dynamika liczby nowo zakładanych podmiotów cechuje sektor nowych mediów, w tym wydawnictw gier komputerowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to characterise cultural industries in Wrocław. In the first part of the work the diagnosis of culture industries was presented; the diagnosis was given for: publishing, music, film and television industries. The analysis was prepared based on statistical data, literature and information from representatives of the Wrocław culture. The author realised the aim of the article referring to the size, structure, quantity and the market position of analysed entities. Conclusions were aggregated using the SWOT analysis. Selected conclusions are as follows: (1) the development of film industry does not reflect the historical potential; new ideas and trends are more important, (2) influence of cultural industries on labour market in Wrocław is rather week, (3) the highest growth of new created entities is noticed in the media sector, including publishing of computer games.(original abstract)
15
Content available remote Zmiana kultury organizacyjnej - możliwości i ograniczenia
80%
XX
Kultura jest zjawiskiem złożonym i wieloznacznym. Analiza literatury przedmiotu wskazuje na bogactwo jej definicji i modeli, wielokryterialność typologii, jak też brak jednoznaczności w kwestii możliwości zmiany kulturowej, jak też relacji kultury organizacyjnej do strategii i struktury. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytane: Czy istnieje możliwość zmiany kultury organizacyjnej, a jeżeli tak, to w jaki sposób może się ona odbywać? Cele pośrednie, podporządkowane realizacji celu głównego, sformułowano następująco: nakreślenie istoty kultury organizacyjnej; przedstawienie czynników zmiany kulturowej oraz wybranych podejść do owej zmiany; identyfikacja możliwych przeszkód w procesie zmiany kultury organizacji i sposobów ich pokonywania. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem zdiagnozowania dotychczasowego dorobku naukowego w nakreślonym obszarze dokonano przeglądu i krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej(abstrakt oryginalny)
EN
Culture is a complex and ambiguous phenomenon. The literature analysis of the researched subject points to the diversity of its definitions and models, multi criterion nature of typology as well as the lack of equivalence in the issue of the opportunities in changes of culture and the relation of the organizational culture towards strategy and structure. The main goal of the article is to make an attempt to answer the question: Is there any chance to change the type of organizational culture, and if yes, what is the way of achieving that? Other indirect goals, submitted to the main one, are worded as follows: 1. Drawing the essence of the organizational culture. 2. Presenting the factors of the cultural change and chosen approach towards the given change. 3. Identifying possible obstacles in the changing process of the organizational culture, and presenting the ways of overcoming them. The article has got rather a review character. To make the diagnosis of scientific achievements to date, domestic and foreign literature has been critically analysed and reviewed(original abstract)
|
2017
|
tom 53
|
nr nr 3
48-66
EN
Anchoring and overconfidence are some of the best-known biases in psychology and behavioral finance literature. While a number of studies have investigated the evidence of these biases and explored the motives and human factors that contribute to the one's susceptibility to the effects, little is known about the cultural factors behind these heuristic biases. This paper aims to fill the research gap and shows the differences in proneness to the anchoring effect and overconfidence in two samples of students from Poland and India. The purpose of the study is twofold: to analyze susceptibility to behavioral effects relative to cultural background; and to consider the subjects' cognitive abilities as a potential factor in their exposure to behavioral biases and confirm that subjects with higher cognitive skills, measured by the cognitive reflection test (CRT) display less susceptibility to the above heuristic biases.(original abstract)
EN
This article contains the authors' understanding of "cultural heritage" that is substantiated as the object of interdisciplinary research, and place of human geography in it. In addition, the features of interdisciplinary discourse in this object research are regarded. The input of English speaking (USA, UK) and Ukrainian scientists to defining place of geography of culture at the human geography is enlighten. Special attention is paid to historical culture genesis in big core of culture - Lviv city and up-today geospatial organization of geocultural artifacts, objects, form of accumulation and places of its concentration. (original abstract)
|
|
tom 19
69-97
XX
Zjawisko odizolowania wiedzy naukowej od problemów realnego życia, zwłaszcza w naukach społecznych, jest czymś co skłania do pytania o sens badań i poszukiwań naukowych. Zarówno 'czysta' akademickość i abstrakcyjność, jak i wąski pragmatyzm nastawiony na techniczne sposoby zdobywania i sprawowania władzy, negatywnie wpływają na poszukiwanie prawdy. W obu wariantach konsekwencją jest oderwanie się od realnych problemów społecznych, brak zainteresowania rozwojem realnych mechanizmów demokracji i związanych z nią podstawowych ideałów: wolności, równości i sprawiedliwości. Dominacja badań zorientowanych na teorię (theory-driven research) lub metodologię (metod-driven research) nad badaniami nastawionymi na rozwiązywanie rzeczywistych problemów (problem-driven research) powoduje, że naukowe badania społeczne są zbyt oderwane od realnego świata.(abstrakt oryginalny)
EN
The disconnect between scientific knowledge and real-life issues, especially in social sciences, encourages one to reflect on the question of purposefulness of research and scientific investigation. Both "pure" academicism and abstract thinking, as well as narrow pragmatism oriented towards technical ways of gaining and exercising power, adversely affect the endeavour to unveil the truth. In both of the aforesaid scenarios the major ramification is detachment from real social issues, being uninterested in actual workings of democracy and basic ideals associated with it, such as: freedom, equality, and justice. The dominance of theory- driven or method- driven research over problem- driven research causes that scientific social research is too detached from the real world.(original abstract)
19
Content available remote Zróżnicowanie rozwoju sektora kultury w województwie świętokrzyskim
80%
XX
W artykule przedstawiono próbę pomiaru i porównania stopnia rozwoju sektora kultury w powiatach województwa świętokrzyskiego w latach 2015 i 2018. Wykorzystano w nim wybrane metody porządkowania liniowego dla oszacowania syntetycznej miary badanego zjawiska (na podstawie autorskiego doboru zmiennych) oraz procedurę wyboru metody, która najlepiej odzwierciedla jego zróżnicowanie. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że stan sektora kultury zarówno w 2015, jak i w 2018 roku w powiatach województwa świętokrzyskiego był mocno zróżnicowany. Zaobserwowano także, iż mimo deklaracji rządowych decydentów w rozpatrywanym okresie nie nastąpiły postulowane zmiany, a ogólny poziom rozwoju sektora kultury w regionie uległ pogorszeniu oraz pogłębiło się jego wewnętrzne zróżnicowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an attempt to measure and compare the level of development of the cultural sector in poviats of the Świętokrzyskie voivodship in 2015 and 2018. The authors used selected methods of linear ordering to estimate the synthetic measure of the phenomenon (based on the author's selection of variables) and the method selection procedure that reflects phenomenon's diversity in the most appropriate way. The obtained results allowed to claim that the condition of the culture sector both in 2015 and 2018, in the poviats of the Świętokrzyskie voivodship, was very diverse. It was also observed that - despite declarations of government decision-makers - no postulated changes occurred in the analyzed period, and the overall level of development of the cultural sector in the region has deteriorated and its internal diversification has deepened. (original abstract)
XX
Program kulturalnych stolic Europy to okazja do wymiany artystycznej i kulturalnej. Może przynieść też wymierne korzyści gospodarcze. W roku 2000, z uwagi na historyczne znaczenie, w Europie wytypowano dziewięć kulturalnych stolic: Avignon we Francji, Bergen w Norwegii, Bolonię we Włoszech, Brukselę, Kraków, Helsinki, Pragę, Reykjavik i hiszpańskie Santiago de Compostela.
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.