Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Deroceras reticulatum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Slugs are serious agricultural pests. Besides oilseed rape, slugs cause strong damage to all species of winter cereals. Experiments were designed to determine the sensitivity of four species of winter cereals (rye, barley, wheat and triticale) in early stages of plant development to damage caused by the slugs Arion lusitanicus and Deroceras reticulatum. The least damaged by two species of snails were seeds of winter barley. In contrast to cereal grains, seedlings of winter barley were strongly attacked by A. lusitanicus. The damage caused by D. reticulatum to seedlings of four species of cereal was similar.
EN
Studies on food preference of herbivores include no-choice test and test with choice or multiple choice. Conclusions from statistic analyses of these tests are compared descriptively. The definition of compatibility index and consumption growth index has enabled us to use nonparametric test for verification of hypotheses about homogeneity of the consumption growths of selected plant species under no-choice and multiple choice conditions. The studies were conducted on food preference of the slug Deroceras reticulatum. It has been found that Chamaenerion angustifolium, Geraniumpusillum and Potentilla anserina can be used to reduce this slug feeding on cultivated plants. It has been also found that seedlings of Polygonum aviculare can be used as alternative food for slugs.
PL
Badania nad preferencją pokarmową roślinożerców obejmują testy bez wyboru i testy z wyborem lub z wielokrotnym wyborem. Wnioski z analiz statystycznych tych doświadczeń są porównywaneopisowo. Zdefiniowaniewskaźnika kompatybilności i wskaźnika przyrostu spożycia pokarmu roślinnego umożliwia zastosowanie testu nieparametrycznego Wilcoxona do weryfikacji hipotez o jednorodności średnich przyrostów spożycia roślin wybranego gatunku w warunkach bez wyboru ze spożyciem go w warunkach wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono badania nad preferencją pokarmową ślimaka pomrowika plamistego (Deroceras reticulatum). Wykazano, żewierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium), bodziszek drobny (Geraniumpusillum) i pięciornik gęsi (Potentilla anserina) są nieakceptowaneprzez ślimaka i potencjalnie mogą być wykorzystane w celu ograniczania żerowania ślimaków na roślinach uprawnych. Stwierdzono też, że siewki rdestu ptasiego (Polygonumaviculare) mogą być wykorzystanejako alternatywnepożywienieślimaków.
EN
Studies on palatability of some commom weed species, herbaceous plants and oilseed rape to D. reticulatum, A. lusitanicus and A. rufus slugs have been carried out under laboratory conditions. In food choice trials the rate and degree of damage to seedlings and leaf disks were determined for 20 plant species. The conducted experiments have also permitted to establish, which plant species were preferred or were not accepted by particular slug species. It was found that the studied slug species preferred seedlings and leaves of Brassica napus and Papaver rhoeas, but showed no preference for Epilobium hirsutum, Geranium sanguineum and Saponaria officinalis plants. As to the remaining plant species under study, the preferences exhibited by particular slug species were quite diverse.
PL
Ślimaki (Gastropoda: Pulmonata) powodują duże szkody w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i w warzywach. Zwalczanie tych szkodników moluskocydami jest często mało skuteczne. Dlatego poszukuje się innych metod ograniczania ich szkodliwości, między innymi przez wykorzystanie różnych gatunków roślin, zarówno chwastów jak i ziół leczniczych lub naturalnych związków roślinnych. Wymaga to poznania atrakcyjności poszczególnych gatunków roślin i określenia ich wrażliwości na żerowanie ślimaków. Badania nad smakowitością niektórych pospolitych gatunków chwastów, roślin zielarskich i rzepaku oleistego dla ślimaków D. reticulatum, A. lusitanicus i A. rufus przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. W testach z wyborem i bez wyboru określono tempo i stopień uszkodzenia siewek i krążków liści, 20 gatunków roślin. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów wyznaczono gatunki roślin preferowane i nie akceptowane przez poszczególne gatunki ślimaków. Wykazano, że badane gatunki ślimaków preferowały siewki i liście roślin: Brassica napus i Papaver rhoeas. Do roślin nie akceptowanych należały: Epilobium hirsutum, Geranium sanguineum i Saponaria officinalis. W stosunku do pozostałych gatunków roślin preferencje poszczególnych gatunków ślimaków były zróżnicowane.
EN
Winter rape is susceptible to damage caused by D. reticulatum (O. F. Müller) mainly in the early phases of the plants’ development. The degree of damage and the size of yield losses depend on the slug population and the grazing activity, which are governed by many environmental factors. Laboratory studies were performed to analyse the rate and amount of damage to rape plants (2–3 leaf stage) caused by D. reticulatum, and the effect of temperature and soil humidity on the slug’s grazing activity. With increasing air temperature (up to 16°C) the amount of damage increased, but the effect was not lasting. The slugs were also active at low temperatures (+1°C), and although their grazing was less intense, the amount of damage after seven days could reach an average of 34%. In laboratory tests, the soil humidity had no marked effect on the amount of damage done by the slugs.
EN
The following slug species, Arion lusitanicus, Arion rufus, and Deroceras reticulatum were included in laboratory-based multi-choice food tests consisting of 19 herb plants and oilseed rape. Rates of damage to plants at the growth stage of 2-4 leaves were estimated for each slug species and all tested herb plants using oilseed rape as a reference. The following indices were calculated: acceptability index (A. I.), palatability index (P. I.) and consumption index (C. I.). Based on the obtained results four groups of plants were designated: unacceptable, lowly acceptable, moderately acceptable and highly acceptable. Brassica napus, Ocimum basilicum and Coriandrum sativum were accepted by all three examined slugs while Potentilla anserina and Chamaenerion angustifolium were rejected. The acceptance degree for remaining plants varied according to slug species.
PL
Do najważniejszych szkodliwych gatunków ślimaków w Polsce należą Deroceras reticulatum, a w niektórych rejonach kraju Arion lusitanicus i Arion rufus. Ślimaki te wyrządzają szkody w uprawach warzyw, roślin rolniczych, sadowniczych, zielarskich i ozdobnych. Najpowszechniejszą metodą ich zwalczania jest, obok zabiegów agrotechnicznych, stosowanie przynęcających granulowanych moluskocydów: metaldehydu i metiokarbu. Skuteczność tych środków jest często niezadowalająca, a ich stosowanie może być szkodliwe dla fauny pożytecznej i kręgowców. Z tych względów poszukuje się alternatywnych metod ograniczania liczebności i szkodliwości ślimaków. Jedną z nich jest możliwość wykorzystania zjawiska preferencji pokarmowych ślimaków i zróżnicowanej akceptacji poszczególnych gatunków roślin. Celem przeprowadzonych badań było wyodrębnienie gatunków roślin o właściwościach przydatnych w ograniczaniu uszkodzeń siewek rzepaku oleistego przez ślimaki. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy z wielokrotnym wyborem dla trzech gatunków ślimaków oraz dla 19 gatunków roślin zielarskich i rzepaku. Dla każdego gatunku ślimaka i poszczególnych gatunków roślin oceniono tempo uszkodzeń roślin w fazie 2-4 liści. W odniesieniu do roślin rzepaku wyznaczono wartości wskaźników: akceptowalności (A. I.), smakowitości (P. I.) i konsumpcji (C. I.) roślin zielarskich. Na podstawie uzyskanych wyników wyodrębniono rośliny akceptowane i nie akceptowane przez ślimaki. Wykazano, że roślinami akceptowanymi przez wszystkie badane gatunki ślimaków były: Brassica napus, Ocimum basilicum i Coriandrum sativum, natomiast do roślin nie akceptowanych należały: Potentilla anserina i Chamaenerion angustifolium. Stwierdzono również, że stopień akceptacji kilku gatunków roślin był różny dla poszczególnych gatunków ślimaków, co wynika z ich zróżnicowanych preferencji pokarmowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.