Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2002

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarzadzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Aura
|
1994
|
nr 02
4-6
EN
Reffering to "there are no poor countries, there are only poorly managed countries" principle, the author discusses rules and principles of management of the economy. Following the change of the economic system Poland transforms into market economy. The market, however, is only a mechanism and it should not determine purposes and priorities of development. Some values cannot be expressed in terms of market economy, and some will not react to market changes. Components of the environment (water, air, vegetation, landscape) have not only market values, but they are also valuable in terms of aesthetics, health and ethics. Sound natural environment is an indispensable part of high life quality. This problem and objective ecological rules have been ignored by subsequent governments. The environmental degradation and worsening public health proceed. Further implementation of such "policy" spells an unavoidable disaster.
PL
Przypominając zasadę, że "nie ma krajów biednych, są tylko kraje źle, nieudolnie zarządzane", autor omawia reguły i zasady zarządzania gospodarką. W wyniku przemian systemowych przechodzimy w Polsce do gospodarki rynkowej. Rynek jest jednak tylko mechanizmem i nie powinien rozstrzygać o wyborze celów i kierunków rozwoju. Nie wszystkie wartości dają się wyrazić w kategoriach rynkowych i nie wszystkie reagują na zmiany rynku. Składniki środowiska (woda, powietrze, zieleń, krajobraz) mają nie tylko wartości rynkowe, ale i estetyczne, zdrowotne, etyczne. Zdrowe środowisko przyrodnicze stanowi nieodzowny składnik wysokiej jakości życia. W Polsce kolejne ekipy rządowe ignorują ten problem, jak też obiektywne prawidłowości ekologiczne. Dewastacja środowiska i zdrowia społeczeństwa postępuje nadal. Kontynuacja takiej "polityki" grozi nieuniknioną katastrofą.
EN
With accession to the membership of the European Union, environmental management will become an increasingly important issue in companies. The author discusses basic problems involved in introducing environmental management into company operations. In Poland, these subjects have not been worked out in depth.
PL
Wraz z członkostwem w Unii Europejskiej ochrona środowiska w przedsiębiorstwach stanie się szczególnie ważna. Autor podejmuje kwestię podstawowych problemów związanych z wprowadzeniem celów ochrony środowiska do działalności przedsiębiorstw. Dotychczas problematyka ta w naszym kraju nie jest jeszcze dobrze rozwinięta.
EN
The article defines the notion of financial indicators and presents different approaches, typology and principles of the design of indicator systems. Basing on own method of design, an indicator system bracing the management of finances of farmsteads is suggested. The most important conditions for the effective use of the proposed system are also defined.
14
Content available Założenia komputerowego systemu
80%
PL
Przekształcenia systemu społeczno-gospodarczego kraju spowodowały odrzucenie stosowanych do końca lat 80-tych zasad planowania społeczno-gospodarczego, ale również ujawniły - na zasadzie odreagowania - głęboką niechęć do opracowywania planów w omawianej dziedzinie. Korzystne w tym zakresie zmiany obserwowane w ostatnich latach są w dużej mierze zasługą aktywnej działalności zagranicznych organizacji pomocowych i odpowiednich instytucji polskich. Zarządzanie strategiczne jest obecnie w Polsce powszechnie zalecane do stosowania w praktycznej działalności samorządów lokalnych. Polega ono na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli realizacji planów strategicznych. Geneza tego rodzaju podejść do zarządzania jednostkami terytorialnymi wywodzi się z teoretycznych i praktycznych osiągnięć w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. W rozwoju metod i form zarządzania strategicznego według A.Chauvet (1997) można wyróżnić trzy zasadnicze okresy, w których kryterium wyróżnienia stanowiły dostosowanie organizacji do jej bezpośredniego otoczenia oraz kierowanie się zasadą racjonalności i interesu społecznego, a mianowicie: - metody tradycyjne oparte na naukowej organizacji pracy (lata 1900-1930), - metody zarządzania przez stosunki międzyludzkie (lata 1930-1960), - metody nowoczesne (lata 1960-1990), w których można wyróżnić dwie podgrupy tj. zarządzanie planistyczne - kładące nacisk na umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia oraz zarządzanie partycypacyjne, kładące nacisk na kulturę organizacji. Scharakteryzowane podgrupy stanowiły podstawę do rozwoju nowoczesnych metod planowania strategicznego. W propagowanych w ostatnich latach w Polsce przez organizacje pomocowe zasadach zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym istotną rolę odegrała koncepcja tzw. władzy przedsiębiorczej, sformułowana przez D. Osborne'a i T. Gaeblera (1992), która w dużym stopniu przyczyniła się do stosowania ujęć strategicznych w działalności władz publicznych (różnego szczebla) Stanów Zjednoczonych. Według tej koncepcji władze publiczne, ograniczając bezpośrednią działalność inwestycyjną, coraz częściej występują w roli menedżera aktywizującego rozwój jednostki terytorialnej. W obecnych warunkach polskich władze samorządowe w swojej działalności mogą korzystać z instrumentów zarządzania: planistycznych, prawno-administracyjnych, ekonomiczno-finansowych oraz informacyjnych, np. bazy danych lokalnych. Z punktu widzenia zarządzania strategicznego kluczową rolę w sterowaniu rozwojem jednostek terytorialnych pełnią instrumenty planistyczne, tj. strategie rozwoju społeczno-go- spodarczego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przyjętymi ogólnymi zasadami opracowywania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego jej przedmiotem jest określenie głównych kierunków rozwoju lokalnego i ustalenia rodzajów najbardziej pożądanych działalności, a także terminów i sposobów ich realizacji. W studium uwarunkowań określona zostaje lokalna polityka przestrzenna. Jej celem jest m.in. wskazanie tych obszarów gminy, które są najbardziej odpowiednie do pełnienia funkcji określonych w strategii rozwoju i dla których powinno się opracować bądź zaktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W artykule przeanalizowano przykłady opracowanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, wyróżniając następujące kryteria oceny ich skuteczności: - zastosowana metoda opracowania studium, - uwzględnienie zagadnień społeczno-gospodarczych, - zastosowanie podejść marketingowych, - formy partycypacji społecznej w procesie planowania, - korzystanie z nowoczesnych nośników i form przetwarzania informacji, - uwzględnienie fazy wdrażania i kontroli realizacji planów. W ponad polowie ocenianych planów starano się wykorzystać podejścia planowania strategicznego stosując jednak najczęściej tylko jego elementy. Tylko w jednym z przeanalizowanych opracowań odniesiono się do fazy realizacyjnej planów, co dowodzi, że na etapie sporządzania nie są one traktowane jako przyszłe instrumenty skutecznego zarządzania. Zagadnienia dotyczące problematyki społeczno-gospodarczej najczęściej prezentowane były w sposób niedostateczny. Zwraca uwagę brak odniesień do partycypacji społecznej, co jest oczywistą konsekwencją nieuwzględnienia tych zagadnień w sposób dostateczny w obecnych zapisach ustawowych. Zauważalne jest niewielkie zainteresowanie podejściami rynkowymi. Objęte analizą studia wykonane zostały metodami tradycyjnymi, co przede wszystkim tłumaczyć należy bardzo jeszcze wysokimi kosztami zastosowań technik komputerowych. W wyniku dokonanych analiz można stwierdzić, że brak przepisów wykonawczych do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, precyzujących charakter studium, a zwłaszcza sposób jego opracowywania, powoduje, że najczęściej przystąpienie do prac nad studium wynika z jego obligatoryjności, a nie z rzeczywistych, oczekiwanych korzyści, jakie mogłoby przynieść jako instrument skutecznego zarządzania. Można uznać, że w obecnych warunkach wykształcającej się gospodarki rynkowej i samorządności lokalnej studium jako dokument planistyczny powinno cechować się dużą elastycznością. Skuteczność w realizacji polityki przestrzennej w takim ujęciu mogłyby zapewnić metody strefowania elastycznego, np. metoda strefowania przez standardy (przez ocenę skutków realizacji inwestycji).
EN
The transformations of national socio-economic system caused the rejection of rules of socio-economic planning used till the end of 80's, but they also revealed, as a rule of reaction, a deep disinclination to working out plans in a discussed field. The profitable changes in this range, observed in the last years, are to a big extend the merit of vivid activity of foreign aid organizations and proper Polish institutions. Strategic management is commonly recommended to apply in practical activity of local governments, nowadays in Poland. They consist of: elaboration, implementation and control of strategic plans. The genesis of this kind of attitudes to territorial units management originates from theoretical and practical achievements in management of economic organizations. We can define three crucial periods in which the criterion of distinction constituted adjustment of organization to her direct surroundings and going by a rule of rationalism and social interest in the development of methods and forms of strategic management according to A.Chauvet (1997), e.g.: - traditional methods based upon scientific organization of labour (1900-1930 years); - methods of management by human relations (1930-1960 years); - modern methods (1960-1990 years) in which we can single out two subgroups, e.g.: planning management - putting stress on abilities of conformity to changing conditions of neighbourhood and participatory management, putting stress on the culture of organization. Characterized subgroups constituted the base for the modern methods of strategic planning development. In propagated by aid orga-nizations rules of strategic management on local level. In last years in Poland, the idea of so called enterprise power, formulated by D. Osborne and T. Gaebler (1992), which to a big degree caused to the application of strategic solutions in public authorities' activities (different level) of the United States, played the important role. In accordance with this conception the public authorities, delimiting the direct investment activity, much more frequently exist as manager who is activizing the development of territorial unit. In the present Polish conditions the self-governmental authorities can use the instruments of management in their activity: - planning; - legal-administrative; - economic-financial; - information for example local data-base. From the point of view of strategic management the planning instruments e.g. strategies of socio-economic development and studies on pre-conditions and directions in spatial management play a key role in steering the development of territorial units. In accordance with accepted general rules of strategy elaboration on socio-economic development the subject is definition of main directions in local development and precision of kinds of most required activities as well as time limits and ways of their achievement. In the study on pre-conditions the local spatial policy is defined. Its objective is among others to point out the community areas which are mostly adequate to fulfill functions defined in the strategy of development and for which we ought to work out or update the local plans of spatial management. In the article the examples on elaborated studies of pre-conditions and directions of spatial management of communities were analysed, distinguishing the following criteria of evaluation and their proficiency; - applied method of working out study; - consideration of socio-economic issues; - application of marketing approaches; - forms of social participation in the process of planning; - utilization of modern mediums and forms of information and data processing; - consideration of implementation phase and control of plans accomplishment. In over a half of assessed plans one tried to utilize the approaches of strategic planning, applying however most frequently only its elements. Only in one of analysed works one referred to the implementation stage of plans, what proves that on the stage of preparation they are not treated as the future instruments of effective management. The issues concerning socio-economic problems were most frequently presented in insufficient way. The lack of referances to social participation pays our attention, what is an obvious consequence of not taking into account of such issues in the sufficient way in the present legal records. A small interest in market tendencies is observable. The included in analysis studies were performed with traditional methods, what first of all ought to be explained by still very expensive costs of applied computer technologies. As a result of made analysis we can say that a lack of executive regulations to the act on physical development, precising the character of study, and especially the way of its elaboration. Makes that most frequently the starting to works on a study results from its obligatory features and not from real, expected profits which could bring as the instrument of profitable management. We can recognize that in the present conditions of market economy and local self-government, being shaped, the study as the planning document should have features of big flexibility. The proficiency in spatial policy realization in such the attitude could assure methods of flexible zoning, for example the method of zoning by standards (by evaluation of results of investition accomplishment).
EN
The author indentifies and classifies the meanings of commonly used terms: environmental protection (essentially, environmental management), sustainable (balanced) development, ecology. Then he outlines next the actions that should be undertaken in Poland to implement a program of sustainable development: preparing a long-term stratedy of economic development, creating systems of financial mechanisms and environmental information, and also shaping public awareness.
PL
Autor porządkuje i precyzuje znaczenia powszechnie używanych określeń: ochrona środowiska (istotnie: zarządzanie środowiskiem), trwały (zrównoważony) rozwój, ekologia; następnie określa kierunki działań, jakie powinny być podjęte w Polsce dla wdrożenia programu trwałego rozwoju: przygotowanie długofalowej strategii rozwoju gospodarczego kraju, stworzenie systemu mechanizmów finansowych, informacji o stanie środowiska oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa.
PL
W krajach rozwiniętych prowadzących gospodarkę rynkową zasadniczym problemem jest minimalizacja kosztów tej działalności. W latach 80. Rząd Wielkiej Brytanii podjął środki zastosowania mechanizmu przedsiębiorstw prywatnych do zarządzania i finansowania komunikacji miejskiej. Ten model prawno-ekonomiczny komunikacji pasażerskiej nazwano deregulacją. Jego wprowadzenie w Wielkiej Brytanii jest o tyle interesujące, że kraj ten już w drugiej połowie XIX w. rozpoczął wprowadzanie elementów socjalnych do polityki transportowej i udział uspołecznionych przedsiębiorstw w tym rodzaju transportu wynosił ok. 90% w latach 80. obecnego wieku.
EN
In the developed countries of market economy, the municipal transport is a socioeconomic activity, i.e. the passengers cover only a part of its current costs. An essential problem is to minimize the costs of this activity. In the 1980's the Government of Great Britain took steps in order to employ the mechanism of private enterprises to the management and finance of local transport, i.e. its privatisation, use of the competitive power for improving the profitability of its functionning, elimination of subsidies to a part of bus lines and limitation of subsidies granted to those lines which are ineffective but, for social reasons, cannot be liquidated. This legal-economic model of passenger traffic has been called a „disregulation". Its introduction in Great Britain is in so far interesting that some social elements were adopted to the transport policy in Great Britain already in the second half of the 19th century and the share of socialized enterprises in this kind of transport amounted to about 90 p.c. in the 1980's. It should be stressed that the role of the collective transport was strongly limited by the individual one (up to 15 p.c. in 1987). The article deals also with the legal-economic principles for the transport policy in the first period of its liberty (19th century), in the period of transport regulation (from the last quarter of the 19th century up to 1980) and finally, in the second period of transport liberty (from 1980 on). The influence of the political parties on the policy of transport in Great Britain has also been dealt with in the article.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.