Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 362

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kompetencje kierownicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest syntetyzacja koncepcji oraz prezentacja wyników badań związanych z kształtowaniem profili kompetencji menedżerów trzech poziomów zarządzania: pierwszej linii, średniego szczebla i najwyższego szczebla. Zaprezentowano model R.L. Katza, a także schemat powiązania kompetencji menedżerów z kompetencjami organizacji. Następnie, wykorzystując metodę badań sondażowych, przeprowadzono diagnozę wagi kompetencji fachowych, firmowych i społecznych na stanowiskach kierowniczych. Grupę badawczą dobrano w sposób celowy. Badaniami objęto krajowe uniwersalne banki komercyjne, w wyniku czego określono zestaw kompetencji uniwersalnych, a więc takich, których pożądany poziom przyswojenia nie zależy od szczebla zarządzania, oraz zestaw kompetencji zależnych od miejsca stanowiska kierowniczego w strukturze organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to synthesize the idea of competence management and to present chosen empirical data on profiles of managerial competencies referring to the three levels of management: first line, middle level and top-management. The model by R.L. Katz was presented and the idea of managerial competencies in the context of organizational core competencies was shown. Then the importance of professional, social and organizational competencies for managerial position on each level was checked. The method used in the process was surveys, and the research group was chosen on purpose. The research was conducted among national, universal commercial banks. As a result of the research the author presents the set of universal competencies, that are independent from the level of management and the set of competencies that depends on the place of position in the organizational structure. (original abstract)
XX
Autor stwierdza, że postępująca globalizacja będzie bardzo silnym mechanizmem selekcyjnym MSP w Polsce. Rozwój kompetencji przedsiębiorców uważa za czynnik decydujący o przetrwaniu i rozwoju lub upadku MSP.
EN
The author argues that the progressing globalization would make a very strong selective mechanism of small-and medium enterprises in Poland. The author considers the development of entrepreneurs' competencies to be the major factor deciding whether an enterprise would survive and develop or not.(MN)
XX
Coraz więcej firm rozumie, że nie da się wprowadzać zmian w organizacji bez odpowiednio przygotowanych liderów. To właśnie lider pierwszej linii jest osobą, która ma ciągły i bezpośredni kontakt z pracownikami. Dlatego też warto zadbać o to, aby był dobrze do tej roli przygotowany, także w obszarze kompetencji miękkich. (fragment tekstu)
XX
W pierwszej części referatu analizie poddano samo pojęcie kompetencji transferowalnych, jak również przykłady badań prowadzonych na tym polu. Część empiryczna obejmuje analizę wymagań stawianych kandydatom w ogłoszeniach o pracę przeprowadzoną pod kątem kompetencji transferowalnych. Transferowalność zanalizowana została zarówno z punktu widzenia możliwości przenoszenia różnych funkcji organizacji między stanowiskami kierowniczymi. Pozwoliło to na uchwycenie najważniejszych kompetencji transferowalnych menedżerów z punktu widzenia nie tylko różnych organizacji, ale również obszarów funkcjonalnych w ramach ról kierowniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
First part of this paper describes the idea and definition of transferable competencies, as well as examples of studies in this area. The empirical part of the study covers an analysis of recruitment requirements included in job advertisements, from the perspective of transferable competencies. Transferability itself has been assessed from the perspectives of possible transfer of competencies among different managerial positions in various functional areas of an organization. This analysis allowed to pinpoint the most important managers' transferable competencies from the point of view of a different organization and among managerial functions.(original abstract)
XX
W procesie identyfikowania posiadanych kluczowych kompetencji przedsiębiorstw najwyżej ocenione zostały przez kadrę kierowniczą kategorie umiejętności koncepcyjnych i technicznych (średnia ocen 4,04). Ankietowani przedstawiciele kadry kierowniczej w analizowanym procesie najniższą ocenę przypisywali umiejętnościom motywowania grupowego oraz umiejętnościom podejmowania niestandardowych decyzji. Najwyżej ocenione zostały umiejętności organizowania oraz komunikowania się. Mężczyźni przypisali wyższe średnie oceny niż kobiety zwłaszcza w zakresie takich umiejętności, jak uczenie się oraz planowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the process of the identification of enterprises' core competences the highest mark was gained by technical and concept capabilities (the average on the level of 4.04). Executives who took part in the research gave the lowest mark to team-motivation capabilities and to communication capabilities. Generally men gave higher notes then women, especially in the aspect of learning and planning capabilities.(original abstract)
XX
W firmie Blue Media przeprowadzone zostało badanie weryfikujące relacje między kształtem kultury organizacyjnej a poziomem kompetencji przywódczych. Podstawą analizy były działania firmy w takich wymiarach, jak misja, adaptacja, spójność i zaangażowanie. Dzięki badaniu spółka uzyskała wskazówki, gdzie są jej mocne strony, a gdzie - obszary do poprawy. (fragment tekstu)
XX
Wyobrażam sobie młodego menedżera - osobę świeżo po studiach, z głową pełną wiedzy, teorii, koncepcji, algorytmów, potrafiącą wykonywać złożone obliczenia, tworzyć doskonałe projekty, świadomą istniejącej koniunktury; mówiąc krótko - dobrze wykształconą, pełną zapału do pracy i gotową do wykorzystywania swoich kwalifikacji. Wyobrażam sobie, jak w pewnym momencie zaczyna odczuwać dyskomfort związany z pracą, jak coraz trudniej mobilizuje się rano do wstania z łóżka, jak coraz częściej sprawy zawodowe przynosi do domu, jak zaczyna odczuwać stałe napięcie, niezadowolenie i brak satysfakcji. (fragment tekstu)
EN
My intention is draw people's attention to the need a holistic education, filling many diffrent areas of personal competencies both, specific and unspecific. I am deeply convinced that only a person who has such a wide scope of competencies will have a chance to have job satisfaction, whereas all shortfalls in this area will pose stress as well as frustration. Therefore, a manager should know and remember that apart from content - related professional qualifications specific to his business he, should be competent in interpersonal sphere. He should not forget that he is not the only employee, executor of tasks or corporate strategies, master or servant, but mostly a human. World to most of us is so constructed that the specifics of our activity and is fundamental element is dealing with other people, and the way the relations are going on has an important influence on our mood. (original abstract)
XX
Zmiany są nieodłącznym elementem obecnego globalnego świata. Tempo, zakres i złożoność zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym organizacji są tak zaskakująco duże, że tradycyjne organizacje, typowe dla czasów spokojnego rozwoju gospodarki rynkowej nie są w stanie za nimi nadążyć i błyskawicznie się do nich dostosować. Dlatego, aby mogły one sprawnie funkcjonować w tak burzliwym i niepewnym środowisku konieczne jest ich przeobrażenie w organizacje przyszłości. (fragment tekstu)
EN
Radical transformations in environment show how institution has changed, how its model varies, as well as structure and functions. What is important this gives us deep and clear necessity of change of management's competence profile. The article shows changes in hard and soft manager skills and management roles in modern companies. (original abstract)
XX
W świecie zorganizowanym XXI wieku ważną rolę w skutecznym oddziaływaniu na podwładnych (współpracowników) odgrywają kompetencje przywódcze. Drogą do wielozakresowego analizowania relacji przywódczych jest identyfikowanie czynników odpowiedzialnych za kształtowanie umiejętności wywierania wpływu na innych w różnego typu organizacjach i uwarunkowaniach. Podstawowe pytania brzmią: Skąd w człowieku takie wyróżniające cechy i umiejętności? Jaki zestaw kompetencji przywódczych sprawdza się w różnych warunkach? Na ile można modyfikować zachowania ludzi na różnym poziomie rozwoju oraz kształtować dorosłych przez świadomy dobór odpowiednich metod w edukacji uniwersyteckiej i szkoleniu pracowników. W artykule zaprezentowano wyniki badań poszukujących cech przywódczych, programy nauczania przywództwa oraz przeanalizowano możliwości i ograniczenia kształtowania przywódców organizacyjnych występujące w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
In the organized world of the XXI century, an important role in the successful impact on subordinates (employees) is played by leadership competences. The way to study the multiple range analysis of leadership relationship is to identify the factors responsible for the development of skills in influencing others in different organizations and conditions. The basic questions are: Where inside the man do such distinguishing features and skills exist? What set of leadership competences is adequate in a variety of conditions? How can modify the behavior of people at different levels of development and the adult form by the conscious choice of the appropriate methods in university education and training of employees be modified? The article presents the results of research looking for leadership qualities, leadership curricula and examines the possibilities and limitations of shaping organizational leaders found in Poland in the second decade of the XXI century. (original abstract)
XX
Sukces projektu wiąże się w dużym stopniu z kompetencjami, predyspozycjami i cechami osobowościowymi kierownika zespołu projektowego [Chróścicki, 2001, s. 57; Król, s. 70, Newton, 2010, s. 89]. Z kolei, cechy osobowościowe są powiązane z indywidualną orientacją temporalna kierownika i ujawniają się poprzez realizację funkcji menedżerskich. Stąd, celem artykułu jest opis kategorii profili temporalnych kierowników projektu oraz ocena występowania związku między indywidualną orientacją temporalna kierownika i sukcesem projektu mierzonym osiągnięciem zamierzonego rezultatu, w określonych ramach czasowych i finansowych. W przypadku badanej populacji zdiagnozowano występowanie trzech typów indywidualnej orientacji temporalnej, mianowicie: teraźniejszej hedonistycznej, przyszłej i przeszłej negatywnej. Stworzono profile temporalne kierowników dla tych trzech typów indywidualnej orientacji temporalnej oraz stwierdzono, że wiążą się one z sukcesem badanych projektów.(abstrakt oryginalny)
EN
The success of the project is largely related to the competencies, abilities and personality traits of the project manager. Those personality traits are associated with a manager's individual time orientation and are revealed through the implementation of managerial functions. The purpose of the article is to describe the categories of individual time orientation profiles of project managers. Moreover, the article aims at assessment of the relationship between manager's individual time orientation and project success measured by the achievement of the intended result, within a certain time frame and financial framework. In the study population, three types of individual time orientation were diagnosed namely-future, past negative and present hedonistic. The author attempted to describe those proves They were stated to be related to the success of projects under study. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera prezentację wyników badań statutowych nt. wyobraźni strategicznej w biznesie. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza i analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych a także z artykułów prasowych - wywiadów z prezesami spółek na temat ich wizji rozwoju przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu i kształtowaniu przyszłości biznesu. W wyniku przeprowadzonych badań określono zakres wyobraźni strategicznej, tj. szerokość i głębokość perspektywy poznawczej dotyczącej otoczenia przedsiębiorstwa i jego najważniejszych zasobów, stanowiących podstawę projektowania zmian w jego strategii.(abstrakt oryginalny)
EN
The article includes the presentation of results of statutory research on strategic imagination consisting in conducting interviews with students of postgraduate management studies with the use of a questionnaire and analysis of secondary sources, i.e. reports of consulting companies as well as newspapers interviews with presidents of companies on their vision of development of the companies they manage, desired managerial competences indispensable in management and development of the future of business. As a result of the conducted research we determined its scope, i.e. the width and depth of the cognitive perspective concerning the environment of the company and its most important resources constituting the basis for designing changes in its strategy.(original abstract)
XX
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest uzależnione od wielu czynników (elementów), zasobów przyczyniających się do wzrostu wartości organizacji. Jednym z podstawowych zasobów organizacji będących zasobem pierwotnym jest zasób ludzki. W ramach zasobu ludzkiego, na czołowe miejsce w realizacji procesu zarządzania wysuwa się osoba menedżera wraz z podwładnymi. To co wyróżnia, charakteryzuje menedżerów w przedsiębiorstwie, to między innymi ich kompetencje. Celem opracowania jest przedstawienie wspierania rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza badawcza: świadomość menedżera jest czynnikiem wspierania jego kompetencji. Druga hipoteza badawcza: świadomość menedżera i jego kompetencje są czynnikami kształtowania zarządzania miękkiego przedsiębiorstwem. Do zweryfikowania hipotez wykorzystano metodę interpretacji w oparciu o studium literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The management of an enterprise depends on many factors (elements), resources contributing to the increase of the organization's value. One of the basic resources of an organization, which are the primary resource, is the human resource. In the context of human resource, the person of a manager together with the subordinates come to the forefront of the implementation of management process. The managers in an enterprise are characterized by and distinguished by, inter alia, their competence. The aim of the study is to present the supporting of the development of manager's competence in soft management of an enterprise. Two research hypotheses were taken in the study. The first research hypothesis: awareness of the manager is a factor supporting its competence. The second research hypothesis: awareness of the manager and his competence are the factors shaping the soft management of an enterprise. To verify the hypotheses the method of interpretation was used based on the study of literature. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł wskazuje najważniejsze aspekty odnoszące się do kompetencji kadry kierowniczej w wybranych formacjach typu policyjnego. Definiuje od podstaw kompetencje i kwalifikacje kierownicze i osadza je w kontekście specyficznego środowiska pracy funkcjonariuszy publicznych. Dodatkowo przywołuje i poddaje analizie struktury modeli kompetencyjnych, właściwych dla kadry kierowniczej niskiego szczebla, zaproponowanych w wyniku badań przeprowadzonych przez instytucje polskie i europejskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the most important aspects relating to the competencies of managers in selected police services in Poland. It defines the competences and qualifications of the manager and embeds it in the context of the specific working environment of the officers. In addition, the article recalls and analyzes the structure of competency models for low-level executive officers, proposed by the research conducted by the Polish and European institutions. (original abstract)
XX
Większość polskich firm nie jest dostatecznie przygotowana do sprostania wymaganiom rynku międzynarodowego. Jedną z istotnych przyczyn jest brak odpowiednio przygotowanych, kompetentnych kadr. Wyjaśniono pojęcie i strukturę kompetencji. Przedstawiono wymagania stawiane kierownikom na rynkach międzynarodowych oraz metody rozwoju kadr kierowniczych w krajach europejskich.
EN
The most of Polish firms are no qualified enough to cope with the international market's requirements. One of the reasons for that is a lack in properly trained, competent managers. The concept and structure of competence is explained. The demands made to managers on the international markets and the methods of management staff's development in the European countries are described as well.(MN)
15
Content available remote Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich
60%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rosnącej roli umiejętności negocjacyjnomediacyjnych w modelu kompetencji menedżerskich, co wynika z dynamiki procesów globalizacyjnych generujących różnice międzykulturowe i wzrostu zapotrzebowania na wartości etyczne w czasach niepewności ekonomiczno-politycznej. Opisane zagadnienia zbadano na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy badań wtórnych cytowanych w literaturze przedmiotu oraz na podstawie obserwacji uczestniczącej w czasie negocjacji i mediacji w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the increasing role of negotiation and mediation skills in the model of managerial competence resulting from the dynamic nature of globalization processes that generate cultural differences and a growing demand for ethical values in times of economic and political uncertainty. The ability to negotiate and mediate is today one of the most important competences for leaders and team members who are supposed to accomplish the task of organizing the knowledge-based economy. The issues discussed are examined through an analysis of pertinent literature, secondary research cited in sources, and on the basis of observation made while taking part in negotiations and mediation conducted in selected organizations. (original abstract)
EN
The model of manager's competence formation is developed by the authors. Psychological ability to practice is a key part of this model. An empirical research of psychological ability of future managers to practice is carried out using five questionnaires of psychological tests on the example of Sumy National Agrarian University. It was conducted during 2012/2013 academic year. The authors evaluated the future professionals' abilities to motivation, risk, entrepreneurship, leadership etc. The results showed that, depending on their psychological features, respondents of each of the four groups are inclined to work in different sectors of economy. (original abstract)
XX
Autor omawia źródła i znaczenie władzy organizacyjnej - zwracając uwagę na przywrócenie należnej roli akcjonariuszom - rolę zarządu w systemie sprawowania władz w firmie, oraz zadania i umiejętności naczelnego kierownictwa. Ze względu na ogrom i różnorodność zadań dyrektora naczelnego koniecznym jest - zdaniem Autora - tworzenie przynajmniej trzyosobowego zespołu zarządzającego firmą.
EN
The aim of the article is a presentation of the place and role of the board of directors in the system of enterprise's top management which is constitued by supervisory board (central body whos task is review and assess) and managing director (chairman of the board of directors)- a central managing (executive) body. Of significance are here sources of power among which there are included: owned resources, authority to dispose of resources of others, knowledge, skills and experience, legal, regulations, social norms, charisma, authority to sign and terminate employment contracts, power to reward (punish). Top management is charged with coordinating tasks and performing a managing funcition in an enterprise perceived as a whole. Therefore managerial skills may be divided into functional (functional managers) and general (generalists). The position of the managing director is of particular significance. His role may be described as follows: he/she sets the main aims and takes fundamental decisions to ensure their accomplishment, participates in the setting of aims of his immediate subordinates, takes decisions concerning the appointment of senior managers, coordinates the elementary areas of activity of an enterprise, measures productivity and compares it with the goals set, is an arbiter in the disputes arising among senior management and the final arbiter for lower-rank managers, is responsible for the capital of an enterprise, is a liaison between the owners (e.g. supervisory board) and the enterprise, constitutes a link between the enterprise and environment. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę uporządkowania klasycznych poglądów na umiejętności kierownicze w zarządzaniu. Motywem podjęcia tego tematu stała się przesłanka, że umiejętności stały się przedmiotem szczególnej uwagi we współczesnym zarządzaniu. Podobnie jak umiejętności kierownicze, kompetencje menedżerów nie są kategorią ujmowaną przez autorów w sposób jednoznaczny. W literaturze nie ma zgodności w zakresie interpretacji takich pojęć, jak umiejętności i kompetencje. Zatem ze względów merytorycznych w praktyce zarządzania przyjmuje się różny ich podział, budując chociażby tzw. profile kompetencyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to classify common opinions on management skills. The reason for the discussion is the assumption that, in the contemporary management, special attention is paid to the skills. Similarly to management skills, managers' competence is not directly assumed by the authors. There is no agreement in literature, which would enable interpretation of the notions of skills and competence. Therefore, their varied division is accepted in the management practice. It is achieved, for example, through the formation of competence profiles. (original abstract)
XX
Współcześnie rośnie liczba realizowanych projektów, rośnie również w tzw. przedsiębiorstwach "nieprojektowych". Stąd zarządzanie projektem staje się kompetencją niezbędną każdemu menedżerowi. Celem artykułu jest przedstawienie składowych tej kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the number of executed projects is growing in non-project enterprises as well. Hence, Project Management is becoming essential competence for each manager. The objective of the article is to present the components of this competence. (original abstract)
XX
Znaczenie dostępu do informacji w organizacjach stale rośnie. Z jednej strony znaczenie ma kompletność informacji, a z drugiej - niedopuszczenie do przeładowania informacjami. Właściwe zarządzanie informacjami wpływa na jakość pracy nie tylko kierowników, ale za ich pośrednictwem - wszystkich pracowników w organizacji. Dlatego duże znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie systemu informacyjnego. W artykule omówiono jeden z aspektów takiego systemu, tj. bezpieczeństwo informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of access to information in organizations is constantly growing. On the one hand, there is a high demand for complete information, and on the other, it is desirable to prevent information overload. Proper information management affects not only the quality of managers' work, but through effects of their work it also affects the quality of all employees in the organization. Therefore, of high importance is the construction of proper information system. The article discusses one aspect of such a system - information security. (original abstract)
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.