Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sieci logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
W pracy przedstawiono koncepcje modelu platformy cyfrowej dla sieci logistycznej biomasy dla lokalnych społeczności. Przedstawiono również główne problemy organizacji rynku biomasy na poziomie lokalnym i regionalnym. W proponowanym modelu platforma cyfrowa byłaby dostępna przez Internet dla wszystkich ogniw łańcucha logistycznego począwszy od producentów a skończywszy na odbiorcach (przetwórcach) biomasy. Do głównych korzyści płynących z wdrożenia takiego systemu zaliczy należy: rozwój lokalnych rynków biomasy energetycznej i zapewnienie ich właściwego funkcjonowania; pełne wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy energetycznej do produkcji "zielonej energii"; inicjowanie właściwego rozwoju branży energetyki biomasowej, jako elementu zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a conceptual model of the digital platform for the biomass logistics network for local communities. It also presents main problems of the biomass market organizations at local and regional level. In the proposed model, a digital platform would be available on the Internet for all the links in the logistics chain - from manufacturers through to biomass buyers (processors). The main benefits of implementing such a system include: development of local markets for biomass energy and ensure their proper functioning; full use of local biomass resources for "green energy" production; initiate the proper development of biomass energy industry, as part of sustainable rural development.(original abstract)
2
Content available remote Identification of Sources of Knowledge about Disruptions in Intermodal Transport
100%
EN
Intermodal transport networks, as examples of business networks created in supply chains, are differentiated not only due to types of key resources in the organization, but also due to such things as network structure, the nature of the organizations involved, the types of relations they have, and the roles of individual actors in the network. The business network is understood as a dynamic system whose configuration depends on the fulfilment of particular tasks and the competencies of the organizations which form them. Such networks are inherently temporary, because a new task can initiate the creation of completely new inter-organizational bonds or change the type of pre-existing relations between network nodes. The cooperation of enterprises in a freight transport network compels one to look at the problem of knowledge management in a wider context. The paper focuses on the first stage of knowledge management, which is knowledge acquisition in an organization and its environment. The paper presents the idea of gathering knowledge, and identification of the sources of disruptions in an intermodal network. (original abstract)
3
Content available remote Determinanty i atrybuty adaptacyjnych łańcuchów dostaw drukarek przemysłowych
100%
XX
W artykule skoncentrowano się na problemie adaptacyjności łańcuchów dostaw. Przeanalizowano atrybuty łańcucha dostaw drukarek przemysłowych. Oceniono strukturę takiego łańcucha dostaw, wskazano atrybuty centralnego ogniwa, a także determinanty wpływające na kształtowanie relacji sieciowych. Determinanty wyznaczyły klimat kooperacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article they concentrated on the problem adaptiveness of supply chains. Attributes of the supply chain of industrial printers were analysed. They assessed both structure of such a supply chain, attributes of the central link as well as determinants influencing the forming of network relations were shown. Determinants appointed the climate of cooperation.(original abstract)
XX
W publikacji przedstawiono metodę symulacji rozkazu produkcji, wykorzystując sterowanie węzłów sieci przez systemy ERP, przez co osiągamy znaczące efekty, nie ponosząc dużych nakładów na wdrażanie nowych procedur decyzyjnych w węzłach sieci. Podstawowym warunkiem rozwiązania jest odwzorowanie czynników środowiska w węzłach sieci i przesył wyników do węzłów wyjściowych, sterujących siecią logistyczną. Węzły wyjściowe, na podstawie wyników symulacji rozkazu produkcji, mogą zaplanować przepływy zasileń w sieci logistycznej, minimalizując ich wpływ na środowisko. (fragment tekstu)
XX
W związku z dynamiką zmian otoczenia przedsiębiorstw wzrasta znaczenie różnego rodzaju inicjatyw sieciowych. Kooperacja w sieciach pozwala elastyczniej reagować na zróżnicowane zamówienia a jednocześnie umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki unikatowym umiejętnościom wynikającym z łączenia zasobów różnych organizacji, w celu oferowania unikatowych produktów i usług. W artykule rozważono problem alokacji zasobów produkcyjnych i logistycznych w sieci współpracujących przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamics of changes of air cause the growth in importance of different kind of network initiatives. Cooperation in networks allows more flexibly to react to uncertain orders. Nets are supporting building the competitive advantage on account of using to unique abilities resulting from the join of resources of various organizations. In the article a problem of production and logistic resource allocations was considered in network of cooperating enterprises.(original abstract)
XX
W artykule podjęto rozważania nad koordynacją sieci dystrybucji w kontekście zwiększenia odporności na zakłócenia w przepływach wyrobów gotowych. Wskazano, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami flagowymi koordynującymi przepływy materiałowe w sieci dystrybucji. W sieci dystrybucji wyrobów hutniczych rozważono dwa modele przepływu - z centrum serwisowym oraz z centrum logistycznym. W dwóch studiach przypadku zastosowano taką samą procedurę: badania dzienniczkowe realizowane przez 3 miesiące w celu identyfikacji zakłóceń, analizę przyczynowo-skutkową oraz analizę FMEA.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article considering above the coordination of the distribution network in the context increasing the resilience in flows of finished products was taken. For that purpose an influence of megatrends on the structure of the supply chain was considered. New challenges for flag enterprises that coordinating material flows in the distribution network were identified. In the distribution network of steel products two models of the flow were considered - with the service centre and with the logistic centre. At two case studies a same procedure was applied: diary panel (identification purpose of disruptions), analysis causally - consecutive and analysis FMEA.(original abstract)
7
Content available remote Definiowanie usług logistycznych w świetle literatury
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikom sposobów definiowania usług logistycznych w literaturze przedmiotu. Opracowanie to zawiera teoretyczne rozważania dotyczące definiowania usług logistycznych przeprowadzone na podstawie prac wielu znanych badaczy zajmujących się tą problematyką, m.in. takich autorów, jak: J.J. Coyle, E.J. Bardi i J.C. Langley Jr.; M. Ciesielski, T. Jałowiec i I. Nowak; A. Panasiuk i B. Filipiak; S. Zamkowska i B. Zagożdżon oraz wielu innych, jak np. I. Fechner.(fragment tekstu)
EN
he purpose of this article is a method to show readers how is possible to define logistics services in the light of selected literature. The characteristics of logistics services in the theoretical aspect, their goals and types of services will be presented. The process of logistics services will be shown based on literature, where the 7W rule is described. The logistics services market is also discussed with its participants, with a clear indication of the TSL market and its participants. The whole article is about the theoretical consideration among such authors like: J.J. Coyle, E.J. Bardi i C.J. Jr. Langley, M. Ciesielski, T. Jałowiec i I. Nowak, A. Panasiuk i B. Filipiak, S. Zamkowska i B. Zagożdżon, and many other of authors.(original abstract)
8
Content available remote Sieci logistyczne w naukach o zarządzaniu
75%
XX
W artykule wskazano różne podejścia do definiowania sieci, atrybuty wynikające z teorii sieci i teorii grafów, a w konsekwencji zaproponowano definicję sieci logistycznych wraz z propozycją ich klasyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Different attempts at defining the network were indicated in the article. Networks were characterised, according to attributes resulting from the theory of the network and of the theory of graphs. In consequence a definition of logistic networks was offered along with the proposal of their classification.(original abstract)
XX
Logistyka jest młodą dyscypliną zarządzania. Na ostatnie dekady przypada etap jej niezwykle dynamicznego rozwoju. W niniejszym artykule postawiono tezę, że rozwój logistyki postępuje w kierunku zgodnym z paradygmatem myślenia systemowego. Aby tę tezę uzasadnić, przedstawiono tu główne założenia wynikające z myślenia systemowego. Następnie przedstawiono definicję i historię logistyki, a także trzy główne fazy jej rozwoju: fazę niezintegrowanej logistyki, fazę łańcucha dostaw oraz fazę sieci dostaw. Każda z kolejnych faz zbliża logistykę do paradygmatu myślenia systemowego. Choć logistyka jest ze swej natury predestynowana do postrzegania i zarządzania nią jako systemem, to w początkowych fazach jej istnienia takie podejście nie było powszechnie stosowane. Z całą pewnością faza sieci dostaw w największym stopniu zbliża logistykę do paradygmatu myślenia systemowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics is a new discipline of management. During the last decades its growth has been very dynamic. The thesis proposed in this paper states that logistics develops in the direction of systems thinking paradigm. To justify this statement, the main systems thinking assumptions have been presented; the definition of logistics, its military history and three main phases of logistics development: non-integrated logistics, supply chain and networks have also been described. Although, because of its nature, logistics should be perceived and managed as a system, it has not always been the rule. The conclusion of this paper is that the more advanced the logistics evolution phase, the more system oriented its management. (original abstract)
XX
W tradycyjnym łańcuchu dostaw występują przepływy materiałowe i informacyjne od jednego producenta lub dystrybutora do wielu lokalizacji, gdzie następuje sprzedaż. W przypadku logistyki zwrotnej pojawia się konieczność konsolidacji strumieni materiałowych pochodzących od wielu rozproszonych użytkowników. Sieć logistyki zwrotniej nie jest lustrzanym odbiciem sieci dystrybucji - w praktyce występują liczne różnice w organizacji kanałów dystrybucji i kanałów odzysku produktów. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the overview of the problems which appear by the configuration of the reverse logistics network. Author discusses the theoretical background, indicating main factors, which influence the scope and geographical distribution of the recovery network. The example the end-of-life vehicles is described to highlight the challenges which appear in this area. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie ogólnego podejścia do projektowania regularnych sieci logistycznych dla potrzeb obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Sieci logistyczne stanowią ogniwa pośrednie w dystrybucji towarów. Problemem jest wyznaczenie optymalnej liczby centrów logistycznych oraz przyporządkowanie do nich klientów, w taki sposób aby koszty obsługi obszaru były minimalne, a przy tym spełnione były z jednej strony wymagania przedsiębiorstwa produkcyjnego, zaś z drugiej strony możliwości techniczno-ekonomiczne dostawców usług logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a general approach to designing a regular logistics networks in aspect of production company servicing. First, the components of the system with connection to production company are identified. Logistics networks are intermediate links in the distribution of good. The proposed methodology of multicriteria evaluation of logistic centers configuration is based on the concept of domination relation defined using consistency / inconsistency ratios for weighted criteria evaluation. (original abstract)
XX
Przedstawiono metodę, wspomagającą wybór firm transportowych i przynależnych im środków transportu dla sieci dostaw o charakterze lokalnym. Wykorzystano tu, zbudowane specjalnie dla metody, liniowe modele zadań programowania całkowitoliczbowego. W wyborze firm oraz środków transportu wzięto pod uwagę kryterium kosztowe. Dla wyselekcjonowanych środków transportu budowany jest harmonogram przepływu produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami sieci - szeregowane są operacje transportowe, przypisane wybranym firmom. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych, służących weryfikacji metody. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the method of simultaneously selection of transport firms and means of transport for local supply network. The network consists of the manufacturers of component parts, the manufacturers of composite products and the final customers. The linear mathematical models of mixed integer programming are used in the method. The minimization of costs of transport tasks is regarded in the described method. The schedules of transport tasks are constructed for selected firms and means. Results of computational experiments with the proposed method are presented. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością rozszerzenia wybranych modeli planowania i optymalizacji z zakresu logistyki przedsiębiorstwa do postaci umożliwiającej stosowanie ich w planowaniu działalności sieci logistycznej. W pierwszej części została przedstawiona propozycja sposobu wyznaczania zapasu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach działających w ramach łańcucha dostaw. W części drugiej podejście to zostało zweryfikowane Artykuł kończy prezentacja zastosowania podejścia na prostym przykładzie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to provide the extension of the safety stock level evaluation procedure commonly used in a single company for the field of supply chain planning. In the first part the method of the safety stock level calculation in the single node of supply chain network is presented. In order to decrease the cost of safety stock in the whole network we consider the possibilities of adjusting lead times. The last part of the paper describes the application of the presented model to optimize the safety stock levels in nodes of a small supply network. (original abstract)
EN
The paper seeks to elaborate on the competitive advantage of supply chains from the perspective of networking that is employed in a twofold sense. First, it is used to explore the issue of network competitive advantage, which is considered to deliver benefits to all major actors constituting the supply chains, while in the second sense networking is brought to demonstrate whether actors, as well as relationships formed by these actors, possess the necessary characteristics to deliver the network competitive advantage. Based on this conceptual reasoning, we then deliver theoretical propositions that assist in deeper understanding of how the network characteristics of supply chains can contribute to deriving the network competitive advantage of supply chains. Specifically, the study shows that most of these characteristics have a positive impact on the value of network rent. Likewise, the paper also points out that the specific characteristics of networking are mutually interdependent and remain in intermeshing and overlapping relationships. As a consequence, the independent variables, when considered holistically, may mutually interact in such a way that they may produce contradictory outcomes.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania rachunku zdań do optymalizacji sieci logistycznych opisujących transport samochodowy. Zaproponowano etapy optymalizacji sieci logistycznych. W przykładach opisano przebieg optymalizacji sieci logistycznych dla transportu samochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Some proposition of mathematical logic application for optimisation of logistic nets describing motor transport has been presented in this paper. Some algorithm for optimisation steps has been proposed in the article. In presented examples haven been elaborated some optimisation of logistic nets for motor transport. (original abstract)
XX
Artykuł został poświęcony zagadnieniu wojskowych łańcuchów i sieci logistycznych. Zawarto w nim uzasadnieniu wyboru problemu badawczego, model wojskowych sieci logistycznych i ich funkcjonowanie oraz modele wojskowych łańcuchów logistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article was devoted to the issue of military chains and logistic networks. Included in justifying choice about the research problem, the model of military logistic nets and their functioning and models of military logistic chains.(original abstract)
XX
Artykuł został poświęcony modelowaniu sieci logistycznych. Przedstawiono w nim analizę sieci logistycznych oraz metod ich modelowania. Zaprezentowano także model sieci dystrybucji oparty na metodzie ścieżki krytycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Article was devoted to the modelling of logistic networks. In it analysis of logistic networks and methods of their modelling was described. Also a model of the distribution network based on the critical path method was displayed.(original abstract)
18
75%
XX
Autor w swoich badaniach skupia się na modelowaniu i projektowaniu logistycznych sieci multimodalnych. Bazując na swoim doświadczeniu w używaniu różnych narzędzi symulacyjnych takich jak: arkusze kalkulacyjne, specjalizowane języki programowania, biblioteki programowe jak również pakiety symulacyjne . autor dokonuje w pracy przeglądu dostępnych technik i narzędzi symulacyjnych z punktu widzenia praktycznego ich wykorzystania w modelowaniu i projektowaniu logistycznych sieci multimodalnych. Najważniejsze punkty zrealizowanych badań to: właściwa dla symulacji sieci multimodalnych selekcja narzędzi IT, skupienie się na dopełniających się podejściach bazujących na systemach zdarzeń dyskretnych (DES . Discrete Event Systems) i systemach agentowych (ABS. Agent Based Systems), przedstawienie racji które kierowały wyborem określonego narzędzia. Jednym z najważniejszych efektów prezentowanych w pracy jest analiza dostępnych pakietów symulacyjnych oparta na zdefiniowanych wymaganiach oraz przedstawienie racji, które zadecydowały o wyborze pakietu symulacyjnego FlexSim, najlepiej spełniającego zdefiniowane wymagania. W pracy przedstawiono równie¿ dwa praktyczne przykłady modeli symulacyjnych sieci multimodalnych zrealizowanych z wykorzystaniem wybranego narzędzia. (abstrakt oryginalny)
EN
The author focuses his research mainly on the area of logistics multimodal networks modeling and design. Yet, he has wide experience in using various simulation tools, such as spreadsheets, programming languages and programming libraries as well as simulation packages. Therefore, the author has made an attempt to survey the available simulation tools and techniques from the viewpoint of their practical modeling and designing multimodal logistic networks. The Research Highlights of performed works are: selection of IT tool appropriate for multimodal networks simulation, focus on complementary approaches based on Discrete Even Systems (DES) and Agent Based Systems (ABS), presentation of reasons which driven the choice of the tool. One of the main papers finding is analysis of existing simulation tools regarding defined requirements. Main findings are also reasons which are presented and decided about selection of FlexSim software tool. Especially that the presentation of two practical examples are included. (original abstract)
EN
Logistics is a primary process for companies as it contributes considerably to getting the right products, at the right place, at the right time and against the lowest cost1. Many companies in the supply chain outsource this function and logistics service providers (LSPs) operate the flow, hence LSPs are the lubricant of supply chains. Outsourcing primary processes to specialists to create shipper value is a strategic decision, yet the shippers perceive outsourcing of logistics as simply outsourcing some operational activities to reduce costs. LSPs are under increasing pressure, because shippers demand continuously higher performance while cascading their last minute crises2 to the LSPs. Lean management emerged in manufacturing to create customer value while reducing waste. Lean companies balance flexibility (batch size 1) with uninterrupted flows (100% process control). In essence these are the challenges LSPs face as well.(fragment tekstu)
20
Content available remote Niepewność jako nieodzowna cecha współczesnych sieci logistycznych
75%
XX
Sednem działalności logistycznej jest nieustanna optymalizacja przepływów fizycznych towarów wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacyjnymi. Na przestrzeni lat doszło do integracji podmiotów zaangażowanych w dany przepływ, co przełożyło się na upowszechnienie teorii i praktyki łańcuchów oraz sieci logistycznych. Prawidłowe ich funkcjonowanie bazuje na zasadzie partnerstwa, która stanowi niejako klucz do sukcesu współczesnych, globalnych sieci logistycznych. Jednak pomimo podejmowanych działań zmierzających do wyeliminowania zakłóceń, wciąż w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych występuje znaczna niepewność. W dużej mierze odnosi się ona do trzech kluczowych płaszczyzn. Po pierwsze poszczególne ogniwa łańcucha/sieci nie są w wielu przypadkach pewne, czy przesyłane przez inny podmiot informacje są wiarygodne i aktualne. Po drugie, jest konsekwencją szerokiego spektrum zakłóceń, które mogą pojawić się w trakcie transportu czy magazynowania poszczególnych towarów. Ponadto kluczową kwestią, wpływającą bezpośrednio na zjawisko niepewności w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych jest duża zmienność oczekiwań klientów. Celem artykułu jest identyfikacja głównych czynników generujących niepewność we współczesnych sieciach logistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of logistics activities is the continuous optimization of the physical flow of goods with accompanying information. Over the years there has been integration of the entities involved in the flow, which resulted in the dissemination of the theory and practice of chains and logistics networks. Their proper functioning is based on the principle of partnership, which is a type of key to the success of the modern, global logistics network. However, despite the efforts undertaken to eliminate interference, considerable uncertainty still exists in logistics activities of economic entities. To a large extent it relates to three key planes. Firstly, the elements of supply chain/networks are in many cases not sure if some information sent by another element is reliable. Secondly, it is the consequence of a broad spectrum of interference that may occur during transport or storage of individual goods. In addition, a key issue directly affecting the phenomenon of uncertainty in logistics activities of economic entities is the large variability in customer expectations. The aim of this article is to identify the main factors generating uncertainty in modern logistics networks.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.