Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Diversification strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Vietnam Game between USA and China
100%
EN
Vietnam tries to respond to changing international situations, while attempting to stay in accordance with its own ambitions. China and the USA, the two superpowers, are the most important partners of Vietnamese strategy, which is determined by these two countries. The most important economic partner and ideological ally is China. But both sides have some serious problems to resolve such as maritime disputes. The situation imposes the need to seek counterbalance, a reliable ally who provides protection for its own interests. So Vietnam looks to balance improved relations with China while seeking deeper and multidimensional relations with the USA. The United States offers many advantages that are attractive to Vietnam. Inevitably, economic ties and new projects e.g. TPP, political, cultural and scientific cooperation make up these advantages. However, the United States can only provide support for the Spratly and Paracel Islands' dispute and improving cooperative measures in the South China Sea with the presence of U.S. naval vessels and dialogue that assists Vietnam defense. Vietnam has again become an element in the American strategy of pivoting to Asia.(original abstract)
XX
Stwierdzono, że w małych przedsiębiorstwach podstawową drogą wzrostu jest dywersyfikacja, czyli rozszerzanie i różnicowanie sfer działalności przedsiębiorstwa. Omówiono dywersyfikację horyzontalną, wertykalną, koncentryczną i konglomeratową. Przedstawiono proces zarządzania przez dywersyfikację na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego i Usługowego Cymis. Zwrócono również uwagę na ryzyko związane ze strategią dywersyfikacji.
EN
The diversification of the economic activity creates an opportunity for development of small and middle size companies. The author of the publication presented the essence and forms of the diversification referring to the professional literature analysis and the results of the empirical study, which was carried out in the "Cymis" enterprise.(original abstract)
XX
Każda organizacja ma granice oddzielające ją od otoczenia. Wyznaczenie granic organizacji pozwala na określenie poziomów, na których działa dany podmiot. Jednak granice organizacji nie mają jednolitego charakteru i cechują się niestabilnością. W literaturze przedmiotu znajdują się nie tylko różnorodne klasyfikacje granic, ale także podejścia, które sugerują możliwość zarządzania granicami organizacji. W tym kontekście wydaje się uzasadnione odwoływanie się do pojęcia zarządzania strategicznego, ponieważ kierunki i metody rozwoju strategicznego danej organizacji są nieodłącznie związane z określeniem linii między wnętrzem organizacji a jej otoczeniem. Przyjmuje się, że jedna z ważnych koncepcji zarządzania strategicznego - strategia dywersyfikacji - wykracza poza procesy objęte istniejącym łańcuchem wartości, a tym samym wpływa na rozszerzenie istniejących granic organizacji. Celem pracy jest zbadanie relacji między strategią dywersyfikacji jako strategią określającą granice przedsiębiorstwa a wynikami ekonomicznymi. Badania przeprowadzone zostały na próbie 74 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2008-2014. (abstrakt oryginalny)
EN
Each organization has boundaries that separate it from the environment. Thus the determination of boundaries allows to identify the levels on which a given entity operates. However the organization boundaries are not of uniform character, also they are not stable but volatile. In the literature of the subject there are not only the classification of numerous types and divisions of those boundaries, but also the approaches that suggest the possibility of the organization boundaries management. In this context it seems justified to refer to the concept of strategic management, as the directions and methods of strategic development of a given organization are inherently associated with the determination of the line between the organization interior and its environment. It is assumed that one of the significant concepts of strategic management - the diversification strategy - goes beyond the processes covered by the existing value chain, therefore affecting the expansion of existing organization boundaries. The purpose of this paper is to study the relation between the diversification strategy and the company performance. The sample for this research is a set of 74 companies listed at the Warsaw Stock Exchange in the period of 2008-2014. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie badań nad relacjami zachodzącymi pomiędzy cechami mechanizmów ładu korporacyjnego, realizowaną strategią przedsiębiorstwa związaną z różnicowaniem obszaru działania oraz wybranymi efektami funkcjonowania badanych podmiotów. Istotność podjętego tematu wynika przede wszystkim z roli jaką pełnią organy zarządcze oraz nadzorczo-kontrolne w wyznaczaniu kierunków strategicznych przedsiębiorstwa. W części teoretycznej opracowania omówiono zagadnienia związane z strategią różnicowania działalności przedsiębiorstw. Na podstawie badań prezentowanych w literaturze przedmiotu opisano także relacje zachodzące pomiędzy mechanizmami ładu korporacyjnego a strategią dywersyfikacji działalności. Badania empiryczne, obejmujące próbę 320 spółek notowanych na GPW, dotyczyły analizy współzależności zjawisk. Nie potwierdzono występowania istotnych statystycznie zależności korelacyjnych pomiędzy wybranymi cechami ładu korporacyjnego, strategią dywersyfikacji spółki oraz wybranymi efektami ekonomicznymi stanowiącymi wynik działalności badanych podmiotów.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present the researches on the relationship occurring between the features of corporate governance mechanisms, implemented corporate strategy related to the differentiation of the area of company activity and certain effects of the functioning of the company. The significance of undertaken research subject is mainly due to the perform role of management supervisory and control bodies in setting the strategic direction of the company. In the theoretical part of the paper the issues related to the diversification strategy of business activities have been discussed. Based on the research presented in the literature the authors describe the relationship between the mechanisms of corporate governance and strategy of business diversification. Empirical researches were related to the analysis of the phenomena of interdependence and covered a sample of 320 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The statistically significant correlation between the selected characteristics of corporate governance, diversification strategy and selected economic effects of the company were not confirmed.(original abstract)
XX
Celem niniejszego tekstu jest próba przeanalizowania wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podjęte rozważania ograniczają się do sektora gazowego, zależność państw członkowskich UE od zewnętrznych dostawców gazu stanowi bowiem najpoważniejsze wyzwanie polityczne i ekonomiczne w ramach tworzącej się wspólnej unijnej polityki energetycznej. Dokonano tu syntetycznego przedstawienia ewolucji wspólnotowej (unijnej) strategii energetycznej i jej praktycznych konsekwencji dla bezpieczeństwa energetycznego RP. Przeanalizowano także wpływ regulacji unijnego prawa oraz znaczenie politycznego i finansowego wsparcia Brukseli dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. W końcowej części wskazano wreszcie sukcesy i ograniczenia unijnego oddziaływania w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze the impact of membership in the European Union on Poland's energy security in the gas sector. The development of the EU energy policy as well as the EU internal market rules has had many positive effects on improving the energy security of the EU Member States, including Poland. Regulations of the EU energy law and competition rules give the Member States the opportunity to use important legal tools. In addition, the political and financial support of Brussels for the development of energy infrastructure gives the possibility of real integration with other countries within the EU energy market. On the other hand, the legal and institutional specificity of the EU as well as differences of interests between EU Member States mean that EU membership contributes little to the diversifi cation of sources of supply, which remains one of the key objectives of Poland's energy policy. (original abstract)
6
Content available remote Strategia dywersyfikacji z perspektywy szkoły planistycznej
75%
XX
Dywersyfikacja jest traktowana w literaturze przedmiotu jako najbardziej radykalny, ale jednocześnie dominujący kierunek rozwoju organizacji. Przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktyki biznesu nierzadko w sposób krytyczny odnoszą się do jej potencjału i możliwości generowania przez nią wartości. Precyzując, dywersyfikacja pozostaje dla wielu niezrozumiałą kategorią. Prymarnym aspektem staje się dostarczanie wiedzy w tym zakresie, bowiem żeby mogła być ona użyteczna dla świata biznesu i efektywnie przez ten świat wykorzystywana, musi być przede wszystkim przez niego zrozumiała. Na przestrzeni lat poglądy na temat strategii dywersyfikacji ewoluowały. W ramach pojawiających się nurtów myślenia strategicznego przyjmowano odmienne założenia, co spowodowało, iż jej postać również się zmieniała. W opracowaniu podjęto dyskusję nad konceptualizacją strategii dywersyfikacji w ujęciu planistycznym. Autorka prezentowanego artykułu koncentruje się na najważniejszych kwestiach, które istotnie wpłynęły na kreację strategii dywersyfikacji w podejściu planistycznym. Przyjęta optyka wyjaśnia, w jaki sposób pojmowano strategię dywersyfikacji w latach 1950-1970. Badania literaturowe w tym obszarze zostały przeprowadzone na potrzeby pracy doktorskiej pt. Strategia dywersyfikacji w ujęciu zasobowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Diversification strategy is described in the literature of the subject as the most radical as well as dominant direction of development of the organization. More often than not, representatives of scientific environment and business world criticizes diversification potential and capacity to create value for company. So that, diversification strategy has been still incomprehensible category. Therefore there appears the need to provide knowledge of this field because it could be helpful for business and also effectively by the world applied, knowledge of diversification must be understanding. Views on the diversification strategy evolved throughout the years. In emerging school of strategic thinking assumed different premises so that is why character of diversification strategy also changed. The paper discusses the concept of strategy diversification in the Planning School. The author of the present papers focus on the most important issues, which affected the creation of the diversification strategy in the planning approach. This point of view explains how diversification strategy was understood in the years 1950-1970. A literature review in this field is a part of the research process for the doctoral dissertation entitled Diversification strategy in a resource-based view. (original abstract)
XX
Klasyczne strategie konkurowania to dążenie do uzyskania przywództwa kosztowego lub odróżnienia się od konkurentów poprzez unikatowość oferty (dyferencjacja). Według tradycyjnego podejścia, przedsiębiorstwa powinny traktować strategie przywództwa kosztowego oraz dyferencjacji (dwie główne strategie konkurencji) jako wysoce alternatywne, co oznacza, że próba jednoczesnej realizacji obu strategii prowadzi do gorszych wyników. Jeśli zatem przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników powinno dokonać wzajemnie wykluczającego się wyboru między ogólnymi strategiami. (fragment tekstu)
EN
In 1928 John von Neumann proved the fundamental statement about the existence of a balance point in a two-person zero-sum game. In 1994, this result, generalized by John Nash in 1951 was awarded the Nobel prize. The basic idea formulated by von Neumann comes down to the expansion of the set of decisions which in the theory of games are frequently known as strategies. Convex combinations of pure strategies i.e. mixed strategies, are examined in place of pure strategies. The idea of averaging, of course, is quite old. It is familiar to every gardener who by diversifying the species of trees in his orchard safeguards it against bad harvest, ill weather and pests. Variety renders the set stable and guarantees a steady balance. An energy system with one large power plant is unstable while an analogous system composed of 100 smaller plants, combined into a single network, is extremely stable although its effectiveness could be slightly lower. The problem of diversification occurs in production - it is easier to sell numerous products than a single one; it also takes place in insurance and in the purchase of shares on the exchange. The leitmotif of Japanese operational groups in assorted enterprises - keiretsu -is also diversification, since variety always increases security. The most diversified of all is nature. The great number of assorted species stabilizes the organic world and ensures its survival in unfavorable conditions. An excellent example of the positive impact of diversification is the universally recognized phenomenon known a the Coolidge effect. This study distinguishes two meanings of the term diversification. The basic meaning corresponds to the convex combination of vectors, and the second is connected with reliability. The diversification of the structure of the cybernetic set depends of the values assumed by the function of reliability. (original abstract)
XX
W opracowaniu dokonano przeglądu najczęściej występujących w literaturze przedmiotu przesłanek strategii dywersyfikacji. Podjęte rozważania koncentrują się na identyfikacji motywów strategii dywersyfikacji w perspektywie wybranych szkół zarządzania strategicznego, w szczególności szkoły planistycznej, pozycyjnej i zasobowej. Przyjęta optyka wskazuje, jakie aspekty na przestrzeni lat determinowały przedsiębiorstwa do rozszerzania działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reviews the most common reasons for diversification strategy. The deliberation put the emphasis on identify motives to diversify from the perspective of the selected strategic management school. The particular attention was paid to the Planning School, the Positioning School and the Resource Based-View. Presenting a point of view demonstrates why firms diversify throughout the years. (original abstract)
XX
Podjęto próbę przedstawienia turystyki wiejskiej jako przejawu dywersyfikacji aktywności na obszarach wiejskich. Posłużono się przykładem gminy Płaska, na terenie której występują bogate walory turystyczne. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzone wśród właścicieli obiektów turystycznych i pozostałych mieszkańców gminy.
EN
The article attempts to present rural tourism as an indication of diversification of activities in the rural areas. It is based on the case study of the Plaska commune, the area with noteworthy tourist values, where the tourist infrastructure has been (dynamically) developing in recent years. Tourism is becoming an alternative to unprofitable agricultural production and allows the alternative use of forest areas. This paper discusses the results of research conducted among the owners of tourist facilities and other inhabitants of the commune. (original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest określenie stopnia wpływu liczebności rad nadzorczych na realizowane strategie na poziomie korporacji na przykładzie polskich spółek publicznych. W ramach badań wykorzystane zostały dane łącznie 201 spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie na koniec roku 2011. Za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonano badania dwóch hipotez badawczych, dotyczących odpowiednio: strategii dywersyfikacji oraz strategii internacjonalizacji. Wyniki badania wskazują, iż liczebność rad nadzorczych wywiera znaczący, aczkolwiek negatywny wpływ na te dwa typy strategii na poziomie korporacji. Tak zastanawiające rezultaty badania mogą mieć związek z realizowanymi programami prywatyzacji polskich przedsiębiorstw w latach wcześniejszych, które w istotny sposób wywarły wpływ na realizowane strategie spółek, zwłaszcza dużych.(abstrakt oryginalny)
EN
This study examines the impact of supervisory board size on corporate-level strategies of Polish listed companies. The study uses data of 201 companies whose values were listed at the end of 2011 at the Warsaw Stock Exchange. After using two different multiple regression models the results have showed that the size of the supervisory board has a rather strong, although negative effect on two different corporate-level strategies: diversification and internationalization. Such surprising results may have been the unexpected outcomes of the previous privatization processes of Polish state companies, which could have impacted the strategies of Polish firms.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zalet i wad utworzenia grupy kapitałowej, która stanowi jedną z możliwości realizacji strategii dywersyfikacji. Na potrzeby opracowania zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia dotyczące omawianego tematu, omówione obowiązujące przepisy prawne oraz praktyczne rozwiązania stosowane w gospodarce polskiej i światowej. (fragment tekstu)
EN
Recent years have seen unprecedented growth in the capital links between enterprises. There is clear evidence that this trend is also occurring in Poland, where the capital market has been functioning only since system transformation in 1989. The article shows that when strategic potential is used appropriately, the creation of capital groups allows competitive advantage to be achieved. It would be surprising if this process were to slow in the coming years. When resources are limited, enterprises strive to rationalise their use within the framework of the existing structure and procure new resources, particularly those with strategic significance. The article defines the concepts of capital group and strategic potential, and looks at the basic criteria of the division of capital groups and the tenets for establishing them in order to enlarge the strategic potential of entities linked by capital. (original abstract)
15
Content available remote Strategies of Operation Diversification in the Sector of Trade and Services
75%
XX
Jednym ze sposobów kształtowania strategii działania i strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo jest dywersyfikacja działalności. Jest to proces zmierzający do poszerzania zakresu działania przedsiębiorstwa, wyrażający się zróżnicowaniem produktów finalnych produkowanych w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu działalności usługowej podmiotów rynku handlu i usług w zakresie dywersyfikacji oferty, z uwzględnieniem podmiotów działających na rynku tradycyjnym (przez fizyczne placówki usługowe) i wirtualnym (w środowisku internetowym). Zakres prowadzonych rozważań wiąże się z problematyką kształtowania strategii przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych i dotyczy decyzji związanych z odchodzeniem od strategii specjalizacji (unifikacji i koncentracji działalności na jednym formacie działalności) na rzecz strategii dywersyfikacji działalności. W praktyce oznacza to przenikanie się asortymentu poszczególnych branż w strukturze wewnętrznej sektora handlu i usług. Przejawy tych działań można zaobserwować przede wszystkim w działalności centrów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów), operatorów pocztowych(abstrakt autora)
EN
Diversification is a form of company's operating strategy and marketing strategy. The definition of diversification is variously understood in the literature and is generally described as variation of economic activity with simultaneous resignation from the production specialization. The diversification of production should be understood as differing the production assortment by company, what in consequence leads to the implementation of strategy of lowering the risk of economic activity and avoiding responsibility for possessing dominating and monopolistic position on the market(fragment of text)
XX
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma szczególne znaczenie na dynamicznym wysoko turbulentnym rynku XXI wieku. W warunkach współczesnego kryzysu finansowego przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu o strategie, które uwzględniają konieczność ciągłych zmian w ich działalności. Jedną ze strategii zorientowanych na zmianę produktu, działalności lub rynku jest dywersyfikacja. W artykule zostały przedstawione możliwe formy dywersyfikacji przedsiębiorstw branży turystycznej. Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw obwodu brzeskiego Republiki Białoruś zostały rozpatrzone metody i mechanizmy dywersyfikacji oraz zarządzania nią we współczesnych warunkach zmieniającego się rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Strategic Enterprise Management is particularly important in a dynamic, high turbulence market of the 21st century. In conditions of modern financial crisis, enterprises run on strategies that take the need for constant change in their activities. Diversification is one of such strategy, focused on changing the product, activity or markets. The article presents the possible forms of diversification in different branches. On example of one of the companies of Brest region (Republic of Belarus), various methods and mechanisms of diversification and management in the modern world were considered.(original abstract)
XX
Pojęcie dywersyfikacji związane jest z powiększeniem i różnicowaniem terenów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę i rodzaje dywersyfikacji oraz jej przyczyny i cele. Skupiono uwagę na potrzebie przewidywania zmian w procesie rozwoju, co nie tylko pomaga zapobiegać kryzysom, ale również wspiera stały rozwój przedsiębiorstwa.
EN
This article is dedicated to the strategic choices of enterprises. These choices are made under specific internal and external conditions and determine the behaviour, effects and motivation of an enterprise. Generally, various paths to success exist depending on the organisation's strategic situation at a given moment and its aspirations. In analysing the strategies that successful enterprises pursue, it is possible to conclude that enterprises owe their success to the selection of one of the following paths: diversification or specialization. (original abstract)
XX
Dywersyfikacja przedsiębiorstwa jest jednym ze strategicznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Skrajną postacią zdywersyfikowanej firmy jest konglomerat - przedsiębiorstwo działające w kilku dziedzinach zupełnie ze sobą nie związanych. Omówiono historię powstania i działalność konglomeratów na świecie.
EN
In the present article, the author tries to prove that the idea of conglomerate can stand its criticism, and the failures of conglomerates are practically due to incompetent management. (short original abstract)
XX
Artykuł ma na celu omówienie problematyki zakresu asortymentowej struktury oferty banku. Autor rozważa dylemat dotyczący zakresu specjalizacji (uniwersalizacji) oferty banku, przedstawia pojęcie, istotę i rodzaje dywersyfikacji struktur gospodarczych, a następnie charakteryzuje optymalne portfolio banków.
EN
The article deals with problems concerning the scope of bank offer assortment. The author considers dilemma regarding to the range of bank offer specialization, presents the meaning and types of economic structures diversification and then characterizes the optimal bank portfolio. (A.P.)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu dywersyfikacji jako sposobu tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Omówiono trzy przypadki dywersyfikacji: zakup i restrukturyzacja źle prowadzonego przedsiębiorstwa, transfer wyróżniających kompetencji, wspólne wykorzystanie zasobów przez przedsiębiorstwo dywersyfikujące swoją działalność i jego nową jednostkę. Zwrócono uwagę na koszty dywersyfikacji.
EN
Diversification can create value by means of restructuring acquired business-units, competency transfers and the realization of economics of scope. In the first case the diversification is unrelated. In the next cases diversifications are related.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.