Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zapewnienie bezpiecznej żywności jest obowiązkiem państwa oraz podmiotów produkujących żywność. Jest też wynikiem starań osób dokonujących wyboru żywności i uczestniczących w jej przygotowaniu. Świadomość bezpieczeństwa produktów spożywczych i zwracanie uwagi na korzystne lub szkodliwe ich działanie, uznać należy za bardzo ważne. Niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem warzyw kojarzone były głównie z azotanami i azotynami oraz z metalami ciężkimi i pozostałościami środków ochrony roślin.
EN
Assurance of safe food is an obligation of state as well as is a result of the efforts of people who make food choices and participate in food preparation. Awareness of safe food products and paying attention to their beneficial or harmful effects is regarded as very important issue. Dangers connected with vegetable consumption were mostly associated with nitrate, nitrite and heavy metals as well as residues of plant protectors.
PL
Pojęcie żywnościowego produktu funkcjonalnego nie jest prawnie usankcjonowane (poza Japonią), co powoduje możliwość różnej jego interpretacji. W pracy zaprezentowano koncepcję postrzegania żywnościowego produktu funkcjonalnego wraz z podkreśleniem specyficznych obszarów i możliwości interpretacyjnych z marketingowego punktu widzenia.
EN
The concept of a product in marketing is defined as all that can be placed on a market, noticed and purchased by consumer in order to satisfy his needs. Customer understands a product as a set of benefits that it provides as well as needs that it satisfies. The concept of functional foods is not legally approved (except from Japan), what gives possibilities for various interpretation. The idea of perpeption of functional foods with emphasizing specific areas and ways of interpretation were presented in the paper. From marketing point of view functional food is considered every product which meets the requirements for foodstuffs. Additionally it is able to satisfy other needs beyond basic nutrition and is a set of profits expected by consumer. Among the other wants or additional benefits, a necessity of suplementing diet (in vitamins, minerals) or restricted diet (less fat or sugar) can be distinguished.
4
Content available remote Technologia uprawy warzyw jako kryterium oceny jakościowej
100%
EN
The aspect of safety has becorne one of the leading factor that detennine consumers’ choice of food. This can be attributed to an inereasing consumer awareness, formed and shaped by numerous sources that offer infonnation on the subject. That is why in food production (e.g. vegetables), more attention should be paid to quality understood in terms of safety and not only sensory attractiveness of food. Such conditions are fulftlled by Good Manufacturing Practice - GMP. The applied lettuce cultivation technology, employing different irrigation systems of (sprinkling irrigation, subsuiface irrigation, no irrigation) and fertilization (via irrigation systems or top dressing), assessed on the basis of soil evaluation can be termed GMP concept for soil cultivalion. In the context of inereasing consumer awareness vegetables that have a very short vegetation period and constitute a source of nitrates and nitrites have become particularly important. That is why quality-oriented technology of vegetables growing. Should be aimed at by vegetable producers.
EN
Konkurencyjność jest zdolnością przedsiębiorstwa do funkcjonowania w danej branży w warunkach gospodarki rynkowej. Na konkurencyjność firmy wpływa wiele czynników, wśród których w branży spożywczej jakość produktów nabiera coraz większego znaczenia. Wdrożenie i stosowanie standardów jakości i bezpieczeństwa, jakimi są BRC i IFS powoduje wzrost konkurencyjności firmy przez poprawę jej wizerunku. Korzyść z posiadania zintegrowanych procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności dla zdrowia i życia konsumentów w ramach standardów BRC/IFS oceniono na 4,75 (w 5-cio punktowej skali). Wdrożenie tych standardów przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej firm, które je wdrożyły ze względu na otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi oraz usystematyzowanie działań i uzyskanie dowodu produkcji bezpiecznej żywności.
PL
The concept of competitiveness is defined as the ability of the enterprise to function in a certain field under the conditions of market economy. The competitiveness of the enterprise is affected by many factors, among which, in the food branch, the product quality is becoming more and more important. The introduction and application of the quality and safety standards, such as BRC and IFS, result in the increase of the enterprise competitiveness by improving its image. The advantages from possessing the BRC/IFS standards were assessed for 4.75 (in a 5 degree scale). The introduction of those standards will help the increase of the competitive advantage of the enterprises, which introduced them, allowing them to cooperate with commercial networks and to systemize their activities and to obtain the certificate of safety food production.
EN
The article presents the food quality management and safety systems, particularly standards: BRC, IFS and EurepGAP. In the international market become these standards more important in the competition between the producers in agribusiness.
PL
W pracy zaprezentowane zostały systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskują na znaczeniu w międzynarodowej wymianie handlowej, gdzie stają się narzędziem konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym.
PL
Transformacja polskiej wsi związana jest między innymi z rozwojem zachowań przedsiębiorczych jej mieszkańców. Specyfika otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, związana z koniecznością jego ochrony, powinna być dla badanych 9-ciu gmin postrzegana jako szansa rozwoju, głównie poprzez określenie obszarów rozwoju przedsiębiorczości stanowiących integralną część zrównoważonego rozwoju tego terenu.
EN
Transformation process of the Polish country is connected with an increase in enterprising activities among its inhabitants. Specific conditions present in the belt area of the Kampinoski National Park need to be protected, which should be considered a unique development opportunity for nine communes of the area. However, the sustainable upgrowth process requires defining of development directions.
EN
The article presents the food quality management and safety systems, particularly standards: BRC, IFS and EurepGAP. In the international market become these standards more important in the competition between the producers in agribusiness.
PL
W pracy zaprezentowane zostały systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskują na znaczeniu w międzynarodowej wymianie handlowej, gdzie stają się narzędziem konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym.
PL
Podjęto próbę oceny zaistniałych zmian na rynku produktów mleczarskich. Pozytywna ocena zmian dotyczyła: zwiększenia wyboru produktów mleczarskich, producentów, różnych cen oraz liczby sklepów, w których można nabyć produkty mleczarskie. Zmiany na rynku przekładają się na zmianę w zwyczajach rodziny związanych z nabyciem produktów mleczarskich. Badani respondenci wskazali, iż zaistniałe zmiany związane były z kupowaniem produktów o różnych cenach, różnych producentów oraz różnych rodzajów. Wśród kryteriów wyboru produktów mleczarskich badani respondenci wskazali przede wszystkim na termin przydatności do spożycia, smak (zakup tego co lubi rodzina) oraz wysoką jakość.
EN
The period of transformation from the central planned to the market-oriented economy has followed by intensive changes both on the market and consumers' preferences on diary market in Poland. Positive evaluation of occurring changes referred to: increasing choice of diary products, producers, varied prices and number of retail outlets, where these goods were available. Respondents definitely declared for that the prices of diary products are rather higher nowadays than previously. Evaluation ofchanges in family habits, considering the purchase ofdiary products, related to buying goods at different prices, form different producers and of differend sorts. With regard to criteria for choice of diary products, respondents indicated above all expiry date, taste (prefered by family) and high quality.
PL
Postawy konsumentów związane z wyborem żywności bezpiecznej są wynikiem wzrostu świadomości konsumentów, co przekłada się bezpośrednio na zachowania rynkowe. Możliwość zaoferowania produktu bezpiecznego stwarza warunki do zwiększonego popytu, stanowiąc o sukcesie rynkowym producentów, którzy potrafią je zagwarantować.
EN
Consumers’ attitudes which are connected with choosing safe food are a result of raising consumers’ awareness, that directly translates purchasing behaviour. Ability of offering a safe product creates conditions for increasing demand, what determines a success on a market in case of these producers who are able to assure safety.
PL
Na rynku produktów mleczarskich w ostatnich latach zaszły zmiany zarówno w sensie wzrostu różnorodności asortymentowej, jak i zwiększenia liczby producentów, zwiększenia liczby punktów sprzedaży, poprawy jakości produktów, a w ich efekcie lepszym zaspokojeniem potrzeb konsumentów. Pozytywna ocena zaistniałych zmian przez konsumentów dotyczyła większego wyboru różnych produktów i producentów. Bogaty asortymentowo rynek produktów mleczarskich stwarza możliwość nieograniczonego wyboru. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru produktów mleczarskich są: termin przydatności do spożycia, smak i jakość.
EN
The changes on diary products market with regard to growth in numbers of range variery, producers, points of sale as well as improvement of product quality have taken place recently. That contributes to better satisfaction of consumers' needs. Positive customers' assessment of appeared changes has referred to greater choice of different products and producers. A wide range of diary products gives an opportunity to unlimited choice. Among the most important criteria of choice an expiry date, taste and quality have been mentioned.
PL
Działalność innowacyjną w produkcji artykułów spożywczych i napojów w latach 2002- 2004 cechowała innowacyjność techniczna, a w szczególności dotyczyła ona zastosowania przez przedsiębiorstwa innowacji w procesach wytwórczych, a na mniejszą skalą w samych produktach. Wprowadzane innowacje w produkcie, jakim było mleko smakowe, były wynikiem opracowania technologii oraz innowacji w obszarze marketingu.
EN
In 2002-2004 innovative activity in food and beverages production was characterized by technical innovativeness. Innovations were used first of all in productive process and to a smaller degree in the products. Innovations relating to flavoured milk were resulted from elaborated technologies and innovations in marketing area.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.