Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie operacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article analyses features of community councils as advisory bodies. It is argued that the regulatory framework and functioning of public councils and their quantitative and qualitative composition are determined in the primary stage of their development. The author describes examples of violations that took place during the establishment of community councils in the state (regardless of level). The article mentions the main functions of community councils: providing expertise, effective communication, supervisory activity and advisory activity. The author argues that a public council directly affects the strategic management of a public authority by ensuring concrete results and stability of government institutions. The article concludes with a list of proposals for improving dialogue with public authorities. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano działalność Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław S.A. Zwrócono uwagę na zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost jego wartości.
XX
Przedstawione w niniejszym artykule rozważania opierają się tylko na pobieżnej obserwacji autora wybranych szkół wyższych w Polsce, co w znacznym stopniu zniekształca faktyczny obraz efektywności polskich uczelni. Jednak bardziej szczegółowe obserwacje autorów prowadzących badania nad produktywnością szkół wyższych pokazują, że wiedza z zakresu zarządzania operacyjnego nie jest dostatecznie wykorzystywana przez polskie uczelnie. Tym bardziej działalność operacyjna nie może być źródłem istotnych przewag konkurencyjnych szkół wyższych. Przyczyn takiego stanu może być kilka. Po pierwsze rozwiązania organizacyjno-prawne uczelni nie sprzyjają sprawnemu zarządzaniu operacyjnemu. Rozproszenie kompetencji dyrektora operacyjnego pomiędzy różne jednostki uczelni utrudnia podejmowanie właściwych decyzji. Po drugie nie przeprowadza się kompleksowej oceny produktywności i efektywności realizowanych procesów. Jest to częściowo spowodowane brakiem uniwersalnych miar efektywności szkoły wyższej, ale główny powód leży w niskiej świadomości potrzeb prowadzenia takich pomiarów i braku zewnętrznych bodźców do podnoszenia sprawności operacyjnej. Naturalną konsekwencją tego stanu jest niedoskonałość w zarządzaniu procesami, brak właścicieli procesów itp. Należy mieć nadzieję, że zmiany, jakie czekają polskie szkoły wyższe, wpłyną na poprawę jakości zarządzania zarówno strategicznego, jak i operacyjnego. Wybory strategiczne polskich uczelni publicznych dopiero wtedy przyniosą spodziewane efekty, kiedy zostaną precyzyjnie zdefiniowane i opisane zestawem mierzalnych celów strategicznych. Według tych celów będzie można zdefiniować precyzyjne miary celów operacyjnych, do realizacji których zostaną zaprojektowane i wdrożone odpowiednie procesy. Realizacja procesów zgodnie z wyznaczonymi celami, przy utrzymaniu założonych wskaźników, pozwoli stopniowo podnosić doskonałość operacyjną uczelni. Dopiero zachowanie takiej logiki działania (od celów strategicznych do celów procesów) może być podstawą budowania trwałej przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej. (fragment tekstu)
EN
A university as any other organisation has to be effectively and efficiency managed. The effectiveness and efficiency require an introduction of definite, activity specific principles of management and ways measuring its performance, which will provide the managers with the information indispensable to conduct continual operational improvements. The article aims to indicate the areas in the field of operational management at universities. They may become the subject of research leading to the indication of the sources of university competitive advantage. (short original abstract)
XX
Ze względu na poziom w hierarchicznej strukturze zarządzania oraz horyzont czasu, zarówno w literaturze, jak i w praktyce, wyróżnia się zarządzanie strategiczne oraz taktyczne i operacyjne. Treść referatu poświęcona została na omówienie tych sposobów zarządzania.
EN
According to subject literature and evidence in practice three management types i.e. strategic, tactic and operational can be distinguished. The article discusses these management methods. (JW)
5
75%
XX
W wielu współczesnych organizacjach napotyka się trudności w dostępie do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym ze względu na elastyczność organizacji, która dostosowuje się do zmiennych warunków funkcjonowania. W odpowiedzi na te potrzeby opracowano zaawansowane modele operacyjne i platformy do obsługi operacji, które wśród licznych udogodnień mogą równocześnie udostępniać opcje prezentacji mierników operacyjnych obliczanych na bieżąco. Pociąga to jednak za sobą koszty pracy wielu osób, które wykonują manualnie zadania gromadzenia informacji oraz ich korektę. Ponadto daleko posunięta integracja poszczególnych obszarów operacyjnych: produkcji/usług, logistyki, zakupów, sprzedaży, utrzymania technicznego, inwestycji itd. nie zawsze idzie w parze z adekwatnością danych w sytuacjach decyzyjnych. Kierując uwagę na występujące w każdej organizacji zbiory danych związanych z oceną ryzyka zawodowego, która dotyczy każdego stanowiska pracy, odnajduje się bardzo wartościowe informacje odnoszące się do kontekstu zadaniowego. Zatem, projektując elektroniczny dostęp do tych zasobów i wdrażając mechanizmy adaptacyjne, można przyczynić się do poprawy skuteczności zarządzania operacyjnego przy równoczesnym skracaniu czasu procesów decyzyjnych i eliminowaniu niektórych czynności wykonawczych. Informacje pozyskiwane podczas analizy ryzyka zawodowego mają charakter systemowy, czyli dotyczą zadań pracownika i sposobu użytkowania środków technicznych; jest to równocześnie wspólny z zarządzaniem operacyjnym obszar wiedzy. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, że ten zbadany i udokumentowany obszar obejmuje wpływ czynników bliższego i dalszego otoczenia na nieplanowane sytuacje. Ze względu na swój charakter dane te mają również status zasobów informacji eksploatacyjnych, a co za tym idzie, są wykorzystywane w systemowych rozwiązaniach z zastosowaniem elektrotechnicznych urządzeń bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
There are some problems in contemporary organizations associated with the availability of updated, real-time data. This situation arises due to the flexibility of organizations adjusting to their changing operating conditions. In response to that, advanced operating models have been prepared. Unfortunately, this requires a huge effort from the workers who manually collect and correct the data. Moreover, the advanced integration of individual operating areas (such as production, logistics, acquisitions, sales, maintenance and investments) does not always go hand in hand with an adequacy of data in decision-making processes. In this context, there are valuable data on occupational risk assessment in each organization. Designing electronic access to the data and implementing adaptation mechanisms can improve both operational management and decision-making processes. This way we can also eliminate some unnecessary actions. The occupational risk assessment data have a systemic character because they are connected with both worker tasks and the method of operating technical means. It is also a common area of knowledge with operational manage-ment. Most of all, the fact that the impact of internal and external factors on unplanned situations is examined and documented is very important. The nature of these data qualifies them as operating information resources. Hence, they are applied in systemic solutions using electronic safety devices. (original abstract)
6
Content available remote The Median Solution of the Newsvendor Problem and Some Observations
75%
EN
We consider the median solution of the Newsvendor Problem. Some properties of such a solution are shown through a theoretical analysis and a numerical experiment. Sometimes, though not often, median solution may be better than solutions maximizing expected profit, or maximizing minimum possible, over distribution with the same average and standard deviation, expected profit, according to some criteria. We discuss the practical suitability of the objective function set and the solution derived, for the Newsvendor Problem, and other such random optimization problems. (original abstract)
7
Content available remote Elementy zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach
75%
XX
Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt który spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników dróg. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym we współczesnym mieście oraz określenie elementów charakterystycznych. Podjęto się to wykonać opierając się na teorii systemów, analizie literatury, studium przypadku i obserwacji praktyki. W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania ruchem drogowym oraz zarządzania operacyjnego według literatury. Następnie dokonano identyfikacji elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym dla przypadku Gdańska. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano charakterystyczne elementy i relacje w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach oraz określono dalszy kierunek badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Increase of operational management importance is caused by emphasis on quality, continuous improvement and perception of organization which can achieve a success, when it provides products which meet customers' requirements and expectations. In the case of urban traffic management the issue of operational management also gets more importance. It is caused by road users who wants to receive high quality infrastructure and mobility services. Each traffic management organization has to deal with it and operational management gives that opportunity. The purpose of this article is to identify the components and relationships that exist between them in the area of the operational traffic management in the modern city. The purpose is also to determine the distinctive elements of operational traffic management. The goal was achieved by use of systems theory, literature analysis, case study and observation of the practice. The issue of traffic management and operational management were presented according to literature. The components and relations between them which occur in the area of operational traffic management were identified. The study allowed to indicate distinctive elements and relationships in the area of the operational traffic management in cities and determine further direction of research. (original abstract)
8
Content available remote Czynniki zmian obszaru wejścia w zarządzaniu operacyjnym usług gastronomicznych
75%
XX
W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali aspekty zarządzania zmiana w usługach gastronomicznych. Omówiono kluczowe elementy zarządzania operacyjnego a następnie dla pierwszego elementu, jakim jest wejście dla usług gastronomicznych poddano analizie czynniki zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the main aspects of the change management in gastronomic services. There were described key elements of the operations management. Authors analyze change determinants for the input of the system area, which is first element of the operations management. (original abstract)
9
Content available remote Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce
75%
XX
W pracy zaprezentowano i scharakteryzowano ogólne założenia koncepcji lean management, przedstawiono najważniejsze jej narzędzia oraz czynniki mające wpływ na efektywność wdrożenia podejścia lean w środowisku produkcyjnym. Podjęto również próbę porównania zasad zarządzania jakością ujętych w normie ISO 9001:2015 do założeń koncepcji lean management. Przedstawiona w pracy analiza wykazała, że dobrze wdrożony w organizacjach system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 może być wsparciem do budowania szczupłej organizacji według zasad lean management. (abstrakt oryginalny)
EN
General assumptions of the lean management concept have been presented and characterized in this paper. Its tools and factors which have an impact on the effectiveness of lean implementation in the production environment have been explored. It has been tried to compare the principals of quality management included in the norm ISO 9001:2015 towards the assumptions of lean management concept. The analysis presented in the paper detected that well implemented quality management system compatible with the ISO 9001 requirements can be the support to build the thin organization according to Lean Management principals. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia pogląd na temat miejsca i roli problematyki zarządzania operacyjnego w naukach o zarządzaniu. Wskazuje na potrzebę uwzględnienia tej problematyki w kształceniu menedżerów. (abstrakt oryginalny)
EN
That article shows the author's personal opinion about the operations management role and place in the management theory. It also shows the need to include that subject in the managerial education. (original abstract)
XX
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie zarządzania operacyjnego w działalności przedsiębiorstw. W drugiej, przedstawiono funkcjonowanie operacyjnego systemu informacyjnego, wskazując na elementy składowe oraz realizowane funkcje. Cześć trzecia zawiera metodyczne aspekty budowy systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania operacyjnego.
EN
A key area of a firm's activities are operational processes, which cover the production of material goods and the provision of a variety of services, also including broadly--understood distribution processes in the technical and material supply, production, sale, wholesale and retail phases. An operating information system used in this area should be understood as a collection of processed and unprocessed data, including in its thematic scope all information essential to the proper execution of management functions, i.e., planning, organising, motivating and controlling in each area of operational management. The essence of this system lies in its capacity to deliver essential information that enables rational managerial decision-making at the proper time to the appropriate workstations and organisational units. In this article, the authors discuss the significance of operational management in an enterprise's activities as well as the nodal functions and task areas of the enterprise's operational management. The authors present the functioning of the operational information system, indicating the components and functions used. They draw attention to the characteristics of information systems, such as the logistics information system, the information system developed for outsourcing needs, comprehensive negotiation support systems, as well as - discussed here most broadly - the information system for customer relations management. The authors also describe informational techniques helpful in information management at the operational level. (original absract)
EN
The aim of this article is to discuss the concept of calculation of effectiveness in relation to the needs of the operating activity of an enterprise. The present study essentially focuses on the specific accounting methods applied in an operations management system. Calculation of effectiveness is a diagnostic and decision-oriented research approach directed primarily towards the following tasks: estimating the efficiency of a firm's economic activity (from a segmental and synthetic perspective), comparative analysis, and long-term planning in the operations sphere. (fragment of original text)
13
Content available remote Zarządzanie akcją ratowniczą
75%
XX
Kierowanie działaniami ratowniczymi jest procesem złożonym. Wiele czynników ma bezpośredni wpływ na decyzje. W odróżnieniu od zarządzania operacyjnego, presja czasu i bezpieczeństwo zarówno ofiar jak i ratowników ma ogromne znaczenie podczas akcji ratowniczej. Dostarczenie odpowiedniej informacji do odpowiednich służb znacznie skraca czas dysponowania specjalistycznych zespołów ratowniczych. Odległość pomiędzy miejscem zdarzenia, a ośrodkami stacjonowania grup zadaniowych jest istotnym czynnikiem. Od zapasu czasu, często liczonego w minutach zależą bowiem podejmowane decyzje. W takich sytuacjach od postanowienia kierującego działaniami ratowniczymi jest uzależnione czyjeś życie. (abstrakt oryginalny)
EN
Targeting salvage operations is a complex process. Many factors have a direct impact on decisions. In contrast to the operational management, time pressure and the safety of both victims and rescuers is of great importance during the rescue. Provide proper information to the appropriate services significantly reduces the time to dispose of specialist rescue teams. The distance between the place of the event and task forces stationed centers is an important factor. Since the supply of time, often measured in minutes, actually depend on the decisions taken. In such situations, the order directing rescue operations is dependent on someone else's life. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z wykorzystaniem benchmarkingu na poziomie zarządzania operacyjnego. Projekt jest skierowany do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania urzędów miast na prawach powiatów, urzędów gmin i starostw powiatowych. (fragment tekstu)
15
75%
EN
Piercy (2010, p. 275) reports that experiential learning techniques, such as business simulation exercises, are increasingly being used to improve student engagement and learning and that a wide range of exercises or games for management are currently available. The research presented in this teaching brief involves the use of the MIT Beer Game. The research involves data collected in three stages: pre-game; post game and post game analysis. The data collected from participants indicates that the substantive stage of learning is during the post game analysis. The data indicates that understanding improves marginally upon completion of the game but that the post-game analysis provides a significant improvement in the understanding of learners. In line with Jackson and Taylor (1998) the authors found the Beer Game to be a very effective experiential exercise for management students and that a competent instructor who acknowledges the three stages of learning proposed in this paper and who emphasises the learning value of the post game analysis will improve the participants understanding of supply chain dynamics. This teaching brief includes observations that will enhance the use of simulation games, specifically, the use of the MIT Beer Game for teaching.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę koncepcji kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i jej wykorzystania w programie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych działających zgodnie z filozofią lean. Za kluczowy warunek skuteczności KPI uznano powiązanie wskaźników z celami strategicznymi i operacyjnymi firmy. W artykule omówione zostały także zasady skutecznego wdrożenia i utrzymania przez firmę programu KPI oraz jego znaczenie dla tworzenia kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki i inicjowania działań ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Article examines Key Performance Indicators (KPIs) as a performance improvement tool in Lean-oriented manufacturing firms. To be effective, KPIs ought to be aligned with corporate strategy and objectives to ensure that they support predefined business goals. The paper highlights performance measures' potential in driving organizational performance improvements and creating collaborative, goal-oriented cul-ture. It also sets out the guidelines for the implementation of a sustainable KPI programme. (original abstract)
17
75%
XX
W artykule zaprezentowano systemy klasy Business Intelligence (BI), które wspomagają zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa. W kolejnych punktach omówiono systemy BI czasu rzeczywistego oraz systemy oparte na koncepcji zrównoważonej karty wyników. Systemy należące do pierwszej klasy wspomagają zarządzanie operacyjne, a do drugie - zarządzanie strategiczne. Rozważania zilustrowano dwoma przykładami produktów informatycznych klasy BI posiadających cechy opisanych systemów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents Business Intelligence (BI) systems, that support Enterprise Performance Management. There are two group of such systems describe: Real-time Business Intelligence and BI systems based on the conception of the Balanced Scorecard. The first class of BI supports managers with operational management and the second with the strategic management. The described class of BI systems are illustrated by too examples of software packages. (original abstract)
EN
Today's enterprises are exposed to number of different systematic risks including natural disasters, frauds or information systems defects. These kind of risks may not only disturb company's operational activity but in extreme situations completely destroy reputation or lead to bankruptcy. Business continuity management is a process of uncertainty management, which supports restoring operational continuity and as a consequence protecting reputation. The goal of his paper is to propose BCM as an organizational tool and strategic framework within the context of reputation protection. (original abstract)
XX
Wielkie zmiany obserwowane na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do wyboru innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na redukcję czasu dostawy, efektywność oraz na jakość. Jest to warunkiem przetrwania tych przedsiębiorstw. Z tego powodu pojawia się potrzeba ciągłej oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa jak również poprawy jego zdolności w zakresie tworzenia innowacji na poziomie operacyjnym. W tej pracy omawiany jest przykład wykorzystania metody zwanej Kompleksowe Rozwiązania Operacyjne (Total Operations Solutions), do samooceny tych zdolności w wybranych przedsiębiorstwach libijskich z wykorzystaniem doświadczeń przedsiębiorstw polskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Big changes observed on the market nowadays are forcing companies to choose to innovative solutions aimed at reducing the time of delivery, efficiency and quality. This is essential for the survival of these companies. For this reason, there is a need for continuous assessment of the strengths and weaknesses of the company as well as improve its capability to innovate at the operational level. In this paper we discussed an example of the use of a method called Complex Solutions Operations (Total Operations Solutions), [2] the ability to self-assessment in selected Libyan companies using the experience of Polish enterprises. (original abstract)
EN
The frequent causes of ships' detentions by port authorities are abnormalities of marine power plant functioning. Each extended ship lay time in port results in a waste of ship operating time thus costs rise to ship owners. This is connected with improper marine power plant management. In order to avoid this, a ship engineer should have at his disposal computer aided system supporting him in the managing of the marine power plant. One element of the decision making process in managing the marine engine room is to determine how important is each of the tasks which the operators have to do. This estimation is the base to choose the most important tasks and make optimal schedule with them using AHP method. Based on practice, a hierarchic structure of factors influencing a tasks validity in the engine room operating process was made. Next a preliminary questionnaire was conducted, which put questions to the experts as chief engineers next. This enabled to define numerical values of suitable coefficients influencing on the validity of operating tasks, show results of calculations in form of mileage parameters of engine as a function of crank angle. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.