Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Wspólnota Europejska - Stany Zjednoczone - konkurencyjność gospodarki
100%
PL
Omówienie problemu konkurencyjności gospodarki. Gospodarka Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Strategia Lizbońska. Integracja transportu europejskiego. Transport drogowy i kolejowy.
2
Content available remote The security of freights in the inter-modal transport
100%
EN
This article is a way to counteract the terrorist attacks (using non-conventional methods) with the help of dangerous charges transported in the inter-modal technologies. This article consists of three parts. In the one of them there were presented the key issues relating to the inter-modal transport, its growth taking place in Europe and, in particular, the dynamic increase for transport of sea-containers by using the sea-transport means. In the second its part it was discussed (using an example of a port in Singapore with the biggest trans-shipment of sea-containers in the world) there some general rules for protecting of ships and a sea-port infrastructure building structures against the terrorist attacks. The third part constitute the legal regulations serving security in transport. In the forth part of this article it were presented there the non-invasive methods for inspection of vehicles and freights in sea-containers (with the help of gamma-rays, X-rays, neutron beam) and the Initiative Against the Proliferation of Mass Strike Weapon.
PL
Artykuł poświęcony jest sposobom przeciwdziałania atakom terrorystycznym (metodami niekonwencjonalnymi) przy pomocy ładunków niebezpiecznych przewożonych w technologiach intermodalnych. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej przedstawiono węzłowe zagadnienia z zakresu transportu intermodalnego, jego rozwój w Europie, a w szczególności dynamiczny wzrost przewozów kontenerów transportem morskim. W części drugiej omówiono (na przykładzie portu w Singapurze o największym przeładunku kontenerów na świecie) ogólne zasady zabezpieczania przed atakami terrorystycznymi statków i obiektów infrastruktury portowej. Część trzecią stanowią regulacje prawne służące bezpieczeństwu w transporcie. W części czwartej zostały zaprezentowane nieinwazyjne metody kontroli pojazdów i ładunków w kontenerach (przy pomocy promieni gamma, rentgena, wiązki neutronów) oraz Inicjatywa Przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia.
3
Content available remote Rozwój gospodarczy gigantów azjatyckich
100%
PL
Analiza gospodarki Chin, Indii, Japonii i Republiki Korei oparta na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych za lata 2002-2006. Wymiana towarowa, jej kierunki i tendencje, struktura importu i eksportu w wymienionych krajach.
EN
Analysis of the Economy of such countries as China, India, Japan and Republic of Korea based on the basic macroeconomic indicators for years 2002-2006. Goods exchange its directions, and trends, import and export structure in the enumerated countries.
4
100%
PL
Charakterystyka transportu zbiorowego (komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa, mikrobusowa, kolejowa, metro) w czterech aglomeracjach europejskich - Moskwa, Paryż, Londyn, Frankfurt nad Menem.
EN
Characteristics of public collective transport (bus, tram, trolleybus, minibus, railway, metro) in four European agglomerations: Moscow, Paris, London, Frankfurt am Main.
PL
Wielkości przewozów w podziale na gałęzie transportu. Konkurencja międzygałęziowa w transporcie. Analiza czynników rozwoju transportu.
EN
Transport dimensions in reference to transport branches. Competition between transport branches. Analysis of transport development factors. Key words: passenger transport, competition, transport branches.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN
The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
PL
W artykule poddano analizie kształtowanie się transportu pasażerskiego w Australii według poszczególnych środków transportu, ze wskazaniem na niewielką rolę przewozów kolejowych. Analizą objęto lata 1995–2013. Omówiono badania nad wdrożeniem budowy i eksploatacji kolei dużych prędkości (KDP) w Australii, prowadzone od 1980 roku do chwili obecnej, wraz z proponowanymi wariantami przebiegu trasy KDP, kosztów budowy oraz daty zakończenia inwestycji. Przedstawiono wady i zalety posiadania kolei dużych prędkości.
EN
The formation of the passenger transport in Australia, in accordance with the respective means of transport indicating a little role for railway transport, was subject to an analysis in this article. This analysis comprised the years 1995-2013. The investigations on the implementation of the construction and exploitation of the high-speed railway (HSR) in Australia carried out since 1980 till now, along with the proposed options for routes of the HSR, construction costs of the HSR and construction termination dates were also subject to an analysis in this article. Some shortcomings and advantages in relation to the possession of the high-speed railway were also described in this article.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1435--1444, CD2
PL
W artykule zaprezentowano kształtowanie się zasobów surowców energetycznych na świecie, ze szczególnym ich uwzględnieniem w Europie, oraz zależność wybranych państw UE od importu tych surowców. Omówiono technologie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także budowę rurociągów i przemieszczanie ładunków. Wskazano zasady finansowania transportu rurociągowego. Analizie poddano politykę energetyczną UE w zakresie perspektyw zmniejszenia jej uzależnienia od importu surowców energetycznych.
EN
The formation of the energetic raw material resources in the world, and particularly in Europe, and the dependence of the chosen states of the EU on import of these raw materials were presented in this article. The technologies for extraction of a crude oil and a natural gas and construction of pipelines and some dislocations of loads was also discussed in this article. There were indicated in it also the principles for financing the pipeline transport. The energetic policy of the EU within the domain of prospects for reduction of dependence of this policy on the import of energetic raw materials was subject to an analysis in this article.
11
100%
PL
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ośmiu nowo przyjętych do UE krajów w latach 2002-2005. Przewozy ładunków. Porównanie wskaźników konkurencyjności krajów UE-8 ze średnimi w UE-15. Korzyści i problemy wynikające z poszerzenia Wspólnoty o nowe państwa.
EN
The fundamental macro-economic indices of 8 new admitted to the European Union Member States in years between 2002 and 2005. Freight transports. The comparison of the competitiveness indexes of the European Union countries - 8 with the averages in the European Union countries-15. The advantages and disadvantages, which result from the European Community enlargement with the new Member States.
PL
Artykuł poświęcony jest sposobom przeciwdziałania atakom terrorystycznym za pomocą wykrywania (metodami niekonwencjonalnymi) ładunków niebezpiecznych przewożonych w technologiach intermodalnych. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono węzłowe zagadnienia transportu intermodalnego, jego rozwój w Europie, a w szczególności dynamiczny wzrost przewozów kontenerów transportem morskim. W części drugiej omówiono (na przykładzie portu w Singapurze o największym przeładunku kontenerów na świecie) ogólne zasady zabezpieczania przed atakami terrorystycznymi statków i obiektów infrastruktury portowej. Część trzecią stanowią regulacje prawne służące bezpieczeństwu w transporcie. W części czwartej zostały zaprezentowane: Inicjatywa Bezpieczeństwa Kontenerów, Inicjatywa Przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia oraz nieinwazyjne metody kontroli pojazdów i ładunków w kontenerach (za pomocą promieni gamma, rentgena, wiązki neutronów).
EN
This article is a way to counteract the terrorist attacks (using non-conventional methods) with the help of dangerous charges transported in the inter-modal technologies. This article consists of three parts. In the one of them there were presented the key issues relating to the inter-modal transport, its growth taking place in Europe and, in particular, the dynamic increase for transport of sea-containers by using the sea-transport means. In the second its part it was discussed (using an example of a port in Singapore with a biggest trans-shipment of sea-containers in the world) there some general rules for protecting of ships and a sea-port infrastructure building structures against the terrorist attacks. The third part constitute the legal regulations serving security in transport. In the forth part of this article it were presented there the non-invasive methods for inspection of vehicles and freights in sea-containers (with the help of gamma-rays, X-rays, neutron beam) and the Initiative Against the Proliferation of Mass Strike Weapon.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań transportochłonności gospodarki światowej w latach 1995-2007. Badania przeprowadzono w wybranych krajach wytwarzających ponad 70% PKB na świecie z wykorzystaniem funkcji wykładniczej oraz krzywej wielomianu szóstego stopnia. Generalny wniosek jaki wypływa z analizy trendów kształtowania się zarówno krzywych wielomianu transportochłonności jak i krzywych wykładniczych wskazuje, że transportochłonność gospodarki światowej ma tendencję spadkową.
EN
The study results of the world transport-absorption in 1995-2007 was presented in this article. This study was carried out in some selected countries, producing over 70% of GDP in the world using the exponential function and the polynomial curve of six degree. A general conclusion resulting from the analysis of trends in both the transport-absorption polynomial curves and the exponential curves indicates that the transport-absorption world economy shows a downward trend.
14
Content available remote Wspólnota Europejska a USA, Japonia, Chiny i Rosja : gospodarka i transport
100%
PL
Porównanie wskaźników makroekonomicznych, infrastruktury transportowej i pracy przewozowej transportu towarowego w UE-25 i czterech wybranych krajach świata. Struktura pracy przewozowej poszczególnych gałęzi transportu na porównywanych obszarach na tle ich powierzchni, ludności i specyfiki. Próba wyjaśnienia głębokich różnic.
EN
The Comparison of the macro-economical indicators, transport infrastructure and the convey work of the goods transport in the European Union-25 countries and in the 4 selected countries of the world. The Structure of the convey work of the particular branches of transport in the compared regions on the background of their surface, population and the specificity. The attempt of the explanation of the deep differences.
15
Content available remote Procesy transformacji systemowej w Polskim transporcie
100%
PL
W artykule przedstawiono przebieg transformacji systemowej w polskim transporcie oraz wskazano, że jego rozwój nie może opierać się wyłącznie na regułach wolnej gry rynkowej a powinien być także wspierany finansowo i monitorowany przez państwo. Tego rodzaju praktyki mają miejsce również w państwach Europy Zachodniej. Z artykułu wynika, że rozwój gospodarki wymusza wyprzedzający rozwoju transportu
EN
The course of the system transformation in the Polish transport was presented in the article and it was indicated also in the article that the transport may not be based only on free market rules, but it should also be financially supported and monitored by the State. The practices of this kind take also place in the Western Europe countries. It is resulting from this article that the development of economy constrains the advanced transport growth
PL
W artykule przedstawiono lokalizację głównych krajowych przedsiębiorstw logistycznych w Chinach. Na tle rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów omówiono wybrane centra logistyczne, ich lokalizację oraz wskazano na specyfikę działania, uzbrojenie techniczne i kierunki rozwoju. Scharakteryzowano dostęp do infrastruktury transportowej, zakres i rodzaj świadczonych usług logistycznych oraz metody zarządzania itd.
18
Content available remote Związki i zależności między transportem a gospodarką
100%
PL
Specyfika transportu i jego znaczenia. Czynniki generujące potrzeby transportowe. Transport jako jedyny "dawca" usług przewozowych i jako "biorca" wytworów innych gałęzi gospodarki oraz środków publicznych. Relacja między wzrostem lub spadkiem przewozów i pracy przewozowej a wzrostem PKB. Infrastruktura transportowa i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i jego regionów. Potrzeba inwestycji infrastrukturalnych wyprzedzających wzrost gospodarczy. Sprzężenia zwrotne między rozwojem transportu a rozwojem gospodarki. Długofalowe plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gospodarki podstawą racjonalnego planowania inwestycji transportowych.
EN
Specific of transport and its meaning. Factors generating transport needs. Transport as the only "giver" of transport services and as "recipient" of products of different branches of economy and public resources. Statement between growth or fall of transport and the transport operation as well as growth of the PKB. Transport infrastructure and its influence on the social and economical development of the country and its regions. Needs of infrastructural investments ,which overtake economic growth. The feedbacks between transport and economy development. The long-wave - plans of site planning and economy development as the basis of rational planning of transport investments.
EN
The article consists of three parts. First part focuses on the development of goods conveyance (along with the consideration of particular transport branches) between 1980 and 2010 in the United States. Second part describes the development of commodity conveyance by means of transport of particular branches in the European Union in the same year, in Japan (1985-2008) and China (1980-2008). Last part is an attempt to indicate the differences in the structure of transport development in the United States and the European Union.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.