Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cooperation with manufacturer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Objective: The purpose of this paper is to develop a framework of cooperation and coopetition between retailers and key manufacturers from a perspective of retailers offering consumer durables. Research Design & Methods: In order to answer the research questions semi-structured, in-depth and face-to-face interviews with managers of six SMEs or large retailers operating in Poland and offering consumer durables were carried out. Findings: The empirical studies confirm both cooperation and coopetition between retailers and manufacturers - suppliers of consumer durables depending on, among others, the category of consumer goods and the balance of power between retailers and manufacturers. The scope of cooperation is not too wide, and concerns only some of the value chain processes indicated in the literature. Implications & Recommendations: Conducted studies are exploratory and need to be deepen with the use of quantitative research that will help determine the impact of the balance of power between manufacturers and retailers and the strength of retailer-manufacturer relations on the range / areas and financial and non-financial performance of this cooperation. Contribution & Value Added: The originality of this work lies in studying some aspects of retailers' relations with their key suppliers operating in consumer durables market. (original abstract)
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturer- supplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.(original abstract)
3
75%
XX
Celem pracy była identyfikacja przyczyn i mechanizmów współpracy plantatorów ziemniaka z przedsiębiorstwem PEPESS Łomża, a także dokonanie oceny tej współpracy głównie z punktu widzenia plantatora ziemniaka. Za podstawowe narzędzie do badań posłużył kwestionariusz ankiety. Z wyników przeprowadzonych badań wynika, iż producenci ziemniaka dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorstwem oraz są zainteresowani przynależeniem do grupy producentów ziemniaka, widząc w tym wymierne korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the causes and mechanisms of potato growers cooperation with the company PEPESS Lomza, as well as to assess this cooperation mostly from the potato grower point of view. The basic tool for the research was the questionnaire. The results of the study showed that potato growers assesses well the co-operation with the company and are interested in belonging to a group of potato producers, seeing the tangible benefits. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeanalizowanie relacji z klientami oraz ich wpływ na strategię rynkową firmy. W artykule zostały przedstawione definicje oparte na literaturze przedmiotu. Ponadto poddano analizie problem relacji pomiędzy producentem, a klientem. W ramach przykładu została podjęta próba zilustrowania relacji producenta z sieciami handlowymi Makro i Auchan. Na zakończenie przedstawiono wnioski dotyczące konieczności utrzymywania partnerskich relacji pomiędzy producentem a klientem(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the analyse the relation with clients and their influence on the marketing strategy of the company. The article also presents definitions based on the literature on the subject. Furthermore, the problem of the relation between the producer and the customer was analysed. The relation between the producer and commercial chains, namely Makro and Auchan, was illustrated as part of the example. In the conclusion the article shows why there is a need for maintaining a partnership between a producer and a client.(original abstract)
XX
Produkcja żywca wieprzowego jest szczególnie ważną sferą działalności gospodarstw rolnych, ponieważ produkcja i ceny, jakie uzyskują rolnicy za dostarczony żywiec wieprzowy, mają istotny wpływ na dochodowość całego gospodarstwa. Niemniej jednak postępujący proces liberalizacji rynku rolnego, wskutek zwiększenia ilości dostaw wysokomięsnej wieprzowiny, spowodował tak duże nasilenie konkurencji, że indywidualny rolnik nie jest w stanie sprostać tym nowym warunkom. W lepszej sytuacji znajdują się wielkotowarowe, specjalistyczne gospodarstwa produkujące mięso w dużej, wielkoprzemysłowej skali. (fragment tekstu)
EN
Strengthening relations with production and trade companies on the meat market is an opportunity of improving the market position of the group. The meat companies should enhance the producer groups to cooperate, i.e. they should actively improve their raw material basis. (original abstract)
XX
W artykuł omówione zostały, ujęte ewolucyjnie i rodzajowo, cztery rodzaje service design: producenta, usługodawcy-marketera, usługobiorcy, współprojektantów: usługodawcy i usługobiorcy. W tym ostatnim przypadku service design staje się formowaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses following four kinds of sevice design: 1) service industrial design, 2) service marketer's design, 3) customer dominated service product design, 4) formation of service product as a co-creation.(original abstract)
XX
Przez ostatnie trzy dekady badano wiele aspektów wdrożenia innowacji do praktyki przemysłowej, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju organizacji. Jednym z takich ważnych tematów w obszarze rozwoju nowego produktu jest współpraca dostawcy z wytwórcą. W artykule przeprowadzono analizę literatury z zakresu obszarów współpracy dostawców z producentami w ramach rozwoju nowego produktu, stawianych celów przy takiej współpracy oraz źródeł potencjalnych problemów pojawiających się na styku dostawca - producent. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the last three decades, a lot of research has addressed the different aspects of implementing innovations and emphasized their significance for organizational development. An important emerging theme concerns the involvement of suppliers in the new product development process. The author analyzes previous studies on supplier-manufacturer collaboration, with a focus on identifying the areas for most effective cooperation and the potential problems that might arise between the supplier and the manufacturer. (original abstract)
8
Content available remote Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym
63%
XX
Artykuł jest głosem w dyskusji nad koncepcją systemu marketingowego jako środowiska rynkowego, w którym kształtowana jest wartość dla klienta. Na bazie krytyki klasycznej koncepcji marketingu oraz praktyki agresywnego marketingu behawioralnego, wspieranego nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, przedstawiono założenia systemu marketingowego, opartego na triadzie: producent - klient - organizator rynku. W środowisku tym zachodzą istotne procesy kreowania i uzgadniania wartości, wpływające na kierunek aktywności innowacyjnej i biznesowej producenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is the voice in the discussion about the concept of marketing system as the market environment in which the customer value is being shaped. The assumptions of marketing system based on the triad: producer - customer - organizer of the market are presented on the basis of the criticism of the classic concept of marketing as well as the practice of aggressive behavioral marketing backed up with modern information technologies. In this environment some essential processes creating and agreeing on the value, affecting direction of innovative and business activity of the producer are taking place. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest diagnoza i ocena programów promocji handlowych organizowanych przez producentów na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych na terenie Wielkopolski w 2008 r. Odpowiedzi udzielili adresaci promocji handlowych, co oznacza, że ich postrzeganie aktywności promocyjnej nie musi być zbieżne z rzeczywistymi działaniami producentów. Respondentami byli właściciele lub kierownicy hurtowni spożywczych. (...) W badaniu zapytano o: partycypację hurtowników w organizowanej przez producenta promocji handlowej, ich preferencje różnych technik promocji sprzedaży, cele kampanii promocyjnych producenta, czas trwania promocji i towary nimi objęte oraz poproszono o ocenę wpływu promocji handlowych na wyniki sprzedażowe całej hurtowni i zmiany sprzedaży promowanych towarów. (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is a diagnosis and assessment, based on empirical surveys, of trade promotion programmes organised by manufacturers, carried out in Greater Poland (Wielkopolska) in 2008. Answers were given by the addressees of trade promotions what means that their perception of the promotional activity needs not to be compliant with the manufacturers' real actions. The respondents were owners or managers of food warehouses. In the survey, they were asked of wholesalers' participation in the trade promotion organised by the manufacturer, their preferences related to various sales promotion techniques, objectives of the manufacturer's promotional campaigns, promotion duration and goods covered thereby as well as of assessment of the influence of trade promotions on sales outcomes of the whole warehouse and changes in sales of the goods promoted. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie opinii na temat zadowolenia producentów prowadzących sprzedaż w krótkich łańcuchach dostaw. Współczesny handel detaliczny artykułami żywnościowymi charakteryzuje się nadmierną koncentracją. Często wejście na rynek dla małych producentów w takiej sytuacji jest niemożliwe. Alternatywą dla takich podmiotów są krótkie łańcuchy dostaw. Do badań wykorzystano dane pierwotne. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jak krótkie łańcuchy dostaw mogą wykonywać swoje funkcje w odniesieniu zarówno do pozycji producenta, jak i rozwoju obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The modern food retail trade means a concentrated and overstocked market in developed countries as well as in many developing countries. Joining the food chains of the "modern retail trade" often poses a problem for small-sized agricultural producers, which decreases their market opportunities. Trading in short supply chains is an option for producers to reach markets and increase incomes. The object of this exploring study is to use primary interviews to assess the opinions and satisfaction of the producers trading in short supply chains about their sales opportunities. The main question is how short supply chains can perform their given roles as regards both producer positions and in rural development.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono architekturę systemu informatycznego ze zdalnym dostępem opartego na bazie danych dla rozwiązań w branży rolno-spożywczej. Tworzony model branżowego centrum współpracy pokazuje metody i techniki budowy, na które składają się tradycyjne powiązania producentów rolnych z przedsiębiorstwami przetwórstwa i obrotu artykułami spożywczymi oraz wykorzystanie technologii informacyjnych. Metody te związane są z przemieszczaniem strumieni zasileniowych i dokonaniem fizycznego transferu produktów z miejsc wytwarzania do miejsc ich przetwarzania i dystrybucji, wyborem środków technicznych i rozwiązań softwarowych niezbędnych do realizacji funkcji komunikacyjno-informacyjnych oraz ze źródłami danych dla infrastruktury techniczno-programowej w tworzonych hurtowniach danych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the architecture of a computer system with a remote access to the database of the agro-food industry. The developed model of the cooperation centre demonstrates the methods and techniques of construction, which comprise the usage of information technology to process data representing traditional affiliations of the agrarian manufacturers and food processing enterprises and groceries revenues. The database solution is in particular connected with the movement of the flux and physical transfer of the products from the production location to the processing and distribution, and with the technical means and software application choice essential to the realization of the communication and information function and with the data means for the tech and code infrastructure within the created data warehouses. (original abstract)
XX
Od lat 60. XX wieku obserwowana jest transformacja roli producentów oraz detalistów w łańcuchu wartości, czemu towarzyszą zmiany relacji między nimi. Jedną ze strategii konkurowania producentów z markami detalistów jest wytwarzanie produktów oznaczonych markami detalistów. Istotną kwestią poruszaną w publikacjach są strategiczne cele producentów wytwarzających produkty oznaczone markami detalistów. Brakuje jednak badań dotyczących motywów, jakimi kierują się polscy producenci wytwarzający produkty oznaczone markami detalistów oraz uwzględniających potencjał tych producentów (średnie vs. duże przedsiębiorstwa). Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jakie są strategiczne cele polskich producentów podejmujących współpracę z detalistami w zakresie wytwarzaniu produktów pod markami detalistów? W celu odpowiedzi na to pytanie zrealizowano badania ilościowe metodą ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI na łącznej próbie 300 losowo wybranych średnich i dużych polskich producentów artykułów spożywczych. W wyniku badań empirycznych potwierdzono tezę, że kluczowymi strategicznymi celami wytwarzania produktów pod markami detalistów są motywy ekonomiczno-finansowe, a mniejsze znaczenie mają motywy relacyjne oraz motywy konkurencyjne i rynkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the 60s of the 20th century it has been observed the transformation of the role of manufacturers and retailers in the value chain accompanied by changes in the relationships between them. Store brands manufacturing is one of the manufacturers' strategies against retailers' brands. There are a few papers on the topic of manufacturers' objectives of producing store brands, but there are no studies on Polish manufacturer's strategic objectives of producing store brands and taking into account the potential of these manufacturers (medium vs. large companies). The aim of this paper is therefore to answer the following research question: what are the Polish manufacturers' strategic objectives of producing store brands? CATI technology method was employed to collect data and 300 telephone interviews with respondents from medium and large-sized Polish food companies were completed. As a result of empirical research, it has been confirmed a thesis that economic and financial objectives are the key strategic objectives of Polish food companies in store brands manufacturing and the less important are relational, market and competitive objectives. (original abstract)
XX
Pojawienie się zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych w Polsce w latach 90. spowodowało przemiany w systemach dystrybucji żywności. Nastąpiło skrócenie niektórych kanałów, szczególnie w zakresie artykułów FMCG. Zagraniczne koncerny handlowe, dążąc do optymalizacji transakcji, a jednocześnie dysponując dużym potencjałem ekonomicznym nawiązują kontakty bezpośrednio z producentami, także z producentami rolnymi, pomijając szczebel hurtu. Interesującym elementem współpracy są korzyści i zagrożenia, które dostrzegają producenci owoców i warzyw. W artykule przedstawiono opinie producentów owoców i warzyw dostarczających swoje produkty do hipermarketów. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dostawcy dostrzegają znacznie więcej aspektów pozytywnych niż negatywnych. Największymi zaletami współpracy z hipermarketami okazały się być stabilność zbytu dużych partii towaru oraz pewność zapłaty. Najistotniejszymi przeszkodami we współpracy z tym odbiorcą są zbyt niskie ceny podczas promocji oraz zbyt wysokie opłaty z tytułu dostarczania.(abstrakt oryginalny)
EN
Emergence of foreign chains of super- and hypermarkets in Poland in 1990's resulted in major changes in food distribution systems. Several channels, especially concerning FMCG were shortened. Foreign trade chains, aspiring to optimize transactions and possessing great economic potential, established direct contacts with producers, including agricultural producers, passing over the wholesale level. Opportunities and threats perceived by fruits and vegetables producers are an interesting element of the cooperation. This research shows that the main advantages for fruits and vegetables producers to deliver to hypermarkets are: certainty of payment, sale of large batches of goods as well as certainty and stability of the market. Main disadvantages are: low prices during promotions and high charges.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia doświadczenia pozyskane w ramach projektu "Inicjatywa akademicka OfficeObjects®". Na przykładzie udostępnienia uczelniom oprogramowania OfficeObjects ® zaprezentowano możliwości współpracy firmy komercyjnej ze środowiskiem naukowym. Dodatkowo przedstawiono przykłady udziału firmy Rodan Systems w europejskich projektach naukowo-badawczych oraz korzyści z tego płynące.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the experiences gained by the project OfficeObjects® Academic Initiative. As an example of providing the OfficeObjects® software for universities, it presents the possibilities of co-operation between a commercial company and the scientific community. In addition, it shows examples and benefits of the Rodan Systems' participation in European research projects.(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę oceny wzajemnych zależności między rentownością kapitału własnego i płynnością finansową grup producentów owoców i warzyw. Materiał badawczy stanowiły sprawozdania finansowe wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów za lata 2009-2011. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego analizowanej zbiorowości była dość zróżnicowana, na ogół jednak grupy producenckie, które miały wyższy stopień bieżącej płynności finansowej, odznaczały się też wyższą rentownością kapitału własnego. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the mutual relations between the return on equity and financial liquidity of groups of fruit and vegetable producers was presented in the study. The analysis was diversified from the level of recognition and accepted legal form of the organization. The research material consisted of financial publications of 25 initially accepted groups and producer organizations for the years 2009-2011. The study revealed that producer groups with a higher level of financial liquidity also featured a higher return on equity. It was also found that the maintenance of liquidity by the surveyed companies increased their ability to increase return on equity. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja ram kooperacji i kooperencji między producentami a detalistami na podstawie przeglądu literatury oraz weryfikacji sześciu przypadków producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Analizy przypadków opracowano na podstawie wywiadów pogłębionych dotyczących relacji (w tym kooperacji i kooperencji) między sześcioma średnimi i dużymi producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz ich kluczowymi pośrednikami detalicznymi na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to develop a framework of cooperation and co-opetition between manufacturers and retailers based on a theoretical review and a verification set from six case studies of consumer durables manufacturers. The approach takes the form of six in-depth case studies, which involved relationships (including cooperation and co-opetition) between six medium and large durables manufacturers and their retailers on the Polish market. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczną prezentację wyników studiów badawczych, będących rodzajem badania jakościowego, które zostały przeprowadzone w wybranych średnich przedsiębiorstwach działających w regionie świętokrzyskim. Uzyskane tą drogą wyniki stanowią element charakterystyki modelu biznesu współczesnych średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a synthetic presentation of case research results that were a qualitative research, that have been done through in chosen medium enterprises working in świętokrzyski region. This results are the element of characteristic business model modern medium enterprises. (original abstract)
18
Content available remote Zakres zaangażowania nabywców finalnych w przygotowywanie oferty rynkowej
63%
XX
Świadomi swojej rynkowej roli nabywcy nie są więc barierą dla przedsiębiorstw (niestety, często postrzegają one to w taki sposób), ale katalizatorem aktywności marketingowej. Można wręcz powiedzieć, że ten fakt jest jednym z podstawowych warunków skutecznego konkurowania na współczesnym rynku, na którym dostępnych jest wiele podobnych ofert trudnych do wyróżnienia za pomocą ich cech materialnych nadawanych im przez producentów. Dlatego niezwykle ważna jest zmiana podejścia do adresatów oferty, w których nie powinno widzieć jedynie jej odbiorców, ale jednocześnie należy w nich dostrzegać jej współkreatorów, czyli prosumentów. Nasuwają się zatem w tym miejscu dwa pytania: 1) W jakim zakresie polscy nabywcy finalni uczestniczą w przygotowywaniu kierowanej do nich oferty rynkowej? 2) Czy polskich nabywców finalnych można określić mianem prosumentów, czyli "inteligentnych konsumentów"? Znalezienie na nie odpowiedzi jest głównym celem tego artykułu. Dążąc do jego realizacji, przeprowadzono pierwotne badania ankietowe.(fragment tekstu)
EN
In the article the problem of customers' participating in preparing market offer addressed to them was presented. On the base of the empirical researches the scope and the forms of this activity were described. The special attention was paid to barriers in customers' prosumption activity. The role of producers' honesty and necessity of building by them the market consciousness among customers was underlined too.(original abstract)
19
Content available remote Management of Distribution Channels
51%
XX
Kanał dystrybucji jest to system przedsiębiorstw, pracowników, działalności, informacji i zasobów zaangażowanych w przemieszczanie dóbr i usług do nabywców. Działalność kanału dystrybucji polega na przekształcaniu bogactw naturalnych, surowców i składników w gotowe produkty, które są dostarczane ostatecznym nabywcom. Zarządzanie dystrybucją obejmuje takie działania jak zrozumienie potrzeb i postepowania nabywców w celu tworzenia kanałów współpracy z producentami i pośrednikami handlowymi. Ogólnie rzecz biorąc, artykuł przedstawia podstawowe zasady projektowania, analizy i wdrażania modeli kanałów dystrybucji. Głównym celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób kanały dystrybucji są tworzone, organizowane i jak dostarczają wartości nabywcom przez długotrwałe wzajemnie zadowalające związki. W szczególności badania zmierzają do podania przesłanek wyboru kanałów dystrybucji z uwzględnieniem segmentacji rynku docelowego, zapewnienia pozycji przedsiębiorstwom na rynku i konkurencyjności. Artykuł rozpoczyna się przeglądem systemów kanałów dystrybucji. Następnie nakreślono funkcje kanałów dystrybucji, które znajdują zastosowanie w organizacji przedsiębiorstw. W zakończeniu rozważaniom poddano sposoby rozwiązywania konfliktów w kanałach dystrybucji. (abstrakt oryginalny)
EN
A distribution channel is a system of enterprises, people, activities, information, and resources involved in delivering a good or service to customers. Distribution channel activities transform natural resources, raw materials, and components into a finished good delivered to end customers. Distribution management involves understanding what customers want and how they behave in order to establish trading channels with producers and intermediaries. In general, this paper lays a framework for designing, analyzing and implementing distribution channel models. The main goals of this paper are to present the way distribution channels are created and organized, and how they deliver customer value through long-lasting, mutually satisfying relationships. In particular, this research is intended to provide a background for distribution channel choices with respect to segmentation, targeting, product positioning and competition. This paper begins with an overview of a distribution channel system. This is followed by an outline of distribution channel functions used across enterprise organizations. Channel conflicts are considered at the end. (original abstract)
XX
Koncepcja zintegrowanej korzyści umożliwia holistyczną analizę celów realizowanych w ramach kontraktów między rolnikami lub organizacjami producentów rolnych a rynkiem przetwórstwa rolno-spożywczego. Wykorzystanym podejściem była teoria kontraktów. Jako cel główny artykułu przyjęto identyfikację form pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a rynkiem rolno-spożywczym. Celem szczegółowym było zaś rozpoznanie mechanizmu cenowego w umowach i analiza przy wykorzystaniu koncepcji zintegrowanej korzyści (rozważania zawężono do obszaru koordynacji). Przedmiotem badań były kontrakty podpisane w 2014 roku między grupami producentów działającymi na rynku drobiu a pierwszym odbiorcą. Podstawowym narzędziem badawczym był wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Badanie przeprowadzono w okresie marzec - maj 2015 roku. Głównym pierwszym odbiorcą surowca od grup producentów były zakłady przetwórcze. Blisko połowa organizacji całość sprzedaży realizowała w ramach powiązań umownych. W analizowanych kontraktach dominowała formuła "cena stała", co skutkowało większym ryzykiem pierwszego odbiorcy. Drugim często stosowanym mechanizmem była "cena z dnia dostawy", która z kolei w nadmierny sposób obciążała grupę, choć pozwalało to na koordynację produkcji poprzez sygnały cenowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of integrated profit offers a theoretical framework for a holistic analysis of contract goals between agricultural producers' groups and agri-food sector. The theoretical background applied in this paper is the contract theory. The primary purpose being the identification of vertical coordination forms between producers' organizations and agri-food sector. Consequently, the specific goal was to recognize price mechanisms in contracts and their analysis in the context of the integrated profit (only in the field of coordination). The research focused on contracts signed in 2014 between groups operating on poultry market and their first buyers. The survey (collection of primary data) was conducted in the period March-May 2015 through the Computer Assisted Telephone Interview. The main first buyer of producers' groups were processing plants. Almost 50% of groups used to sell their outputs through contracts. The fixed price was the most frequently used price formula in contractual relationship. Consequently, more risk were taken by first buyers. The second most popular price formula was the market price on delivery day which can be treated as an unduly burden for producers' organizations, although it may also support production coordination through price signals. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.