Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 571

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Aura
|
1994
|
nr 05
12-14
EN
Increasing quality of industrial technologies is not always coupled with application of advanced technologies of treatment and disposal of gases, sewage and waste. That is why selection of suitable treatment method is of great importance. Searching for new concepts for treatment and application of organic waste (food-processing, agricultural and municipal sewage) in the production process deserve special attention. To use the nutrients, sewage has been applied in cropland, meadows and forested areas. The author discusses the effects of this practice on the biological activity of soil, principles for selection of appropriate types of sewage depending on soil type, plant species and the level of toxicity of substances threatening ecosystems and people.
PL
Coraz wyższa jakość technologii przemysłowych nie zawsze idzie w parze z zastosowaniem podobnie wysokich technologii oczyszczania i utylizacji gazów, ścieków i odpadów. Dlatego wielkie znaczenie ma wybór odpowiedniej metody oczyszczania ścieków. Na szczególną uwagę zasługują poszukiwania odpowiednich koncepcji oczyszczania i produkcyjnego wykorzystania ścieków pochodzenia organicznego (ścieki przemysłu spożywczo-rolnego i komunalne). Aby wykorzystać zawarte w nich składniki pokarmowe, nawożono nimi uprawy rolne, łąkowe i leśne. Autor omawia wpływ tej praktyki na aktywność biologiczną gleby, zasady doboru odpowiednich rodzajów ścieków stosownie do rodzaju gleby i gatunków roślin oraz stopień toksyczności substancji niebezpiecznych dla ekosystemów i ludzi.
Aura
|
1993
|
nr 07
8-9
EN
Industry, considered the main culprit of water pollution, is not the only polluter. Presence of nitrates in domestic wells is very dangerous as they cause serious disorders. Waters in unsewered areas are polluted mainly due to a very poor condition of domestic sewerage systems and application of untreated sewage on cultivated fields. Any prospects for improvement are hampered by a confusion within existing legislation. The author presents suggestions of legal regulation needed.
PL
Nie tylko przemysł, uważany za główną przyczynę zła, zanieczyszcza wody. Bardzo groźnym zjawiskiem jest występowanie w wodzie studni przydomowych azotanów, wywołujących m.in. groźne choroby. Najważniejszą przyczyną zanieczyszczeń wody na terenach nieskanalizowanych jest bardzo zły stan indywidualnych urządzeń kanalizacyjnych przydomowych i tzw. rolnicze wykorzystywanie nieoczyszczonych ścieków. Poprawę tego stanu rzeczy utrudnia nieuporządkowanie ustawodawstwa w tej dziedzinie. Artykuł zawiera propozycje uregulowania stanu prawnego.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania ścieków do nawadniania roślin, przeznaczonych na cele energetyczne lub stanowiących surowiec dla przemysłu, uprawianych na gruntach odłogowanych. Ścieki zastosowane do nawodnień ulegają oczyszczeniu w glebie, równocześnie uzupełniają niedobory wodne roślin oraz zwiększają zawartość składników pokarmowych. Uprawiane rośliny zapobiegają degradacji gleb, ograniczając erozję wodną i wietrzną oraz zachwaszczenie, a także pozytywnie wpływają na mikroklimat. Procesy zachodzące w środowisku glebowym zapewniają wysoki stopień oczyszczania ścieków. Proponowane rozwiązanie, łączące omawiane zagadnienia ma również aspekt społeczny, dając możliwość tworzenia miejsc pracy. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz rozproszenie osadnictwa przemawia za stosowaniem proponowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawienia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi.
EN
Paper deals with the possibility of using sewage for irrigation of plants grown on the fallow land and provided for energetic purposes or as a raw material for industry. The sewage used for irrigation gets purified in the soil, at the same time complementing the water deficit and increasing the soil abundance nutrients. The plants grown prevent degradation of soils by restricting water and air erosion as well as weeding moreover positive by affect the microclimate. The processes occurring in soil medium secure high degree of sewage purification. The solution proposed includes also the social aspect as it offers some possibilities of new work places. Small sized farms and their dispersion suggest proposed solutions to be applied, as they may improve the economic situation of country devellers.
PL
Badano skuteczność oczyszczania ścieków z małych ubojni trzody chlewnej i drobiu w 6 różnych oczyszczalniach gruntowo-roślinnych. Ścieki z Ubojni charakteryzowały się na ogół co najmniej kilkakrotnie większym stężeniem zanieczyszczeń niż ścieki bytowo-gospodarcze. Średnie ich usuwanie na złożach z przepływem poziomym, wypełnionych materiałem drobnoziarnistym, wynosiło przy dużym zakresie obciążeń ładunkami poszczególnych zanieczyszczeń, dla BZT₅ od 86 do 95%, ChZT od 77 do 81% i N og. od 44 do 50%. Usuwanie zawiesiny og. i P og. układało się odpowiednio na poziomie 80 i 50%. Zastosowanie w złożu z przepływem poziomym drobnego żwiru zamiast piasku spowodowało obniżenie skuteczności usuwania BZT₅, ChZT, N-NH₄ i N og. o 10 - 40%, a zastosowanie przepływu pionowego zamiast poziomego w złożu piaszczystym poprawiło usuwanie N-NH₄ o około 20%.
EN
Efficiency of pollutants removal from wastewater produced in small pog and poultry slaughterhouses was investigated for over the year in differents constructed wetlands. In horizontal flow beds filled with fine-grained material, the average pollution removal was as follows: for BOD₅ 86 - 95%, for COD – 77 - 81%, for N total – 44 - 50%, for suspended solids - 80% and for P total - 50%. Application of fine gravel instead of mean sand decreased the efficiency of BOD₅, COD, NH₄-N and N total removal by 10 - 40%. Whereas the application of vertical bed instead of horizontal sandy bed resulted in a 20% increase of NH₄-N removal.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.