Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas mlekowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena jakości pieczywa żytnio-pszennego otrzymanego na zakwasach fermentowanych z zastosowaniem szczepów L brevis i L plantarum. Oceniono wpływ czasu fermentacji zakwasu (6-20 h) oraz zastosowanego szczepu bakterii mlekowej (L brevis, L plantarum) na podstawowe wyróżniki jakości pieczywa. Wydłużenie czasu fermentacji zakwasu do 20 h w istotny sposób poprawia teksturę pieczywa. Badając wzrost zawartości związków fenolowych w funkcji czasu fermentacji zakwasu zaobserwowano statystycznie istotny wzrost ich zawartości. Odnotowano również statystycznie istotny wzrost aktywności antyoksydacyjnej badanych prób pieczywa mierzonej metodą FRAP i DPPH. Czas fermentacji oraz zastosowany szczep bakterii mlekowych nie wpływają istotnie na zawartość białka i popiołu w pieczywie. Analizując zmiany zawartości błonnika pokarmowego zaobserwowano istotny spadek zawartości nierozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego (IDF), natomiast zawartość rozpuszczalnej frakcji (SDF) nie uległa zmianie pod wpływem dłuższego procesu fermentacji.
EN
The main objective of this study was to evaluate the quality of sourdough rye-wheat breads fermented with L brevis and L plantarum. Influence of fermentation time (6-20 h), and strains of lactic acid bacteria (L brevis, L. plantarum) were considered as independent factors and their effects on technological and chemical quality of bread were studied. Longer fermentation time (20 h) statistically improved the bread texture. During fermentation the levels of phenolic compounds significantly increased. Statistically increases of antioxidant activity of samples measured by DPPH and FRAP methods were observed. Fermentation time and the type of lactic acid bacteria used had non-significant effect on protein and ash contents. The insoluble fibre content (IDF) was found to decrease after fermentation, while the soluble fibre (SDF) in the bread samples was apparently not affected by fermentation.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań procesu nanofiltracji modelowych roztworów kwasu mlekowego przy użyciu membran cyrkonowe-poliakrylowych formowanych dynamicznie na nośnikach ze stali kwasoodpornej, modyfikowanych dwutlenkiem tytanu. Analizie poddano wpływ stężenia, ciśnienia, pH i prędkości liniowej na selektywność i wydajność membrany. Wpływ polaryzacji stężeniowej na wydajność membrany przedyskutowano w oparciu o wielkości znormalizowane.
EN
Nanofiltration of model lactic acid solutions at various concentrations, pH values, pressures and crossflow velocities was investigated in a laboratory scale installation with one tube membrane module. The formed-in-place zirconium (IV) hydrous oxide polyacrylate membranes were used. The experimental results were analyzed using normalization procedure with the aim of examining the potential application of these membranes in concentration of dilute lactic acid solutions.
EN
Thirty one young men volunteered to the study. After pre-testing two groups completed 4 weeks (5 days per week) of two versions of power training programs (4x10 take-offs on a inclined plane; intervals 120 or 30s.). Additional external loads to increase external power were applied. Training effects were monitored by: maximal muscle torques (measured under static conditions for the knee, hip and ankle joints) and lactate concentration in the blood. Results of the study showed no significant differences between groups in increase of the sum of muscle torques nor in lactate. Significant differences (up to 26%) were revealed in lactic acid concentration in blood between groups in post training measurements (less while exercising with long intervals).
11
Content available Wskaźnikowa metoda oceny jakości kiszonki
75%
EN
In 428 samples of silage the pH value was determined with the use of test paper and a pH - meter N-517. The level of NH₃ was determined with Conway method and with the indicatory method. The level of sugar uas determined with Glucotest and the content of acids (lactic, acetic, butyric) with Lepper method. Qn the baeie of the results statistic correlations were calculated and that allowed to work out a new method of silage quality evaluation. This method is based on the use of indicatory methods to indicate pH, NH₃ and sugar. The achieved data get points and the score is the base of classifying the silage to a proper class.
RU
В 428 образцах силосов определили величину рН применяя реактивную бумажку и рН-метр N-517. Уровень аммиака определили методом Конвея и показательным методом. Уровень сахара определили применяя глюкотекст а также содержание кислот (масляной, уксусной, молочной) по методу Леппера. На основе полученных результатов определили статистические взаимозависимости, которые позволили разработать новую оценку качества силоса. Оценка эта опирается на применению показательных методов для определения рН, аммиака и сахара, полученные величины получают балльную характеристику и их сумма является основой для отнесения силоса к определенному классу.
12
75%
PL
Kwas mlekowy jest beztlenowym produktem glikolizy prowadzonej przez homo- i heterofermentatywne bakterie fermentacji mlekowej. Próby wykorzystania pleśni z rodzaju Rhizopus do produkcji kwasu mlekowego wykazały nieopłacalność procesu. Pleśnie z rodzaju Rhizopus mają o wiele mniejsze wymagania pokarmowe niż bakterie fermentacji mlekowej. Ponadto wykorzystują jako źródło węgla tanie polimery, takie jak: skrobia, hemicelulozy i celuloza, a produktem fermentacji jest pożądany kwas L(+) mlekowy. W pracy przedstawiono biochemizm wytwarzania kwasów organicznych, w tym mlekowego, z glukozy i ksylozy przy udziale szczepów Rhizopus oryzae z uwzględnieniem czynników warunkujących efektywność tego procesu. Z literatury wynika, że szczepy z rodzaju Rhizopus w optymalnych warunkach hodowli, takich jak: rodzaj i stężenie substratu, odpowiednia temperatura a także pH i natlenienie podłoża hodowlanego wyraźnie zwiększają produkcję kwasu mlekowego. Forma morfologiczna i unieruchomienie grzybni Rhizopus znacznie podnoszą produktywność i wydajność kwasu mlekowego.
EN
Lactic acid is a product of anaerobic glycolysis performed by homo- and heterofermentative lactic acid bacteria. Attempts to use moulds of the Rhizopus genus in the production of lactic acid proved that this process was not cost-effective. The moulds of the Rhizopus genus have much lower nutritional requirements than lactic acid bacteria. Additionally, they use inexpensive polymers as a carbon source, such as: starch, hemicellulose, and cellulose; and the fermentation product is a desirable L(+) lactic acid. The paper presents a biochemical profile of the production of organic acids, including lactic acid, from glucose and xylose with the participation of Rhizopus oryzae strains, and the factors to determine the efficiency of the process are incorporated therein. The reference literature confirms that strains of the Rhizopus genus increase, in large measure, the production of lactic acid under optimal culture conditions, such as type and concentration of the substrate, appropriate temperature, as well as pH and oxygenation of the culture medium. The morphological form and immobilization of Rhizopus mycelium significantly add to the productivity and yield of lactic acid.
PL
Serwatka kwaśna jest groźnym ekologicznie odpadem, będącym produktem ubocznym powstającym w przemyśle mleczarskim. Z uwagi na wysoką zawartość laktozy, odpad ten może być wykorzystywany jako surowiec w procesie fermentacji mlekowej, w którym ulega dalszej przemianie do kwasu mlekowego, przy udziale bakterii fermentacji mlekowej. Niniejsza publikacja stanowi przegląd literaturowy dotyczący procesu fermentacji mlekowej oraz opis badań własnych nad efektywnością procesu fermentacji mlekowej laktozy, pozyskanej z serwatki poprodukcyjnej, do kwasu mlekowego.
EN
Acid whey is an environmentally hazardous waste which is a by-product produced in the dairy industry. Due to the high lactose content, the waste can be used as a raw material for lactic fermentation process, where it is converted further to lactic acid using lactic acid bacteria. This publication is a literature review on lactic acid fermentation process and includes description of own research on efficiency of lactic acid fermentation of lactose, obtained from spent whey, to lactic acid.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wariantu technologii fermentacji mlekowej, w której w jednym fermentorze prowadzono hydrolizę, jak i właściwą fermentację. Do hydrolizy używano preparatów enzymatycznych „Amylopol P" i „Termamyl" przyjmując dla przebiegu tego procesu parametry typowe dla fermentacji mlekowej. Dla obu preparatów uzyskano gorszą efektywność technologiczną fermentacji w porównaniu z fermentacją na sacharozie. We wszystkich próbach nie uzyskano pełnej hydrolizy skrobi, co w sposób zasadniczy sprawia, że badany wariant technologiczny jest w polskich warunkach nieefektywny.
EN
In the paper the results of investigation on lactic fermentation are presented. Hydrolysis and typical fermentation were conducted in one fermentation tank. „Amylopol P" and „Termamyl" were used to hydrolysis, parameters of typical lactic fermentation were applied. Technological effectiveness of fermentation for both enzymes were worse than with sucrose. Starch hydrolysis was not complete, therefore examined technological variant is ineffective in polish conditions.
EN
The separation process using nanofiltration across dynamically formed zirconium (TV) hydrous oxide polyacrylate membranes can be used for concentration of dilute lactic acid solutions. The results of nanofiltration of lactic acid solutions using zirconium (IV) hydrous oxide polyacrylate membrane are presented. The 24 - factorial experimental design was employed to find the best operating parameters for the highest lactic acid rejection.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.