Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Code of ethics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych
100%
|
|
nr nr 137
73-84
XX
Celem artykułu jest pokazanie, czy dobre obyczaje są normą kształtującą zachowanie księgowych. Zrealizowano go poprzez wskazanie podstaw, z jakich wynika ten obowiązek w pracy księgowych i opis ich podejścia do identyfikowania i przestrzegania dobrych obyczajów. Stwierdzono, że pojęcie dobrego obyczaju nie występuje w regulacjach rachunkowości, natomiast powołują się na nie normy prawne z zakresu regulacji konkurencji rynkowej, funkcjonowania spółek handlowych czy kodeksu cywilnego. Zauważono, że dobre obyczaje zostały uwzględnione w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości. Wskazano w nim na konieczność postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami. Nie znaleziono przykładów dobrych obyczajów właściwych dla pracy księgowych. Za zasadne uznano prowadzenie dyskusji na temat dobrych obyczajów polskich księgowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine whether accountants should follow good practices recognized in their environment and to point out the fundamentals from which this obligation in accountants' work stems. The concept of good practice was discovered to be absent in accounting regulations, yet it was referred to in the legal norms regulating market competition and the functioning of commercial companies, or regulations of the civil code. It was noted that the Code of Professional Ethics in Accounting comprised good practice. The Code pointed to the need to act in accordance with good practices. No examples of good practices appropriate for the work of Polish accountants have been found anywhere. The paper recommends conducting public discussion on the understanding of accountants' good practice.(original abstract)
2
Content available remote Zjawisko kreacji w rachunkowości a etyka zawodowa księgowych
100%
XX
Oparcie procedur księgowych na estymacji i szacunkach powoduje, że materialna rzetelność i wiarygodność informacji księgowych schodzi na drugi plan. Problemem staje się negatywna kreacja w rachunkowości, a w efekcie przedstawianie wizerunku finansowego, odbiegającego od rzeczywistości. Szczególnie jest to zauważalne w aspekcie zaistniałych kryzysów finansowych. Liczne skandale i afery finansowe oraz oszustwa księgowe stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność i rzetelność informacyjną rachunkowości. Problematykę fałszowania sprawozdań finansowych, ze względu na występowanie tego zjawiska w skali dotąd niespotykanej1, można uznać dziś za jedną z głównych patologii współczesnej gospodarki rynkowej. Gospodarka, będąc tworem dynamicznym, determinuje różne możliwości rozwoju, co pociąga za sobą potrzebę tworzenia atrakcyjnej informacji rynkowej. Może się to odbywać w drodze twórczych działań opartych na przepisach prawnych, ale też, co potwierdzają pojawiające się cyklicznie kryzysy finansowe, poprzez wykorzystanie źle pojętej kreacji w rachunkowości. (fragment tekstu)
EN
An observed increase in practices of negative creation in accounting causes generating information different from the reality. Therefore, issues on ethics and a code of ethics of people responsible for preparing financial reports gains more and more importance. International and national institutions develop codes and standards of ethical behaviour, which comprise wider and wider areas of business activity. The aim of this article is to present the importance to obey ethics rules in accounting in the context of more and more frequent practices of creative accounting. (author's abstract)
|
|
nr nr 12
56-59
XX
Organizacje, które odnoszą długotrwałe sukcesy w biznesie, zwykle szczycą się powszechnie stosowanym systemem wartości. W obliczu korporacyjnych skandali ostatnich lat to właśnie firmowe wartości są coraz częściej doceniane przez klientów i pożądane przez pracowników. Jak można je wykorzystać w zarządzaniu ludźmi? (fragment tekstu)
|
|
nr z. 112
135-145
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest odpowiedź na pytanie o sens kodeksów etycznych. Aby udzielić odpowiedzi, autor zestawia ze sobą dominujące przeświadczenia o tym, jakie powinny być z ich rzeczywistymi i konkretnymi przykładami. Autor koncentruje się na najpowszechniej spotykanych odmianach kodeksów etycznych: firm oraz kodeksach etycznych radnych. Odpowiedź na tytułowe zapytanie jest raczej pesymistyczna. Struktura, zawartość oraz forma obu uwzględnionych odmian kodeksów nie gwarantują skutecznego przeciwdziałania występowaniu deficytów etycznych we wspomnianych obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
The author's main objective in writing the article was to consider the answer to the question what is the sense of ethical codes. To find the answer, author correlates dominant perceptions of ideal-type codes with their real and particular examples. In his research project, author concentrated on the most commonly encountered kinds of ethical codes: codes of ethics for companies and codes of ethics for town councilors. The response to the title query is rather pessimistic. The structure, contents and form of both considered types of ethical codes do not assure effective reaction against ethical deficits in mentioned fields.(original abstract)
XX
Wycena środków trwałych to proces zmierzający do ustalenia kwot pieniężnych, w jakich składniki te mają zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym. Wycena polega zatem na nadawaniu wartości poszczególnym obiektom inwentarzowym. Ponieważ regulacje rachunkowości stawiają w pierwszym rzędzie jasny i rzetelny obraz oraz zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą, to swobodę w zakresie wyceny pozostawioną przez ustawodawcę należy rozpatrywać jako formę zaufania, którym ustawodawca obdarzył osoby świadczące usługi rachunkowości. Wiarygodność danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zależy w dużej mierze od ich profesjonalizmu opartego na rzetelnej wiedzy i etyce wysokiej jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
Valuation of fixed assets is a process (for financial-statement purposes) of measuring using monetary terms. Its objective is to value every item being under entity's control. Because relevance and faithful representation is the most important qualitative characteristic, accounting legislation does not go into details giving entities a possibility to make their own valuation decisions. Freedom that was given to accountants means that the profession was granted with trust in order to serve true and fair view. Because of the above financial statements' faithful representation depends on professionalism of accountants, among others high ethical standards. (original abstract)
|
|
nr nr 2
11-27
XX
Artykuł prezentuje podstawowe metody wprowadzania oczekiwanych standardów etycznych w organizacji. Najczęściej stosowaną metodą jest przyjęcie kodeksu etycznego. Jest to rozwiązanie proste, niemniej jego skuteczność zależy od takich czynników, jak: przygotowanie kompleksowego programu etycznego, analiza stanu wyjściowego, adekwatna formuła kodeksu czy partycypacja pracowników w jego przygotowaniu. Pierwsza część artykułu to ogólna refleksja dotycząca prób wpisania wrażliwości etycznej pracownika w instytucjonalne ramy działania organizacji. W drugiej części zostały sprecyzowane i poddane krytycznej analizie warunki, przy spełnieniu których kodeks etyczny ma szansę stać się skutecznym narzędziem promowania wysokich standardów etycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents basic methods for introducing ethical standards that are expected of an organization. The most commonly used method is the approval of a code of ethics. The first part of the paper includes general reflections on attempts to fit the ethical sensibilities of employee into the institutionalized framework of the organization. The second part defines and conducts a critical analysis of conditions under which a code of ethics can become an effective tool for the promotion of high ethical standards. (original abstract)
|
2019
|
nr nr 11
58-68
XX
Problematyka dopuszczalności uchwalenia kodeksu etyki radnego przez radę gminy budzi wątpliwości. Słusznie są stawiane pytanie o podstawę prawną uchwalenia takiego aktu, o jego charakter i miejsce w systemie źródeł prawa. W artykule przeanalizowano występujące w tym zakresie poglądy w orzecznictwie i doktrynie. Jednocześnie zaproponowano rozwiązania legislacyjne, których wprowadzenie pozwoliłoby na skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez radnych postanowień kodeksów etyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the admissibility of adopting a code of ethics for councillors by the municipal council raises doubts. There are rightly asked questions about the legal basis for adopting such an act, its nature and place in the system of sources of law. The article analyses the views in this area in case law and in doctrine. At the same time, legislative solutions are proposed, the introduction of which would allow for an effective enforcement of compliance by councillors with the provisions of the codes of ethics.(original abstract)
|
|
nr nr 1
36-39
XX
Firmy, które zastanawiają się nad wprowadzeniem kodeksów etyki, stają przed dylematem nie tylko organizacyjnym, lecz wręcz moralnym. Czy firma ma prawo określać etyczne wzory zachowań? Czy wprowadzając zasady etyczne, nie łamie granic prywatności swoich pracowników. Dlatego kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o cel wprowadzenia kodeksu etycznego. (fragment tekstu)
9
Content available remote Globalny Kodeks Etyki w Turystyce a ochrona różnorodności biokulturowej
75%
|
|
nr nr 3
19-28
XX
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce wskazuje na ścisłe związki występujące między gospodarką turystyczną, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz społecznym oddziaływaniem turystyki. Obowiązki etyczne turystów dotyczą zarówno relacji z innymi turystami, członkami lokalnych społeczności, jak i ze środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem. Dominujący obecnie model rozwoju gospodarczego doprowadził do znacznego pogorszenia jakości życia w skali globalnej. Z tego powodu promować należy rozwój wymagający nowego stylu życia na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej. W takiej sytuacji kodeksy zalecające np. etyczne działania w turystyce na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym, czy lokalnym nie mają sensu. Będą kolejnymi nieznanymi akademickimi dokumentami, które niczego nie zmienią. Skupiając się na jednostkowych rozwiązaniach, zmarnują tylko swój potencjał. We wszystkich programach edukacyjnych, a nie tylko związanych z turystyką, celowe jest wprowadzanie perspektywy etycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Global Code of Ethics for Tourism (GCET) points to close links between tourism economy, cultural and natural heritage and the social impact of tourism. Ethical obligations of tourists apply to relations with other tourists, members of local communities, as well as with the natural environment and landscape. The currently dominating model of economic development has led to a significant deterioration of the quality of life on a global scale. Therefore, it is necessary to promote the development that requires a new lifestyle in the social, economic and political spheres. In this situation, the codes recommending ethical tourism activities at the global, national, regional or local levels do not make sense. Those would be another unknown academic documents changing nothing. Focusing on individual solutions, they will only waste their own potential. It is therefore advisable to introduce the subject of ethics in all educational programs, not only in those related to tourism. Unfortunately, nowadays, in our country running such classes at the lowest level encounters certain ideological difficulties. (original abstract)
XX
Problemy moralne już od wieków stanowiły element procesów ekonomicznych. Uwidacznia się to zwłaszcza w dobie kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej. Jedną z propozycji rozwiązania tych problemów było włączenie norm i wartości etycznych w sferę życia gospodarczego. Badania naukowe obejmujące sferę etyki zawodowej są publikowane w monografiach oraz artykułach naukowych. Nadużycia etyczne w rachunkowości są częste, a jednymi z najbardziej spektakularnych przypadków są upadki Enronu czy WorldComu na początku XXI wieku. W ostatnich latach w lokalnym, kujawsko-pomorskim, środowisku mogliśmy również zaobserwować liczne przypadki łamania norm etycznych. Możliwe etyczne rozwiązania podsuwają zarówno Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, jak i Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Opierają się one na etycznych założeniach i wyznaczają moralne zasady, które powinny być przestrzegane w życiu zawodowym. Jednakże, jak pokazują przypadki nadużyć, zasady te nie zawsze są przestrzegane, a badania uwidaczniają niepewność praktyków rachunkowości co do użyteczności kodeksów. Wynika to również z faktu, iż etyczna droga w życiu nie zawsze jest najłatwiejszą i nie zawsze przynosi największe korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
Since centuries moral issues took important spot during economical cases. It can be clearly seen in age of capitalistic free market economy. One of solutions was including ethical rules and values in business life. Scientific research containing professional ethics are published in monographies and articles. Ethical malpractices in accounting are often and one of most spectacular cases were bankruptcies of Enron and WorldCom in the beginning of XXI century. Even lately in small Kuyavian-Pomeranian Voivodeship we have seen many examples of transgressing ethical rules. Possible ethical solutions can be found Codes of Ethics for Professional Accountants. They base on ethical premise and determine ethical rules which should be followed in professional life. However numerous examples of abuses point us that rules are not always followed and researches warn us about uncertainty of people handling accounting on daily basis. It is also connected with a fact that way of ethical live is not the easiest and is does not always bring the biggest benefits.(original abstract)
11
Content available remote Kodeksy etyczne jednostek samorządu terytorialnego - studium przypadku
75%
XX
W niniejszej wypowiedzi autor w sposób dokładniejszy podejmuje kwestie związane z ze zbiorami zasad etycznego postępowania w jednostkach samorządowych. Jego wypowiedź nie chce włączyć się w dyskusję na temat potrzeby ich tworzenia, a nawet samego istnienia. Koncentrując się na analizie kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, autor dąży do wyprowadzenia ogólnych wniosków dotyczących kodyfikacji życia zawodowego. W pierwszej części poczynione zostaną uwagi na temat samych kodeksów. W drugiej dokonano analizy wspomnianego kodeksu. Po jej przeprowadzeniu autor stara się wyprowadzić wnioski dotyczące kodeksów w ogólności. (fragment tekstu)
EN
Professional codes of ethics are found in almost every workplace. They are also provided for employees of individual municipalities, districts and regional offices. In the Code of Bełchatów district it is emphasized that its office staff should be impartial in making decisions, ideologically neutral and independent from local politicians. In addition, they are supposed to act in such a way that will prevent them from being suspected of corruption. Special emphasis has been given to responsibility for their decisions. In the public opinion there is a perception that authorities are still dependent on politics. Lack of responsibility for the wrong decisions is seen as a particular flaw. Therefore, if professional codes of ethics were implemented in life, they would help in overcoming major irregularities encountered in public administration. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wiodących treści kodeksów etycznych, traktowanych tutaj jako podstawowego, zarazem humanizującego narzędzia, regulującego zachowania zarówno wewnątrz organizacji czy instytucji, jak i zachowania poszczególnych podmiotów zbiorowych wobec szerszego otoczenia społecznego. Specyfiką regulacji kodeksowych jest przede wszystkim to, iż odwołując się do wartości etycznych, de facto nawiązują one do podstawowych, programowych założeń zarówno "wielkiej" jak i "małej" humanizacji. (fragment tekstu)
EN
This analysis aims to present the primal content of ethical codes, defined as basie and humanizing regulatory tools of behaviour both inside an organization or institution and also the behaviour of certain social groups functioning in a wider social environment. Particularly the quality of those ethical codes lies in the fact that they appeal mainly to ethical values, at the same time appealing to the basie ideas of 'great' and 'small' humanization. The analysis focuses on the main and also traditional category, being the core of interest in humanization - the category of employee. Four fields constituting the employment situation are taken into account: employment, working conditions, equal opportunities, management and its quality, sources and methods of solving various conflicts in the workplace. (original abstract)
13
75%
|
|
nr nr 3
139-147
EN
The article discusses problems of image development in selected professional engineering communities, as expressed in their ethical codes. Specific codified norms are presented and their likely effects discussed on two levels: personal and social. The findings show, that not all of the codes of ethics solve the development problem identically, with the differences likely to cause some variability in behavioural patterns among members of the professional societies. The analysis suggests the need for further research and analyses as well as the standardization of codified solutions to this problem among professional engineering societies. (original abstract)
XX
Pragnąc ukazać znaczenie kodeksów etycznych public relations, trzeba najpierw wyjaśnić, przynajmniej w zarysie, czym są kodeksy etyczne, jaka jest ich struktura, treść oraz rodzaje. Podjęcie tych działań pozwoli bowiem ukazać czym są kodeksy etyczne PR i jakie jest ich znaczenie w regulacji zachowań osób, firm, podejmujących działania z zakresu public relations. (fragment tekstu)
|
|
nr nr 94
153-169
XX
Współczesne urzędy administracji publicznej mogą być traktowane jako przedsiębiorstwa usługowe, które powinny przykładać dużą wagę do jakości świadczonych przez siebie usług. Jednym z elementów wysokiej jakości świadczonych usług jest etyczne postępowanie urzędników. W celu zagwarantowania etycznego postępowania urzędników jednostki administracji publicznej coraz częściej opracowują kodeksy etyczne. Niniejszy artykuł obejmuje analizę pojęcia etyki, zagadnienia jakości usług administracji publicznej oraz prezentację i analizę przykładowych kodeksów etycznych jednostek administracji publicznej pod kątem ich wpływu na jakość świadczonych usług. abstrakt oryginalny)
EN
Present public administration institutions can be regarded as service-providing organizations which should focus great attention on the quality of their services. One of the elements of high quality of service provided is clerks' ethical behaviour. In order to ensure the ethical conduct of clerks, public administration more and more often draw up ethical codes. This article comprises the analysis of the notion of ethics, the problem of the quality of government services and presentation and analysis of an exemplary ethical code introduced in public administration in terms of their impact on the quality of provided services. (original abstract)
16
Content available remote The Concept of Integrity and Its Application to Engineering Ethics
75%
|
|
tom 17
|
nr nr 4
101-110
EN
Integrity is a common and well established concept in the ethical vocabulary. It is also being used in various codes of ethics, and investigated by means of various methods. However a review of the contemporary reference literature reveals various meanings associated with this term, which is followed by its variable applicability. It is mentioned among the desirable virtues possessed by the professionals. In various Polish codes of engineering ethics there is an absence of the integrity concept, at least comprehended as fully as it is in the ethics literature. The paper contains an analysis of the meaning of integrity in English and its translations into Polish in selected codes of engineering ethics. The scopes of the used terms are compared and in result it is postulated that some initiatives be undertaken in order to clarify the discrepancies existing in various engineering codes of ethics around the professional integrity concept. (original abstract)
|
|
nr nr 374
7-19
XX
Pojęcie etyki zawodowej dotyczy kluczowych dziedzin życia gospodarczego. Zaliczamy do nich także rachunkowość. Księgowi wykonując obowiązki, muszą rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje, które powinny uwzględniać zasady etyki. Do etyki zawodu księgowego zalicza się uczciwość, profesjonalizm, wysoki poziom kultury osobistej, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, a także sferę godności zawodu i moralność. Zawód księgowego uważany jest za zawód zaufania publicznego, dlatego też księgowym przypisuje się istotną rolę w społeczeństwie. Księgowymi powinny być wyłącznie osoby posiadające wiedzę oraz określone predyspozycje, jednocześnie zachowujące poszanowanie zasad etyki. W obecnych czasach tworzenie kodeksów etyki dla księgowych jest odpowiedzią na ogólny kryzys moralny i pominięcie etyki w działaniach. Informacje przekazywane przez księgowych dla szerokiego grona interesariuszy uznaje się za rzetelne dzięki przestrzeganiu przez nich zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty i znaczenia etyki zawodowej w rachunkowości w kontekście jej wpływu na otoczenie przedsiębiorstwa. Do realizacji celu badawczego posłużyły krytyczna analiza literatury oraz wnioskowanie dedukcyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of professional ethics concerns key areas of economic life. We also include accounting. In performing their duties, the accountants must solve problems and make decisions that should take into account ethical principles. Accountability ethics includes honesty, professionalism, a high level of personal culture, a sense of responsibility, duty, as well as the sphere of dignity and morality. The profession of an accountant is considered to be a profession of public trust, which is why accountants are assigned an important role in society. Accountants should only be persons who have knowledge and predispositions, while maintaining respect for ethics. Nowadays, the creation of codes of ethics for accountants is an answer to the general moral crisis and the omission of ethics in activities. Information provided by accountants to a wide range of stakeholders is considered reliable, due to their compliance with the Code of Professional Ethics in Accounting. The purpose of this article is to show the essence and meaning of professional ethics in accounting in the context of its impact on the business environment. In order to achieve the research goal, a critical analysis of literature, and deductive reasoning were used.(original abstract)
18
Content available remote Problemy etyczne w kierowaniu przedsiębiorstwem
75%
|
|
nr nr 22
23-24
EN
Etyka biznesowa jest tą dziedziną nauki, której poświęca się w Europie coraz więcej uwagi. Dotyczy to również Słowacji. Etyka pełni też wyjątkowo ważną rolę w zarządzaniu, ponieważ to kierownicy powinni być tymi ludźmi, którzy kształtują i podtrzymują wartości moralne w przedsiębiorstwach(original abstract)
XX
Nadeszły czasy, kiedy etyka biznesu została wystawiona na jedną z najpoważniejszych prób, a pokusa, by iść na skróty, pojawia się praktycznie codziennie i dotyczy zarówno zarządzających organizacjami, jak i osób w nich zatrudnionych. Okazuje się, że łatwiej przejść przez kryzys i zachować twarz tym firmom, w których etyka ma wpływ na kształtowanie i regulację działalności biznesowej, także dzięki istnieniu odpowiednich struktur i procedur. (fragment tekstu)
XX
W firmie Provident Polska od 2014 r. funkcjonuje Kodeks etyczny, który obowiązuje wszystkich pracowników i doradców klienta. Kluczowe wartości i zasady etyczne są podstawą działań biznesowych w spółce i są promowane na każdym szczeblu organizacji. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.