Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HACCP system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Zdecydowana większość producentów żywności postrzega pisemne procedury i instrukcje jako zbędny element biurokratyczny systemu HACCP, W rzeczywistości te części składowe dokumentacji HACCP są niezbędne do uporządkowania i zwiększenia spójności procesów realizowanych w firmie. Bezpośrednim tego następstwem jest zwiększenie powtarzalności wszystkich działań i procesów. Ponadto, stosowanie pisemnych procedur i instrukcji pomaga pracownikom zrozumieć ich rolę w systemie HACCP, a także zwiększa poczucie celu i znaczenia ich pracy.
2
Content available remote System HACCP szansą dla polskich producentów i dystrybutorów żywności
100%
PL
W artykule zaprezentowano istotę systemu HACCP. System ten jest najefektywniejszym narzędziem, który kształtuje wysoki standard higieniczny warunków produkcji i dystrybucji żywności. Od 1996 roku obowiązuje on w państwach Unii, od 2004 będzie obligatoryjnie wprowadzany w Polsce.
EN
In the paper the authors have presented idea HACCP system. This system is most effective tool, which created high hygienic standard of conditions of food production and distribution. From 1996 this system is obligatory in UE countries, from 2004 it will be obligatory implemented in Poland.
PL
Opracowanie systemu HACCP jest przedsięwzięciem bardzo praco- i czasochłonnym, przebiega wieloetapowo, wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i skoordynowania wielu działań, Podstawowe zasady tego systemu oraz sposób postępowania przy jego tworzeniu wydają się pozornie proste, jednak podczas realizacji konkretnych zadań okazuje się, że przełożenie teorii na praktykę stwarza wiele problemów. Szkolenia są jednym z najważniejszych elementów systemu zapewnienia jakości na wszystkich etapach jego "życia", tj. w trakcie opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu. Jest to również wymóg formalny systemu HACCP. Szkolenia są jedną z form przekazywania wytycznych do zastosowania przez producentów w ich zakładach.
PL
System HACCP obowiązuje już wszystkich producentów żywności, dystrybutorów i firmy transportowo-logistyczne (nowelizacja Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30.10.2003 r.). Co więcej, Zjednoczona Europa wprowadza nowe systemy związane z bezpieczeństwem żywności. Czy warto więc poprzestać tylko na systemie HACCP?
PL
Centrum Informacyjne HACCP powstało przy Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w lipcu 1999 roku, po zakończeniu projektu FAPA-PHARE "Wsparcie dla przemysłu spożywczego w zakresie działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności". Centrum utworzono na podstawie porozumienia między IBPRS a holenderską firmą konsultingowo-szkoleniowa Agreement International BV (obecnie w STOAS GROUP) - głównym realizatorem projektu, w którym uczestniczyły również: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz Instytut Żywności i Żywienia.
PL
Niezależnie od wielkości firmy dokumenty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu HACCP są bardzo liczne i nadzór nad nimi wymaga systemowego działania polegającego na planowym zorganizowaniu i kierowaniu całą dokumentacja HACCP. Działaniem, które to umożliwi, jest tzw. zarządzanie dokumentacją.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa żywności w oparciu o system HACCP. Zaprezentowano znaczenie systemu HACCP w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności w uwzględnieniem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Ukazano ogólne zasady funkcjonowania systemu i etapy HACCP w spółdzielni mleczarskiej w oparciu o identyfikacje zagrożeń, jak również o analizę krytycznych punktów kontroli.
EN
The article presents the issues of food safety based on HACCP system. Presented the importance of HACCP in the production of healthy and safe food including hazard analysis and critical control points. It shows the general functioning of the system and the steps of HACCP in the dairy cooperative based on hazard identification, as well as an analysis of critical control points.
11
60%
PL
Celem wdrażania systemu HACCP w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów spożywczych. Istotą systemu HACCP jest identyfikacja oraz ocena zagrożeń związanych z produkcją żywności z jednoczesnym ustanowieniem metod ich kontroli. Czynności w systemie HACCP koncentrują się przede wszystkim na podejmowaniu działań eliminujących zagrożenia w całym cyklu wytwarzania produktu, a nie tylko na badaniu produktu końcowego. Weryfikacja systemu HACCP pozwala na stwierdzenie, czy system ten został prawidłowo opracowany i wdrożony oraz czy jest skuteczny i efektywny w zapewnieniu jakości zdrowotnej żywności.Weryfikację można przeprowadzać w dwóch płaszczyznach: jako ocenę wewnętrzną prowadzoną przez producenta (poprzez np. audity wewnętrzne, badania laboratoryjne, ankiety wypełniane przez pracowników) oraz ocenę zewnętrzną, przeprowadzaną przez upoważnione jednostki. W zewnętrznej weryfikacji systemu HACCP uczestniczą organy nadzorujące jakość zdrowotną żywności, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna. Organy te zobowiązane są do oceny wdrożenia systemu HACCP oraz do oceny jego skuteczności i efektywności. Jeśli producent postanowi ubiegać się o certyfikację wdrożonego systemu HACCP, weryfikację systemu przeprowadza także jednostka certyfikująca.Oprócz weryfikacji systemu HACCP organy nadzoru jakości zdrowotnej żywności podejmują działania w kierunku promowania tego systemu poprzez: organizowanie szkoleń, opracowywanie praktycznych przewodników, rozpowszechnianie norm i przepisów związanych z weryfikacją systemu HACCP.
EN
The aim of HACCP system implementation in food industry companies is to ensure safety of food products. The essence of HACCP system is identification and evaluation of any real and possible risks and also establishing some methods of controlling the risks. Not only does HACCP system examine final product but it mainly concentrates on supervising the product during process of manufacturing.The verification of HACCP system is an important process defining if the system was worked out and implemented well. It also allows to check if the system is efficient and in ensuring health quality of food. The process of verification shell be carried out in two ways. First as internal Verification evaluation by the producer (through e.g. internal audits, laboratory testing, employ questionnaires). Second as external evaluation carried out by authorized bodies. Authorities supervising health quality of food, namely State Sanitary Inspection and Veterinary Inspection take part in external verification of HACCP. Mentioned above authorities are obliged to evaluate implementation of HACCP system, its efficiency and effectiveness. If a producer wants to gain the certificate of implemented HACCP system, certification body caries out Verification evaluation of system. Apart from verification of HACCP system authorities of sanitary food control organize trainings, carry out practical guidelines, popularize standards and regulations associated with verification evaluation of HACCP system.
PL
Tematem artykułu jest transport produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej z Unii Europejskiej do Polski. W pierwszej części przedstawiono zarys teoretyczny istotnego zagadnienia, jakim są wymogi prawne obowiązujące w przewozach wyrobów spożywczych. Ujęto również tematykę środków transportu służących do przewozu żywności, takich jak: lodownia, izotermiczny środek transportu oraz chłodnia. W drugiej części zaprezentowano system HACCP w transporcie żywności. Scharakteryzowano koncepcję HACCP i przedstawiono główne zasady jej funkcjonowania. W ostatniej części scharakteryzowano system bezpieczeństwa żywności IFS Logistics.
EN
Abstract The subject of the article is the transport of food products at controlled temperature from the European Union to Poland. The first part presents a theoretical outline of an important issue, which is the legal requirements applicable to the transport of food products. It also covers the subject of means of transport used to transport food, such as ice cream, isothermal means of transport and refrigerated rooms. The second part presents the HACCP system in food transport. The HACCP concept was characterized and the main principles of its functioning were presented. In the last part, the IFS Logistics food safety system is described.
PL
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązywać będą przepisy unijne (rozporządzenia, dyrektywy) dotyczące bezpieczeństwa żywności, rozumianego jako bezpieczeństwo zdrowia konsumenta oraz ochrona jego interesów ekonomicznych. Kwestie te regulują postanowienia zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. (178/2002) ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (w tym powołanie Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności - European Food Safety Authority) oraz ustalające procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności. Dlatego konieczne jest planowe i rozsądne "monitorowanie" (pod urzędowym nadzorem) całego łańcucha żywnościowego "od pola do talerza konsumenta". Monitoring żywności stosowany jest bowiem we wszystkich krajach Unii i taki sam wymóg będzie obowiązywał kraje nowo wstępujące.
PL
Przedstawiono technologię produkcji napoju mlecznego gerodietetycznego (przeznaczonego dla osób powyżej 65. roku życia), wzbogaconego w witaminy A,C,E, stanowiące najpopularniejsze geriatryki. Ich źródłem były surowce naturalne jak marchew, pomidory, dynia (jako źródła witaminy A), zarodki pszenne (z których otrzymywano witaminę E). W końcowym efekcie napój mleczny zawierał w l litrze 1,5 mg wit. A, 15 mg wit. E oraz 60 mg wit. C (jedynej dodawanej w formie syntetycznej jako preparat Polfy). Przedstawiono możliwości zastosowania systemu HACCP w procesie technologicznym napoju mlecznego.
EN
Paper presents technology for production of milk drink enriched in complex vitamins of A,C and E with using earlier obtained patents. Vitamin A comes from carrot, tomatoes, rowan-berry and pumpkin. Vitamin E was extracted from wheat germs. The preparations (as sunflower or corn oil solutions) were added to fluid milk; vitamin C as a synthetic preparation of POLFA was used. In the processing of milk drinks the quality assurance and food safety HACCP systems are used, which soon will be obligatory.
EN
Background. HACCP, or the Hazard Analysis and Critical Control Point System has been recognised as an effective and rational means of assuring food safety from primary production through to final consumption, using a "farm to table" methodology. The application of this preventive oriented approach would give the food producer better control over operation, better manufacturing practices and greater efficiencies, including reduced wastes. Material and methods. The steps taken to put HACCP in place are described and the process was monitored to assess its impact. Assessment of the hygiene quality of the UF white cheese products line before and after HACCP showed an improvement in quality and an overall improvement in the conditions at the company. Results. HACCP was introduced for the in UF White Cheese line at Misr Milk and Food, Mansoura, Egypt, for safe and good quality foods products. All necessary quality control procedures were verified for completeness and to determine if they are being implemented to required standards. A hazard analysis was conducted to identify hazards that may occur in the product cycle, Critical Control Points (CCPs) were determined to control the identified hazards. CCP signs were then posted on the factory floor. Critical limits were established at each CCP, corrective actions to be taken when monitoring indicates deviation or loss of control were established. VerificationA procedures were established to confirm that the HACCP system is working effectively. Documentation concerning all procedures and records was established and integrating HACCP with ISO 9000 under one management system was applied. Conclusions. The HACCP system in this study for UF White Cheese line manufacture is developed step-by-step based on the twelve steps mentioned in the literature review. The prerequisite program was provided to deal with some hazards before the production to simplify the HACCP plan.
PL
Wstęp. HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli został uznany za efektywny i wymierny środek gwarantujący bezpieczeństwo żywności od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji, zgodnie z metodologią „od pola do stołu". Zastosowanie systemu nakierowanego na prewencję daje producentowi żywności lepszą kontrolę operacji jednostkowych i całego procesu produkcji oraz większą efektywność redukcji odpadów. Materiał i metody. Etapy objęte systemem HACCP opisano, a sam proces poddano monitoringowi w celu oceny jego działania. Analiza stanu mikrobiologicznego przed i po wprowadzeniu systemu HACCP podczas produkcji" sera twarogowego po ultrafiltracji wskazała na polepszenie jakości produktu i warunków higienicznych w przedsiębiorstwie. Wyniki. System HACCP został wprowadzony na linii produkcji sera twarogowego z zastosowaniem ultrafiltracji w przedsiębiorstwie Misr Milk and Food (Mansoura, Egipt) dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej jakości produktów spożywczych. Wszystkie niezbędne procedury kontroli jakości zweryfikowano i wprowadzono zgodnie z wymaganym standardem. Przeprowadzono analizę zagrożeń w celu identyfikacji niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w całym cyklu życia produktu. Wyznaczono też Krytyczne Punkty Kontroli (CCPs) dla kontroli zagrożeń zidentyfikowanych. Na terenie zakładu umieszczono znaki CCP. Wyznaczono limity krytyczne dla każdego CCP. W przypadku odchyleń lub utraty kontroli nad procesem podejmowano ustalone działania korygujące. Ustanowiono procedurę weryfikacji w celu potwierdzenia skuteczności działania systemu HACCP. Dokumentacja systemu HACCP obejmująca wszystkie procedury i formularze została ustanowiona i zintegrowana z ISO 9000 jako jeden system zarządzania.Wnioski. System HACCP linii produkcyjnej sera twarogowego po UF został opracowany krok po kroku, zgodnie z dwunastoma etapami wymienianymi w literaturze. Programy wstępne wprowadzono w celu lepszej ochrony przed zagrożeniami podczas produkcji oraz w celu ułatwienia realizacji założonego planu HACCP.
PL
Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego jako pierwszy w Polsce w 1994 r. podjął działania promujące system HACCP w dużych przedsiębiorstwach branży mięsnej, drobiarskiej i tłuszczowej. Przeszkolono załogi dziewięciu zakładów i asystowano przy wdrażaniu systemu HACCP w tych zakładach.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.