Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Utilisation of asbestos wastes
100%
EN
The fibrous structure of asbestos, the ubiquitous material in the environment and exhibiting multiple applications, has proven to constitute hazards for human health. For this reason at present utilisation of asbestos has to be stopped, its resources have to be neutralised and reutilised in a safe way. In this paper we shall present studies on asbestos utilisation with the use of selected fluxes in order to alter its fibrous character but preserving fire resistance of the new material.
PL
Włóknista struktura azbestu, mającego wiele różnorodnych zastosowań co wiąże się z jego wszechobecnością w środowisku, okazała się zagrożeniem dla zdrowia człowieka. W związku z tym obecnie, ważnym problemem jest wycofywanie azbestu z użytkowania, unieszkodliwianie go i utylizacja. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano badania nad utylizacją azbestu przy wykorzystaniu wybranych topników celem zmiany jego struktury włóknistej przy zachowaniu cech ognioodporności nowego materiału. Próbkę wzorcową stanowił chryzotyl. Jako topniki zastosowano związki znane z katalitycznego wpływu na przebieg zachodzących reakcji przy zmianie minerału. Były to: NaF, NH4F, Na2B4O7.10H2O, H3BO3, H3PO4+NH4F. Najlepszy wynik w postaci zmiany struktury uzyskano dla prób azbestu stapianego w temperaturze 500 oC w ciągu 2 i 3 godzin z boraksem, kwasem fosforowym oraz mieszaniną kwasu fosforowego i fluorku amonu. Dokumentują to mikrofotografie SEM.
EN
The econometric model can be a precise instrument for analysing the impact of natural environment deterioration on the fishing economy. The paper presents the results of empirical studies regarding the influence of water quality changes (water pollution) in Charzykowskie Lake on the fisheries management. We have developed the economic-ecological models, which explain, from the point of view of the fisheries management, the changes of economic yield of fishing in the conditions of increased water pollution and optimum content of various substances in the water of the lake. In the empirical studies we conducted, we have analysed the impact of environmental factors on the natural structure of fish caught in Charzykowskie Lake. The empirical results show that most measures of water pollution cause changes in the structure of caught fish. Also, it can be clearly concluded that the increase in the pollution level of the lake supports the increase in proportion of the caught species that yield lower economic benefits, while it inhibits the increase in the caught volume of species that are more economically valuable. Hence the conclusion that the actions aimed at limiting the pollution of the lake will stimulate the increase in the share of species that are much more economically viable. This type of structural changes testify to a particular kind of competition between fish species having different environmental requirements, although the empirical results of econometric modelling suggest the existence of such competition also in the group of fish sharing similar needs regarding the quality of their habitat. Consequently, this situation determines the nature of the impact on the fisheries management of Charzykowskie Lake. When we take into account the changes in the structure of fish population in Charzykowskie Lake within the observed variability range of the model’s variables, there also exist neutral factors that were potentially considered to be actively impacting the changes in the caught fish structure indicators. The proposed procedures of optimisation can serve as an instrument for programming the effectiveness of fisheries management in order to maintain ecological balance.
PL
Model ekonometryczny może być precyzyjnym narzędziem analizy wpływu pogorszenia stanu środowiska naturalnego na efekty gospodarowania. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczenia wód Jeziora Charzykowskiego na skutki gospodarki rybackiej. Zostały wykonane modele gospodarczo -ekologiczne, tłumaczące zmiany efektów ekonomicznych połowów w jeziorze w warunkach wzrostu zanieczyszczenia wody i optymalnego poziomu zawartości różnych substancji w wodzie jeziora, z punktu widzenia gospodarki rybackiej. W przeprowadzonych badaniach empirycznych analizowano oddziaływanie czynników środowiskowych na strukturę naturalną odławianych ryb w Jeziorze Charzykowskim. Wyniki empiryczne wskazują, że większość miar zanieczyszczenia wód powoduje zmiany struktury odłowów ryb. Przy czym widać wyraźnie, że zwiększenie stopnia zanieczyszczenia jeziora sprzyja powiększaniu proporcji odłowów gatunków dających mniejsze korzyści ekonomiczne, a hamuje wzrost frakcji połowów gatunków cenniejszych gospodarczo. Tym samym działalność ograniczająca zanieczyszczenia jeziora sprzyja zwiększeniu udziału gatunków zdecydowanie bardziej efektywnych ekonomicznie. Tego typu zmiany strukturalne świadczą więc o swoistej konkurencji między gatunkami ryb o odmiennych wymaganiach środowiskowych, chociaż rezultaty empiryczne modelowania ekonometrycznego sugerują istnienie tego rodzaju konkurencji również w grupie ryb o zbliżonych potrzebach dotyczących jakości siedliska. Sytuacja taka determinuje zatem charakter skutków w gospodarce rybackiej J. Charzykowskiego. Z punktu widzenia zmian struktury populacji ryb w Jeziorze Charzykowskim w obserwowanym przedziale zmienności zmiennych modelu istnieją też czynniki neutralne, które potencjalnie uznawano za aktywnie uczestniczące w zmianach wskaźników struktury odłowów ryb. Zaproponowane procedury optymalizacji mogą być instrumentem programowania efektywności gospodarki rybackiej w celu utrzymania równowagi ekologicznej.
EN
The aim of the study is to present the issues of research on sustainable intensification of the agriculture, in the specific context of the European Union and to present research procedure for such study. Proposed framework is based on the use of Eurostat data, to conduct efficiency (DEA) and productivity (Malmquist TFP index) analysis, to estimate the sustainable intensification index. Further structural determinants of this process might be assessed by means of panel regression. On the basis of the literature review carried out, the study may be limited to testing the impact of concentration, specialisation and orientation of agricultural production. As control variables, those describing endogenous, exogenous and institutional conditions should be included in the study.
4
100%
EN
In this paper we present the first insight about the impact of the COVID epidemic on the pri-mary housing market in Poland, with a focus on Warsaw which is the largest market. We ex-plain the structural features that allowed the market to return to pre-shock levels after the pandemic shock. Contrary, after the 2007-2008 global financial crisis the negative consequences lasted for several years. This time a sharp monetary policy and fiscal intervention was carried out. Moreover, the developer sector is much more mature, has expanded its production capaci-ties. We show empirically that the monopolistic competition of developers allowed them to restrict excessive demand that was observed before the COVID broke out. In this way they were able to increase prices despite the economic problems. Another important structural change was the increased housing demand, mainly for investment housing, which was fi-nanced predominantly with cash and contributed to the development of the rental market. We approximate the investment demand, which was generated by private households that pur-chased flats for rental, with the help of a simple demand and supply model.
EN
The contemporary division of production in the global economy poses challenges typical for dependent market economies of the Visegrád countries (V4: Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia). This comparative study explores whether the foreign trade of V4 with Germany contributes to their structural change. The analysis seeks to determine the long-term impact of specific intra-industry trade variables on the economic complexity, examined at different levels of technological sophistication. Our findings show that as a result of the characteristics of the trade dynamics, the progress of V4 structural change remains not as comprehensive as expected. As a result, it is critically important to provide incentives aimed at strengthening the geographical diversification of their exports and upgrade their position within the global value chains.
14
Content available remote Metodyka pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych
75%
PL
Przedstawiono metodykę pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych w stali w warunkach spawalniczych. W metodyce badawczej małogabarytowa próbka poddawana jest symulowanym cyklom cieplnym spawania i dokonywany jest pomiar jednocześnie trzech wielkości charakterystycznych tj.: temperatury próbki, strumienia magnetycznego i rozszerzalności termicznej. Dla pomiaru tych wielkości próbka jest nagrzewana w sposób bezkontaktowy za pomocą lamp grzewczych. Małe gabaryty badanej próbki wymagają specjalnego podejścia do pomiaru wspomnianych parametrów, a w szczególności temperatury. Zaproponowany pomiar temperatury jest kluczowy z punktu widzenia omawianej metodyki badawczej z uwagi na późniejszą analizę pozostałych parametrów w funkcji temperatury. Dla opisanych warunków metodyki badawczej opracowano model MES. Badano i analizowano wskazania i rozkład temperatury dla różnych warunków tj.: typu i materiału zastosowanej termopary oraz średnicy przewodów termoparowych. Wyniki obliczeń MES zostały zweryfikowane eksperymentalnie. W wyniku badań określono wymagania dla uzyskania najdokładniejszych wskazań temperatury na stanowisku badawczym.
EN
It has been presented the methodology of temperature measurement in investigations of microstructural changes in steel under welding conditions. In this methodology small-size specimen is subjected to simulated thermal cycles and simultaneous measurement of three characteristic parameters, i.e. specimen temperature, magnetic flux and thermal expansion, is taken. For measurement of these parameters the specimen is heated in contact less way by means of heating lamps. The low power of lamps determines relatively small size of the specimen. This, in turn, requires the special approach to the measurement of the mentioned parameters, and especially of temperature. The proposed manner of temperature measurement is of key importance from the viewpoint of the presented methodology on account of further analysis of the other parameters as a function of temperature. For the conditions of the methodology it was developed the FEM model aimed at the analysis of the temperature profile in the specimen. It was tested and analyzed indications and profile of temperature under different conditions, i.e. for different types of thermocouple, its material and diameter of its conductors. The FEM calculation results were verified experimentally. In consequence of the investigations it has been determined the requirements resulting in obtainment of the most accurate temperature indications in the test station.
EN
The development of Pécs is essentially due to its historically central location and to the fact that the regional institutions and the revenues generated by them have enriched the city. This functional wealth elevated the city to a position above the surrounding settlements. In its development, culture has always played a significant role. From the second half of the 19th century, it was industrial development which contributed most to its growth, a trend which was reversed at the end of the 20th century. The crisis arrived with the transition in the 1980s and has so far not been resolved. The city once more based its growth concept on human capital and on the cultural tradition when formulating new development strategy, and, as a result, it won the title of European Capital of Culture 2010. However, market processes and EU development funds necessarily generate trends which are rather more global, and in the post-socialist cities there are insufficient funds for endogenous development based on local factors to be realised.
16
75%
EN
The aim of this study is to realize an analysis of the trade relations between Albania and Greece. Through the study, researchers want to show how trade relations between these countries have changed during the years, and also want to reveal some of the things that dominate these relations. Part of the study will also be the analysis that will help understand the relationship between the trade flows and the Greek GDP. Also, it will be possible to see if these trade flows have experienced any shock during the period taken into consideration. The analysis will be realized by using an econo-metric linear model, and to discover if there has been any shock, the Error Correcting Model will be used. The study proved that Greece is one of the main trade partners of Albania. The volume of the trade flows with Greece represents an important part of the overall trade flows of Albania. Based on the dates analyzed the study revealed that imports composition has changed more in comparison with the exports. The study also revealed that there has been a shock in the trade flows during the period taken into consideration.
PL
Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest historycznie pierwszą spośród wspólnych społeczno-ekonomicznych polityk UE, która ulegała różnorodnym zmianom. Celem współczesnej WPR nie jest wyłącznie zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego konsumentom i godziwych dochodów rolnikom, ale również zapewnienie: zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych, ochrony środowiska i walorów krajobrazowych. Celem pracy jest analiza zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie po akcesji do UE z perspektywy odziaływania WPR na te zmiany. W pracy skoncentrowano się głównie na analizie wybranych działań PROW. Pracę wykonano z wykorzystaniem analizy statystyczno-opisowej dostępnych danych empirycznych z użyciem metod porównawczych. Korzystano z danych GUS, ARiMR, Eurostat, badań terenowych IERiGŻ oraz literatury przedmiotu. Z wykonanych analiz wynika, że objęcie polskiego rolnictwa WPR stworzyło dla tego sektora nową jakość rozwojową a rolnicy relatywnie dobrze ją wykorzystali. Pomimo pewnych następstw niepomyślnych, ogólny bilans polskiego rolnictwa jako członka UE jest korzystny. Konieczność dostosowania do standardów obowiązujących na unijnym rynku była barierą dla pewnej grupy rolników, ale ten przymus i dopływ środków finansowych skutkował przyśpieszeniem procesów modernizacji rolnictwa (poprawa struktury obszarowej, wzrost wyposażenia w środki mechanizacji, zwiększenie siły ekonomicznej, unowocześnienie technologiczne itp.) i wyodrębnianiem się silnych ekonomicznie, konkurencyjnych gospodarstw rolnych. To zjawisko prowokowało poprawę produkcyjności czynników wytwórczych. Sytuacja taka, rozszerzenie rynku zbytu, dopłaty bezpośrednie skutkowały wzrostem dochodów rolniczych. Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na przemiany strukturalne było niejednoznaczne. Z jednej strony stymulowały procesy koncentracji, ponieważ wzrost powierzchni gospodarstwa wiąże się z uzyskaniem większych dopłat oraz efektami skali, z drugiej strony, powodowało wstrzymywaniem się z decyzją właścicieli małych gospodarstw.
EN
The Common Agricultural Policy (CAP) is historically the first among the common socio-economic policies of the EU that has undergone various changes. The contemporary CAP does not only aim at guaranteeing food security to consumers and fair income to farmers, but also to ensure: sustainable agricultural and rural development, increase in farm competitiveness, environmental and landscape protection. The aim of this paper is to analyse the changes that have taken place in Polish agriculture since the accession to the EU, and the impact of the CAP on those changes. The focus is mainly on the analysis of selected measures under the RPD. The work has been carried out as a statistical and descriptive analysis of the available empirical data using comparative methods. The data used comes from Statistics Poland, the ARMA, Eurostat, fieldwork done by the Institute of Agricultural and Food Economics, and the literature. The analysis shows that the implementation of the CAP in Polish agriculture has resulted in the quality of development, and farmers have used the opportunity relatively well. Despite certain unfavourable consequences, the overall balance of Polish agriculture as a EU Member is good. The necessity to adjust to the standards of the EU market was a barrier for a certain group of farmers, but this constraint and the inflow of funds has led to the faster modernisation of agriculture (improvement in the agrarian structure, increase in the ownership of agricultural machinery, increased economic power, technological modernisation, etc.) and the rise of a group of economically resilient farms. This phenomenon has in turn stimulated improvement in the productivity of production factors. Such a situation, the expansion of the market and direct payment has resulted in the increase of agricultural income. The impact of direct payments on the structural change has been ambiguous. On one hand, it has stimulated the concentration of land ownership, as the increase in the farm aream entails higher payments, and the economies of scale, while on the other hand, it prevented smallholders from making a decision.
EN
This paper examines the short- and long- term effects of increasing minimum wage rates for farm workers in South Africa on structural unemployment and rising food prices in the economy. The Pearson correlation model was used to establish association between variables. Analysis found a negative association (–0.651) between wage rate and employment of farm workers, while a positive (0.021) association was found to exist between wage rate (W) increases and food prices (Fp). No association (0.001) was found between employment and food prices (Fp). Co-integration was further employed to determine the short-term and long-term relationships, and the analysis found wages to have a positive and significant (0.453) effect on structural unemployment of farm workers. Unemployment was observed to be wage elastic in the long term and wage inelastic in the short term. The long-term relationship showed increasing unemployment in agriculture (L) and rising food prices (Fp) (1.168), while the short-term relationship showed a signifi cant error correction coeffi cient (ECT) with an expected starting point of 41.9% adjustment rate towards long-term equilibrium within a year. Structural analysis confi rmed an inelastic demand for basic food. The study suggest government subsidies to farmers through cost-cutting technologies and farm worker’s skills development on the use of these technologies.
PL
W niniejszym artykule zbadano krótko- oraz długookresowy wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego pracowników rolnych w Afryce Południowej na bezrobocie strukturalne oraz wzrastające ceny żywności. W celu ustalenia związku między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Z analizy wynika, że istnieje ujemna korelacja (–0,651) między poziomem wynagrodzenia a zatrudnieniem wśród pracowników rolnych. Korelacja dodatnia (0,021) zaistniała za to pomiędzy wzrostem poziomu wynagrodzenia (W) a cenami żywności (Fp). Nie stwierdzono związku (0,001) pomiędzy zatrudnieniem a cenami żywności (Fp). Następnie posłużono się analizą kointegracji, by określić krótko- i długookresowe relacje przyczynowe. Okazało się, że płace miały pozytywny i istotny (0,453) wpływ na bezrobocie strukturalne wśród pracowników rolnych. Bezrobocie było elastyczne w stosunku do płac w długim okresie i nieelastyczne w krótkim okresie. Długookresowa kointegracja ukazała wzrost bezrobocia w rolnictwie (L) oraz wzrost cen żywności (Fp) (1,168), natomiast krótkookresowa ujawniła istotny parametr korekty błędem (ECT) z przewidywanym punktem początkowym na poziomie 41,9% dostosowań zmiennych do równowagi długookresowej rocznie. Analiza strukturalna potwierdziła nieelastyczny popyt na podstawową żywność. W artykule zaleca się subsydiowanie pracowników rolnych przez rząd przez zastosowanie technologii zmniejszających koszty, a także rozwój umiejętności pracowników w zakresie technologii zmniejszających koszty.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.