Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
In 1993–1997 the occurrence of Lepidoptera pests: Pieris rapae L., Pieris brassicae L., Mamestra brassicae L., and Plusia gamma L. were observed on the nine different late cabbage vegetables; Savoy cabbage cv. Vertus, white cabbage cv. Amager, red cabbage cv. Langendijker, brussel sprouts cv. Maczuga, cauliflower cv. Pionier, blue kohlrabi cv. Masłowa, white kohlrabi cv. Delikates, kale cv. Zielony Kędzierzawy and broccoli cv. Piast. The field observations showed that butterflies differentiated among host-species for oviposition. The butterfly females of all species preferred for oviposition the brussel sprouts and deposited a substantially larger number of eggs on leaves of them. Plant species with green leaves were more preferred than the red leaf ones.
PL
W latach 1993–1997 obserwowano występowanie szkodliwych motyli: bielinka rzepnika (Piersi rapae L.), bielinka kapustnika (Pieris brassicae L.), piętnówki kapustnicy (Mamestra brassicae L.), i błyszczki jarzynówki (Plusia gamma L.) na dziewięciu późnych warzywach kapustowatych: kapuście włoskiej odm. Vertus, kapuście białej odm. Amager, kapuście czerwonej odm. Langendijker, kapuście brukselskiej odm. Maczuga, kalafiorze odm. Pionier, kalarepie niebieskiej odm. Masłowa, kalarepie białej odm. Delikates, jarmużu odm. Zielony Kędzierzawy oraz brokule włoskim odm. Piast. Samice wszystkich obserwowanych gatunków motyli najchętniej składały jaja na kapuście brukselskiej. Odmiany o liściach zielonych były częściej wybierany niż o czerwonym zabarwieniu.
EN
In 1993–1997 the occurrence of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) and predators from Cecidomyiidae, Coccinellidae and Chrysopidae was observed on the nine different late cabbage vegetables; Savoy cabbage cv. ‘Vertus’, white cabbage cv. ‘Amager’, red cabbage cv. ‘Langendijker’, brussel sprouts cv. ‘Maczuga’, cauliflower cv. ‘Pionier’, blue kohlrabi cv. ‘Masłowa’, white kohlrabi cv. ‘Delikates’, kale cv. ‘Zielony Kędzierzawy’ and broccoli cv. ‘Piast’. Among the examined predators only the cecidomyiid – Aphidoletes aphidimyza Rond. (Cecidomyiidae) played an important role in reducing the number of cabbage aphids. The cruciferous species had no impact on the density of A. aphidimyza population, and females laying eggs. The size of aphid colonies on cabbage leaves played the most important role.
PL
W latach 1993–1995 na dziewięciu późnych warzywach kapustnych obserwowano występowanie mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae L. oraz owadów drapieżnych z Cecidomyiidae, Coccinellidae i Chrysopidae. W doświadczeniu wykorzystano kapustę włoską odm. ‘Vertus’, kapustę głowiastą białą odm. ‘Amager’, kapustę czerwoną odm. ‘Langendijker’, kapustę brukselską odm. ‘Maczuga’, kalafior odm. ‘Pionier’, kalarepę niebieską odm. ‘Masłowa’, kalarepę białą odm. ‘Delikates’, jarmuż odm. ‘Zielony Kędzierzawy’ oraz brokuła włoskiego odm. ‘Piast’. Z badanych drapieżców znaczenie w ograniczaniu liczebności mszycy kapuścianej miał tylko pryszczarek mszycojad Aphidoletes aphidimyza Rond. (Cecidomyiidae). Stwierdzono, że odmiana kapusty nie miała wpływu na liczebnść A. aphidimyza, a samice składające jaja na liściach kierowały się przede wszystkim wielkością znajdujących się tam kolonii mszyc.
EN
In1993–1997 the occurrence of predatory syrphids inthe cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies was observed on the nine different cabbage vegetables: savoy cabbage cv. Vertus, white cabbage cv. Amager, red cabbage cv. Langendijker, brussels sprout cv. Maczuga, cauliflower cv. Pionier, blue kohlrabi cv. Masłowa, white kohlrabi cv. Delikates, kale cv. Zielony Kędzierzawy and broccoli cv. Piast. The number of aphids as well as amount of aphidophagous Syrphidae feeding in their colonies on the different cabbage vegetables were compared. The species compositionwas also estimated. Eight species of Syrphidae were collected: Episyrphus balteatus (Deg.), Sphaerophoria scripta (L.), S. rueppelli (Wied.) S. menthastri (L.), Metasyrphus corollae (Fabr.), Scaeva pyrastri (L.), Syrphus vitripennis (Meig.), Paragus quadrifasciatus (Meig.). In the all years of observation the dominant species were E. balteatus (Deg.), S. scripta (L.) and S. rueppelli (Wied.). The highest number of syrphid larvae were collected from cabbage aphid colonies on the white and savoy cabbage.
PL
W latach 1993–1995 obserwowano występowanie drapieżnych larw bzygowatych (Syrphidae) żerujących w koloniach mszycy kapuścianej (Brevicoryne brassicae L.) na dziewięciu warzywach kapustnych: kapuście włoskiej Vertus, kapuście głowiastej białej Amager, kapuście czerwonej Langendijker, kapuście brukselskiej Maczuga, kalafiorze Pionier, kalarepie niebieskiej Masłowa, kalarepie białej Delikates, jarmużu Zielony Kędzierzawy oraz brokule włoskim Piast. Porównano liczebność mszyc na poszczególnych warzywach, a także liczebność żerujących w ich koloniach larw bzygowatych. Określono również ich skład gatunkowy. Stwierdzono obecność 8 gatunków Syrphidae: Episyrphus balteatus (Deg.), Sphaerophoria scripta (L.), S. rueppelli (Wied.) S. menthastri (L.), Metasyrphus corollae (Fabr.), Scaeva pyrastri (L.), Syrphus vitripennis (Meig.), Paragus quadrifasciatus (Meig.). Gatunkami dominującymi okazały się E. balteatus (Deg.), S. scripta (L.) i S. rueppelli (Wied.). Najwięcej larw znaleziono w koloniach Brevicoryne brassicae L. na kapuście białej i kapuście włoskiej.
5
Content available remote Truth Maintenance in an Expert System with Uncertainty
100%
EN
Although it is not indispensable, a truth maintenance system, or TMS, is a valuable component of an expert system. A TMS, concerned about consistency of the knowledge collected in the knowledge base, increases the reliability of conclusions obtained in a process of reasoning. The issue of TMS construction for traditional expert systems (with knowledge admitted to be certain) is well recognized from both theoretical and practical aspects. In the following paper, we present a two-level TMS project for the system with uncertainty. The presentation will be performed on the basis of an expert system used to prognosticate the effects of medical treatment of a bronchial asthma disease.
PL
W pracy przedstawiono wymagania dotyczące zakresu badań diagnostycznych wież i masztów telekomunikacyjnych zgodnie z "Instrukcją ER-01. Eksploatacja wież i masztów." W oparciu o zależności geometryczno-analityczne wyprowadzono wzory pozwalające wyznaczyć wielkości odchylenia trzonu wieży czterościennej od pionu na poszczególnych poziomach i wartość kąta jej skręcenia.
EN
In this paper, requirements concerning diagnostic research range of the radio-television towers and masts have been presented according to "The Instruction ER-01. Exploitation of towers and masts". Basing on the geometrical-analytical relationships the formulas have been derived which mąke possible to define the values of vertical strain of quadriwalled tower stem on the particular levels and tower angle torsion. It has been pointed to the necessity of cooperation of specialists determining technical state of such special steel constructions like the radio-television towers and masts.
PL
Prezentowana praca dotyczy oceny prawidłowości wzorów zamieszczonych w Instrukcji ER-01 pt. "Eksploatacja wież i masztów," Warszawa 1994, pozwalających wyznaczyć wielkości odchylenia trzonu masztu od pionu na poszczególnych obserwowanych poziomach w rzutach na płaszczyznę poziomą. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń, na jakie narażony jest maszt w trakcie eksploatacji oraz sposób pomiaru przemieszczeń metodą trygonometryczną (różnicową).
EN
To determine verticality and torsion angle of radio-television mast in Tychowo nearby Stargard Szczeciński the Instruction ER-01 "Exploitation towers and mast," Warsaw 1994 has been used. Analysis of the formulas contained in this instruction has proved the error of formula for finding horizontal displacement along axis x. In this paper both graphical and analytical analysis of the formulas has been made, both graphical and analytical the correct formulas has been given.
10
100%
EN
In empirical sciences, among others - in medicine, domain data - stored in different repositories - are the most important source of domain information. There is a great number of methods, including semantic data integration, that enable to acquire domain knowledge from such data and express it in a convenient form. In the paper we propose a model for rules with uncertainty (2-uncertain rules) that can be obtained from somewhat heterogeneous data, written in a common format of tuples. The rules are uncertain implications, with complex premises and single conclusions, and two specific reliability factors. In addition, we propose functions for propagating uncertainty through reasoning chains in Rule-Based Systems (RBSs) with such rules in their knowledge base.
11
100%
EN
In this paper we propose a certain object-oriented data model. It originates from the calculus for complex objects of Bancilhon and Khoshafian. These two models differ mainly in terms of the set objects' interpretation. In our model a set object stands for a set of items denoting different forms of the same object. As a consequence, a new sub object relation must be defined. Then, new functions of union, intersection and complement are defined. It is proven that the new data model is not only a lattice, but also a Boolean algebra. Finally, the model is expanded into a new calculus for objects. It is shown that the calculus provides a firm background for some interesting query language.
PL
W artykule zaproponowano pewien obiektowo zorientowany model danych. Wywodzi się on z rachunku dla obiektów złożonych, wprowadzonego przez Bancilhona i Koshafiana. Te dwa modele różnią się między sobą w zakresie interpretacji obiektów typu zbioru. W zaproponowanym modelu obiekt typu zbioru oznacza zbiór pewnych przedmiotów oznaczających różne formy tego samego obiektu. W konsekwencji, trzeba zdefiniować nową relację, sub object. Wówczas definiuje się nowe funkcje: union (suma), intersection (przecięcie) oraz complement (dopełnienie). Wykazuje się, że nowy model nie tylko jest kratą, ale i algebrą Boole'owską. W końcu, zaproponowany model jest rozszerzony do postaci nowego rachunku dla obiektów. Pokazano, że ten rachunek stanowi dobrą podstawę do pewnego interesującego języka zapytań.
EN
In 1993–1995 from the cabbage aphid colonies, fed on nine different varieties of Brassica oleracea L. syrphid larvae and pupae were collected. The remaining emerged adults of Syrphidae were classified to eight species. The parasitization varied within the years of observation and oscillated from 14,4% to 46,4%. Four parasitic Hymenoptera: Diplazon laetatorius (F.), Diplazon sp., Pachyneuron grande (Thoms.), and Syrphophagus aeruginosus (Dalm.) were reared. The parasitoids identified belong to the following three families Ichneumonidae, Pteromalidae, and Encyrtidae. The largest group of reared parasitoids belonged to the family Ichneumonidae of which the most frequent was Diplazon laetatorius (F.). It occurred in each year of observations. The parasitization by D. laetatorius reached 21,7%.
PL
W latach 1993–1995 z kolonii mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae L. żerującej na różnych warzywach kapustnych zbierano i hodowano wszystkie larwy i poczwarki drapieżnych bzygowatych. Stwierdzono występowanie 8 gatunków Syrphidae. Spasożytowanie larw w poszczególnych latach wahało się od 14,4 do 46,4%. Wyhodowano 4 pasożytnicze błonkówki Diplazon laetatorius (F.), Diplazon sp., Pachyneuron grande (Thoms.) and Syrphophagus aeruginosus (Dalm.) należące do 3 rodzin: Ichneumonidae, Pteromalidae and Encyrtidae. Dominującym gatunkiem okazał się D. laetatorius (Ichneumonidae). Występował on we wszystkich latach prowadzenia obserwacji i był sprawcą spasożytowania 21,7% larw.
EN
In the paper a method for designing production rules with uncertainty from medical aggregate data is proposed. Our main goal is to define the parameters that have an influence on the reliability of obtained rules. We distinguish two factors of reliability: global and internal ones. They determine a rule's importance in comparison to other obtained rules. Those rules compose the knowledge base of a medical Rule-Based System (RBS) aiding medical diagnosis and treatment.
EN
In the paper an algorithm for automatic knowledge acquisition is proposed. The knowledge is acquired from aggregate data stored in different repositories. The algorithm operates by means of semantic data integration, allowing both syntax and semantic differences between data coming from different sources. If only we know data taxonomies, can interpret data schemas and design schema mappings, then the differences are not an obstacle to integration. The acquired knowledge is being defined in a form of production rules with uncertainty. The considerations are illustrated with medical examples.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.